231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmkhr.) a 6. §-t követően a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

6/A. § (1) A szakmai irányító szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzések(a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai irányító szerv honlapján történő közzétételéről.

(2) Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

(3) Az ellenőrző hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai irányító szervnek.

(4) A szakmai irányító szerv az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések beépítésével elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és ellenőrző hatóságok szerinti bontásban, és gondoskodik annak a szakmai irányító szerv honlapján történő közzétételéről.

(5) Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével tesz eleget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének.

(6) Az ellenőrző hatóság hivatali helyiségében a beszámoló azon részét kell kifüggeszteni, amely az illetékes ellenőrző hatóságra vonatkozóan tartalmaz adatokat.

(7) Az ellenőrző hatóság által ellátott államigazgatási feladat tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszter a szakmai irányító szerv által készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

6/B. § (1) Éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést tartanak azok az ellenőrző hatóságok, amelyek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi.

(2) Az éves összevont ellenőrzési tervet a főigazgató a szakigazgatási szervek vezetőinek közreműködésével készíti elő és terjeszti fel jóváhagyásra a kormánymegbízott részére.

(3) Az éves összevont ellenőrzési terv elkészítése során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára.

(4) Az éves összevont ellenőrzési terv előzetesen, naptári évre vonatkozóan kerül kiadásra.

(5) Az éves összevont ellenőrzési tervet minden év december 15. napjáig hagyja jóvá a kormánymegbízott és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az összevont ellenőrzésben részt vevő ellenőrző hatóságok szakmai irányítói részére."

2. § Az Fmkhr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lep:

"(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet határozza meg, amely az ott meghatározottak szerint átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzés lehet."

3. § Az Fmkhr. 10. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A beszámolónak tartalmaznia kell:)

"g) a szakigazgatási szervek tevékenységét, különös tekintettel az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalatait,"

4. § (1) Az Fmkhr. 1. § (3) bekezdésében az "önkormányzat törvényességi felügyeletére" szövegrész helyébe az "önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletére" szöveg lép.

(2) Az Fmkhr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Az ellenőrzés formái:

a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerva működése folyamatában feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi.

b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi.

c) Hatékonysági ellenőrzés: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési, fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők.

d) Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

1.2. Az ellenőrzés típusai:

a) Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra vonatkozó -legalább négyéves ciklusonként végzett- törvényességi,szakszerűségi,hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése.

b) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több szervnél abból a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.

c) Célellenőrzés: a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve szakigazgatási szerve meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata - egyéves, féléves, illetve negyedéves ellenőrzési időegységben.

d) Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján indokolt a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.

1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:

a) helyszíni ellenőrzés,

b) adat- és információkérés,

c) iratellenőrzés.

1.4. Miniszter: a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter.

1.5. Szakmai irányító: a szakigazgatási szervek szakmai irányítását gyakorló központi államigazgatási szervek és a szakigazgatási szervek által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszterek.

1.6. Központi Hivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal egyes funkcionális és irányítási feladatait középirányító szervként ellátó központi hivatal.

1.7. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseit tartalmazó terv.

1.8. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.

2. Ellenőrzési terv

2.1. A Központi Hivatal által előkészített Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.

2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.

2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.

2.4. Az átfogó ellenőrzéseket a Központi Hivatal határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a miniszter által vezetett minisztérium és a Központi Hivatal mellett valamennyi szakmai irányító részt vesz. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a Központi Hivatal minden év november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.

2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.

2.6. A Központi Hivatal a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el a végleges Ellenőrzési tervet.

2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza:

a) az ellenőrzéssel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,

c) az ellenőrzés tervezett időszakát,

d) az ellenőrzések ütemezését és jelentősebb határidőit,

e) az ellenőrzés típusát,

f) az ellenőrzés formáját,

g) az ellenőrzés módját,

h) az ellenőrzés tárgyát.

2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a Központi Hivatal minden év december 31. napjáig megküldi valamennyi szakmai irányító részére.

2.9. Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.

2.10. Soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket a szakigazgatási szervek által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszter rendelhet el.

2.11. A miniszter által vezetett minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) kezdeményezheti a miniszternél az Ellenőrzési terv módosítását.

2.12. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

3. Ellenőrzési program

3.1. Az Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.

3.2. Az átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot - a szakmai irányítók véleményének kikérését követően - a Központi Hivatal készíti elő.

3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot az államtitkár hagyja jóvá.

3.4. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 15 nappal tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.

3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből áll.

3.6. Az ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 60 nap, az összefoglaló jelentés elkészítésére legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre.

3.7. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására fordítható időtartamot - figyelemmel a 3.6. pontban foglaltakra - az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a Központi Hivatal az ellenőrzési programban rögzít.

3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza:

a) az ellenőrzés alá vont fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenőrzés témáját (tárgykörét), célját,

c) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,

d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

e) az ellenőrzést végző szervezetek, szervezeti egységek megnevezését,

f) az ellenőrzés részletes feladatait, az alkalmazott módszereket,

g) az ellenőrizendő időszakot,

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, a feladat megosztást,

i) az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének határidejét,

j) a kiállítás keltét,

k) a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4. Ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés

4.1. Az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.

4.2. Az átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését a Központi Hivatal készíti elő, és az államtitkár hagyja jóvá. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.

4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő 15. napig megküldi az ellenőrzött szervnek és államtitkárnak véleményezés céljából. Az ellenőrzött szerv és- a Központi Hivatal közreműködésével - az államtitkár a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót.

4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott ellenőrzésekről - az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével - részjelentést készítenek, melyet megküldenek a Központi Hivatal részére. A részjelentést az ellenőrzés lefolytatására fordítható időtartam ideje alatt kell elkészíteni.

4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az összefoglaló jelentés tervezetét a Központi Hivatal megküldi az ellenőrzött szervnek, aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott észrevételt tehet. Az indokolással ellátott észrevételeket a Központi Hivatal megküldi az ellenőrző szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják a Központi Hivatalt az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.

4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az el nem fogadott észrevételek megtárgyalásával összefüggésben az ellenőrzés vezetőjének vezetésével a Központi Hivatal egyeztető értekezletet szervez. Az egyeztető értekezleten a kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a szakmai irányító dönt. Amennyiben az egyeztető értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője - a fővárosi és megyei kormányhivatal és a szakmai irányító véleményének bemutatását tartalmazó - javaslatára az államtitkár dönt.

4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza

a) az ellenőrzés típusát, módját,

b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,

c) az ellenőrzés tárgyát,

d) az ellenőrzött időszak feltüntetését,

e) az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának feltüntetését embernapban számítva,

f) az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,

g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,

h) az ellenőrzés módszerét (helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés stb.),

i) az ellenőrzési célok megvalósulását,

j) az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,

k) szükség esetén javaslattételt felügyeleti intézkedési terv készítésére,

l) a keltezést, valamint az államtitkár jóváhagyó aláírását.

4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben résztvevő egy személy által az ellenőrzésre fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.

5. Ellenőrzés vezetője

5.1. Az államtitkár az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium vagy a Központi Hivatal vezető beosztású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.

5.2. Az ellenőrzés vezetője

a) irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában résztvevők feladatait,

b) kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,

c) dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,

d) az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

e) jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,

f) az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a konkrét ellenőrizendő témaköröket.

5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a Központi Hivatal segíti.

5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell

a) az ellenőrök nevét, beosztását személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

b) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,

c) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,

d) a megbízólevél érvényességét,

e) a kiállítás keltét,

f) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.

6. Az ellenőrzés részletes szabályai

6.1. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben résztvevő szervek közösen biztosítják.

6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt

a) aki az ellenőrzött szerv vezető beosztású kormánytisztviselőjének hozzátartozója,

b) akinek az ellenőrzött szervnél, vagy annak jogelődjénél az ellenőrzést megelőző 3 évben foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá

c) akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.

6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.

6.4. Az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója vagy szakigazgatási szervének vezetője is jogosult a kizárási okot bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.

6.5. Az ellenőrzés vezetőjének kizárásáról az államtitkár rendelkezik. Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén az államtitkár új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.

7. Helyszíni ellenőrzés

7.1. A helyszíni ellenőrzést - az ellenőrzés vezetőjének eltérő utasításának hiányában - annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrizendő szerv vezetőjének, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné.

7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről, vagy egy meghatározott részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú útján szerzett megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.

7.3. A helyszíni ellenőrzést - a lehetőségekhez képest - úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb mértékben és a legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő az adat-, és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.

8. Adat- és információkérés

8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről és eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok működése személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeinek biztosítottságáról,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról, a személyi állomány képzettségéről, a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi államigazgatási szervek helyi szervei, önkormányzati szervek, a lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról, valamint

e) az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb adatot és információt kérni.

9. Iratellenőrzés

9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.

9.2. Az ellenőrzött szerv az iratbekérési megkereséstől számított 5 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.

10. Ellenőrzési jegyzőkönyv

10.1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, amely akár büntető, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az ellenőr ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen

a) az ellenőrzést végző szervezet megnevezését,

b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,

c) az ellenőrzés témáját, tárgykörét, célját,

d) az ellenőrzés típusának megjelölését,

e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

f) az ellenőrzésnél alkalmazott módszereket,

g) az ellenőrzött időszakot,

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, megbízólevelük számát, a feladat megosztását,

i) az ellenőrzés napját, időpontját,

j) a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,

k) a felelős személyek nevét és beosztását,

l) a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette, az abban foglaltakat megértette, továbbá, hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül észrevételeket tehet, valamint

m) a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.

11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések

11.1. Az átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében az államtitkár az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel.

11.2. A téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld az államtitkár részére.

11.3. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb az összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni és jóváhagyás céljából

a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárhoz, vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítóhoz - az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett -

felterjeszteni.

11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza

a) a végrehajtandó intézkedéseket,

b) a végrehajtás személyi felelőseit, valamint

c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.

11.5. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet

a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárnak, vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítónak - az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett -

megküldenek.

12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei

12.1. Az ellenőr köteles

a) az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,

b) a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrzendő szerv, hivatali egység vezetőjénél bejelenteni az ellenőrzés megkezdését és felmutatni a megbízólevelet, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné,

c) az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,

d) az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,

e) az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni,

f) a tudomásukra jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,

g) az ellenőrzés megállapításait - az ellenőrzés befejezését követően - az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni,

h) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják - az ügy jellegétől függően - büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,

i) megállapításaikat jelentésben rögzíteni.

12.2. Az ellenőr jogosult

a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,

b) a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról - az ügykezelési szabályok betartásával - másolatot készíteni,

c) a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával a szükséges okmányokat tanulmányozni,

d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, kérdőívek kitöltésére felhívni,

e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából - átvételi elismervény ellenében - bevonni,

f) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,

g) a feladatokat eredményesen ellátók elismerésére és a vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot tenni.

12.3. Az ellenőr felelős

a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,

b) az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és a megállapítások helytállóságáért.

12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik, az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei

13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles

a) az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,

b) biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési jogosultságuk gyakorlását.

13.2. Az ellenőrzött szerv vezetője felel az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján - szükség esetén - végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért."

Tartalomjegyzék