127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban - az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezője szerinti hatósági eljárások kivételével - az egységes térrendezési szempontoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ában foglaltak szerinti érvényesítése kérdésében, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában foglalt hatóságokat az ott megjelöltek szerint szakhatóságként jelöli ki."

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Műemlékvédelmi érdekből az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhető, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel."

3. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül."

4. § Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:16. mezőjében a "24957, 24987" szövegrész helyébe a "24957, 24986, 24987" szöveg lép.

(2) Az R. 1. § (1) bekezdésében a "Parlamenti Múzeum építése" szövegrész helyébe a "Parlamenti Múzeum építése, továbbá a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 2-4., valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaházak rekonstrukciója" szöveg lép.

6. § Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

7. § Az R. 3. § (2) bekezdésében hatályát veszti az "az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott hatósági ügyek, valamint" szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, valamint az 1. melléklet 2-3. pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:16. mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(2.)A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója,
mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti
Múzeum építése, valamint a tér és a kapcsolódó
területek felszíni rendezése, ezzel összefüggésben
a kapcsolódó területeken egyes épületek
rekonstrukciói.
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)
(11.)
(12.)
(13.)
(14.)
(15.)
(16.)

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2. mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(2.)általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások, beleértve a műemléki védelem alatt álló
építményeket is, fakivágási engedélyek, a
kapcsolódó területek felszíni rendezése

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3. mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

Tartalomjegyzék