356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"a) állami vagyon használója: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a haszonélvezőt, a b) pont szerinti vagyonkezelőt és a c) pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját;"

(2) Az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"b) vagyonkezelő: az a

ba) központi költségvetési szerv,

bb) nemzeti vagyonról szóló törvényben - a központi költségvetési szerv kivételével - vagyonkezelőként meghatározott azon személy (a továbbiakban: egyéb vagyonkezelő), amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy annak jogelődje szerződést kötött, továbbá amely törvény alapján vagyonkezelőnek minősül;"

(3) Az R. 1. § (7) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A rendelet alkalmazásában:)

"e) hasznosítás: az állami vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen történő átadása, átengedése, ide nem értve a haszonélvezeti jog létesítését, valamint a vagyonkezelésbe adást;

f) ellenérték: az állami vagyon értékesítésére, hasznosítására, haszonélvezeti jog létesítésére, vagyonkezelésére irányuló szerződésben megállapított, az állami vagyon tulajdonjoga, birtoklása, használata, hasznainak szedése, hasznosítása, haszonélvezete, vagyonkezelése fejében fizetendő pénzösszeg vagy pénzben kifejezett értékű tevékenység, vagy más ellenszolgáltatás;"

2. § (1) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bejelentő a bejelentésben kezdeményezheti az adott vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot alapító szerződés, a Vtv. 27. § (1) bekezdés szerinti vagyonkezelési vagy a vagyon Vtv. 24. § (1) bekezdés szerinti használatát más jogcímen biztosító szerződés megkötését. Amennyiben a vagyonkezelési vagy a haszonélvezeti jogot alapító szerződés kezdeményezésével az MNV Zrt. egyetért, a bejelentést követő hatvan napon belül megköti - meglévő szerződés esetén módosítja - a szerződést a bejelentővel. Amennyiben az állami vagyon használatát más jogcímen biztosító szerződés kezdeményezésével az MNV Zrt. egyetért, és a Vtv. 24. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesül, a bejelentést követő hatvan napon belül versenyeztetés mellőzésével megköti - meglévő szerződés esetén módosítja - a vagyon hasznosítására irányuló szerződést a bejelentővel. Amennyiben a versenyeztetés mellőzésének törvényi feltételei nem állnak fenn, erről az MNV Zrt. a bejelentést követő hatvan napon belül a bejelentőt értesíti, egyúttal a 4. § (1) bekezdésnek megfelelően kiírja az állami vagyon hasznosítására irányuló pályázati felhívást. A haszonélvezeti jogot alapító, a vagyonkezelési, vagy más jogcímen a vagyon használatát biztosító szerződés megkötése nem tagadható meg, ha a bejelentő központi költségvetési szervnek a tulajdonszerzést eredményező jogügylet megkötését, vagy a vagyon bejelentőnek történő átengedését jogszabály írja elő, vagy a jogügyletet a bejelentő valamely jogszabályi rendelkezésen alapuló elővásárlási joga alapján kötötte."

(2) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) E szakasz (1) és (2) bekezdését a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében megjelölt vagyon vonatkozásában nem kell alkalmazni."

3. § (1) Az R. III. Fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

"AZ ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK, VAGYONKEZELÉSÉNEK ÉS HASZONÉLVEZETÉNEK SZABÁLYAI"

(2) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon vagyonkezelésére, haszonélvezeti jog alapítására, valamint hasznosítására kötött szerződés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a Vtv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodási feladatok szabályozott és átlátható módon történő végrehajtását, beleértve a vagyon használatának ellenőrzését."

4. § Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a vagyonkezelői jog létrejöttéről törvény rendelkezik, az MNV Zrt. és a vagyonkezelő e rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával vagyonkezelési szerződést kötnek, vagy a meglévő szerződést módosítják."

5. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a vagyonkezelő a kezelt vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint a sajátjáért felel."

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vagyonkezelő köteles a vagyont fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíteni a tulajdonost - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a jogainak gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. A vagyonkezelő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben az állami vagyon kezelőjétől elvárható."

6. § Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Koncessziós pályázat nyertesével vagyonkezelési szerződés nem köthető."

7. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése szerinti átruházás esetén az átruházással az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben az új vagyonkezelő a régi helyébe lép (szerződéses jogutódlás)."

(2) Az R. 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem szükséges a (3) bekezdés szerinti egyetértés akkor, ha]

"a) a (2) bekezdésben meghatározott átruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerinti vagyont érintő jogokra és kötelezettségekre vonatkozik,"

8. § (1) Az R. 14. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét - amennyiben saját eszközeik között állami vagyonelemet tartanak nyilván, ezen eszközök vonatkozásában - a 13. § (1) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartás hiteles vezetése és az MNV Zrt. beszámoló-készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében az állami vagyon hasznosítására, vagyonkezelésére, vagy haszonélvezeti jog alapítására kötött szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében a vagyon használója, vagyonkezelője vagy haszonélvezője számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét. A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek az egységes vagyonnyilvántartás érdekében kötelesek adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az MNV Zrt.-vel együttműködni.

(2) A vagyonnyilvántartás az állami vagyonhoz fűződő jogok és törvényes érdekek védelmében, a tényleges állapotnak megfelelően tartalmazza a vagyon használóinak, vagyonkezelőinek, haszonélvezőinek azonosító adatait, a vagyonelemek azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, valamint a lényeges számviteli adatokat. A vagyonnyilvántartás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdése szerinti vagyonelemekről összevont - évente felülvizsgált - állományi adatokat tartalmaz.

(3) Az (1) bekezdés alapján szolgáltatandó adatok körére, az adatszolgáltatás gyakoriságára vonatkozó általános szabályait a melléklet tartalmazza. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát, formáját (adatlapok tartalma, kitöltési segédlete, az adatszolgáltatás informatikai háttere stb.) az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatban határozza meg. A vagyon hasznosítására, haszonélvezeti jog alapítására vagy vagyonkezelésére kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a szerződő partner az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatát megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el."

(2) Az R. 14. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az állami vagyont szerződés alapján használó, haszonélvező vagy vagyonkezelő személy harminc napon belül köteles bejelenteni az MNV Zrt.-nek, ha

a) a szerződés tartama alatt az annak tárgyát képező vagyontárgy az állam tulajdonából bármely módon (hatósági határozat, jogszabályi rendelkezés, káresemény miatti megsemmisülés stb.) kikerül,

b) a szerződés tárgyát képező ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai bármely okból (művelési ág változás, telekmegosztás, területváltozás stb.) megváltoznak.

(7) Az állami vagyon használója, haszonélvezője vagy vagyonkezelője a szerződés időtartama alatt haladéktalanul tájékoztatni köteles az MNV Zrt.-t a Vtv. 25. § (1) bekezdése szerinti körülmény felmerüléséről."

9. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Az állami vagyon használója, haszonélvezője vagy vagyonkezelője az erre irányuló szerződéses jogviszony megszűnésekor, valamint jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles az állami vagyon értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a szerződés szerint elszámolni."

10. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon kezelőjét, haszonélvezőjét, használóját megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a Vtv. 17. §-ának d) pontja alapján az MNV Zrt. - szükség szerint a területi szervei útján - ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyon kezelésére, haszonélvezeti jog alapítására, vagy hasznosítására kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik."

11. § Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az értékesítésre az a központi költségvetési szerv, amely az adott vagyontárgy vagyonkezelője, haszonélvezője vagy használója javaslatot tehet. A javaslatról szóló döntést az erre vonatkozó megkeresésnek az MNV Zrt.-hez történő beérkezését követő hatvan napon belül kell meghozni és a kérelmező részére kiadni. A határidőbe nem számít bele a kérelmezőhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítő tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között eltelt idő."

12. § Az R. 26. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az értékesítés lebonyolítására vonatkozó pályázat kiírása nélkül is értékesíthet az MNV Zrt. megbízása alapján, az e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával)

"b) a kizárólagos állami tulajdon vagyonkezelését is ellátó egyéb vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő olyan vagyontárgyakat, amelyek az országos közúti és vasúti közlekedési hálózathoz kapcsolódnak, de nem minősülnek kizárólagos állami tulajdonnak."

13. § Az R. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányzati elhelyezés megszervezése érdekében a központi költségvetési szervek által használt ingatlanok használatának, hasznosításának, haszonélvezetének, vagyonkezelésének gazdaságosságát, célszerűségét az MNV Zrt. jogosult ellenőrizni."

14. § Az R. 50. § (1) bekezdésében a "vagyonkezelőjéhez (használójához) kell" szövegrész helyébe a "vagyonkezelőjéhez kell" szöveg lép.

15. § (1) Az R. Melléklet II. 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. azon vagyonelemek esetében, ahol a vagyonkezelő, a haszonélvező vagy a használó külön jogszabály előírása miatt az 1. pontban megjelölt határidőig tényadatot nem tud szolgáltatni, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig;"

(2) Az R. Melléklet II. 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. új vagyonkezelői, haszonélvezeti jogot alapító vagy a vagyon hasznosítására kötött jogviszony létesítésekor a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül;"

(3) Az R. Melléklet II. 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. a vagyon vagyonkezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról nyolc napon belül;"

16. § Hatályát veszti az R. 7. § (3) bekezdése, 11. § (1) és (8) bekezdése, 18. § (5) bekezdése.

17. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére