2011. évi LXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről[1]

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1979. augusztus 18-án lépett hatályba. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, mint a Megállapodás letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő Feleket, hogy a Megállapodás "A" és "B" Mellékletének 2011. évi módosításai 2011. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a Megállapodás "A" és "B" Melléklete 2010. december 31-ig érvényes előírásai 2011. június 30-ig alkalmazhatók. )

1. § Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) "A" és "B" Melléklete 2011. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az ADR "A" és "B" Melléklete 2011. január 1-jétől hatályos és hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja az ADR "A" Melléklete 1. 8. 3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

4. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

5. § (1) Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést is szolgálja.

7. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvény.

Mellékletek a 2011. évi LXXIX. törvényhez[2]

_

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] A mellékletek feldolgozása - terjedelmi okok miatt - hosszabb időt vesz igénybe. Megértésüket köszönjük! HVG-Orac Kiadó Szerkesztősége

Tartalomjegyzék