Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban;

b)[1] keverék: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

c) szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;

d) illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve;

e) VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

f) szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;

g)[2] bevonóanyag: bármely keverék, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

h) film: egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

i) vízbázisú festékek (VB): festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

j) oldószerbázisú festékek (OB): festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

k) forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;

l) kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

m)[3] reaktív hígító: a festéknek az a viszkozitást csökkentő hatású összetevője, amely a száradási folyamatban a bevonat részévé válik, így tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába.

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása[4]

3. §[5]

(1)[6] A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha azt előzetesen a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján bejelentette a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal).

(2)[7] Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevőkről a Kormányhivatal nyilvántartást vezet a következő tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), nyilvántartási száma. A nyilvántartást a Kormányhivatal a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás nélkül elérhető módon folyamatosan közzéteszi.

(2a)[8] A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) A Kormányhivatal a bejelentést tudomásul veszi, ha[9]

a) a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,

b)[10] a kötelezett a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és

c) a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.

(4)[11] A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a Kormányhivatalhoz be kell jelenteni.

(5)[12] A bejelentést a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(6) A Kormányhivatal törli a kötelezettet a nyilvántartásból, ha[13]

a) az e rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg,

b) az e rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

(7)[14] A Kormányhivatal a határozatát és annak módosítását, visszavonását közli a kötelezett üzlete vagy telephelye szerint illetékes jegyzővel.

(8)[15] Az a kötelezett, amelyet a Kormányhivatal a (6) bekezdés b) pontja alapján törölt a nyilvántartásból, a törlés napjától számított egy évig nem vehető ismételten nyilvántartásba.

3/A. §[16]

(1)[17] Az e rendelet szerinti tevékenység folytatásához szükséges üzlet működési engedély, egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedély iránti eljárás tekintetében a 3. § (1) bekezdése szerinti eljárás kapcsolódó eljárás.

(2)[18] Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban a hatóság az ügyfelet a 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentés tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének pótlására való felhívás kivételével - nem hívhatja fel.

(3) Az engedélyezés iránti eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.

4. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportokba tartozó termékek - az (5) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltak kivételével - a 2. számú mellékletben megállapított időpontokat követően csak akkor hozhatók forgalomba és azokat csak akkor használhatja a végfelhasználó, ha

a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk nem lépi túl a 2. számú mellékletben megadott határértékeket, és

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével vannak ellátva.

(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az alábbiaknak kell szerepelniük:

a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és a vonatkozó VOC határérték g/l-ben megadva,

b) a felhasználásra kész állapotú terméknek a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálati módszerekkel mért, illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben megadva.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történő feltüntetésének módját, egységes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon termék esetében, amelyhez oldószereket vagy egyéb oldószer tartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra kész állapot eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott időpontok előtt gyártott, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményeknek nem megfelelő termék a kötelezett által forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakban, és tovább forgalmazható a felhasználhatósági idő lejártáig.

(6)[19] A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló külön jogszabály* hatálya alá tartozik és[20]

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a termék értékesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenőrző hatóság kérésére azt bemutatni.

(8) E rendelet alapján - VOC-tartalmára való hivatkozással - nem tiltható meg, továbbá nem akadályozható vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék forgalomba hozatala, ha felhasználásra kész állapotában teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan előírt követelményeket.

5. §

(1)[21] A kötelezett a (2) bekezdés szerinti bejelentés alapján jogosult a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosa részére a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő terméket forgalomba hozni.

(2)[22] A muzeális jellegű gépjármű tulajdonosának kérelmére a Kormányhivatal ad egyedi engedélyt a felsorolt értékek karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalára. A forgalomba hozatali engedély tartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3)[23]

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba hozható, az e rendelet szerint rá vonatkozó határértéket nem teljesítő termék mennyiségét a kérelmező által megjelölt és az engedélyező hatóság által elfogadott célhoz szükséges legkisebb mértékben kell megállapítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítő termék megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó kötelezettnek átadni. A kötelezett az engedélyt köteles legalább 5 évig megőrizni és ellenőrzés során az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak nem megfelelő termék forgalomba hozatalának jogszerűségét.

Adatszolgáltatás és ellenőrzés

6. §

(1)[24] Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó, a 8. számú mellékletben foglaltak szerint vezetett nyilvántartás alapján, minden év január 31-éig köteles a Kormányhivatal részére megküldeni az általa az előző naptári évben (a továbbiakban: tárgyév) forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a 9. számú mellékletben meghatározott táblázat szerint. Az adatszolgáltatás elektronikus kapcsolattartás útján a Kormányhivatal honlapján megjelölt címen is teljesíthető. Az összesített értékesítési adatokat a Kormányhivatal a fogyasztóvédelmi hatóság részére továbbítja.

(2)[25] Az engedélyező hatóságok az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadott forgalomba hozatali engedélyekről negyedévente tájékoztatják a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(3)[26]

7. §[27]

(1) A fogyasztóvédelmi hatóság végzi a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelőségének piacfelügyeleti ellenőrzését.

(2) A piacfelügyeleti ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának ellenőrzésére,

b) a termékből mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalom méréssel való ellenőrzésére a 3. számú mellékletben meghatározott módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenőrző hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékeket megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni.

7/A. §[28]

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a 3. § szerinti tevékenységek tekintetében a Kormányhivatalt jelöli ki.

8. §

(1)[29] Ha a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően javaslatot tehet a Kormányhivatalnak a nyilvántartásból való törlésre.

(2)[30] Az ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság által vett minta vizsgálatának költsége az ellenőrzöttet terheli, ha a minta az előírt követelményeknek nem felel meg.

(3)[31] Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az e rendeletben előírt, a fogyasztóvédelmi hatóság által ellenőrzött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minősülnek.

Záró rendelkezések

9. §

(1)[32] Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2006. február 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4)[33]

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6)[34] Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(7)[35] E rendelet 2. § b) és g) pontja a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 112/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(8)[36] Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2010/79/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó VOC-tartalmú termékek kategóriái

A. Festékek és lakkok

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak. Alkategóriák:

a) "belső falak és mennyezetek matt hatású bevonóanyaga": belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka <25@60°.

b) "belső falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga": belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka >25@60°.

c) "ásványi anyagból készült külső falak bevonóanyaga": kő-, tégla- vagy gipszanyagú külső falakon használt festékek;

d) "kültéri/beltéri díszítő- és átvonófestékek fára, fémre vagy műanyagra": díszítő- vagy burkolóelemekre használt, átlátszatlan filmet képező bevonóanyagok. Ezeket a bevonóanyagokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak az alapozó festékek és a közbenső festékek;

e) "kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)": díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képző bevonóanyagok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az átlátszatlan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok olyan bevonóanyagok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a félstabil kategórián belül definiálja;

f) "kis testanyagú fapácok": olyan fapácok, amelyeknek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány szerint az átlagos rétegvastagsága kisebb mint 5 mm, az MSZ EN ISO 2808:2000 szabvány 5A módszerével mérve;

g) "alapozók": olyan bevonóanyagok, amelyek szigetelő és/vagy pórustömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

h) "mélyalapozók és/vagy beeresztők": laza, porló felületek stabilizálásra, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

i) "egykomponensű speciális bevonóanyagok": filmképző anyagot tartalmazó speciális tulajdonságú bevonatokat adó festékek. E a bevonóanyagokat speciális célokra fejlesztették ki, úgymint a műanyagok alapozó- és fedőbevonatának, vastartalmú felületek alapozó bevonatának, reaktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatának, a korróziógátló bevonatoknak, a padlóbevonatoknak, ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló bevonatoknak, a tűzgátló védőrétegeknek és fokozott higiéniai elvárások teljesítésére az élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására alkalmas festékeket;

j) "kétkomponensű speciális (reaktív) bevonóanyagok": az egykomponensű bevonóanyaggal megegyező felhasználású festékek, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

k) "többszínű bevonatok": közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonóanyagok;

l) "dekorációs ún. effekt bevonóanyagok": jellemzőjük, hogy speciálisan festett vagy lealapozott felületekre történő felhordást követően, a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adnak.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek

Ezen rendelet alkalmazásában a "jármű javító fényezésére szolgáló termékek": az alábbi alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák:

a) "előkészítő és tisztító": anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsda kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadó-híd kialakítására fejlesztettek ki:

(i) az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztolymosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikon lemosók,

(ii) "felülettisztítók": azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

b) "karosszéria kitt": nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

c) "alapozó": bármely bevonat, amelyet fémtiszta vagy meglévő bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljából a közbenső réteg felvitele előtt:

(i) "felületképző/simító": közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadásának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonóanyag,

(ii) "általános fémalapozó": alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. tapadásjavítók, töltőalapozók, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés kittek, szóró kittek,

(iii) "mosó alapozó": legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül fémtiszta felületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszthető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cink felületek kezelésére használt pácoldatok;

d) "átvonó festék": pigmentált bevonóanyag, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik valamennyi színes bázisfestékként és lakk fedőrétegként használt termék:

(i) "bázis festék": a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott pigmentált bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak,

(ii) "fedőréteg": a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

e) "speciális bevonatok": speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületkiképzések (pl. kalapácslakk hatású felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzás álló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.

2. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának felső határértékei

Termék alkategóriaTípusI. szakasz (g/l*) (2007. I. 1-jétől)II. szakasz (g/l*) (2010. I. 1-jétől)
abelső matt falak és mennyezetek (fényesség <25@60°)VB OB75
400
30
30
bbelső fényes falak és mennyezetek (fényesség >25@60°)VB OB150
400
100
100
cásványi anyagból készült külső falakVB OB75
450
40
430
Termék alkategóriaTípusI. szakasz
(g/l*)
(2007. I. 1-jétől)
II. szakasz
(g/l*)
(2010. I. 1-jétől)
dbeltéri/kültéri díszítő- és átvonó festékek fára, fémreVB OB150
400
130
300
ebeltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az átlátszatlan falazúrokatVB OB150
500
130
400
fbeltéri/kültéri kis testanyagú fa pácok (fa vékonylazúrok)VB OB150
700
130
700
galapozókVB OB50
450
30
350
hmélyalapozókVB OB50
750
30
750
iegykomponensű speciális bevonóanyagokVB OB140
600
140
500
jkétkomponensű reaktív bevonóanyagok, speciális felhasználásra, pl. padlókraVB OB140
550
140
500
ktöbbszínű bevonóanyagokVB OB150
400
100
100
1dekorációs (effekt hatású) bevonóanyagokVB OB300
500
200
200

* g/l közvetlen használatra kész állapotban.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felső határértékei[37]

Termék alkategóriaBevonóanyagokVOC g/l*
(2007. I. 1.)
aelőkészítő és tisztító anyagokelőkészítő felülettisztítók850
200
bkarosszéria kittminden típus250
calapozó festékfelületképző/simító és általános (fém) alapozó
savas alapozó (wash primer)
540
780
dfedőbevonatminden típus420
especiális bevonóanyagminden típus840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[38]

VOC-tartalom mérési módszerek

1. Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma nem éri el a 15 tömegszázalékot és amelyek nem tartalmaznak reaktív hígítót.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lMSZ EN ISO 11890-2

2. Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma legalább 15 tömegszázalék és amelyek nem tartalmaznak reaktív hígítót.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lMSZ EN ISO 11890-1
MSZ EN ISO 11890-2

3. Az illékony szerves vegyületek mellett reaktív hígítót tartalmazó termékek.

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lASTMD 2369"

4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[39]

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): .....g/l (2007)/.....g/l(2010)*.
Ez a termék legfeljebb ..... g/l VOC-t tartalmaz.

kategória: festékek és lakkok esetében "A",

járműjavító fényezésére szolgáló termékek esetében "B",

alkategória: a 2. számú mellékletben meghatározott alkategória betűjele

* 2010. január 1-je előtt csak a 2007. január 1-jétől, 2010. január 1-je után csak a 2010. január 1-jétől hatályos határérték feltüntetése kötelező, de mindkét határérték feltüntetésére is lehetőség van.

5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[40]
Engedély száma:........................
Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára
Termékmegnevezése: .............................................................................................................................................................................
Termék alkategóriája*: ...........................................................................................................................................................................
Termék VOC-tartalma: .................................................................................................................................................................... (g/l)
Termék megrendelt mennyisége: .................................................................................................................................................. (kg)
Termék forgalomba hozható mennyisége: ................................................................................................................................... (kg)
A termék felhasználásának célja: .........................................................................................................................................................
A vásárlásra jogosult
- Természetes személy
neve: .........................................................................................................................................................................................................
lakcíme: ....................................................................................................................................................................................................
állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
aláírása: .....................................................................................................................................................................................................
- Vállalkozás
neve: .........................................................................................................................................................................................................
címe: .........................................................................................................................................................................................................
képviseletére jogosult személy
neve: .........................................................................................................................................................................................................
beosztása: ..................................................................................................................................................................................................
aláírása: .....................................................................................................................................................................................................
Az engedéllyel rendelkező kötelezett neve és nyilvántartási száma: .....................................................................................................................................
Engedélyező szerv
neve: .........................................................................................................................................................................................................
címe: .........................................................................................................................................................................................................
Az engedélyező szervnél engedélyezésre jogosult személy
neve: .........................................................................................................................................................................................................
beosztása: ..................................................................................................................................................................................................
aláírása: .....................................................................................................................................................................................................
Dátum: .............................................................................
* Az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[41]

Kérelem, változásbejelentés VOC-tartalmú termékek forgalmazása iránt[42]

1. A kérelem tárgya, változásbejelentés esetén a bejelentő nyilvántartási száma.

2. A kérelmező, bejelentő

a) neve, képviselője neve,

b) címe vagy székhelye,

c) telefonszáma, faxszáma, e-mail címe,

d) internetcíme,

e) cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma és

f) üzletének vagy telephelyének címe.

3. A szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

4.[43]

7. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[44]

NYILATKOZAT
Cég adatai:
Cég neve: ...........................................................................................................................................................
Székhelye:..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve, beosztása: ........................................................................................................
Cégjegyzék száma: .........................................................................................................................................
Adóazonosítója: .............................................................................................................................................
Alulírott, .................................................. a(z) .................................................. (cégnév) képviselője az egyes lakkok,
festékek és járművek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a(z)...................................-nek
(cégnév) környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi műkö­dési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátá­sának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében használja fel, más részére azt tovább nem értékesíti.
Dátum: ........................................
………………………………..
aláírás
A Rendelet 4. §-ának (6) bekezdése:
"(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy
a)a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és
b)a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti."

8. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[45]

[46]
Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez

A cég azonosító adatai:

Cég neve:...................................................................................................................................................................................................
Székhelye:..................................................................................................................................................................................................
Adószáma:................................................................................................................................................................................................
A Kormányhivatalnál történt nyilvántartásba vételének határozatszáma:....................................................................................................
A. Festékek, lakkok*
Alkategóriák*Éves értékesítés mennyisége (kg)VOC tartalom (kg)
a)*
b)*
c)*
d)*
e)*
f)*
g)*
h)*
i)*
j)*
k)*
l)*
Alkategóriák összesen
B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek*
Alkategóriák*Éves értékesítés mennyisége (kg)VOC tartalom (kg)
a)*
(i)*
(ii)*
b)*
c)*
(i)*
(ii)*
(iii)*
d)*
(i)*
(ii)*
e)*
Alkategóriák összesen
Megjegyzés: a *-gal megjelölt termékkategóriák és alkategóriák definiálását a R.1. sz. melléklete tartalmazza.

Útmutató a "A. Festékek, lakkok" és a "B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek" című táblázatok kitöltéséhez:

A "VOC tartalom" megnevezésű oszlopban minden termékkategórián (A, illetve B) belüli alkategóriához (A/a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, illetve B/a,b,c,d,e) - amelyben adott cég érintett - egyetlen számot kell feltüntetni.

Ez a szám:

- az R. hatálya alá tartozó,

- az A vagy B termékkategórián belüli valamelyik alkategóriába sorolható márkatermék,

- felhasználásra kész állapotra vonatkozó, mért vagy számított maximális VOC tartalmának,

- az érintett márkatermék tárgyévre vonatkozó, gyártási vagy forgalmi adata alapján számított összesített mennyisége,

- kg-ban kifejezve.

Amennyiben egy alkategóriába a cég által gyártott vagy forgalmazott, illetve gyártott és forgalmazott márkatermékek közül több is tartozik, az adott alkategóriánál az oda sorolt különböző márkatermékek - előbbiek szerint számított - összesített VOC tartalmának összegzését kell feltüntetni, ugyancsak kg-ban kifejezve.

9. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez[47]

Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

A 2004/42/EK irányelv által említett termékek ... évben forgalomba hozott teljes mennyisége (kg)

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékkategóriákSaját gyártásból származó termékekEurópai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országból származó termékekEGT országból behozott termék
A. Festékek, lakkok összesen
B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek összesen

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[2] Módosította a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[3] Beiktatta a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.12.13.

[4] A cím szövegét megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 450. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 450. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[7] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[8] Beiktatta a 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2013.07.01.

[9] A nyitó szövegrészt megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[10] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[16] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 162. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[18] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[19] Megállapította a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.12.13.

[20] * 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet.

[21] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[22] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 25. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[24] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.07.16.

[27] Megállapította a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[28] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[29] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 144. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[31] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 144. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[32] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 372. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[34] Beiktatta a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2008.12.13.

[35] Beiktatta a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[36] Beiktatta a 104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.06.10.

[37] Megállapította a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[38] Megállapította a 104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.06.10.

[39] Megállapította a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[40] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[41] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 450. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[42] A címet módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés h) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[44] Beiktatta a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[45] Beiktatta a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[46] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. § l) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[47] Beiktatta a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

Tartalomjegyzék