2012. évi CIV. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról[1]

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 25. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza)

"o) közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság esetében a közhasznú jogállás megszerzésének és törlésének időpontját,"

2. § A Ctv. 36. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek) - külföldi esetében a 30. § (7) bekezdése szerinti - adóazonosító számát. Amennyiben a külföldi nem rendelkezik az illetősége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítóval sem, úgy erre a körülményre utalni kell. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben."

3. § A Ctv. 90. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E cím szerinti eljárásban fogalmazó vagy bírósági ügyintéző önállóan jár el, azonban olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat."

4. § A Ctv. 118. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, a cégbíróság azonban megállapította, hogy a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság rendelkezik a vagyonnak a tagok közötti felosztásáról a Cstv. 61. §-ában foglaltak alkalmazásával. Amennyiben azonban a cég fellelhető vagyonának tulajdonjogával összefüggésben kétség merül fel, azt úgy kell tekinteni, mintha a céggel szemben követelés bejelentésére került volna sor."

5. § (1) A Ctv. 128. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)

"m) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem céginformációs szolgálat által végzett informatikai és formai szempontú vizsgálatára"

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

(2) A Ctv. 128. §-a szövegének számozása (1) bekezdésre változik és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának a központi költségvetéssel történő, a 131/A. § (7) bekezdése szerinti elszámolásának, valamint a központi költségvetésből a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg."

6. § (1) A Ctv. 131/A. §-a helyébe e következő rendelkezés lép:

"131/A. § (1) A Módtv. 136. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszer-végelszámolásokban és a 2006. július 1-jén folyamatban lévő, be nem fejezett végelszámolásokban, - amennyiben a cégbíróság még nem kezdeményezett felszámolási eljárást - a végelszámoló 2013. január 1-jéig

a) kényszer-végelszámolás (végelszámolás) befejezésével egyidejűleg a cég törlésére irányuló változásbejegyzési kérelmet nyújt be, vagy

b) felszámolási eljárást kezdeményez, amennyiben a kényszer-végelszámolás (végelszámolás) befejezésére nincs mód, és a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezésére nem elegendő, de megállapítható, hogy fedezni fogja a 118. § (6) bekezdésben meghatározott felszámolási költségeket, vagy

c) kényszertörlési eljárás megindítását kezdeményezi, ha sem az a), sem a b) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn.

(2) A végelszámoló a kényszertörlési eljárás megindítása iránti kérelemmel egyidejűleg tájékoztatja a cégbíróságot a kényszer-végelszámolási eljárás során megtett intézkedésekről, a cég vagyonára és követeléseire vonatkozó információkról, valamint az egyéb körülményekről.

(3) A cégbíróság a kényszer-végelszámolási eljárást megszünteti, és a végelszámoló elvégzett munkájával arányos díját megállapítja. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a végelszámolónak a cégbíróság által megállapított díja a felszámolási eljárásban felszámolási költségnek minősül.

(4) A cégbíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kényszer-végelszámolási eljárás megszüntetésével egyidejűleg megindítja a kényszertörlési eljárást azzal, hogy az együttműködési, valamint a 117. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettség a végelszámolót is terheli.

(5) Amennyiben a végelszámoló az (1) bekezdésben foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a cégbíróság hivatalból indítja meg a kényszertörlési eljárást.

(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben cégbíróság a végelszámoló megállapított díjának, valamint az eljárásban meg nem térült és igazolt készkiadásainak megfizetésére a vezető tisztségviselőt, - illetve amennyiben a cégnek legalább többségi befolyással rendelkező tagja van, akkor a legalább többségi befolyással rendelkező tagot a vezető tisztségviselővel egyetemlegesen - kötelezi. Ebben az esetben a cégbíróság - az (5) bekezdés szerinti kivétellel -a végelszámolónak az eljárásban meg nem térült és igazolt készkiadásait (ideértve a számlában áthárított általános forgalmi adót is) indokolt esetben, és legfeljebb 20 000 forint összeghatárig a központi költségvetésből megfizeti, ha a végelszámoló igazolja, hogy a vezető tisztségviselő - továbbá amennyiben a cégnek legalább többségi befolyással rendelkező tagja van, úgy a legalább többségi befolyással rendelkező tag - elhalálozott, jogutód nélkül megszűnt, vagy lakóhelye (székhelye) és tartózkodási helye ismeretlen.

(7) A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) minden negyedév utolsó munkanapján összesíti, és az erről szóló kimutatást az államháztartásért felelős miniszter részére megküldi, hogy a tárgynegyedévben a kényszertörlési eljárások kapcsán mennyi az a pénzösszeg, amely szükséges ahhoz, hogy a központi költségvetést terhelő, (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget teljesíthesse. A kimutatás alapján az államháztartásért felelős miniszter - a központi költségvetés terhére - a szükséges összeget elkülönített számlán a Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja. A Gazdasági Hivatal a pénzösszeg beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a végelszámolók részére a kifizetéseket. A Gazdasági Hivatal központi költségvetéssel történő elszámolásának, valamint a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(8) E törvény Módtv.-vel megállapított 116-118. §-ának rendelkezéseit azokban a törvényességi felügyeleti eljárásokban is alkalmazni kell, amelyek 2012. március 1-je előtt indultak, és a cégbíróság még nem hozott végzést a cég kényszer-végelszámolásának elrendeléséről. Az elrendelt kényszer-végelszámolások esetében is alkalmazni kell az (1) bekezdésben foglaltakat azzal, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eljárást a végelszámolónak 2015. január 1-jéig kell kezdeményeznie."

(2) A Ctv. a következő 131/B. §-sal egészül ki:

"131/B. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CIV. törvény hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaságok esetében a cégbíróság 2014. június 1. napjával törli a közhasznú jogállásra vonatkozó adatot, kivéve ha ezen napig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint a közhasznú nyilvántartásba vétel megtörtént, vagy a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló változásbejegyzési kérelem benyújtásra került. A törlésre automatikusan kerül sor."

7. § A Ctv.

a) 7. § (4) bekezdésében a "jogszerűségét igazolni" szövegrész helyébe a "jogszerűségéről nyilatkozni" szöveg,

b) 18. § (9) bekezdésében a "közzétételi költségtérítés a központi költségvetés" szövegrész helyébe a "közzétételi költségtérítés - az informatikai rendszer üzemeltetésével és a jogszabályváltozásokkal összefüggő fejlesztésével kapcsolatban felmerült szükséges költségek levonását követően - a központi költségvetés" szöveg,

c) 27. § (2) bekezdés b) pontjában a "természetes személy beltag" szövegrész helyébe a "természetes személy kültag" szöveg,

d) 27. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontjában a "nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét)" szövegrész helyébe a "nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát" szöveg,

e) 38. § (1) bekezdésében a "megvizsgálja" szövegrész helyébe a " , valamint a kérelemben foglalt adatok formai megfelelőségét megvizsgálja" szöveg, az "informatikai szempontból szabályszerűen" szövegrész helyébe az "informatikai és formai szempontból szabályszerűen" szöveg, az "informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak" szövegrész helyébe az "informatikai vagy formai szempontból hibásak vagy hiányosak, illetve nem tartalmazzák megfelelően a 44. §-ban foglalt adatközléshez szükséges adatokat" szöveg,

f) 39. § (1) bekezdésében a "(3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésének" szöveg,

g) 44. § (1) bekezdésében "a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma" szövegrész helyébe "az adóregisztrációs eljárás lefolytatásához szükséges adatok" szöveg, a "Központi Statisztikai Hivatallal pedig a cég" szövegrész helyébe "Központi Statisztikai Hivatallal pedig a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma mellett a" szöveg,

h) 48. § (7) bekezdésében a "A (6) bekezdés f) pontja szerinti esetben a cégbíróság" szövegrész helyébe "Ha a (6) bekezdés f) pontja szerinti esetben a bejegyezni kért adat vagy a benyújtott okirat súlyosan törvénysértő, a cégbíróság" szöveg,

i) 87. § (2) bekezdésében a "húsz napon" szövegrész helyébe "húsz munkanapon" szöveg,

j) 89. §-ában a "cégbíróság a cég cégjegyzékbe bejegyzett" szövegrész helyébe a "cégbíróság a megszüntetési eljárást megindítja és a cég cégjegyzékbe bejegyzett" szöveg,

k) 116. § (4) bekezdésének a "jogerősen elrendelt kényszertörlési eljárás" szövegrész helyébe a "kényszertörlési eljárás" szöveg,

l) 118. § (1) bekezdésében a "Gt. 5. (10) bekezdése" szöveg helyébe a "Gt. 5. § (10) bekezdése" szöveg, a "többségi befolyással" szöveg helyébe a "legalább többségi befolyással" szöveg,

m) 118. § (7) bekezdésében a "többségi befolyással" szöveg helyébe a "legalább többségi befolyással" szöveg,

n) 129. § (1) bekezdésében a "hatálybalépését" szöveg helyébe a "99. §-ának hatálybalépését" szöveg,

o) 129. § (2) bekezdésében a "hatálybalépését" szöveg helyébe a "101. §-ának hatálybalépését" szöveg, a "használat jogcímét igazoló okiratot" szövegrész helyébe "használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot" szöveg,

p) 129. § (5) bekezdésében a "hatálybalépése" szöveg helyébe a "162. §-ának hatálybalépése" szöveg,

q) 130. § (1) bekezdésében a "- (2)-(7) bekezdés szerinti kivételekkel" szövegrész helyébe "- (2)-(7) bekezdés, továbbá a 131/A. § szerinti kivételekkel" szöveg,

r) 130. § (2) bekezdésében az "a Módtv. hatálybalépését" szöveg helyébe a "2012. március 1-jét" szöveg,

s) 131. § (2) bekezdésében a "hatálybalépését" szöveg helyébe a "109. § (4) bekezdésének hatálybalépését" szöveg,

t) 1. számú mellékletének I.13. a)-c) pontjaiban és a 3. számú mellékletének II.12. a)-c) pontjaiban a "jogcímét igazoló" szövegrész helyébe "jogszerűségéről szóló" szöveg,

u) 2. számú mellékletének I. 10. pontjában a "megszerzését, illetve megszűnését tanúsító okirat" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vétele esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítéséről és a közszolgáltatási szerződés." szöveg,

v) 5. számú mellékletének 12.2 pontjának lábjegyzetében a "11.1. a) pont" szövegrész helyébe a "12.1. a) pont" szöveg,

w) 7. számú mellékletének 11. pontjában a "13.1." szövegrész helyébe a "11.1." szöveg, a "13.2." szövegrész helyébe a "11.2." szöveg,

x) 7. számú mellékletének 12. pontjában a "14.1." szövegrész helyébe a "12.1." szöveg, a "14.2." szövegrész helyébe a "12.2." szöveg,

y) 7. számú mellékletének 14.2 pontjának lábjegyzetében a "14.1. a) pont" szövegrész helyébe a "12.1. a) pont" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti

a) a Ctv. - egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel beiktatott - 36. § (4a) bekezdése,

b) a Ctv. 15. § (2a) bekezdésében a "közzétételi" szövegrész,

c) a Ctv. 53. § (1) bekezdésében a "ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve" szövegrész,

d) a Ctv. 62. § (3) bekezdésében a "- a 92. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész.

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:

hitelező:)

"cd) a felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben pénzkövetelése vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette."

10. § A Cstv. 6. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) Az (1c) szerinti nyilvántartást vezető szervezettől bármely, az e törvény szerinti gazdálkodó szervezet - igazgatási szolgáltatási díj ellenében - igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerősen még el nem bírált csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelem, továbbá nincs vele szemben kezdeményezett és jogerősen még el nem rendelt felszámolás."

11. § A Cstv. 25. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja, ha)

"h) a 27. § (2b) bekezdése szerinti feltétel nem teljesül."

12. § A Cstv. 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felszámolóként kijelölhetők körét a Kormány rendelettel állapítja meg. Felszámoló csak olyan szervezet lehet, amelynek tagja (részvényese) megismerhető, továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely olyan államban - ide nem értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban illetőséggel rendelkező államot - rendelkezik adóügyi illetőséggel, amelyben jogszabály nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték legfeljebb 10 százalék. A Kormány a felszámolók névjegyzékébe való felvételre nyilvános pályázatot ír ki."

13. § (1) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely)

"c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban kényszertörlés vagy kényszer-végelszámolás, vagy jogerősen elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy végelszámolás,"

(2) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni)

"d) a felszámoló minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező tagjának (részvényesének) nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), amennyiben a felszámoló külföldi székhelyű felszámoló magyarországi fióktelepe, akkor a külföldi székhelyű felszámoló nevét (cégnevét) székhelyét, nyilvántartási számát, a felszámolói tevékenység végzésére jogosító okirat számát és az okirat kibocsátóját, az okirat érvényességének időtartamát, e) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, amelyben a felszámoló gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik,"

14. § A Cstv. a következő 84. §-al egészül ki:

"84. § (1) Ha a felszámoló vagy annak tagja nem felel meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CIV. törvénnyel módosított 27/A. § (2) bekezdés szerinti átlátható és megismerhető tulajdonosi szerkezeti feltételeknek, a felszámolónak 2012. szeptember 1-jéig kell igazolnia a feltételek teljesítését a felszámolók névjegyzékét vezető szervnek.

(2) A felszámolónak 2012. szeptember 1-jéig be kell jelentenie a nyilvántartást vezető szervnek minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező tagja (részvényese) nevét (cégnevét, cégjegyzék számát), lakóhelyét (székhelyét), továbbá azon jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, amelyben a felszámoló gazdasági társaság tagsággal, közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, és amely még nincs bejegyezve a felszámolói névjegyzékbe.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a nyilvántartó szerv törli a felszámolót a névjegyzékből."

15. § A Cstv. 84/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adós vagyontárgyainak felszámoló által végzett nyilvános értékesítésére vonatkozóan a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer létrehozásának, működtetésének, bevezetésének a 49/E-49/G. §-ban meghatározott részletes szabályait megállapítsa, és kijelölheti az elektronikus értékesítési rendszer létrehozásáért, működtetésért felelős szervet."

16. § Cstv.

a) 21/C. § (2) bekezdésében a "kézbesítést követő 3 munkanapon belül" szövegrész helyébe a "fellebbezés bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül" szöveg, a "kézbesítést követő 5 munkanapon belül" szövegrész helyébe a "fellebbezés bírósághoz érkezését követő 5 munkanapon belül" szöveg,

b) 27/C. § (4) bekezdés a) pontjában a "székhelyét, telephelyét, fióktelepét, működési területét," szövegrész helyébe a "székhelyét, telephelyét, fióktelepét (működési terület)," szöveg,

c) 49/A. § (4) bekezdésében a "felszámoló köteles haladéktalanul a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani," szövegrész helyett a "felszámoló haladéktalanul köteles az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani," szöveg,

d) 63/A. §-ában a "keresetet a felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül" szövegrész helyébe a "keresetet legkésőbb a felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a Cstv.

a) 7. § (5) bekezdésében az "- ide nem értve a természetes személyek kérelmeit -" szövegrész,

b) 68. § (3) bekezdése.

3. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

18. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)

a) 5. § (6) bekezdésében a "közvetlen vagy közvetett" szövegrész helyébe a "kizárólagos vagy" szöveg,

b) 105. § (2) bekezdésében "a végelszámoló cégbíróság által történő kirendeléséig" szövegrész helyébe az "a kényszertörlési eljárás megindításáig" szöveg,

c) 110. § (2) bekezdésében "a végelszámoló kijelöléséig" szövegrész helyébe az "a kényszertörlési eljárás megindításáig" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Gt. 336/D. § (2) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2013. január 3-án hatályát veszti.

(2) A 10. § 2013. január 2-án lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére