Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A miniszterelnök- külön jogszabályban foglaltak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.

(2) A miniszterelnök a Kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős tagja.

(3) A miniszterelnök - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja az Információs Hivatalt.

(4) A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő feladatait - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint -a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el."

2. § (1) A Statútum 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnökséget vezető államtitkár)

"e) gondoskodik a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatok ellátásáról."

(2) A Statútum 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár

a) gondoskodik a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,

b) előkészíti a Kormány, illetve az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elé terjesztendő, a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jelentéseket,

c) előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,

d) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket."

3. § A Statútum 10/A. § (2) bekezdésében az "1. §-ában" szövegrész helyébe az "1. § (1) bekezdésében" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Statútum 114. § c) pontja és 117. § a) pontja.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök