Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24877, 24881, 24882, 24890, 24891, 23809/7, 24892/1 és 24892/2 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér), 25008 (Barankovics István Irodaház) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület

a) Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont, Parlamenti Múzeum és terepszint alatti építmény építése,

b) Kossuth Lajos tér 2-4. szám alatti irodaház rekonstrukciója,

c) Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaház bontása és építése,

d) Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület és Vécsey utca 4. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója,

e) Vértanúk tere rekonstrukciója,

f) Alkotmány utca (24892/1 és 24892/2 hrsz.-ú ingatlanok) felszíni rendezése, Nemzeti Összetartozás Emlékhelye építése,

g) a Kossuth Lajos tér 11. szám (24891 hrsz.-ú ingatlan) alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb közlekedési célú építmény építése,

h) az Országház (24894 hrsz.-ú ingatlan) homlokzatán található címerek részleges cseréje,

i) a Vajkay utca (24899 hrsz.-ú ingatlan) és Kozma Ferenc utca (24890 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése,

j) az Országház (24894 hrsz.-ú ingatlan) belső rekonstrukciója és modernizációja

beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül,

b)[2] a beruházás, ennek részeként a Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere és Vécsey utca csillapított forgalmú övezetté alakítása által kiváltott közlekedési hatások kezelése érdekében a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Duna által határolt területen, továbbá az Újpesti rakpart és a Carl Lutz rakpart Margit híd és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán, valamint

c) a beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos vagy más ingatlanokon való felállításához,

d)[3] a beruházással érintett épületek homlokzatához való illeszkedés érdekében a Budapest V. kerület 24893 hrsz. telket (Kossuth Lajos tér) közvetlenül határoló építési telkeken lévő épületek homlokzati felújításához, valamint tetőszerkezetének rekonstrukciójához

szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[4] A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az (1) bekezdés d), g) és i) pontjában meghatározott, a Kossuth Lajos téri beruházási program keretében megvalósuló beruházásokat.

(5)[5] A Kormány a (4) bekezdés szerinti kiemelten közérdekű beruházás, valamint a Budapest V. kerület Vajkay utca, belterület 24899 hrsz.-ú ingatlan helyszínét és közvetlen környezetét, az építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 2. melléklet szerint határozza meg.

1/A. §[6] Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből, továbbá amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kulturális értéke megőrzése érdekében szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel.

1/B. §[7] A beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást és településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

c)[8] a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/l. §-a szerinti, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezésnek nincs helye,

d)[9]

e)[10] a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye,

f) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni, valamint

g) nem kell alkalmazni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit.

1/C. §[11] Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett Budapest V. kerület 24710/4 hrsz. és 24893 hrsz. telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az e telkeket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

1/D. §[12] A beruházással érintett Agrárminisztérium műemlék épületének részleges bontása - a műemléki értékek figyelembevételével, továbbá a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett - engedély nélkül végezhető.

1/E. §[13] Az 1. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott beruházás megvalósítása során - a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulásával - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. §[14]

2/A. §[15] (1) A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(2)[16]

(3)[17] Amennyiben a beruházással érintett közútkezelő, közmű- és energiaszolgáltató az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(4)[18] A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási szakhatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - öt nap.

2/B. §[19]

2/C. §[20]

2/D. §[21]

2/E. §[22] A beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési tervet és településképi követelményeket a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településrendezési terv, illetve a településképi követelmény e kormányrendelettel ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.

2/F. §[23] (1) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója, valamint az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti beruházások megvalósításával összefüggő, egy épületen belül több ütemben megvalósuló építési tevékenységre, az építési engedélyt az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket megjelölve is lehet kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy épületben egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült, több önálló rendeltetési egységre ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni.

3. § (1)[24]

(2)[25] Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

3/A. §[26] Az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás kivételével, a beruházást mint közfeladatot a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság - alapfeladatként - köteles és jogosult végrehajtani.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[27] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)[28] E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)[29] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(6)[30] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/A. §-át, 1/B. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7)[31] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)[32] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9)[33] E rendeletnek a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1/B. § g) pontját a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő beruházások vonatkozásában is alkalmazni kell.

(10)[34] E rendeletnek a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. § (1) bekezdés j) pontját, 1. § (4) és (5) bekezdését, 2/F. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11)[35] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 1. § (4) bekezdését, 1. § (5) bekezdését, 2/A. § (4) bekezdését, valamint 1. és 2. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez[36]

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A budapesti
Kossuth Lajos
tér
rekonstrukciója,
mélygarázs,
látogatóközpont
és Parlamenti
Múzeum
építése,
az Országház
épület belső
rekonstrukciója
és
modernizációja,
valamint a tér
és a kapcsolódó
területek felszíni
rendezése, ezzel
összefüggésben
a kapcsolódó
területeken
egyes épületek
rekonstrukciói.
Budapest
V. kerület belterület
24893 hrsz., 24894 hrsz.,
23809/7, 24897/3
és 24897/4 hrsz.
ingatlanok.
A beruházást érintő
egyéb ingatlanok:
Budapest
V. kerület belterület
24989/2 hrsz.
(Balassi Bálint utca),
24965/2 hrsz.
(Falk Miksa utca),
24914 hrsz.
(Szalay utca)
24892/1 és 24892/2 hrsz.
(Alkotmány utca),
24881, 24971/2, 24725 hrsz.
(Honvéd utca), 24719 hrsz.
(Vécsey utca), 24715 hrsz.
(Zoltán utca), 24876,
24973/2 hrsz.
(Szemere utca), 24747/1 hrsz.
(Szabadság tér),
24708 hrsz. (Garibaldi utca),
24666 hrsz. (Akadémia utca)
és 24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere),
25008 (Barankovics István
Irodaház)
ingatlanok.
Budapest V. kerület belterület
24696, 24697, 24710/4, 24897/2,
24917, 24956/2, 24957, 24986,
24987, 24988, 25007, 25122/4,
25122/6 és 24989/2, 24710/2,
24890, 24981, 24898, 24899 hrsz.
ingatlanok.
Az 1. § (2) bekezdése szerinti
tevékenységekkel érintett
ingatlanok.
általános építésügyi
hatósági engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
beleértve a műemléki védelem
alatt álló építményeket is,
fakivágási engedélyek,
a kapcsolódó területek felszíni
rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei Kormányhivatal
5.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
9.földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások,
telekalakítási eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bányafelügyeleti hatósági
eljárások
Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
14.villamospálya átépítésének
engedélyezési eljárása
közlekedésért felelős miniszter
15.üzletek (kávézó) működési
engedélye
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez[37]

A Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő ingatlanok közterület használatának időtartama

ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneA beruházás helyszínének közvetlen
környezete
A beruházás megvalósításához
szükséges közterület-használat
időtartama
2.Kossuth Lajos tér 11.
szám alatti épület
részleges bontása és
rekonstrukciója
Budapest V. kerület, belterület
24891 helyrajzi számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24834/1, 24834/2,
24859, 24890, 24892/1, 24893
helyrajzi számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2027. 03. 31.
3.Kossuth Lajos tér 11.
szám alatti mélygarázs
és a határos közterületek
alatt egyéb közlekedési
célú építmény építése
Budapest V. kerület, belterület
24891 helyrajzi számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24834/1, 24834/2,
24859, 24890, 24892/1, 24893
helyrajzi számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2027. 03. 31.
4.Kossuth Lajos tér 12.
szám alatti épület
részleges bontása és
rekonstrukciója
Budapest V. kerület, belterület
24898 helyrajzi számú ingatlan
Budapest V. kerület, belterület
24892/1, 24893, 24899, 24914
helyrajzi számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2026. 03. 31.
5.Kozma Ferenc utca
felszíni rendezése
Budapest V. kerület, belterület
24890 helyrajzi számú ingatlan
-2021. 07. 01. - 2027. 03. 31.
6.Vajkay utca felszíni
rendezése
Budapest V. kerület, belterület
24899 helyrajzi számú ingatlan
-A Budapest V. kerület
Kossuth Lajos téri
beruházási programmal
összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről
szóló 100/2012. (V. 16.)
Korm. rendelet
módosításáról szóló
97/2024. (V. 7.)
Korm. rendelet
hatálybalépésének
napjától 2026. 03. 31-ig

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.08.

[2] Módosította a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.02.15.

[3] Beiktatta a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.30.

[4] Módosította a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.05.08.

[5] Megállapította a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.08.

[6] Megállapította a 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.14.

[7] Megállapította a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.04.24.

[8] Módosítani rendelt a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58. §-a. A módosítás nem hajtható végre, mivel a módosítani rendelt "eszközöket" és "eszköz" szövegrész nem szerepel az 1/B. § c) pontjában.

[9] Hatályon kívül helyezte a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[10] Módosítani rendelt a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58. §-a. A módosítás nem hajtható végre, mivel a módosítani rendelt "eszközöket" és "eszköz" szövegrész nem szerepel az 1/B. § e) pontjában.

[11] Módosította a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 57. § a) pontja. Hatályos 2018.02.15.

[12] Beiktatta a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.24.

[13] Beiktatta a 320/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[14] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Megállapította a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.09.30.

[16] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Megállapította a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.02.15.

[18] Beiktatta a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.05.08.

[19] Hatályon kívül helyezte a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 57. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.15.

[20] Hatályon kívül helyezte a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 57. § c) pontja. Hatálytalan 2018.02.15.

[21] Hatályon kívül helyezte a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 57. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.15.

[22] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[23] Beiktatta a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[24] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[25] Módosította a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.02.20.

[26] Megállapította a 320/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[27] Beiktatta a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.06.27.

[28] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 84. §-a. Hatályos 2014.09.13.

[29] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Beiktatta a 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.02.19.

[31] Beiktatta a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[32] Beiktatta a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.09.30.

[33] Beiktatta a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.04.24.

[34] Beiktatta a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[35] Beiktatta a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.05.08.

[36] Megállapította a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.05.08.

[37] Megállapította a 97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.05.08.

Tartalomjegyzék