2012. évi LXV. törvény

a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

1. A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény módosítása

1. § A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbtv.) 2. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Kizárólag magyarországi székhelyű, ennek hiányában telephelyű felek között megkötött szerződésből fakadó, belföldön fekvő ingatlannal kapcsolatos dologi jogi hatályú jogot, valamint bérleti és haszonbérleti szerződést érintő jogvitában - amennyiben a szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni - kizárólag magyarországi székhelyű állandó választottbíróság járhat el saját eljárási szabályzatának alkalmazása mellett. (4) A (3) bekezdés szerinti választottbírósági eljárás nyelve a magyar."

2. § A Vbtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Nincs helye - sem magyarországi, sem Magyarországon kívüli választottbírósági hellyel (székhellyel) rendelkező eseti vagy állandó - választottbírósági eljárásnak a Polgári perrendtartás (a továbbiakban: Pp.) XV-XXIII. fejezetében szabályozott eljárásokban, valamint olyan ügyben, amelyben a jogvita tárgya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartozó Magyarország határa által körbezárt területen lévő nemzeti vagyon, illetve azzal kapcsolatos bármely jog, igény, követelés, továbbá olyan ügyekben, amelyekben törvény a jogvita választottbírósági eljárás keretében történő rendezését kizárja."

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

3. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 239/A. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az ügyész valamint - az (1) bekezdés szerinti per megindítására külön jogszabályban feljogosított - más személy általi perindítás esetén is."

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Vbtv. e törvénnyel megállapított 2. § (3)-(4) bekezdését, valamint 4. §-át az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére