201/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Hivatalt jelöli ki:]

"b) a felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv és a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv működtetésére, továbbá a hallgatói ösztöndíjszerződések tekintetében a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv működtetésére."

2. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök