243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi gondnokok névjegyzékébe - pályázat alapján - az vehető fel,)

"c) aki költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, vagy aki költségvetési minősítésű könyvvizsgálót bíz meg az eljárás lebonyolításának a felügyeletével;"

2. § (1) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bíróság a díjmegállapító végzés jogerőre emelkedéséről értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, aki a jogerős bírósági végzés kézhezvételét követő 3 napon belül intézkedik a díjösszegnek a kincstár a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: Igazgatóság) vezetett elkülönített letéti számlára történő utalásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedéséről tájékoztatja a helyi önkormányzatot és az Igazgatóság igazgatóját."

(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pénzügyi gondnok részére az elkülönített letéti számláról a gondnoki díj az Igazgatóság igazgatójának ellenjegyzésével fizethető ki."

3. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A pénzügyi gondnok a Har. törvény 20/A. § (1) bekezdése és 22/A. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejövő egyezség adósságrendezési bizottság által elfogadott tervezetét, vagy a hitelezők által a Har. törvény 22/A. §-ában foglaltak szerint a pénzügyi gondnok részére átadott egyezségi tervet (terveket) tartalmazó okiratot;

b) a reorganizációs javaslatot;

c) a reorganizációs hitel nyújtására - a hitel tőke- és kamatterhének várható összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira - vonatkozó hiteles, a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatokat;

d) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

e) az adósságrendezési eljárás során készített válságköltségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

f) a képviselő-testület határozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy

fa) a reorganizációs hitel kamattörlesztésére elsőként a helyi önkormányzat saját forrásait, majd azokat követően a központi költségvetés által e célra nyújtott támogatást használja fel, és

fb) ha a helyi önkormányzat a reorganizációs hitel törlesztésének, illetve a kamattámogatás visszatérítésének időtartama alatt lemond a kamattámogatásról, arról a helyi önkormányzatokért felelős minisztert haladéktalanul értesíti, és az igénybevett kamattámogatás összegét a központi költségvetésnek visszafizeti.

(2) A polgármester a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelméhez - az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott dokumentumokon túl - a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejött egyezséget tartalmazó okiratot;

b) a bíróság eljárást befejező végzését;

c) a reorganizációs hitel nyújtására - a hitel tőke- és kamatterhének összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira - vonatkozó, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodást;

d) az adósságrendezés során készített válságköltségvetésről, továbbá az adósságrendezési eljárás lezárását követő - a tárgyév december 31-éig tartó - időszak költségvetéséről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet.

(3) A kamattámogatás iránti kérelemmel és a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel összefüggő döntés-előkészítés során a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl a helyi önkormányzattól további információt kérhet."

4. § A Rendelet III. Része a következő 10/A-10/C. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kamattámogatásra vonatkozó döntését, illetve a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásra vonatkozó döntését a pénzügyi gondnokkal a Har. törvény 20/A. § (2) bekezdése vagy 22/A. § (2) bekezdése, a polgármesterrel a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatalától számított 5 napon belül közli.

10/B. § (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásról a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapodást köt.

(2) Ha a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásnak a Har. törvény 34. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettől eltérő visszafizetése válik szükségessé, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat erről külön megállapodást köt.

10/C. § A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatást forintban kell a helyi önkormányzatnak folyósítani."

5. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt - a központi költségvetésről szóló törvényben a forráshiányos helyi önkormányzatok támogatására jóváhagyott előirányzat terhére - működési támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a számára nettó módon folyósított állami hozzájáruláson és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátására."

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás csak a válságköltségvetésben foglalt feladatok (1) bekezdés szerinti forrásokból nem biztosítható költségeinek a finanszírozására igényelhető."

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A helyi önkormányzat vagy a pénzügyi gondnok a támogatási kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez - az Igazgatóságon keresztül két példányban - nyújtja be. A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

a) a bíróság adósságrendezés megindítását elrendelő végzését,

b) az adósságrendezési eljárás megindítása körülményeinek, a hitelezői követeléseknek a bemutatását,

c) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet,

d) az elfogadott válságköltségvetést,

e) a központi költségvetésről szóló törvényben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igényléséhez előírt egyéb bizonylatokat, valamint

f) a képviselő-testület határozatát vagy - ha a képviselő-testület nem működik - a pénzügyi gondnok és a jegyző közös nyilatkozatát arról, hogy a válságköltségvetésben szereplő feladatok működési költségeit a helyi önkormányzat a 11. § (1) bekezdése szerint finanszírozni nem képes."

7. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A Har. törvény 34/E. §-a szerinti egyedi döntésre vonatkozó kérelemhez a helyi önkormányzat csatolja:

a) pályázati szándék esetén a pályázati dokumentációt,

b) folyamatban lévő projekt esetén a pályázati támogatás nyújtására kötött szerződésnek a projekt valamennyi elemének megvalósítását bemutató pénzügyi ütemezés részét,

c) a pénzügyi gondnok nyilatkozatát arról, hogy az a) és b) pont szerinti projekt finanszírozása a válságköltségvetésben biztosított."

8. § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociális és oktatási intézményeknek a Har. törvény 18. § (3) bekezdésében szereplő kihasználtságának a megállapítása a helyi önkormányzat által az ágazati minisztériumoknak bejelentett statisztikai adatok és a szakmai jogszabályok alapján történik."

(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Har. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározott intézmények fajlagos kiadásainak megállapítására a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójában szolgáltatott adatok és ezen beszámolóknak a kincstár honlapján elérhető aggregált adatai szolgálnak. Ha a tárgyévet megelőző év tényleges adatai még nem állnak rendelkezésre, a tárgyévet megelőző második év adatainak az inflációval helyesbített értékét kell figyelembe venni."

9. § A Rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § c) pontját a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kiírt pályázatoknál kell alkalmazni."

10. § A Rendelet

a) 7. § d), e) és g) pontjában a "Hartv." szövegrész helyébe a "Har. törvény" szöveg,

b) IV. része címében a "támogatása az adósságrendezési eljárás" szövegrész helyébe a "működési támogatása az adósságrendezés" szöveg,

c) 12. §-ában a "mindenkori éves költségvetési törvény" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény" szöveg,

d) 14. §-ában a "Har. törvény 34/E. §-a" szövegrész helyébe a "Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 123. § (2) bekezdése" szöveg,

e) 16. §-ában a "pénzintézethez" szövegrész helyébe a "pénzügyi intézményhez" szöveg

lép.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § d) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök