365/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kincstár elnökévé és elnökhelyettesévé szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal és legalább hároméves vezetői tapasztalattal rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki. Az elnök és az elnökhelyettes kinevezése határozatlan időre szól.

(2) A Kincstár elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat a Kincstár elnöke gyakorolja."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök