278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján igénybe vehető

a) nemzeti hatáskörbe tartozó]

"ad) az erdei vasutak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím esetén a minisztert,"

[jelöli ki.]

2. § A Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap finanszírozásában megvalósuló, egyes borászati termékek harmadik országokban történő promócióját érintő intézkedések esetén a programjavaslatra vonatkozó támogatási döntéssel kapcsolatos eljárásban a minisztert jelöli ki."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök