27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest 34704 helyrajzi szám alatt felvett, a Magyar Állam 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező épület rekonstrukciójával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[1]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.Az Erkel
Színház előadás
tartására
alkalmas
állapotra
történő
felújítása
Budapest
34704 hrsz.
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi HivatalaBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.egészségügyi hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
5.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
6.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.azon beépített tűzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körűen nem
szabályozott
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet szerinti
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
10.örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárásokBudapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi HivatalaBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

2. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

[2]
ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi HivatalaBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.tűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.katasztrófavédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
6.egészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
7.környezet- és
természetvédelem
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
8.vízügyKözép-Duna-Völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdés a) - b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[2] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék