2011. évi LXXXVIII. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról[1]

1. § A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: BATrT) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) E törvény alkalmazásában

1. humán infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a népesség alapellátását szolgáló nevelési, oktatási, egészségügyi és igazgatási intézményi ellátás biztosítása,

2. jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom számolható,

3. különleges rendeltetésű térség: olyan térség, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági területek, valamint -a különleges beépítésre nem szánt területek köréből - az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak,

4. magas zöldfelületi arányú települési térség: olyan térség, amelybe összességében 15%-nál alacsonyabb beépítettségű területek tartoznak,

5. műszaki infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás biztosítása,

6. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség: 5 hektárnál nagyobb kiterjedésű térség, amelybe megkülönböztetett védelmet és szabályozást igénylő olyan összefüggő települési zöldfelületek tartoznak, amelyek a települések szerkezetének meghatározó jelentőségű elemei,

7. történelmi sportterület: 1914. előtt sportolási célra használt terület.

(2) Az e törvényben szereplő - az (1) bekezdésben nem említett - fogalmakra az OTrT 2. §-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni."

2. § A BATrT 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térségi területfelhasználásnak és a műszaki infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét határozza meg, M = 1:50 000 méretarányban."

3. § A BATrT 4-10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. § A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők:

a) legalább 5 hektár területű térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség,

ac) magas zöldfelületi arányú települési térség,

b) legalább 10 hektár területű térségek:

ba) mezőgazdasági térség,

bb) különleges rendeltetésű térség,

c) területi korlát nélküli térség:

ca) városias települési térség,

cb) hagyományosan vidéki települési térség,

cc) építmények által igénybe vett térség,

cd) vízgazdálkodási térség.

5. § (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség.

(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.

(3) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.

(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.

(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni.

(7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki.

(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve-a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület,

b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki.

(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva.

6. § (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.

(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet.

7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.

(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait.

(3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

8. § (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhető ki.

(2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

9. § (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.

10. § A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit."

4. § A BATrT 12-16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"12. § A térségi övezetek a következők:

a) magterület övezete,

b) ökológiai folyosó övezete,

c) puffer terület övezete,

d) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,

e) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,

f) erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,

g) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

h) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

i) országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

j) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete,

l) történeti települési terület övezete,

m) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete,

n) felszíni vizekvízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete,

o) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,

p) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

q) nagyvízi meder övezete,

r) földtani veszélyforrás területének övezete,

s) vízeróziónak kitett terület övezete,

t) széleróziónak kitett terület övezete,

u) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete,

v) honvédelmi terület övezete.

13. § (1) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

14. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti tervének készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi, és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni.

15. § Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket.

16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy

b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és

c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet."

5. § A BATrT a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § (1) E törvénynek a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: BATrTMód.) megállapított 1/A. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 4-10. §-ában, 12-15. §-ában, 1/2. számú mellékletében, 1/3. számú mellékletében, 2. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit a BATrTMód. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A BATrTMód. hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket

a) a főváros esetében a BATrTMód. hatálybalépését követő egy éven belül, a fővárosi kerületek esetében további két éven belül,

b) az e törvény hatálya alá tartozó, az a) pontba nem tartozó települések esetében a BATrTMód. hatálybalépését követő három éven belül

összhangba kell hozni e törvénnyel."

6. § (1) A BATrT 1/2. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

(2) A BATrT e törvény 2. melléklete szerinti 1/3. számú melléklettel egészül ki.

(3) A BATrT 2. számú (térképi) melléklete helyébe e törvény 3. melléklete lép.

(4) A BATrT 3. számú (térképi) melléklete helyébe e törvény 4. melléklete lép.

7. § Hatályát veszti a BATrT

a) 2. §-át megelőző alcím,

b) 4. §-át megelőző alcím,

c) 12. §-át megelőző alcím,

d) 17. §-át megelőző alcím és 17-20. §-a,

e) 21. § (3)-(5) és (11) bekezdése.

8. § (1) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektől eltérő, egyedileg meghatározott területfelhasználási kategóriákat is kijelölhet a térség elsődleges funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelően, valamint a kiemelt térségek terve a térségi területfelhasználási kategóriákra a törvénytől eltérő előírást is megállapíthat."

(2) Az OTrT 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:)

"e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható,"

(3) Az OTrT 1/1. számú melléklet "1. Gyorsforgalmi utak" táblázata első sorának helyébe a következő sor lép:

"M0: Budaörs - Budakeszi - Remeteszőlős térsége - Solymár - Pilisborosjenő - Üröm - Budakalász - Szigetmonostor - Budapest, IV. ker. - Dunakeszi - Budapest, XV. ker. - Fót - Csömör - Budapest, XVI. ker. - Kistarcsa - Nagytarcsa - Budapest, XVII. ker. - Ecser - Üllő - Vecsés - Gyál - Budapest, XXIII. ker. -Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Budapest, XXII. ker. - Diósd - Törökbálint - Biatorbágy - Budaörs (az M2 és M1 közötti déli és keleti szakasz a TEN-T hálózat része)"

9. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 5. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(A törvényalkalmazásában:)

"t) területcsere: olyan területrendezési hatósági eljárás, amely lehetőséget biztosít a településrendezési eszköz módosítása során arra, hogy a településszerkezeti tervben a visszavonttal megegyező területi kiterjedésű új beépítésre szánt területet lehessen máshol kijelölni."

10. § (1) A Tftv. 23/D. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében, a magterület övezetében, az ökológiai folyosó övezetében és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében, valamint a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvény hatálya alá tartozó település közigazgatási határától számított 200 méternél közelebbi területen a beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, továbbá a területcsere az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott térségi területfelhasználási engedélye alapján történik.

(4) A térségi területfelhasználási engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a térségi területfelhasználási kérelemben szereplő javaslat nincs összhangban az elfogadott országos vagy az adott térségre vonatkozó területrendezési terv előírásaival."

(2) A Tftv. 27. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"u) a 23/D. § (3) bekezdésében meghatározott övezetekben és esetekben a beépítésre szánt területek kivételes kijelölésére, valamint a területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás részletes szabályait;"

11. § A BATrT 11. § (2) bekezdésében a "3/1-10. jelű" szövegrész helyébe a "3/1-22. jelű" szöveg lép.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez

"1/2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez

Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

1. Közlekedési hálózatok és egyedi építmények

1.1. Gyorsforgalmi utak

AB
1.M0OTrT szerint
2.M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai
3.M1OTrT szerint
4.M10Solymár - Pilisvörösvár - Pilisszántó - OTrT szerint
5.M11Százhalombatta térsége - Zsámbék - Tinnye - OTrT szerint
6.M2OTrT szerint
7.M3OTrT szerint
8.M31OTrT szerint
9.M4Vecsés és Ecser - Maglód és Üllő - OTrT szerint
10.M5OTrT szerint
11.M6OTrT szerint
12.M7OTrT szerint

1.2. Főutak

1.2.1. A főúthálózat elemei

AB
1.1. sz. főútOTrT szerint
2.2. sz. főútOTrT szerint
3.3. sz. főútOTrT szerint
4.4. sz. főútOTrT szerint
5.5. sz. főútOTrT szerint
6.6. sz. főútOTrT szerint
7.7. sz. főútOTrT szerint
8.10. sz. főútOTrT szerint
9.11. sz. főútOTrT szerint
10.31. sz. főútOTrT szerint
11.51. sz. főútOTrT szerint
12.M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai
13.Budapest egyéb főútjai

1.2.2. Új főúti kapcsolatok

1.2.2.1.Budapest M0 - Ecser - Gyömrő - Maglód - OTrT szerint
1.2.2.2.Gödöllő 3. sz. főút - Szada - Mogyoród - Veresegyház - Csomád - Őrbottyán - Vácrátót - Sződ -
Sződliget - Vác - Duna-híd - Tahitótfalu - Kis-Duna-híd - 11. sz. főút
1.2.2.3.(Szabadegyháza 62. sz. főút - Adony - Ráckeve) - Délegyháza - (Dabas - Újhartyán)

1.2.3. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai

AB
1.3. sz. főútGödöllő
2.5. sz. főútAlsónémedi

1.3. Térségi mellékutak

1.3.1Tárnok 7. sz. főút - Herceghalom 1. sz. főút
1.3.2Csepel szigeti gerincút: Szigetszentmiklós - Szigethalom - Tököl
1.3.3Dunakeszi - Csomád új főút
1.3.4Pilisvörösvár nyugati elkerülő (M10 és 10. sz. főút között)
1.3.5Kistarcsa 3. sz. főút - Pécel - Vecsés - Alsónémedi - Dunaharaszti 51. sz. főút
1.3.6Százhalombatta M11 - Duna-híd - Majosháza 51. sz. főút - Délegyháza új főút
1.3.7Üröm M0 - Budakalász - Pomáz - Pilisszentkereszt - (Esztergom)
1.3.8Pomáz - Szentendre - Pilisszentlászló - (Esztergom)

1.4. Hidak

1.4.1. Főúton tervezett Duna-hidak

ABC
1.Közúti hidakVácúj főút
2.BudapestAlbertfalvai híd
3.Aquincumi híd
4.Galvani úti híd

1.4.2. Térségi mellékúton lévő Duna-hidak

1.4.2.1.Százhalombatta
1.4.2.2.Szentendre - Szigetmonostor

1.5. Vasútvonalak

1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei

AB
1.Tervezett nagysebességű vasútvonalak(OTrT szerint) - Biatorbágy - Törökbálint - Budaörs - Budapest
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő -
Gyömrő - (OTrT szerint)
2.(OTrT szerint) - Tárnok - Érd - Diósd - Budapest [Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő - (OTrT
szerint)
3.A transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonalak
Budapest - (Hegyeshalom - Ausztria)
4.Budapest - (Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr -
Horvátország)
5.Budapest - (Pécs)
6.Budapest - (Szob - Szlovákia)
7.Budapest - (Hatvan - Miskolc - Mezőzombor)
8.Budapest - (Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony -
Ukrajna)
9.Budapest - (Szolnok - Békéscsaba - Lökösháza - Románia)
10.Budapest - (Kelebia - Szerbia)
11.Egyéb országos törzshálózati
vasútvonalak
Budapest - (Esztergom)
12.Budapest - Vácrátót - Vác
13.(Galgamácsa) - Vácrátót
14.Budapest - (Lajosmizse - Kecskemét)
15.Budapesti körvasutak

1.5.1.1. Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei

1.A transzeurópai vasúti áruszállításiA Budapestet délről elkerülő vasútvonal: (OTrT szerint) -
hálózat részeként működő országosDélegyháza - (Bugyi - OTrT szerint)
törzshálózati vasútvonalakhoz
kapcsolódóan

1.5.2. Vasúti mellékvonal

AB
1.vasúti mellékvonalVác - Balassagyarmat

1.6. A repülőterek besorolása

AB
1.Országos jelentőségű polgári repülőtérBudapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]
2.Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré
fejleszthető repülőtér
Budaörs
3.Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári
célú repülőtér
Tököl, Budakeszi-Farkashegy

1.7. Kerékpárút hálózat

1.7.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei

AB
1.1. Felső - Dunamente kerékpárút (6-os
jelű Euro Velo)
1.A: (Szlovákia és Ausztria - Rajka - OTrT szerint) - Visegrád -
Dunabogdány - Tahitótfalu - Leányfalu - Szentendre -
Budapest
2.1.C: (Pilismarót - Szob - Nagymaros - Verőce) - Vác - Göd -
Dunakeszi - Budapest
3.3. Kelet - magyarországi kerékpárút3.A: Budapest - Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő -
(Zagyvaszántó - OTrT szerint)
4.6.Alsó - Dunamente kerékpárút (6-os jelű
Euro Velo)
6.A. Budapest - Dunaharaszti - Taksony - Dunavarsány -
Majosháza - (OTrT szerint)
5.6.B. Budapest - Érd - Százhalombatta - Tököl - Szigethalom -
Dunavarsány
6.7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút7. A: Budapest - Biatorbágy - (Etyek - OTrT szerint)

1.7.2. Térségi kerékpárút-hálózat elemei

1.7.2.1.Budapest - Solymár - Pilisszentiván - Pilisjászfalu - (Dorog)
1.7.2.2.Tahitótfalu - Sződliget - Szada
1.7.2.3.Gödöllő - Pécel - Maglód
1.7.2.4.Budapest - Maglód - Gyömrő - (Sülysáp)
1.7.2.5.Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi - Dunaharaszti
1.7.2.6.Budapest - Gyál - (Újlengyel)
1.7.2.7.Érd - Törökbálint - Budaörs
1.7.2.8.Biatorbágy-Telki - Perbál - Piliscsaba

1.8. Kikötők

1.8.1. Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők

1.8.1.1.DunánBudapest [Csepel]

1.8.2. Határkikötő

1.8.2.1.DunánBudapest [Nemzetközi Hajóállomás]

1.8.3. Térségi közforgalmú kikötő

1.8.3.1.DunánBudapest [Újpest Északi Öböl]
1.8.3.2.Budapest
1.8.3.3.Budapest [Nagytétény]

1.8.4. Személyforgalmi kikötő

1.8.4.1.DunánBudapest [Lágymányosi-híd és Északi Összekötő vasúti híd
között]

1.9. Kompátkelőhely

1.9.1.Tököl

1.10. Térségi jelentőségű P+R parkolók

1.10.1.Budaörs
1.10.2.Budapest [III. kerület]
1.10.3.Budapest [XI. kerület]
1.10.4.Budapest [XII. kerület]
1.10.5.Budapest [XIV. kerület]
1.10.6.Budapest [XV. kerület]
1.10.7.Budapest [XIX. kerület]
1.10.8.Budapest [XXI. kerület]
1.10.9.Budapest [XXII. kerület]
1.10.10.Budapest [XXIII. kerület]
1.10.11.Erdőkertes
1.10.12.Érd
1.10.13.Gödöllő
1.10.14.Herceghalom
1.10.15.Pilisvörösvár
1.10.16.Solymár
1.10.17.Szentendre
1.10.18.Tárnok
1.10.19.Veresegyház
1.10.20.Vác

1.11. Logisztikai központok

1.11.1.Budapest [ Budapesti Intermodális Logisztikai Központ]
1.11.2.Budapest [Csepel]
1.11.3.Budapest [Nagytétény]
1.11.4.Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] térsége

2. Energiaellátást biztosító hálózatok

2.1. Egyéb erőművek és kiserőművek

2.1.1. Egyéb erőművek

2.1.1.1.Budapest [IV. ker.]
2.1.1.2.Budapest [XI. ker.]
2.1.1.3.Budapest [XVIII. ker.]
2.1.1.4.Budapest [XXI. ker.]
2.1.1.5.Százhalombatta térsége

2.1.2. Kiserőművek

2.1.2.1.Budapest [III. ker.]
2.1.2.2.Budapest [XI. ker.]
2.1.2.3.Budapest [XIV. ker.]
2.1.2.4.Budapest [XV. ker.]
2.1.2.5.Budapest [XVII. ker.]
2.1.2.6.Budapest [XV. ker.]
2.1.2.7.Gödöllő

2.2. A villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat távvezeték elemei

2.2.1. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.1.1.(Albertirsa) - Göd
2.2.1.2.(Albertirsa) - Martonvásár
2.2.1.3.(Bicske) - Pomáz - Göd
2.2.1.4.Göd - (országhatár - Szlovákia)
2.2.1.5.Göd - (Sajószöged)
2.2.1.6.Gödöllő - (Albertirsa) - Göd távvezeték felhasítási pontja
2.2.1.7.(Martonvásár) - (Győr)

2.2.2. 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.2.1.Budapest - (Detk)
2.2.2.2.Göd - Budapest
2.2.2.3.Ócsa - Budapest
2.2.2.4.(Oroszlány) - Százhalombatta
2.2.2.5.Százhalombatta - Budapest
2.2.2.6.Százhalombatta - (Dunaújváros)
2.2.2.7.Százhalombatta - (Martonvásár)
2.2.2.8.Százhalombatta - Ócsa

2.2.3. Az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.3.1.Budapest [Kelenföldi Erőmű] - Százhalombatta
2.2.3.2.Budapest [Kispesti Erőmű] - Budapest [Kőbánya] - Budapest [Pestlőrinc]
2.2.3.3.Budapest [Kőbánya] - Budapest [Zugló]
2.2.3.4.Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva]
2.2.3.5.Budapest [Népliget] - Budapest [Kőbánya]
2.2.3.6.Budapest [Soroksár] - Dunaújváros
2.2.3.7.Budapest [Soroksár] - Százhalombatta
2.2.3.8.Budapest [Népliget] - Budapest [Kispesti Erőmű]
2.2.3.9.Ócsa - Budapest [Csepeli Erőmű] - Budapest [Csepel Gyártelep]

2.2.4. Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.4.1.(Albertirsa) - Budapest [Soroksár]
2.2.4.2.Budaörs - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.3.Budapest [Angyalföld] - Budapest [Zugló]
2.2.4.4.Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske)
2.2.4.5.Budapest [Pesthidegkút] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.6.Budapest [Pestlőrinc] - Budapest [Soroksár]
2.2.4.7.Budapest [Virányos] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.8.Budapest [É-Budai Erőmű] - Budapest [Újpesti Erőmű]
2.2.4.9.Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd
2.2.4.10.Budapest [Kőbánya] - Gödöllő
2.2.4.11.Budapest [Soroksár] - Budapest [Kőbánya]
2.2.4.12.Budapest [Újpesti Erőmű] - Budapest [Angyalföldi alállomás]
2.2.4.13.Budapest [Újpesti Erőmű] - Göd
2.2.4.14.Budapest [Békásmegyer] - Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd felhasítási pontja
2.2.4.15.Budapest [Kelenföld] - Budapest [Lágymányos]
2.2.4.16.Budapest [Kelenföld erőmű] - Budapest [Albertfalva]
2.2.4.17.Budapest [Csepel] - Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.2.4.18.Budapest [Zugló] - Budapest [Újpalota]
2.2.4.19.Szigetszentmiklós - Budapest [Soroksár] - Százhalombatta felhasítási pontja
2.2.4.20.Fót - Göd
2.2.4.21.Göd - Vác
2.2.4.22.Göd - (Rétság)
2.2.4.23.Vác - Göd - (Rétság) felhasítási pontja
2.2.4.24.Gödöllő - (Lőrinci)
2.2.4.25.Budapest [XXII. ker.] - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja
2.2.4.26.Érd - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja
2.2.4.27.Üllő - (Albertirsa) - Budapest [Soroksár] felhasítási pontja

2.3. Szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.1.1.(Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok)
2.3.1.2.(Battonya - Algyő - Városföld) - Százhalombatta
2.3.1.3.(Kápolnásnyék) - Vecsés
2.3.1.4.Százhalombatta - Budapest
2.3.1.5.Százhalombatta - (Hetes - Berzence - országhatár - Horvátország)
2.3.1.6.Százhalombatta - (Kápolnásnyék)
2.3.1.7.Százhalombatta - Rajka - országhatár - (Szlovákia)
2.3.1.8.(Szlovákia - országhatár) - Vecsés - Százhalombatta
2.3.1.9.(Tiszaújváros) - Százhalombatta
2.3.1.10.(Ukrajna - országhatár - Fényeslitke - Tiszaújváros) - Százhalombatta
2.3.1.11.(Ukrajna - országhatár-Vásárosnamény - Tiszaújváros - Füzesabony - Szolnok) - Százhalombatta
2.3.1.12.(Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Zsámbok) - Vecsés - Százhalombatta
2.3.1.13.(Városföld) - Százhalombatta - Pilisvörösvár - (Győr)
2.3.1.14.(Városföld - Adony) - Százhalombatta

2.3.2. Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.2.1.(Algyő) - Vecsés
2.3.2.2.Budapest [Albertfalva] - Budapest [Gazdagrét]
2.3.2.3.Érd - Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.3.2.4.Gödöllő - Vecsés - Vác felhasítási pontja
2.3.2.5.Kisoroszi - (Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok) felhasítási pontja
2.3.2.6.Pilisvörösvár - Budapest [II. ker.]
2.3.2.7.Pilisvörösvár - Pilisszentkereszt
2.3.2.8.(Rétság) - Vácrátót - Vecsés - Vác felhasítási pontja
2.3.2.9.Százhalombatta - (Kápolnásnyék)
2.3.2.10.Százhalombatta - Vecsés
2.3.2.11.Százhalombatta - Vecsés - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]
2.3.2.12.Tököl - Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] felhasítási pontja
2.3.2.13.(Városföld) - Százhalombatta
2.3.2.14.Vecsés - (Balassagyarmat)
2.3.2.15.Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel]
2.3.2.16.Vecsés - Gyömrő - (Monor)
2.3.2.17.Vecsés - (Hajdúszoboszló)
2.3.2.18.Vecsés - Üllő - (Újhartyán)
2.3.2.19.Vecsés - Vác
2.3.2.20.Veresegyház - Vecsés-Vác felhasítási pontja
2.3.2.21.Zsámbék- Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.3.2.22.Zsámbék - Tinnye

2. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez

"1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez

Területi mérleg

TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
1.Budapestvárosias települési térség35841,4268,25
2.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
1446,302,75
3.erdőgazdálkodási térség10238,9319,50
4.mezőgazdasági térség2054,923,91
5.építmények által igénybe vett térség1311,702,50
6.vízgazdálkodási térség1620,283,09
7.Alsónémedivárosias települési térség1220,7524,88
8.erdőgazdálkodási térség281,135,73
9.mezőgazdasági térség3383,9368,96
10.építmények által igénybe vett térség20,970,43
11.Biatorbágyvárosias települési térség1328,0530,11
12.erdőgazdálkodási térség1131,3525,65
13.mezőgazdasági térség1707,2538,71
14.építmények által igénybe vett térség17,650,40
15.vízgazdálkodási térség226,195,13
16.Budajenőhagyományosan vidéki települési térség232,5018,72
17.magas zöldfelületi arányú települési
térség
6,040,49
18.erdőgazdálkodási térség605,0348,72
19.mezőgazdasági térség397,1931,98
20.építmények által igénybe vett térség1,040,08
21.Budakalászvárosias települési térség679,8744,83
22.erdőgazdálkodási térség423,1827,90
23.mezőgazdasági térség316,4120,86
24.építmények által igénybe vett térség4,070,27
25.vízgazdálkodási térség93,156,14
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
26.Budakeszivárosias települési térség915,4224,67
27.erdőgazdálkodási térség2183,5358,84
28.mezőgazdasági térség572,4215,42
29.építmények által igénybe vett térség39,901,08
30.Budaörsvárosias települési térség1493,7263,34
31.erdőgazdálkodási térség718,2530,46
32.mezőgazdasági térség146,256,20
33.Csobánkavárosias települési térség229,4310,08
34.magas zöldfelületi arányú települési
térség
2,840,12
35.erdőgazdálkodási térség1325,7058,25
36.mezőgazdasági térség384,6516,90
37.építmények által igénybe vett térség314,8313,83
38.vízgazdálkodási térség18,360,81
39.Csomádvárosias települési térség133,4010,78
40.erdőgazdálkodási térség736,4959,53
41.mezőgazdasági térség343,3427,75
42.építmények által igénybe vett térség23,981,94
43.Csömörvárosias települési térség690,1830,41
44.erdőgazdálkodási térség1015,4444,74
45.mezőgazdasági térség485,9521,41
46.építmények által igénybe vett térség12,300,54
47.vízgazdálkodási térség66,032,91
48.Csörögvárosias települési térség148,9829,56
49.magas zöldfelületi arányú települési
térség
18,693,71
50.erdőgazdálkodási térség104,8220,80
51.mezőgazdasági térség231,5445,94
52.Délegyházavárosias települési térség449,4317,71
53.magas zöldfelületi arányú települési
térség
22,850,90
54.erdőgazdálkodási térség186,617,35
55.mezőgazdasági térség1604,9763,24
56.vízgazdálkodási térség273,9510,79
57.Diósdvárosias települési térség531,5892,50
58.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
16,522,87
59.magas zöldfelületi arányú települési
térség
5,160,90
60.erdőgazdálkodási térség12,362,15
61.mezőgazdasági térség8,841,54
62.építmények által igénybe vett térség0,240,04
63.Dunabogdányvárosias települési térség286,2411,23
64.magas zöldfelületi arányú települési
térség
0,710,03
65.erdőgazdálkodási térség1280,1050,20
66.mezőgazdasági térség834,3932,72
67.vízgazdálkodási térség148,365,82
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
68.Dunaharasztivárosias települési térség1243,6042,64
69.magas zöldfelületi arányú települési
térség
243,638,35
70.erdőgazdálkodási térség306,3910,50
71.mezőgazdasági térség966,6733,14
72.különleges rendeltetésű térség110,543,79
73.építmények által igénybe vett térség13,380,46
74.vízgazdálkodási térség32,451,11
75.Dunakeszivárosias települési térség1444,9246,50
76.magas zöldfelületi arányú települési
térség
76,162,45
77.erdőgazdálkodási térség563,3618,13
78.mezőgazdasági térség576,9718,57
79.különleges rendeltetésű térség184,035,92
80.építmények által igénybe vett térség41,381,33
81.vízgazdálkodási térség220,517,10
82.Dunavarsányvárosias települési térség881,7239,18
83.magas zöldfelületi arányú települési
térség
120,685,36
84.erdőgazdálkodási térség420,8718,70
85.mezőgazdasági térség390,1117,33
86.különleges rendeltetésű térség59,942,66
87.építmények által igénybe vett térség42,111,87
88.vízgazdálkodási térség335,3014,90
89.Ecservárosias települési térség907,8669,25
90.erdőgazdálkodási térség113,888,69
91.mezőgazdasági térség216,1416,49
92.építmények által igénybe vett térség73,075,57
93.Erdőkertesvárosias települési térség516,5289,80
94.erdőgazdálkodási térség19,623,41
95.mezőgazdasági térség39,056,79
96.Érdvárosias települési térség3683,4260,84
97.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
22,480,37
98.magas zöldfelületi arányú települési
térség
31,380,52
99.erdőgazdálkodási térség383,436,33
100.mezőgazdasági térség1808,9829,88
101.építmények által igénybe vett térség6,520,11
102.vízgazdálkodási térség117,831,95
103.Felsőpakonyvárosias települési térség299,4719,55
104.erdőgazdálkodási térség694,7645,35
105.mezőgazdasági térség537,6835,10
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
106.Fótvárosias települési térség1281,3734,26
107.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
6,760,18
108.magas zöldfelületi arányú települési
térség
45,151,21
109.erdőgazdálkodási térség1183,0431,63
110.mezőgazdasági térség1222,4232,68
111.vízgazdálkodási térség1,840,05
112.Gödvárosias települési térség998,0044,90
113.magas zöldfelületi arányú települési
térség
7,860,35
114.erdőgazdálkodási térség633,2428,49
115.mezőgazdasági térség395,8717,81
116.különleges rendeltetésű térség70,033,15
117.vízgazdálkodási térség117,955,31
118.Gödöllővárosias települési térség1915,2730,94
119.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
52,020,84
120.magas zöldfelületi arányú települési
térség
125,842,03
121.erdőgazdálkodási térség2951,1847,67
122.mezőgazdasági térség973,6515,73
123.különleges rendeltetésű térség13,320,22
124.építmények által igénybe vett térség61,671,00
125.vízgazdálkodási térség98,181,59
126.Gyálvárosias települési térség1444,1257,90
127.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
7,740,31
128.magas zöldfelületi arányú települési
térség
156,026,25
129.erdőgazdálkodási térség412,4616,54
130.mezőgazdasági térség409,4716,42
131.építmények által igénybe vett térség41,691,67
132.vízgazdálkodási térség22,860,92
133.Gyömrővárosias települési térség845,7831,91
134.magas zöldfelületi arányú települési
térség
38,851,47
135.erdőgazdálkodási térség321,3512,13
136.mezőgazdasági térség1364,9851,51
137.különleges rendeltetésű térség70,132,65
138.építmények által igénybe vett térség9,040,34
139.Halásztelekvárosias települési térség524,0560,56
140.erdőgazdálkodási térség75,218,69
141.mezőgazdasági térség150,0417,34
142.vízgazdálkodási térség116,0113,41
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
143.Herceghalomvárosias települési térség334,6545,63
144.magas zöldfelületi arányú települési
térség
63,688,68
145.erdőgazdálkodási térség105,2614,35
146.mezőgazdasági térség224,5230,62
147.vízgazdálkodási térség5,220,71
148.Isaszegvárosias települési térség849,1015,48
149.magas zöldfelületi arányú települési
térség
10,450,19
150.erdőgazdálkodási térség3621,8966,04
151.mezőgazdasági térség839,2415,30
152.építmények által igénybe vett térség34,800,63
153.vízgazdálkodási térség128,742,35
154.Kerepesvárosias települési térség742,8630,85
155.magas zöldfelületi arányú települési
térség
11,180,46
156.erdőgazdálkodási térség745,1830,95
157.mezőgazdasági térség858,4235,65
158.építmények által igénybe vett térség49,962,08
159.Kisoroszihagyományosan vidéki települési térség141,9112,98
160.erdőgazdálkodási térség244,5122,37
161.mezőgazdasági térség425,9938,97
162.különleges rendeltetésű térség73,766,75
163.vízgazdálkodási térség207,0418,94
164.Kistarcsavárosias települési térség525,0547,69
165.erdőgazdálkodási térség59,785,43
166.mezőgazdasági térség516,0546,88
167.Leányfaluvárosias települési térség332,7521,67
168.erdőgazdálkodási térség1100,3571,67
169.mezőgazdasági térség40,932,67
170.vízgazdálkodási térség61,323,99
171.Maglódvárosias települési térség900,0840,26
172.magas zöldfelületi arányú települési
térség
36,161,62
173.erdőgazdálkodási térség340,4915,23
174.mezőgazdasági térség958,7242,89
175.Majosházavárosias települési térség305,3726,75
176.erdőgazdálkodási térség130,9911,47
177.mezőgazdasági térség669,8858,67
178.vízgazdálkodási térség35,513,11
179.Mogyoródvárosias települési térség815,9123,66
180.erdőgazdálkodási térség1246,0736,14
181.mezőgazdasági térség936,2427,15
182.különleges rendeltetésű térség222,706,46
183.építmények által igénybe vett térség227,036,58
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
184.Nagykovácsivárosias települési térség460,5416,67
185.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
6,030,22
186.erdőgazdálkodási térség1994,0672,17
187.mezőgazdasági térség295,1610,68
188.vízgazdálkodási térség7,220,26
189.Nagytarcsavárosias települési térség389,6732,10
190.erdőgazdálkodási térség100,788,30
191.mezőgazdasági térség646,2453,24
192.építmények által igénybe vett térség58,824,85
193.vízgazdálkodási térség18,401,52
194.Ócsavárosias települési térség1573,9119,28
195.erdőgazdálkodási térség2530,8931,00
196.mezőgazdasági térség3645,7544,66
197.építmények által igénybe vett térség413,325,06
198.Őrbottyánvárosias települési térség791,5728,95
199.magas zöldfelületi arányú települési
térség
4,700,17
200.erdőgazdálkodási térség853,9831,23
201.mezőgazdasági térség1067,7239,04
202.vízgazdálkodási térség16,730,61
203.Pátyvárosias települési térség813,1920,70
204.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
8,740,22
205.magas zöldfelületi arányú települési
térség
114,832,92
206.erdőgazdálkodási térség1317,6833,53
207.mezőgazdasági térség1669,9342,50
208.vízgazdálkodási térség4,960,13
209.Pécelvárosias települési térség1016,1523,29
210.magas zöldfelületi arányú települési
térség
16,300,37
211.erdőgazdálkodási térség858,8719,68
212.mezőgazdasági térség2438,6755,89
213.építmények által igénybe vett térség33,290,76
214.Perbálvárosias települési térség1,780,07
215.hagyományosan vidéki települési térség344,3013,42
216.erdőgazdálkodási térség871,6133,97
217.mezőgazdasági térség956,0937,27
218.különleges rendeltetésű térség391,8315,27
219.Pilisborosjenővárosias települési térség307,5033,23
220.erdőgazdálkodási térség408,0344,10
221.mezőgazdasági térség208,9722,59
222.építmények által igénybe vett térség0,750,08
223.Piliscsabavárosias települési térség628,7024,61
224.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
12,230,48
225.erdőgazdálkodási térség1577,9061,75
226.mezőgazdasági térség336,3113,16
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
227.Pilisjászfaluvárosias települési térség182,0126,15
228.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
7,911,14
229.magas zöldfelületi arányú települési
térség
16,142,32
230.erdőgazdálkodási térség322,7446,37
231.mezőgazdasági térség167,2324,03
232.Pilisszántóvárosias települési térség115,567,25
233.magas zöldfelületi arányú települési
térség
2,040,13
234.erdőgazdálkodási térség944,3559,24
235.mezőgazdasági térség531,8833,37
236.építmények által igénybe vett térség0,230,01
237.Pilisszentivánvárosias települési térség176,8721,79
238.magas zöldfelületi arányú települési
térség
8,091,00
239.erdőgazdálkodási térség510,0262,84
240.mezőgazdasági térség116,6714,37
241.Pilisszentkereszthagyományosan vidéki települési térség252,0514,66
242.erdőgazdálkodási térség1281,9074,54
243.mezőgazdasági térség185,7110,80
244.Pilisszentlászlóhagyományosan vidéki települési térség91,065,13
245.erdőgazdálkodási térség1491,4684,01
246.mezőgazdasági térség192,8110,86
247.Pilisvörösvárvárosias települési térség700,2728,84
248.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
28,691,18
249.magas zöldfelületi arányú települési
térség
44,301,82
250.erdőgazdálkodási térség591,3224,35
251.mezőgazdasági térség1034,9042,62
252.építmények által igénybe vett térség2,270,09
253.vízgazdálkodási térség26,691,10
254.Pomázvárosias települési térség986,6520,11
255.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
26,050,53
256.magas zöldfelületi arányú települési
térség
22,640,46
257.erdőgazdálkodási térség2419,2149,32
258.mezőgazdasági térség1450,3429,56
259.építmények által igénybe vett térség0,740,02
260.Pócsmegyerhagyományosan vidéki települési térség308,8223,66
261.erdőgazdálkodási térség359,6227,55
262.mezőgazdasági térség427,5232,75
263.vízgazdálkodási térség209,2616,03
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
264.Pusztazámorhagyományosan vidéki települési térség197,7121,30
265.magas zöldfelületi arányú települési
térség
61,986,68
266.erdőgazdálkodási térség102,0610,99
267.mezőgazdasági térség474,1251,07
268.építmények által igénybe vett térség92,529,97
269.Remeteszőlőshagyományosan vidéki települési térség84,0928,75
270.erdőgazdálkodási térség176,6660,39
271.mezőgazdasági térség31,7610,86
272.Solymárvárosias települési térség699,4239,17
273.erdőgazdálkodási térség547,9730,69
274.mezőgazdasági térség534,1229,91
275.építmények által igénybe vett térség3,950,22
276.Sóskútvárosias települési térség450,3416,27
277.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
37,421,35
278.magas zöldfelületi arányú települési
térség
59,912,16
279.erdőgazdálkodási térség483,1917,46
280.mezőgazdasági térség1558,2556,29
281.építmények által igénybe vett térség125,414,53
282.vízgazdálkodási térség53,551,93
283.Szadavárosias települési térség869,6752,14
284.erdőgazdálkodási térség316,5518,98
285.mezőgazdasági térség404,9824,28
286.különleges rendeltetésű térség72,214,33
287.vízgazdálkodási térség4,380,26
288.Százhalombattavárosias települési térség1415,2450,43
289.magas zöldfelületi arányú települési
térség
46,381,65
290.erdőgazdálkodási térség303,1010,80
291.mezőgazdasági térség722,0425,73
292.építmények által igénybe vett térség39,991,43
293.vízgazdálkodási térség279,499,96
294.Szentendrevárosias települési térség1537,5635,09
295.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
17,900,41
296.magas zöldfelületi arányú települési
térség
105,692,41
297.erdőgazdálkodási térség1680,2738,35
298.mezőgazdasági térség583,7213,32
299.különleges rendeltetésű térség13,800,31
300.építmények által igénybe vett térség234,255,35
301.vízgazdálkodási térség208,264,75
302.Szigethalomvárosias települési térség660,6372,72
303.erdőgazdálkodási térség180,7119,89
304.mezőgazdasági térség35,923,95
305.vízgazdálkodási térség31,253,44
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
306.Szigetmonostorhagyományosan vidéki települési térség325,2213,83
307.erdőgazdálkodási térség1044,0944,42
308.mezőgazdasági térség522,7522,24
309.vízgazdálkodási térség458,6719,51
310.Szigetszentmiklósvárosias települési térség2526,5355,27
311.erdőgazdálkodási térség130,882,86
312.mezőgazdasági térség1526,1533,38
313.építmények által igénybe vett térség36,310,79
314.vízgazdálkodási térség351,617,69
315.Sződvárosias települési térség474,0030,08
316.magas zöldfelületi arányú települési
térség
26,661,69
317.erdőgazdálkodási térség608,2238,60
318.mezőgazdasági térség466,8829,63
319.Sződligetvárosias települési térség252,0934,46
320.magas zöldfelületi arányú települési
térség
16,972,32
321.erdőgazdálkodási térség250,0634,18
322.mezőgazdasági térség156,1721,35
323.építmények által igénybe vett térség2,250,31
324.vízgazdálkodási térség54,007,38
325.Tahitótfaluvárosias települési térség320,888,19
326.hagyományosan vidéki települési térség157,994,03
327.magas zöldfelületi arányú települési
térség
51,651,32
328.erdőgazdálkodási térség1523,8838,87
329.mezőgazdasági térség1480,6637,77
330.vízgazdálkodási térség385,269,83
331.Taksonyvárosias települési térség619,9629,79
332.erdőgazdálkodási térség378,5918,19
333.mezőgazdasági térség760,0236,52
334.különleges rendeltetésű térség226,3610,88
335.vízgazdálkodási térség96,304,63
336.Tárnokvárosias települési térség778,0332,96
337.magas zöldfelületi arányú települési
térség
11,610,49
338.erdőgazdálkodási térség92,333,91
339.mezőgazdasági térség1464,1062,03
340.építmények által igénybe vett térség14,370,61
341.Telkihagyományosan vidéki települési térség254,9624,35
342.magas zöldfelületi arányú települési
térség
49,834,76
343.erdőgazdálkodási térség493,9947,19
344.mezőgazdasági térség248,0823,70
345.Tinnyehagyományosan vidéki települési térség413,1925,66
346.erdőgazdálkodási térség166,4810,34
347.mezőgazdasági térség819,7950,91
348.különleges rendeltetésű térség206,3612,82
349.vízgazdálkodási térség4,410,27
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
350.Tökvárosias települési térség369,7414,95
351.erdőgazdálkodási térség242,329,80
352.mezőgazdasági térség1859,0675,18
353.építmények által igénybe vett térség1,830,07
354.Tökölvárosias települési térség837,5421,77
355.erdőgazdálkodási térség452,0611,75
356.mezőgazdasági térség1982,6951,53
357.építmények által igénybe vett térség241,046,26
358.vízgazdálkodási térség334,568,69
359.Törökbálintvárosias települési térség1458,2049,60
360.erdőgazdálkodási térség379,0912,89
361.mezőgazdasági térség993,5333,79
362.építmények által igénybe vett térség74,262,53
363.vízgazdálkodási térség35,081,19
364.Üllővárosias települési térség1457,3130,28
365.magas zöldfelületi arányú települési
térség
117,782,45
366.erdőgazdálkodási térség1274,8626,49
367.mezőgazdasági térség1772,6636,83
368.különleges rendeltetésű térség190,123,95
369.Ürömvárosias települési térség302,6745,50
370.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
9,241,39
371.erdőgazdálkodási térség78,7911,85
372.mezőgazdasági térség274,4741,26
373.Vácvárosias települési térség1713,5427,83
374.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
36,900,60
375.magas zöldfelületi arányú települési
térség
127,852,08
376.erdőgazdálkodási térség2004,8932,56
377.mezőgazdasági térség1967,4931,95
378.építmények által igénybe vett térség14,750,24
379.vízgazdálkodási térség292,534,75
380.Vácrátótvárosias települési térség279,7315,55
381.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
27,711,54
382.erdőgazdálkodási térség977,0254,30
383.mezőgazdasági térség514,9828,62
384.Vecsésvárosias települési térség1712,9847,36
385.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
7,760,21
386.magas zöldfelületi arányú települési
térség
61,821,71
387.erdőgazdálkodási térség583,6816,14
388.mezőgazdasági térség736,3420,36
389.építmények által igénybe vett térség514,6314,23
TelepülésTérségi területfelhasználási kategóriákTérségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
390.Veresegyházvárosias települési térség1275,0544,60
391.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
10,180,36
392.magas zöldfelületi arányú települési
térség
41,261,44
393.erdőgazdálkodási térség1168,1940,86
394.mezőgazdasági térség301,1710,54
395.építmények által igénybe vett térség3,970,14
396.vízgazdálkodási térség58,812,06
397.Visegrádvárosias települési térség153,234,61
398.nagy kiterjedésű zöldterületi települési
térség
72,522,18
399.erdőgazdálkodási térség2778,6383,55
400.mezőgazdasági térség56,891,71
401.vízgazdálkodási térség264,487,95
402.Zsámbékvárosias települési térség735,2521,84
403.magas zöldfelületi arányú települési
térség
601,9417,88
404.erdőgazdálkodási térség265,547,89
405.mezőgazdasági térség1764,0352,40

3. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez

[2. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez]

4. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez

[3. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére