224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet

a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 31. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés (a továbbiakban: reklám célú berendezés): minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ideértve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot is.

2. § A reklám célú berendezés

a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,

b) villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,

c) fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,

d) felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet,

e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.

3. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) és e rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon elhelyezett, vagy a Kkt.-nak és e rendeletnek nem megfelelően kialakított reklám célú berendezések eltávolítása érdekében a közút kezelője felmérést készít, amelynek során dokumentálja a reklám célú berendezés helyét (út száma, km szelvénye, az út tengelyétől mért távolság), hozzávetőleges méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét (a továbbiakban: felmérési dokumentáció).

(2) Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés időpontjától függetlenül,

a)[2]

b) amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével,

c) amely a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetében száz méteren belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám célú berendezés 4 m2-nél nagyobb.

(3) A közút kezelője a jogellenes reklám célú berendezéssel érintett ingatlan tulajdonosát 30 napos határidő megállapításával felszólítja a jogsértés megszüntetésére. Felszólításában tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a Kkt. szerint jogellenesen elhelyezett reklám célú berendezés eltávolításáról, a jogsértés megszüntetéséről.

(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem lelhető fel, a közútkezelő a reklám célú berendezés tulajdonosát szólítja fel annak eltávolítására. Eredménytelen felszólítás esetében a közút kezelője a reklám célú berendezést a Kkt. 12. § (5) bekezdése szerint eltávolíthatja.

4. § (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a jogsértést nem szünteti meg, a közút kezelője a közlekedési hatóságnál kezdeményezi a hatósági eljárás megindítását.

(2) A hatósági eljárás megindítása iránti kérelemhez a közút kezelője csatolja:

a) a hatósági intézkedés szükségességének indokolását,

b) a felmérési dokumentációt,

c) a reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan tulajdonosának nevét, címét, az ingatlan helyrajzi számát,

d) tájékoztatást a jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére vonatkozó felszólítás másolatát, a kézbesítés igazolását,

e) amennyiben kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés kihelyezéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás másolatát,

f) egyéb kapcsolódó iratokat (például a jogsértővel, ingatlantulajdonossal folytatott levelezés másolatát).

(3) A közlekedési hatóság az eljárás megindításáról az ügyfeleknek értesítést küld. Az értesítésben tájékoztatást ad arról, hogy a Kkt. 12. § (4) bekezdése alapján annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a Kkt. 12. § (3) bekezdésében megállapított tilalmat megszegik, és az útkezelő felszólítására a jogsértést nem szüntették meg, megbírságolja, továbbá arról, hogy a bírság többször is kiszabható.

(4) Amennyiben a közlekedési hatóság a jogszabálysértést megállapítja, a Kkt. 12. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.01.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2015.12.24.