2012. évi CXLV. törvény

egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról

1. § (1) A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Ökjtv.) 2. §-a az alábbi i) ponttal egészül ki:

"i) ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték."

(2) Az Ökjtv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az önkormányzati képviselő köteles a 2. § i) pontban foglaltak alapján a jogerős ítéletről a jogerős ítélet kézhezvételétől számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt."

(3) Az Ökjtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 2. § c), e) és i) pontja esetén a képviselő-testület a határozatában állapítja meg."

(4) Az Ökjtv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A 2. § i) pontját az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLV. törvény hatálybalépést követően jogerőre emelkedett ítéletekre kell alkalmazni."

2. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 107. § (1)-(2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi,

b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette,

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,

d) aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett.

(2) A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt."

(2) Az Njtv. 157. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 102. § (1) bekezdés d) pontja és a 106-108. § az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLV. törvény hatálybalépését követő napon lép hatályba. A 107. § (1) bekezdés c) pontját az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLV. törvény hatálybalépést követően jogerőre emelkedett ítéletekre kell alkalmazni."

(3) Az Njtv. 157. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § 14. pontja, az 5. § (3) bekezdésében az "és a nemzetiségi szószóló" szövegrész, az 5. § (5) bekezdése, a 6. § (1)-(4) bekezdése, a 77. § (3) bekezdése, a 88. § (1) bekezdés második mondata, a 91. § (2) bekezdés b) pontja, a 100. §, a 101. § (1) bekezdés e) pontja, a 101. § (3) bekezdése, a 103. §, a 104. §, a 105. § (1)-(3) bekezdése, a 109. § (3)-(9) bekezdése, a 110. §, a 111. §, a 117. § (1) bekezdésében a "legfeljebb négy elnökhelyettest választ, továbbá" szövegrész, a 119. § (4) bekezdése, a 123. § (1)-(3) bekezdése, a 123. § (4) bekezdés a) pontja, a 138. § (2) bekezdése, a 155. § a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba."

3. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;"

4. § (1) E törvény 2. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 3. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5. § E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke