104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2010/79/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. § Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2012. június 10-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2010. november 19-i 2010/79/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 104/2012. (V. 25.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

1. Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma nem éri el a 15 tömegszázalékot és amelyek nem tartalmaznak reaktív hígítót.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lMSZ EN ISO 11890-2

2. Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma legalább 15 tömegszázalék és amelyek nem tartalmaznak reaktív hígítót.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lMSZ EN ISO 11890-1
MSZ EN ISO 11890-2

3. Az illékony szerves vegyületek mellett reaktív hígítót tartalmazó termékek.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lASTMD 2369"

Tartalomjegyzék