361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ONER irányításával kapcsolatos feladatokat a Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítését és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolását végző kormányzati koordinációs szerv (a továbbiakban: kormányzati koordinációs szerv) látja el.

(2) Az ONER működési állapota változásának - az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő - részletes kritériumait és feltételeit, az ONER működési rendjét a kormányzati koordinációs szerv a központi veszélyelhárítási terv részeként, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervben (a továbbiakban: OBEIT) állapítja meg.

(3) Az ONER működtetésében részt vevő szervek hatékony működése összehangolásának elősegítése érdekében a kormányzati koordinációs szerv műszaki-tudományos dokumentumot bocsát ki.

(4) Az OBEIT és a műszaki-tudományos dokumentum rendszeres felülvizsgálatára az atomenergia felügyeleti szerv - az érintett államigazgatási szervek bevonásával - munkacsoportot működtet."

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az ONER működési állapotának megváltoztatását az atomenergia felügyeleti szerv vezetőjének, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője útján tett kezdeményezésére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeli el."

3. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányzati koordinációs szerv a nukleáris létesítményen kívüli intézkedések megtétele mellett, az atomenergia felügyeleti szerv vezetőjének kezdeményezésére a nukleáris balesetet szenvedett hazai létesítményen belül is elrendelheti az ONER működtetésében részt vevő szervek alkalmazását."

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékelése az atomenergia alkalmazója és az atomenergia-felügyeleti szervfeladata.

(2) Az értékeléshez és a döntés-előkészítéshez adatot és információt biztosít

a) az atomenergia-felügyeleti szerv,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervközponti szerve,

c) az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Információs Központja,

d) a Magyar Honvédség Ágazati Információs Központja,

e) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium Radiológiai Ellenőrző Hálózat Ágazati Információs Központja,

f) az atomenergia alkalmazója,

g) az Országos Meteorológiai Szolgálat."

5. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányzati koordinációs szerv a normál működési állapotban

a) figyelemmel kíséri a nukleáris létesítmények veszélyhelyzetekre történő felkészülési és a következmények elhárítására való képességének színvonalát, és azokról - az atomenergia-felügyeleti szervvel és az atomenergia alkalmazójával együttműködve - kétévenként tájékoztató anyagot készít,

b) értékeli és folyamatosan pontosítja az ország nukleáris veszélyeztetettségének mértékét,"

(2) A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A készenléti és veszélyhelyzeti működési állapotban a kormányzati koordinációs szerv elemzi a felmerülő új kérdések és problémák tudományos megválaszolását, megoldását.

(3) A helyreállítási működési állapotban a Kormány eseti döntésének megfelelően a kormányzati koordinációs szerv részt vesz a nukleáris baleset okainak kivizsgálásában."

6. § (1) A Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányzati koordinációs szerv döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységéhez szükséges információk biztosítása érdekében OSJER működik.

(2) Az OSJER az ONER működtetésében részt vevő szervek közül a kormányzati koordinációs szerv által kijelölt szervekből (a továbbiakban: OSJER szervek) áll."

(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OSJER felépítését és működési rendjét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének előterjesztése alapján a kormányzati koordinációs szerv hagyja jóvá."

7. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területi nukleárisbaleset-elhárítási rendszer irányítási, működési rendjét a megyei védelmi bizottság a szervezeti és működési rendjében állapítja meg."

8. § (1) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kormányzati koordinációs szerv operatív munkaszerve működésének megkezdéséig a balesetet szenvedett létesítmény vezetőjétől, illetve a külföldön történt nukleáris baleset esetében az atomenergia-felügyeleti szervtől kapott tájékoztatás és javaslat alapján

a) a megyei védelmi bizottság elnöke a bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesével történő egyeztetést követően a kormányzati koordinációs szerv elnökének,

b) a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjével történő egyeztetést követően a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének

tájékoztatása mellett illetékességi területén elrendeli a megyei, fővárosi, települési veszély-elhárítási tervben meghatározott óvintézkedések végrehajtását, meghozza a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek halasztást nem tűrő elhárítására vonatkozó döntéseket."

(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A balesetet szenvedett létesítmény vezetője, illetve az atomenergia-felügyeleti szerv a (3) bekezdés szerint kiadott tájékoztatással egyidejűleg értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjét."

(3) A Rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt döntésről a megyei védelmi bizottság elnöke soron kívül tájékoztatja a kormányzati koordinációs szerv elnökét."

9. § (1) A Rendelet 14. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása során a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv készítésére kötelezett nukleáris létesítmények, a technológiai, teleterápiás, laboratóriumi vagy kalibráló sugárforrást alkalmazó létesítmények, izotópgyártók, valamint a radioaktív hulladéktárolók feladatai és kötelezettségei:)

"f) a nukleáris létesítmények esetében naptári évenként a feladatok teljesítésének értékelése és a következő év feladatainak meghatározása, azokról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján a kormányzati koordinációs szerv tájékoztatása,"

(2) A Rendelet 14. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása során a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv készítésére kötelezett nukleáris létesítmények, a technológiai, teleterápiás, laboratóriumi vagy kalibráló sugárforrást alkalmazó létesítmények, izotópgyártók, valamint a radioaktív hulladéktárolók feladatai és kötelezettségei:)

"j) a lakosság hiteles és időben történő tájékoztatása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével egyeztetve sajtótájékoztató tartása,"

10. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés d) pontjában, 11. § (2) bekezdés i) pontjában, 13. § i) pontjában, 16. § (2) bekezdésben a "KKB" szövegrész helyébe a "kormányzati koordinációs szerv" szöveg lép.

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az "az NVM" szövegrész helyébe az "a kormányzati koordinációs szerv" szöveg lép.

(3) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a "KKB Operatív Törzs" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve" szöveg lép.

(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a "KKB Veszélyhelyzeti Központja" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve" szöveg lép.

(5) A Rendelet 10. § (5) bekezdés e) pontjában az "az NBIÉK" szövegrész helyébe az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja (a továbbiakban: NBIÉK)" szöveg lép.

(6) A Rendelet 11. § (2) bekezdés h) pontjában a "KKB Titkársága útján a KKB" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján a kormányzati koordinációs szerv" szöveg lép.

(7) A Rendelet 13. § h) pontjában a "KKB Titkársága útján a KKB" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján a kormányzati koordinációs szerv" szöveg lép.

11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésében részt vevő központi, ágazati, területi és helyi szervek és szervezetek

1. Központi szervek

1.1. a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

1.2. a kormányzati koordinációs szerv

1.3. a kormányzati koordinációs szerv tudományos és operatív munkaszerve

2. Ágazati szervek

2.1. valamennyi minisztérium

2.2. az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat

2.3. a Magyar Honvédség

2.4. a Nemzeti Közlekedési Hatóság

2.5. az atomenergia felügyeleti szerv

2.6. az Országos Mentőszolgálat

2.7. az Országos Meteorológiai Szolgálat

2.8. a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

2.9. országos vízkár-elhárítási középirányító szerv

2.10. országos környezetügyi középirányító szerv

2.11. a Paksi Atomerőmű Zrt.

2.12. a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

2.13. a Magyar Tudományos Akadémia

2.14. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

2.15. a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet Atomenergia Kutatóintézete

2.16. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi szerve

3. Területi és helyi szervek

3.1. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok

3.2. a helyi védelmi bizottságok

3.3. a polgármesterek

3.4. a minisztériumok, érintett kormány- és központi hivatalok irányításával működő területi szervek

3.5. a rendvédelmi szervek területi és helyi szervei, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közép- és alsó fokú vámszervei és nyomozóhatósági szervei"

Tartalomjegyzék