254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

A Kormány a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 7-9. § tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

a 10. § tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Látr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lakás-előtakarékoskodó az Ltv. 21. §-ában foglalt feltételek megléte esetén a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésekor az állami támogatásra kérelmet (a továbbiakban: kérelem) nyújthat be a lakás-takarékpénztárhoz. A szerződéskötést megelőzően az állami támogatás iránti igény esetén a lakás-takarékpénztár a saját és a kincstár elektronikus nyilvántartási rendszerében ellenőrzi, hogy a természetes személy lakás-előtakarékoskodó vagy - amennyiben kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett javára, nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó esetén ugyanarra az épületre kérelmeztek-e állami támogatást. A lakás-takarékpénztár tájékoztatja a lakás-előtakarékoskodót az ellenőrzés eredményéről és következményeiről."

(2) A Látr. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A lakás-takarékpénztár az állami támogatásra benyújtott kérelem esetén a lakás-előtakarékoskodó vagy - amennyiben kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett személyéről vagy nem természetes személy által kötött szerződés esetén a lakás-előtakarékoskodó nevéről, adószámáról és az épület címéről, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból lekérdezett helyrajzi számáról adatot szolgáltat a kincstár részére a havi adatszolgáltatás keretében. A kincstár jelzi, ha az állami támogatásra való jogosultság nem áll fenn."

(3) A Látr. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem alapján a lakás-takarékpénztár készíti el a lakás-előtakarékoskodó megtakarítási évének leteltekor az adott évi támogatásra vonatkozó igénylést mindaddig, amíg a lakás-előtakarékoskodó az erre vonatkozó kérelmét vissza nem vonja."

(4) A Látr. 1. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A lakás-takarékpénztára kérelmet elutasítja, ha a természetes személy lakás-előtakarékoskodó vagy - amennyiben kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett javára az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást vagy arra vonatkozóan már kérelmet nyújtottak be ugyanahhoz a lakás-takarékpénztárhoz. A támogatás igénylést a kincstár utasítja el, ha ugyanazon természetes személy javára az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást egy másik lakás-takarékpénztárhoz.

(5) A lakás-takarékpénztár a kérelmet elutasítja, ha a nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó által ugyanarra az épületre kötött lakás-előtakarékossági szerződésre az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást vagy arra vonatkozóan már kérelmet nyújtottak be ugyanahhoz a lakás-takarékpénztárhoz. A támogatás igénylést a kincstár utasítja el, ha a nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó által ugyanarra az épületre kötött lakás-előtakarékossági szerződésre az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást egy másik lakás-takarékpénztárhoz.

(6) Nem kell alkalmazni a (4) és az (5) bekezdésben foglaltakat, ha az adott naptári évben az utolsó, töredék megtakarítási év miatt utalnak át másodszor állami támogatást, valamint ha a töredék megtakarítási év után járó állami támogatás utalását követően, azonos naptári évre vonatkozóan igényelnek ugyanazon személy javára másik olyan lakás-előtakarékossági szerződésre állami támogatást, amelyre korábban még nem igényeltek, feltéve, hogy ezen másik szerződés igényléssel érintett megtakarítási éve a korábbi szerződés igényléssel érintett megtakarítási idejét követően kezdődött el.

(7) Az Ltv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a lakás-takarékpénztár minden szerződés olyan átruházásánál vagy olyan módosításánál, amely érinti az állami támogatásra jogosult lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett személyét, ellenőrzi, hogy szerződéses állományában és a kincstár elektronikus nyilvántartási rendszerében ugyanannak a személynek a javára vagy ugyanarra az épületre kérelmezték-e már az állami támogatást. Amennyiben a kincstár a hozzá benyújtott igénylések alapján többszörös igénybevételt észlel egy lakás-takarékpénztáron belül, értesítése alapján a lakás-takarékpénztár 30 napon belül intézkedik a jogosulatlan igénybevétel megszüntetése érdekében."

2. § (1) A Látr. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett kérelmére lekérdezi az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatot az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból a másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjmegtérítése esetén."

(2) A Látr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az igénybe vett összeg felvételét megelőzően kell benyújtani a (2) bekezdésben felsorolt iratok közül az adásvételi szerződést, a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okiratot és - az ügyfél igénye esetén - a szerződés, illetve az okirat földhivatalhoz történő benyújtására a lakás-takarékpénztárnak adott megbízást, valamint az építési engedélyt. A (2)-(3) bekezdésben felsorolt iratok közül az igénybe vett összeg felvételét követő 30 napon belül kell benyújtani a lakáscélú kölcsön törlesztéséről szóló igazolást és a (3) bekezdés a) pont 3. alpontjában és a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott iratokat, 18 hónapon belül a lakás vagy családi ház építésére, bővítésére vonatkozó számlákat, az egyéb szükséges iratokat pedig 120 napon belül."

3. § A Látr. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából című 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. §-ával megállapított 7. § (4a) és (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre is alkalmazni kell."

4. § A Látr. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A Módr. 1. §-ával megállapított 1. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre is alkalmazni kell."

5. § A Látr. 7. § (3) és (4) bekezdésében a "kedvezményezett" szövegrész helyébe a "kedvezményezett vagy ezen személyek közeli hozzátartozója" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Látr. 7. § (12) bekezdése.

7. § (1) A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ászfr.) 7. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az általános szerződési feltételeknek tartalmaznia kell, hogy a lakás-takarékpénztár felszámíthat:)

"f) a lakáskölcsön vagy az áthidaló kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanon alapított jelzálogjog bejegyzéséért jelzálog-bejegyzési díjat."

(2) Az Ászfr. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott díjnem haladhatja meg a jelzálogjog bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj maximális mértékét."

(3) Az Ászfr. "A szerződés megkötése, a kamatok, a költségek és a díjak" alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A lakás-előtakarékoskodó a szerződésben hozzájárul igényjogosultságának és a lakáscélú felhasználás ellenőrzéséhez szükséges adatainak kezeléséhez."

8. § Az Ászfr. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából című 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 7. § (1) és (2) bekezdésével megállapított 7. § (2) bekezdés f) pontját és 7. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően kötött áthidaló kölcsön és lakáskölcsön szerződésekre kell alkalmazni, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. § (2) bekezdés d) pontját és 7. § (4) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni."

9. § Hatályát veszti az Ászfr. 7. § (2) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdésében az "és d)" szövegrész.

10. § (1) A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Thmr.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált jelzáloghitel, továbbá lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsön esetén a THM értékének meghatározásakor a fogyasztó által a lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak teljesített befizetéseket is figyelembe kell venni a (2)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően."

(2) A Thmr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén a THM meghatározásakor a lakás-takarékpénztártól történő hitelfelvétellel nem kell számolni és a lakás-takarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díjnak a megtakarítási részre eső összegét kell figyelembe venni. Lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsön esetén a THM meghatározásakor számolni kell a lakás-takarékpénztári lakáskölcsön felvételével, és - ha ilyen díj az áthidaló kölcsön nyújtásával kapcsolatban felmerül - a lakás-takarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díj teljes összegét kell figyelembe venni."

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 4. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök