Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A(z)

1. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján

2. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

3. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján

5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:]

"a) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten, vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,"

(2) Az R1. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[7. § A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:]

"a) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,"

(3) Az R1. 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. § A megyei múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:]

"b) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárakat, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,"

(4) Az R1. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § Az országos szakmúzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:]

"a) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyt, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,"

(5) Az R1. 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10. § Az országos múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:]

"a) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárakat, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt, fotóműhelyt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,"

(6) Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézményekés a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján átvételre kerülő muzeális intézmények működési engedélye - a 17. §-ban foglaltaktól eltérően - a módosított működési engedély kiadásáig, de legkésőbb 2012. április 30-ig érvényes."

2. § (1) A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett települési önkormányzatok, a kistérségi, regionális közművelődési feladatellátók, közművelődési intézmények, civil szervezetek által, illetve a közösségi színterekben folytatott közművelődési tevékenységek és a közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást nyújtó szervezetek szakfelügyeletére."

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A minisztérium a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köthet a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetekkel."

3. § A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi önkormányzat, továbbá az a megyei jogú városi önkormányzat, amelynek könyvtára ellátja a megyei könyvtári feladatokat is, minden év február 20-áig értesíti az Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelőző évben állománygyarapításra fordított összegről."

4. § A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet Mellékletében a "Magyar Nemzeti Galéria" szövegrész helyébe a "Szépművészeti Múzeum" szöveg lép.

5. § A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 2. mellékletében a "Magyar Nemzeti Galéria" szövegrész helyébe a "Szépművészeti Múzeum" szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. és 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter