95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről

A Kormány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény) 35. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Rész

A pénzügyi gondnok kijelölésére és tevékenységére vonatkozó szabályok

1. §[1] Pénzügyi gondnokként a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában az a személy vagy szervezet jelölhető ki, aki a pénzügyi gondnokok névjegyzékében szerepel.

2. § A pénzügyi gondnokok névjegyzékébe - pályázat alapján - az vehető fel,

a) aki a felszámolók névjegyzékében szerepel;

b) amely felszámoló maga vagy tagja, alkalmazottja több mint 3 éves felszámolói gyakorlattal rendelkezik;

c)[2] aki költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, vagy aki költségvetési minősítésű könyvvizsgálót bíz meg az eljárás lebonyolításának a felügyeletével;

d)[3]

e)[4]

3. § (1)[5] A pályázat kiírása legalább hétévente kötelező.

(2)[6]

4. § (1)[7] A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter írja ki, a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Cégközlönyben kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételétől kell számítani.

(2)[8] A pályázat kiírása nyilvános.

(3)[9] A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez kell benyújtani.

(4)[10] A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott határidőben. A pályázatnak tartalmaznia kell:[11]

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet,

b)[12]

c)[13] a pályázat benyújtásáig esedékes, a megelőző két üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót,

d) a felszámolói névjegyzékben szereplő adatokról, illetve a felszámolói gyakorlatról - hitelt érdemlő módon - kiállított igazolást,

e)[14] a felszámoló vagy tagja, illetve az általa alkalmazott szakember(ek) iskolai végzettségét, szakképesítését, gyakorlatát igazoló okiratot,

f) a 2. § c) pontjában előírt szerződés másolatát,

g) a tulajdonosok nyilatkozatát arról, hogy más pénzügyi gondnoknál vagy felszámolónál nem rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel,

h) a pályázó gyakorlati idejéről és referencialistájáról összeállított tájékoztatót.

(5)[15] Ha a kérelmező nem csatolja a (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt adatokról szóló igazolást, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a pályázat elbírálása céljából - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(6)[16] A kérelmező cégkivonatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

5. §[17] (1) A pályázatokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter bírálja el, és dönt a pénzügyi gondnokok névjegyzékbe történő felvételéről és törléséről.

(2) A névjegyzékbe felvett pénzügyi gondnokok nevét és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatait a hivatalos lapban és a Cégközlönyben közzé kell tenni.

(3) A névjegyzékbe való felvétel, módosítás, törlés hatálybalépésének időpontja az ezt tartalmazó Cégközlöny megjelenésének napja.

6. § (1)[18] A pénzügyi gondnokok nyilvános névjegyzékét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vezeti. A névjegyzék tartalmazza a pénzügyi gondnok nevét, székhelyét vagy lakcímét és cégjegyzékszámát.

(2)[19] A névjegyzékbe felvett pénzügyi gondnoknak a 2. § bármely pontjában, illetve az (1) bekezdésben felsorolt adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelentenie a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, annak az egyidejű felsorolásával, hogy mely bíróságnál van kijelölve pénzügyi gondnoki tevékenység ellátására.

(3)[20] Ha az adatváltozás alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapítja valamely törlési ok fennállását, törli a pénzügyi gondnokot a névjegyzékből.

(4)[21] A törlésről szóló döntést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közli a feladatkörükben érintett bíróságokkal.

7. §[22] A pénzügyi gondnokot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter törli a névjegyzékből, ha

a) nem felel meg a 2. §-ban előírtaknak,

b) a pénzügyi gondnokkal szemben felszámolási eljárás megindulásáról vagy végelszámolási eljárásról szóló végzés jelent meg a Cégközlönyben,

c) a pénzügyi gondnok azt kéri,

d)[23] a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a pénzügyi gondnok a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény) összeférhetetlenségéről nem tájékoztatta az őt kijelölő bíróságot,

e)[24] a pénzügyi gondnok elmulasztotta a Har. törvény 14. § (2) bekezdés a), c), e), f) vagy g) pontjában foglalt kötelezettségét,

f) az önkormányzat bejelentése alapján értesült arról, hogy a pénzügyi gondnok az adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzat gazdálkodási ügyeiről megszerzett információt nem kezelte bizalmasan, vagy

g)[25] a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a bíróság a Har. törvény 14. § (5) bekezdése alapján a pénzügyi gondnokot tisztségéből felmentette.

8. § (1) A korábban eljárt pénzügyi gondnok köteles tevékenységéről és az adósságrendezési eljárásról tájékoztatót, valamint az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetében - az adósságrendezési eljárás alatt - bekövetkezett változásokról beszámolót készíteni, és azt az újonnan kinevezett pénzügyi gondnok részére a bíróságnak a tisztség alóli felmentésről szóló jogerős döntése kézhezvételét követő 15 napon belül átadni.

(2) A pénzügyi gondnoki tevékenység és a főbb bizonylatok átadásáról az (1) bekezdésben rögzített határidőt követő 8 napon belül kell gondoskodni. A korábban eljárt pénzügyi gondnoknak és az újonnan kinevezett pénzügyi gondnoknak az átadásról közös jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Az újonnan kinevezett pénzügyi gondnok - ha nem tartja a tevékenység átadását megfelelőnek, vagy az átadott bizonylatokat teljes körűnek -, ezt a közös jegyzőkönyvben jelezheti.

(4) A pénzügyi gondnoki tevékenység szakszerű átadásáról a korábban eljárt pénzügyi gondnok az átadást követő 3 napon belül köteles a bíróságot tájékoztatni a közös jegyzőkönyv és az (1) bekezdésben szereplő tájékoztató és beszámoló megküldésével.

II. Rész

A pénzügyi gondnok díjának folyósítása

9. § (1)[26] A bíróság a Har. törvény 25. §-ának (4) bekezdése és a 32. §-ának (5) bekezdése alapján hozott végzését a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére is kézbesíti.

(2)[27] A bíróság a díjmegállapító végzés jogerőre emelkedéséről értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, aki a jogerős bírósági végzés kézhezvételét követő 3 napon belül intézkedik a díjösszegnek a kincstár a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: Igazgatóság) vezetett elkülönített letéti számlára történő utalásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedéséről tájékoztatja a helyi önkormányzatot és az Igazgatóság igazgatóját.

(3) A polgármester a díjösszeg megérkezését követő 3 napon belül köteles a pénzügyi gondnok részére történő utalásról rendelkezni.

(4)[28] A pénzügyi gondnok részére az elkülönített letéti számláról a gondnoki díj az Igazgatóság igazgatójának ellenjegyzésével fizethető ki.

(5) A pénzügyi gondnok díjának kiadásként történő elszámolása a helyi önkormányzat éves költségvetésében jelenik meg.

III. Rész

A helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás megállapítása és folyósítása

10. §[29] (1) A pénzügyi gondnok a Har. törvény 20/A. § (1) bekezdése és 22/A. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejövő egyezség adósságrendezési bizottság által elfogadott tervezetét, vagy a hitelezők által a Har. törvény 22/A. §-ában foglaltak szerint a pénzügyi gondnok részére átadott egyezségi tervet (terveket) tartalmazó okiratot;

b) a reorganizációs javaslatot;

c) a reorganizációs hitel nyújtására - a hitel tőke- és kamatterhének várható összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira - vonatkozó hiteles, a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatokat;

d) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

e) az adósságrendezési eljárás során készített válságköltségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

f) a képviselő-testület határozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy

fa) a reorganizációs hitel kamattörlesztésére elsőként a helyi önkormányzat saját forrásait, majd azokat követően a központi költségvetés által e célra nyújtott támogatást használja fel, és

fb) ha a helyi önkormányzat a reorganizációs hitel törlesztésének, illetve a kamattámogatás visszatérítésének időtartama alatt lemond a kamattámogatásról, arról a helyi önkormányzatokért felelős minisztert haladéktalanul értesíti, és az igénybevett kamattámogatás összegét a központi költségvetésnek visszafizeti.

(2) A polgármester a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelméhez - az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott dokumentumokon túl - a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejött egyezséget tartalmazó okiratot;

b) a bíróság eljárást befejező végzését;

c) a reorganizációs hitel nyújtására - a hitel tőke- és kamatterhének összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira - vonatkozó, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodást;

d) az adósságrendezés során készített válságköltségvetésről, továbbá az adósságrendezési eljárás lezárását követő - a tárgyév december 31-éig tartó - időszak költségvetéséről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet.

(3) A kamattámogatás iránti kérelemmel és a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel összefüggő döntés-előkészítés során a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl a helyi önkormányzattól további információt kérhet.

10/A. §[30] (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kamattámogatásra vonatkozó döntését, illetve a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásra vonatkozó döntését a pénzügyi gondnokkal a Har. törvény 20/A. § (2) bekezdése vagy 22/A. § (2) bekezdése, a polgármesterrel a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatalától számított 5 napon belül közli.

10/B. §[31] (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásról a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapodást köt.

(2) Ha a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásnak a Har. törvény 34. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettől eltérő visszafizetése válik szükségessé, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat erről külön megállapodást köt.

10/C. §[32] A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatást forintban kell a helyi önkormányzatnak folyósítani.

IV. Rész

A helyi önkormányzatok működési támogatása az adósságrendezés időtartama alatt[33]

11. § (1)[34] Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt - a központi költségvetésről szóló törvényben a forráshiányos helyi önkormányzatok támogatására jóváhagyott előirányzat terhére - működési támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a számára nettó módon folyósított állami hozzájáruláson és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

(2)[35] A támogatás csak a válságköltségvetésben foglalt feladatok (1) bekezdés szerinti forrásokból nem biztosítható költségeinek a finanszírozására igényelhető.

(3) Amennyiben az adósságrendezési eljárás az adott költségvetési évben nem fejeződik be, a következő évre készített új válságköltségvetésben foglalt feladatok finanszírozására a helyi önkormányzat újabb támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) Ha a helyi önkormányzat válságköltségvetési rendeletet nem fogad el, és a bíróság elrendeli az eljárásnak a Har. törvény IV. fejezete szerinti folytatását, a támogatás iránti igényt a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására a pénzügyi gondnok nyújtja be.

12. §[36] Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat, amelyet a központi költségvetésről szóló törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásából kizár.

13. §[37] A helyi önkormányzat vagy a pénzügyi gondnok a támogatási kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez - az Igazgatóságon keresztül - nyújtja be. A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:[38]

a) a bíróság adósságrendezés megindítását elrendelő végzését,

b) az adósságrendezési eljárás megindítása körülményeinek, a hitelezői követeléseknek a bemutatását,

c) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet,

d) az elfogadott válságköltségvetést,

e) a központi költségvetésről szóló törvényben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igényléséhez előírt egyéb bizonylatokat, valamint

f) a képviselő-testület határozatát vagy - ha a képviselő-testület nem működik - a pénzügyi gondnok és a jegyző közös nyilatkozatát arról, hogy a válságköltségvetésben szereplő feladatok működési költségeit a helyi önkormányzat a 11. § (1) bekezdése szerint finanszírozni nem képes.

14. §[39] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 123. § (2) bekezdése szerinti egyedi döntésre vonatkozó kérelemhez a helyi önkormányzat csatolja:[40]

a) pályázati szándék esetén a pályázati dokumentációt,

b) folyamatban lévő projekt esetén a pályázati támogatás nyújtására kötött szerződésnek a projekt valamennyi elemének megvalósítását bemutató pénzügyi ütemezés részét,

c) a pénzügyi gondnok nyilatkozatát arról, hogy az a) és b) pont szerinti projekt finanszírozása a válságköltségvetésben biztosított.

V. Rész

Egyéb rendelkezések

15. § (1)[41] A szociális és oktatási intézményeknek a Har. törvény 18. § (3) bekezdésében szereplő kihasználtságának a megállapítása a helyi önkormányzat által az ágazati minisztériumoknak bejelentett statisztikai adatok és a szakmai jogszabályok alapján történik.

(2)[42] A Har. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározott intézmények fajlagos kiadásainak megállapítására a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójában szolgáltatott adatok és ezen beszámolóknak a kincstár honlapján elérhető aggregált adatai szolgálnak. Ha a tárgyévet megelőző év tényleges adatai még nem állnak rendelkezésre, a tárgyévet megelőző második év adatainak az inflációval helyesbített értékét kell figyelembe venni.

16. §[43] A jegyző az adósságrendezés megindításával egyidejűleg a számlavezető pénzügyi intézményhez soron kívül eljuttatja a bírósági végzésben kijelölt pénzügyi gondnok ellenjegyzéséhez szükséges aláírási címpéldányt.

17. §[44]

18. § (1) A rendelet 1-8. §-a, valamint a 15-17. §-a a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 9-14. § a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításának kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

19. §[45] A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § c) pontját a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kiírt pályázatoknál kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelethez[46]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.04.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.04.25.

[5] Módosította a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2020.04.25.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Megállapította a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.04.25.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. §-a, és 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2020.04.25.

[12] Hatályon kívül helyezte a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2013.02.01.

[13] Megállapította a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.04.25.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[15] Módosította a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.02.01.

[16] Beiktatta a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.02.01.

[17] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[21] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[22] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[23] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[24] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[25] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[26] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[27] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[28] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[29] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[30] Beiktatta a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[31] Beiktatta a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[32] Beiktatta a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[33] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[34] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[35] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[36] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[37] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[38] A nyitó szövegrészt módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[40] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[41] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[42] Megállapította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[43] Módosította a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1382. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Beiktatta a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 8. pontja. Hatálytalan 2008.05.01.

Tartalomjegyzék