259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fogászati ügyelet alapdíja:

a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 354 000 Ft/hó,

b) 50 001-100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,

c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 470 000 Ft/hó,

d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon az a)-c) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében az a)-c) pont szerinti összeg 50%-a.

(4) Az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján havi 1,254 millió forint sürgősségi rendelkezésre állási díj illeti meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végző szolgáltatót, aki - legalább 500 000 fő feletti lakosságszámú településen - napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja."

2. § A Kr. 40. § (15) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Eftv. alapján létrehozott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére - a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig -)

"b) a 0100 belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0500 csecsemő- és gyermekgyógyászat, a 0900 neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1400 reumatológia, az 1402 fizioterápia, az 1800 pszichiátria, a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött), az 5722 fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel,"

[lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak.]

3. § A Kr. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek legalább egy, a többi telephelyétől eltérő településen lévő telephelyén 2012. június 30-ával a szakmai minimumfeltételek szerinti sürgősségi ellátáshoz szükséges aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenysége vagy szakmája, szakmái megszűnnek, de a megszűnő szakmájában, szakmáiban az adott telephelyen járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll, a nyújtott ellátásért az R.-ben meghatározott fix összegű díjra jogosult a megállapított TVK-ján felül."

4. § (1) A Kr. a következő 64. §-sal egészül ki:

"64. § (1) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fenntartóik útján, az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett határidőig egyedi támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az egészségügyért felelős miniszter részére, az 5. számú melléklet szerinti, az intézmények állami tulajdonba vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek egyszeri támogatására szolgáló fedezet előirányzata terhére, a (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a rendelkezésre álló összeg erejéig engedélyezi a fenntartók által megjelölt egészségügyi szolgáltatók részére a támogatásnak az egészségügyi szolgáltató és az OEP között kötött támogatási szerződés alapján történő, OEP általi utalványozását az egészségügyi ellátórendszer 2012. január 1-jétől megkezdődött struktúraátalakításával összefüggésben, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

a) a 2012. június 1-jétől előírt új, szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítása,

b) az egészségügyi szolgáltatás céljára szolgáló ingatlan felújítása,

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő fejlesztés,

d) a betegek komfortérzetének javítását szolgáló fejlesztés.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti célok teljesítését szolgáló kérelmeket előnyben részesíti a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti célok teljesítését szolgáló kérelmekhez képest. Az egészségügyért felelős miniszter a rendelkezésre álló összeg kimerülése esetén a támogatásra rendelkezésre álló összegen felüli kérelmeket elutasítja.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatást az egészségügyi szolgáltató 2013. június 30-áig használhatja fel, és annak az e rendelet szerinti felhasználásáról 2013. szeptember 1-jéig az egészségügyi szolgáltató fenntartója útján számol el az egészségügyért felelős miniszter és az OEP felé. Az elszámolás eredményéről a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: KEHI) az egészségügyért felelős miniszter tájékoztatja.

(5) A támogatás jogszerű felhasználását a KEHI 2013. december 31-éig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről a KEHI 2014. január 31-éig tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert. A KEHI ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a KEHI tájékoztatása alapján az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg."

(2) A Kr. a következő 65. §-sal egészül ki:

"65. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (1) és (3)-(4) bekezdésében foglaltakat a 2012. november havi kifizetésektől kell alkalmazni."

5. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 8/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 28. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § A Kr.

a) 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "34,4 Ft/hó" szövegrész helyébe a "39,2 Ft/hó" szöveg,

b) 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában az "Eftv. 5/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodásukban" szövegrész helyébe az "Eftv. 5/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közös kérelmükben" szöveg

lép.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2012. október 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2012. évi eredeti
előirányzat
2012. évi módosított
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás70999,271 970,4
Eseti ellátás díjazása569,3569,3
Ügyeleti szolgálat9 547,49 547,4
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen81 115,982 087,1
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,01 856,0
Védőnői ellátás15 440,815 697,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem451,5451,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,396,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
összesen
17 966,218 223,2
3.Fogászati ellátás22 264,422 447,2
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,96 046,9
8.Művesekezelés23 171,123 171,1
9.Otthoni szakápolás4 097,64 097,6
11.Működési költségelőleg1 000,02 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,98,9
Méltányossági alapon történő térítések183,1183,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj5 208,03 797,0
Visszamenőleges, illetve folyamatos illetmény és
bérnövelésre szolgáló fedezet
28 004,2
Az intézmények állami tulajdonba vételével és
a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek
egyszeri támogatására szolgáló fedezet
6311,9
13.Célelőirányzatok összesen5 400,038 305,1
15.Mentés25 270,725 270,7
17.Laboratóriumi ellátás20 893,020 893,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás123 248,8119 882,7
Fekvőbeteg szakellátás426 555,1396 005,1
ebből:
- aktív fekvőbeteg szakellátás362 642,0334 737,5
- krónikus fekvőbeteg szakellátás62 965,160 319,6
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)948,0948,0
Extrafinanszírozás420,6420,6
Speciális finanszírozású szakellátás67 456,167 456,1
18.Összevont szakellátás összesen617 680,6583 764,5
ÖSSZESEN824 906,4826 306,4

"

2. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8/A. számú mellékletében

a "*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minősül: dietetikus, egészségnevelő, ergoterapeuta, gyógytestnevelő, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nővér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében." szövegrész helyébe

a "*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minősül: dietetikus, egészségtan tanár, ergoterapeuta, gyógytestnevelő, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, okleveles rehabilitációs szakember, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakápoló a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében." szöveg

lép.

3. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 28. számú melléklet A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2011. november és 2012. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 74 825 419 270 pontszám.

Ebből:

A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 697 919 267 pontszám. Ebből:

1. A struktúraváltáshoz kapcsolódó tartalékkapacitás terhére létrehozott nappali ellátás finanszírozásának fedezetére szolgáló keret: 80 000 000 pontszám.

2. A struktúraváltáshoz kapcsolódó tartalékkapacitás terhére járóbeteg-szakellátás fejlesztésére szolgáló keret: 100 000 000 pontszám.

3. Az 59. § (1) bekezdése szerinti folyamatos ellátás finanszírozásának fedezetére 120 000 000 pontszám kerül felhasználásra."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére