12/2012. (III. 1.) KIM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyvitel során gondoskodni kell a minősített adat védelméről szóló törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint ezekkel összefüggésben az eljárási törvények rendelkezéseinek megtartásáról."

2. § A Büsz. 51. és 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet - amennyiben a kérelem munkaidőben érkezik meg a cégbírósághoz - az érkezés időpontjában érkezteti és a céget cégjegyzékszámmal látja el. Ha a kérelem munkaidőn kívül érkezik meg, a kérelem érkeztetésére a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor.

(2) A cégbíróság a bejegyzési kérelem nyomtatványán feltüntetett adatokat számítógépen rögzíti és az adószám megállapítását követően a bejegyzési kérelem adatai mellett a "bejegyzés alatt" megjegyzést tünteti fel.

52. § A cégbíróságon az eljáró bíró kijelölése elsősorban számítógépes ügyelosztást segítő számítógépes program felhasználásával, automatikusan történik. Indokolt esetben - különösen a kapcsolódó ügyekre és a bírák munkaterhére tekintettel - az eljáró bírót a cégbíróság vezetését ellátó bírósági vezető vagy helyettese jelöli ki."

3. § A Büsz. 53. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A cégeljárásban az ügycsoportok a következők:)

"l) jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy."

4. § A Büsz. 61/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Arról, hogy a bejegyzés iránti kérelem és mellékletei a cégbíróság számítógépes rendszerébe informatikai szempontból szabályszerűen megérkeztek, a cégbíróság az adószám megállapításának napján a Ctv. 36. § (1) bekezdése szerinti elektronikus tanúsítványt küld a fél jogi képviselőjének. Ha ez a nap heti pihenőnap, illetve munkaszüneti nap, vagy ha a kérelem hivatali időn kívül érkezett, a cégbíróság az elektronikus tanúsítványt az ezt követő első munkanapon küldi meg. A változásbejegyzés iránti kérelem esetében a cégbíróság a fél jogi képviselőjének a fentiek megfelelő alkalmazásával elektronikus igazolást küld."

5. § A Büsz. 62. §-a a következő t)-zs) ponttal egészül ki:

(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:)

"t) jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy,

u) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügyben kifogás, v) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügyben fellebbezett kifogás,

z) vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás,

zs) vagyonrendezési nemperes ügyben fellebbezett kifogás."

6. § (1) A Büsz. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Csődeljárásban és felszámolási eljárásban a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő és a felszámoló kijelölése - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése szerinti kivétellel - a Cstv. 27/A. § (1) bekezdése valamint a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban: Felsz.kijr.) szerint történik."

(2) A Büsz. 63. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) és (5) bekezdés szerinti kijelölésről és felmentésről szóló végzést, a Ctv. 2012. március 1-je előtt hatályos 117. § (2) bekezdése alapján kijelölt végelszámoló felmentéséről szóló végzést, valamint az említett eljárások befejezését vagy megszüntetését közzétevő jogerős bírósági végzést haladéktalanul, elektronikus úton továbbítani kell a Felsz.kijr. szerinti, elektronikus kijelölést segítő számítógépes program üzemeltetőjének, továbbá - a céginformációs szolgálaton keresztül - a Cégközlöny szerkesztőségéhez is."

7. § A Büsz. 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63/A. § (1) Ha a Cstv. a bíróság végzésének vagy a végzés kivonatának Cégközlönyben történő közzétételéről rendelkezik, a bíróság a közzététel iránt haladéktalanul intézkedik.

(2) A végzést (végzés kivonatát) - a céginformációs szolgálaton keresztül - elektronikus úton kell továbbítani a Cégközlöny szerkesztőségének."

8. § A Büsz.

a) 50. § (2) bekezdésében a "44. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "44. § (3) bekezdésében" szöveg,

b) 61/B. § (3) bekezdésében a "[Ctv. 44. § (3) bekezdés]" szövegrész helyébe a "[Ctv. 44. § (4) bekezdés]" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Büsz.

a) 63. § (4) bekezdése,

b) 63/B. § (1) bekezdése.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter