Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2012. évi LXI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról[1]

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki:)

"c) az önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervével egyetértésben."

(2) Az Ltv 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Magyar Nemzeti Levéltár a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár véleményének előzetes kikérésével gyakorolja a bíróság, az ügyészség, a központi államigazgatási szervek területi szervei részére készült iratkezelési szabályzatok kiadásával kapcsolatos egyetértési jogát."

2. § Az Ltv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közlevéltár illetékességét a köziratokat illetően e törvény határozza meg."

3. § Az Ltv. 15. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közlevéltár vezetőjét pályázat útján

a) a Magyar Nemzeti Levéltár esetében a kultúráért felelős miniszter,

b) a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár esetében a kultúráért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó,

c) az állami szaklevéltár, a települési önkormányzat, a köztestület, a közalapítvány és az egyéb közfeladatot ellátó szerv levéltára esetében a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérésével a fenntartó

nevezi ki és menti fel.

(4) A Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához és módosításához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.

(5) A Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár

a) stratégiai terve, éves szakmai feladatainak meghatározása,

b) munkatervének, beszámolójának elfogadása,

c) költségvetésének feladatalapú tervezése, és

d) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározása

során a kultúráért felelős miniszter véleményezési jogot gyakorol."

4. § Az Ltv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Általános levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár és a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár."

5. § (1) Az Ltv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Nemzeti Levéltár központi általános levéltár, amely megyei szervezeti egységekkel (tagintézményekkel) rendelkezik. A tagintézmény

a) megyei szinten ellátja a Magyar Nemzeti Levéltár feladatait,

b) a Magyar Nemzeti Levéltár költségvetésén belül az egyes tagintézmények szakmai feladatainak figyelembevételével meghatározott éves elkülönített költségvetési kerettel működik,

c) vezetőjét (igazgatóját) a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója nevezi ki a kultúráért felelős miniszter egyetértésével."

(2) Az Ltv. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Magyar Nemzeti Levéltár illetékességébe tartozik - a 18. § (2) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel -

a) a köztársasági elnök és Hivatala, az Országgyűlés és Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Alkotmánybíróság és Hivatala, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank,

b) a miniszterelnök és a központi államigazgatási szerv,

c) a központi államigazgatási szerv területi szervei és a rendvédelmi szerv,

d) a levéltárral nem rendelkező országos köztestület és közalapítvány,

e) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat testülete, hivatala és intézménye, továbbá

f) az a)-e) pontban meghatározott szervek jogelőd szervei

levéltári anyaga, valamint minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe."

6. § Az Ltv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár területi általános levéltárként Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. Illetékességi körébe tartozik a fenntartó önkormányzat, a főváros közigazgatási területén működő helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek jogelődeinek levéltári anyaga, továbbá a központi államigazgatási szervek, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet területi szerveinek a főváros közigazgatási területén keletkezett levéltári anyaga, és minden olyan, a főváros területén keletkezett levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe."

7. § Az Ltv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat megszünteti levéltárát, annak anyagát a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes közlevéltárban kell elhelyezni. Ilyen esetben a települési önkormányzat a levéltár céljait szolgáló vagyonát használatra köteles átengedni az illetékes közlevéltár fenntartójának."

8. § Az Ltv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § A kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását a közlevéltár köteles írásban megindokolni."

9. § Az Ltv. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt iratokat, valamint a védetté nyilvánított levéltári anyagot a tulajdonos vagy annak hozzájárulásával a jogos birtokos külföldre kívánja vinni, a kiviteli engedély iránti kérelmét a Magyar Nemzeti Levéltárnál vagy annak bármely megyei szervezeti egységénél nyújthatja be. A levéltár a kérelmet - a szakvéleményével együtt - a hatósághoz továbbítja."

10. § Az Ltv. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az 1944-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és jogelődei, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik."

11. § Az Ltv. 35/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a levéltári szakfelügyelet és a levéltári szakmai testületek működését."

12. § Az Ltv. a következő 35/B. §-sal egészül ki:

"35/B. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezeteket kijelölő hatóságot.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában

a) a kijelölt szervezetekkel szembeni alapvető személyi és tárgyi követelményeket,

b) a kijelölt szervezetek tevékenysége végzésének alapvető szabályait,

c) a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződésre vonatkozó rendelkezéseket,

d) a kijelölési kérelem elbírálásának részletes szabályait,

e) a kijelölt tanúsító szervezetek kijelölést követő ellenőrzésének szabályait, és az alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint

f) a kijelölés felfüggesztésének, megszűnésének eseteit rendeletben állapítsa meg."

13. § Az Ltv. 6. § (2) bekezdésében a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 8. § c) pontjában a "Magyar Országos Levéltárat" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárat" szöveg, 10. § (1) bekezdés b) pontjában a "Magyar Országos Levéltárral, illetve" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárral," szöveg, 9/A. § (4) bekezdésében az " , illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg, 10. § (1) bekezdés c) pontjában az "az illetékes közlevéltárral" szövegrész helyébe az "a Magyar Nemzeti Levéltárral" szöveg, 10. § (2) bekezdés a) pontjában a "valamint a Magyar Országos Levéltárral, illetve" szövegrész helyébe az "a Magyar Nemzeti Levéltárral és" szöveg, 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Országos Levéltárral" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárral" szöveg, 10. § (5) bekezdésében a "hivatalok" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg, 10. § (7) bekezdésében a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 10. § (9) bekezdésében a "hivatalok" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg, 12. § (3) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 13. § c) pontjában az ", illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg, 13. § f) pontjában az " , illetőleg" szövegrész helyébe az "és a" szöveg, a "Magyar Országos Levéltárnak" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárnak" szöveg, 14. § (1) bekezdésében az " , illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 17. § (2) bekezdésében a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "fővárosi önkormányzat" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Önkormányzatának" szöveg, a "főváros önkormányzatának" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Önkormányzata" szöveg, az "a főváros" szövegrész helyébe a "Budapest" szöveg, 21. §-ában az " , illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg, 22. § (1) bekezdésében az "illetőleg," szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 24. § (2) bekezdés b) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 24. § (2) bekezdés c) pontjában a "22. §-a" szövegrész helyébe a "22. §" szöveg, az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg, 24/A. § (1) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg, 24/A. § (4) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 25. § (2) bekezdés a) pontjában az "illetőleg" szövegrészek helyébe a "vagy" szöveg, 25. § (3) bekezdésében az "illetőleg nem jár" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 28. §-ában az ", illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 30. § (2) bekezdés a) pontjában a "Magyar Országos Levéltárnak" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárnak" szöveg, 32. § (2) bekezdésében az " , illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 33. § (3) bekezdésében a "Magyar Országos Levéltárnak" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárnak" szöveg, a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 33. § (4) bekezdésben a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 34. § (1) bekezdésében a "Magyar Országos Levéltárnak" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltárnak" szöveg, a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 34/A. § (1) bekezdésében az " , illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg, 34/B. §-ában a "Magyar Országos Levéltár" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Levéltár" szöveg, 35. § (6) bekezdésében a "hivatalok" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg, 35/A. § (1) bekezdésében a "hivatalok" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az Ltv.

a) 3. § j) pontjában, 13. § b) és h) pontjában az "illetőleg" szövegrész, 3. § t) pontjában a "(Főpolgármesteri Hivatal)" szövegrész, 10. § (2) bekezdés a) pontjában az "és helyi" szövegrész, VI. Fejezetének címében a "VEGYES ÉS" szövegrész,

b) 18. § (1) bekezdése,

c) 23. § (2) és (3) bekezdése.

2. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

15. § Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: Ásztltv.) 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"9. tudományos kutató: az a személy, aki rendelkezik a Levéltár által kiadott kutatási engedéllyel;"

16. § Az Ásztltv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Levéltár a tudományos kutatást akkor engedélyezi, ha a kutató eleget tesz az Ltv. 24. § (3) bekezdésében vagy 24/A. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, továbbá a kérelméhez csatolja részletes kutatási tervét és - ha azzal rendelkezik - publikációs jegyzékét. A tudományos kutató a Levéltárban kezelt iratokban foglalt adatokat a (2) és (3) bekezdésben meghatározott korlátok között megismerheti, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek a tudományos kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint felhasználhatja."

17. § Az Ásztltv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tudományos kutató a faji eredetre, a nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatokat - a védelmi időn belül - anonimizáltan ismerheti meg. A Levéltár az anonimizálás nélküli megismerést akkor engedélyezi, ha a megfigyelés célja a faji eredettel, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozással, illetve a vallásos vagy más világnézeti meggyőződéssel összefüggésbe hozható, és a tudományos kutató igazolja, hogy korábban elkezdett és publikációval alátámasztott kutatásához ezen adatok megismerése szükséges."

18. § Az Ásztltv. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogokat a főigazgató tekintetében az Országgyűlés Hivatala főigazgatója gyakorolja."

3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 63. §-a a következő (1) és (4) bekezdéssel egészül ki, továbbá a § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A műemléken végzett építési tevékenységek esetén az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárást folytat le, ellenőrzést végez.

(2) A hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az (1) bekezdésben említett engedélyezési eljárásokban szakhatóságként jár el.

(3) A hatóság engedélyezi az építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött - jogszabályban meghatározott - tevékenységeket.

(4) Műemlékvédelmi érdekből a hatóság a (3) bekezdés szerinti körben a műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhető, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel vagy az más módon biztosítható."

20. § A Kötv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő, a 63. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában a hatóság:

a) az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást megelőző állapot helyreállítását, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését,

b) műemlékek, régészeti lelőhelyekés védetté nyilvánított kulturális javak károsítása, veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás tanúsítóját e tevékenység folytatásától eltiltani,

c) elrendelheti a műemlékek jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését."

21. § (1) A Kötv. 68. § (1) bekezdésében az "A hatóság kulturális örökségvédelmi érdekből elrendelheti:" szövegrész helyébe az "A hatóság a 63. § (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek vonatkozásában kulturális örökségvédelmi érdekből elrendelheti:" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Kötv.

a) 75. § (3) bekezdés a) pontjában az "építésügyi hatósági jogkörben, továbbá" szövegrész,

b) 82. § (1) bekezdésének második mondata.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 2012. június 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E törvény 23. §-a 2012. június 30-án lép hatályba.

(3) E törvény 19-21. §-ai 2012. július 1. napján lépnek hatályba.

(4) E törvény 1-7. §-a, 9. §-a és 13. §-a, valamint a 14. § b) pontja 2012. október 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 18. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

23. § Nem lép hatályba a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XL. törvény 6. és 8. §-a.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék