90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"w) közfoglalkoztatásért"

[felelős tagja.]

2. § Az R. 40. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége körében

a) gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséről,

b) előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatási nyilvántartással, a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálásával kapcsolatos jogszabályokat, e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

c) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepcióját, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

d) ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

e) gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

f) irányítja a munkaügyi központok és kirendeltségeik közfoglalkoztatási feladatainak ellátását."[1]

3. § Az R. 81. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége körében]

"e) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére,"

4. § (1) Ez a rendelet a - (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) 2011. július 1-jén lép hatályba

a) az R. e rendelet 2. §-ával megállapított 40. § (5a) bekezdés f) pontja, valamint

b) az 5. §.

5. § Hatályát veszti az R. 81. § (1) bekezdés h) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] E rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja alapján 2011. július 1-jén lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére