12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) mikrobiológiai surveillance: kórokozók előfordulása és rezisztenciájának nyomon követése, a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti, bejelentésre kötelezett kórokozók előfordulásának azonosítására irányuló célzott surveillance;"

2. § Az R. 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az infekciókontroll tevékenység az alábbiakat foglalja magában:

surveillance:)

"aa) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-a,"

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az e rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosításával - az ellátás szintjének megfelelő - infekciókontroll tevékenységet folytat.

(2) Alapellátás, illetve járóbeteg-szakellátás keretében egy szakmában ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató infekciókontroll tevékenysége legalább a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásoknak megfelelő fertőtlenítési gyakorlatot, így különösen kéz-, bőr-, eszköz- és felületfertőtlenítést, sterilanyag ellátást, az előírásoknak megfelelő kommunális és veszélyes hulladékkezelés írásban is szabályozott bevezetését foglalja magában. Az egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozók esetében az infekciókontroll területét érintő képzést és rendszeres továbbképzést kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli, járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelőintézetre vonatkozó minimumfeltételeket az 1. melléklet 1. pontja, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételeket az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(4) Járóbeteg-szakellátást is nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet 1. pontja szerinti minimumfeltételeket a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó infekciókontroll szervezeti egységén keresztül is biztosíthatja.

(5) Gyógyintézetben az e rendelet szerinti infekciókontroll tevékenység végrehajtásáért a gyógyintézet főigazgatója a felelős.

(6) Az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket

a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor annak feltételeként és

b) az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan

biztosítani kell.

(7) Amennyiben az 1. melléklet 2. b) és 2. c) pontja szerinti fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató több önálló telephellyel rendelkezik, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet szerinti tárgyi feltételeket és az infekciókontroll nővérekre vonatkozó személyi feltételeket telephelyenként ágyszámarányosan, az egyéb feltételeket a székhelyén köteles biztosítani.

(8) A járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelőintézetben és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál

a) a 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti képzés valamennyi új belépő egészségügyi dolgozó esetében kötelező,

b) a továbbképzést évi egy alkalommal valamennyi egészségügyi dolgozó számára - dokumentált módon - lehetővé kell tenni.

(9) Az új belépő egészségügyi dolgozók (8) bekezdés szerinti képzésének a következő témaköröket kell tartalmaznia: a nosocomiális fertőzések jelentősége, nagyságrendje, terjedési módja és megelőzése; kézhigiéne; izolációs rendszabályok; védőeszköz használat; teendők multirezisztens kórokozók előfordulása során, illetve az egészségügyi szolgáltató helyi infekciókontrollal kapcsolatos eljárásrendjei."

4. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató - a 8. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók esetében az infekciókontroll szervezeti egységen keresztül -

a) adatokat szolgáltat

aa) a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, országos surveillance adatbázisba az NM rendeletben foglaltak szerint,

ab) félévenként az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisába az antimikrobiális szerek felhasználásáról és hasznosításáról osztályos bontásban és antibiotikum csoportonként, és

ac) az országos mikrobiológiai adatbázisba évente,

b) részt vesz - évente két alkalommal - az OEK körvizsgálataiban, és

c) éves jelentést készít a 3. § (1) bekezdése szerinti infekciókontroll tevékenységéről az országos tisztifőorvos által kiadott szempontok szerint, és azt a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a tárgyévet követő év február 20-ig megküldi; az éves jelentés tartalmazza az egészségügyi szolgáltatónál működő, 10. § szerinti Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: IIAB) éves tevékenységére vonatkozó összesített beszámolót is."

5. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szolgáltatók e rendelet szerinti infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), illetve az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét ellátó szervek rendszeresen ellenőrzik."

6. § Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint működik. A MIAB elnöke a megyei tisztifőorvos, titkára a megyei tisztifőorvos javaslata alapján az ügyrendben meghatározott személy. A MIAB tagjai a megyei (fővárosi) tisztifőgyógyszerész, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója által kijelölt személy, és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai, és infekciókontroll tevékenység felett szakfelügyeletet gyakorló, területileg illetékes szakfelügyelők."

7. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEK

a) működteti az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs Rendszerének (a továbbiakban: OSZIR) részét képező, az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések és kórokozóik monitorozására szolgáló országos adatbázist, az OSZIR Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (a továbbiakban: OSZIR NNSR),

b) működteti az OSZIR részét képező, országos mikrobiológiai adatbázist,

c) működteti az OSZIR NNSR részét képező, az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisát,

d) az a)-c) pontban foglalt adatbázisok alapján végzi a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét,

e) kidolgozza az infekciókontrollal kapcsolatos standardokra és indikátorokra vonatkozó ajánlást,

f) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről módszertani leveleket dolgoz ki, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétesz."

8. § Az R. a "Záró és átmeneti rendelkezések" alcímet megelőzően a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az OEP az OSZIR NNSR számára negyedévente, a következő hónap 15-éig elektronikus formában megküldi a tárgyi negyedévre vonatkozó, a 2. melléklet 1. pontja szerinti, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárakban kiváltott antimikrobiális szerekről szóló adatokat.

(2) Az OEP havonta, elektronikus formában megküldi az OSZIR NNSR számára a 2. melléklet 2. pontja szerint az előző hónapban lejelentett valamennyi "septicaemia", illetve "sepsis" kifejezést tartalmazó BNO megnevezéshez tartozó esetszámot."

9. § Az R. 15. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló 2009. június 9-i 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás."

10. § (1) Az R. Melléklete helyébe - az R. 1. mellékleteként - az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

a) 1. § b) pontjában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra" szövegrész helyébe az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: ÁNTSZ)" szöveg,

b) 2. § i) pontjában és 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a "surveillance-e" szövegrész helyébe a "surveillance-a" szöveg,

c) 5. §-ában az "e) pontja" szövegrész helyébe az "f) pontja" szöveg, az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az "a Melléklet 3. pont a)-b) alpontjában" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet 2. pontjában" szöveg,

e) 7. §-ában az "A Melléklet 2. és 3. pontja" szövegrész helyébe az "Az 1. melléklet" szöveg, az "a Mellékletben" szövegrész helyébe az "az 1. mellékletben" szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében az "az orvosigazgató" szövegrész helyébe az "a főigazgató" szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében az "a)-b) pontja" szövegrész helyébe az "a)-c) pontja" szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez

"1. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelőintézet

ABC
1.Egészségügyi szolgáltatóra
vonatkozó
minimumfeltételek
MunkakörA munkakör betöltéséhez
szükséges végzettség vagy
szakképesítés
2.Személyi feltételek:1 fő szakdolgozó szakápoló vagy diplomás
ápoló munkakörben
- epidemiológiai szakápoló,
- diplomás ápoló
3.1 fő közegészségügyi-járványügyi ellenőr
vagy közegészségügyi-járványügyi
felügyelő
- közegészségügyi-járványügyi
ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi
felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon
4.Tárgyi feltételek:OSZIR NNSR-be történő online
adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat
és a szoftver futtatására alkalmas
számítógép biztosítása
5.Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:
- surveillance1: 3. § (1) bekezdés a) pont
aa) és ad) alpontja, valamint b) pontja
szerinti tevékenység
- megelőző tevékenység: 3. § (1) bekezdés
c) és g) pontja, valamint 3. § (2) bekezdése
szerinti tevékenység
- képzés: 3. § (1) bekezdés i) pontja

1 Csak egynapos sebészeti ellátás, valamint dialízis ellátás nyújtása esetén.

2. Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

a) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy alatt és a krónikus ellátást nyújtó hosszú ápolási idejű intézmények, valamint a rehabilitációs intézetek/kórházak, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatókat

ABC
1.Egészségügyi
szolgáltatóra vonatkozó
minimumfeltételek
MunkakörA munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés
2.Személyi feltételek:
Vezető:
1 fő kórházi epidemiológus- közegészségtan-járványtan szakorvos;
- megelőző orvostan és népegészségtan
szakorvos;
- legalább 5 éves fekvőbeteg
szakellátásban szerzett infekciókontroll
szakmai gyakorlattal rendelkező:*
- az orvostudomány, illetve más
egészségtudományi területen szerzett
egyetemi diplomával rendelkező
szakember,
- közegészségügyi-járványügyi ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon
3.Munkatárs:1 fő infektológus- infektológus szakorvos
- fertőző betegségek szakorvosa
4.1 fő közegészségügyi-járványügyi
ellenőr vagy
közegészségügyi-járványügyi
felügyelő
- közegészségügyi-járványügyi ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon
5.2 fő főállású epidemiológiai
szakápoló
- klinikai epidemiológiai szakápoló,
- epidemiológiai szakápoló,
- diplomás ápoló
6.Tárgyi feltételek:irodahelyiség telefonnal, OSZIR
NNSR-be történő online
adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver
futtatására alkalmas számítógép
biztosítása
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a to-
vábbiakban: Eüak.) foglalt célok érdekében
és a szükséges mértékben betekintési jog
a kórházi beteg adatbázisba és
a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van
7.Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:
- éves infekciókontroll program
terv szerint a 3. § (1) és (2)
bekezdésében részletezett
tevékenységek2
- OSZIR NNSR - kötelező jelentés
alrendszerbe történő
adatszolgáltatás a fertőző
betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló és
a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről szóló miniszteri
rendeletekben foglaltak szerint

b) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy felett, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatókat

ABC
1.Egészségügyi
szolgáltatóra
vonatkozó
minimumfeltételek
MunkakörA munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés
2.Személyi feltételek:
Vezető:
1 fő kórházi epidemiológus
(800 ágy felett főállásban)
- közegészségtan-járványtan szakorvos;**
- megelőző orvostan és népegészségtan
szakorvos;**
- legalább 5 éves fekvőbeteg
szakellátásban szerzett infekciókontroll
szakmai gyakorlattal rendelkező:***
- az orvostudomány, illetve más
egészségtudományi területen szerzett
egyetemi diplomával rendelkező
szakember,
- közegészségügyi-járványügyi ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon
3.Munkatárs:1 fő infektológus- infektológus szakorvos,
- fertőző betegségek szakorvosa
4.1 fő közegészségügyi-járványügyi ellenőr
vagy közegészségügyi-járványügyi
felügyelő
- közegészségügyi-járványügyi ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon
5.minimum 2, illetve további 300
ágyanként 1 fő főállású epidemiológiai
szakápoló
- klinikai epidemiológiai szakápoló,
- epidemiológiai szakápoló,
- diplomás ápoló
6.Tárgyi feltételek:irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be
történő online adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver futtatására
alkalmas számítógép biztosítása
az Eüak.-ban foglalt célok érdekében
és a szükséges mértékben betekintési jog
a kórházi beteg adatbázisba
és a mikrobiológiai leletekbe,
ha az külön van
7.Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:
- éves infekciókontroll program terv
szerint a 3. § (1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek, mely
tartalmazzon legalább 1 hat hónapos cél
surveillance programot az OSZIR NNSR
önkéntes moduljaiból (sebfertőzés, ITO,
PIC surveillance)2
- OSZIR NNSR - kötelező jelentés
alrendszerbe történő adatszolgáltatás
a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló
és a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről szóló miniszteri rendeletekben
foglaltak szerint

* a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes működési nyilvántartással rendelkező

** az adott szakvizsga vonatkozásában érvényes működési nyilvántartással rendelkező

*** a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes működési nyilvántartással rendelkező, és kórházhigiénés és infekciókontroll szakirányú továbbképzés birtokában

2 Amennyiben a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laboratóriumi hátteret közreműködő által biztosítja, úgy a közreműködő egészségügyi szolgáltató végzi a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában előírtakat.

c) azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyeknek a működési engedélye az általuk végezhető szakmák között tartalmazza az alábbi egészségügyi szakmakódok valamelyikét az ellátás progresszivitási szintjének figyelembevételével:

0502 szakmakód: intenzív neonatológiai osztály (PIC II.), perinatalis (neonatalis) intenzív centrum (PIC III.),

1502 szakmakód: intenzív terápia II. vagy III. ellátási szint,

0200 szakmakód: sebészet III. ellátási szint.

ABC
1.Egészségügyi szolgáltatóra
vonatkozó minimumfeltételek
MunkakörA munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés
2.Személyi feltételek: Vezető:1 fő kórházi epidemiológus (400 ágy
felett főállásban)
- közegészségtan-járványtan
szakorvos,
- megelőző orvostan és
népegészségtan szakorvos,
- egyéb szakorvos kórházhigiénés
és infekciókontroll szakirányú
továbbképzés birtokában
3.Munkatárs:1 fő infektológus- infektológus szakorvos,
- fertőző betegségek szakorvosa
4.minimum 2, illetve 400 ágy felett
további 300 ágyanként
1 fő főállású epidemiológiai
szakápoló
- klinikai epidemiológiai szakápoló,
- epidemiológiai szakápoló,
- diplomás ápoló
5.1 fő, egyetemeken 2 fő
közegészségügyi-járványügyi
ellenőr vagy
közegészségügyi-járványügyi
felügyelő
- közegészségügyi-járványügyi
ellenőr,
- közegészségügyi-járványügyi
felügyelő,
- népegészségügyi ellenőr,
- okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelő szakon,
- okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon
6.Tárgyi feltételek:irodahelyiség telefonnal, OSZIR
NNSR-be történő online
adatszolgáltatáshoz internet
kapcsolat és a szoftver futtatására
alkalmas számítógép biztosítása
az Eüak.-ban foglalt célok érdekében
és a szükséges mértékben betekintési
jog a kórházi beteg adatbázisba
és a mikrobiológiai leletekbe,
ha az külön van
7.Infekciókontroll minimálisan
foglalja magába:
- éves infekciókontroll program terv
szerint a 3. § (1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek3, mely
tartalmazzon legalább 2 hat
hónapos cél surveillance programot
az OSZIR NNSR önkéntes
moduljaiból (sebfertőzés, ITO, PIC
surveillance)
- OSZIR NNSR - kötelező jelentés
alrendszerbe történő
adatszolgáltatás a fertőző
betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló és
a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről szóló miniszteri
rendeletekben foglaltak szerint

3 Amennyiben a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laborhátteret közreműködő által biztosítja, úgy a közreműködő egészségügyi szolgáltató végzi a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában előírtakat.

"

2. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez

"2. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Az OEP adatszolgáltatása az országos antimikrobiális szerek felhasználásának adatbázisához

abcdefghjkl
1.ATC kód *MegnevezésAlkalmazott
BNO kód
Kiváltott
doboz db
<1
éves
1-3
éves
4-6
éves
7-14
éves
15-18
éves
19-40
éves
41-60
éves
60 év
felett
2.A07**
3.D01**
4.J01**
5.J02**
6.J02A**
7.J04**
8.J05**
9.P01AA**
10.P01AB**
11.P01AB01
12.P01AB02

* a mindenkor érvényes WHO kódlista alapján

** kóddal kezdődő készítmények

2. Az OEP adatszolgáltatása az egészségügyi szolgáltatók által jelentett septicaemia BNO kódokhoz tartozó esetszámokról

abcdefg
1.BNOMegnevezésIntézményOsztályEsetszámNosocomiális
esetként
minősített
2.A0210Salmonella sepsis
3.A2070Pestises septicaemia
4.A2270Anthrax septicaemia
5.A2670Erysipelothrix septicaemia
6.A3270Listeria septicaemia
7.A4000Septicaemia, A csoportú
streptococcus miatt
8.A4010Septicaemia, B csoportú
streptococcus miatt
9.A4020Septicaemia, D csoportú
streptococcus miatt
10.A4030Septicaemia Streptococcus
pneumoniae miatt
11.A4080Egyéb streptococcus okozta
septicaemia
12.A4090Septicaemia, streptococcus
miatt k.m.n.
13.A4100Staphylococcus aureus okozta
septicaemia
ABCDEFG
14.A4110Egyéb azonosított
staphylococcus okozta
septicaemia, Coagulase-negatív
staphylococcus okozta
septicaemia
15.A4120Nem azonosított staphylococcus
okozta septicaemia
16.A4130Haemophilus influenzae okozta
septicaemia
17.A4140Anaerob kórokozók okozta
septicaemia
18.A4150Septicaemia egyéb
Gram-negatív kórokozók miatt
19.A4180Septicaemia, egyéb
meghatározott kórokozóval
20.A4190Septicaemia, k.m.n. szeptikus
shock
21.A4191Septicaemia többszervi
elégtelenséggel
22.A4270Actinomyces septicaemia
23.B3770Candida sepsis
24.O85HGyermekágyi láz [sepsis
puerperalis]
25.P3600B-csoportú streptococcus sepsis
az újszülöttben
26.P3610Más és k.m.n. streptococcusok
okozta sepsis az újszülöttben
27.P3620Staphylococcus aureus okozta
sepsis az újszülöttben
28.P3630Egyéb és k.m.n.
staphylococcusok okozta sepsis
az újszülöttben
29.P3640Escherichia coli okozta sepsis
az újszülöttben
30.P3650Anaerobok okozta sepsis
az újszülöttben
31.P3680Egyéb bakteriális sepsis
az újszülöttben
32.P3690Újszülött bakteriális sepsise,
k.m.n.

* Az oszlop kitöltendő a következők szerint:

F - felvételt indokoló diagnózis

K - kísérő betegség

Sz - szövődmény"

Tartalomjegyzék