340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a következő XI/A. Fejezettel egészül ki:

"XI/A. Fejezet

EGYES NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

117/A. § Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter)

a) vezeti a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unió Bizottságával folytatandó, a pénzügyi stabilitást biztosító hitelekről szóló tárgyalásokat (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: tárgyalások),

b) együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel és a Kormány más, feladat- és hatáskörében érintett tagjával a tárgyalásokon képviselendő magyar álláspont kialakítása érdekében,

c) a magyar álláspont megfelelő kialakítása és képviselete érdekében adatot, információt vagy tájékoztatást kérhet a nemzetgazdasági minisztertől és a Kormány más, feladat- és hatáskörében érintett tagjától,

d) a b) és c) pontban meghatározottak alapján kezdeményezi a Kormány döntését a tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontról.

117/B. § A tárca nélküli miniszter a 117/A. §-ban meghatározott feladatai ellátása során együttműködik a Magyar Nemzeti Bank elnökével és az Országgyűlés gazdasági kérdésekkel foglalkozó állandó bizottságának elnökével."

2. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 118. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"118. § A miniszterek helyettesítése a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi rend szerint történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert a belügyminiszter,

c) a belügyminisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

d) a nemzetgazdasági minisztert a nemzeti fejlesztési miniszter,

e) a nemzeti fejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

f) a vidékfejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

g) a külügyminisztert a honvédelmi miniszter,

h) a nemzeti erőforrás minisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

i) az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli minisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszter

helyettesíti."

3. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 119. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:)

"j) az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter esetében NPSZKTNM."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére