2012. évi XCVI. törvény

az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról[1]

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

1. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét a Kormány - a Hatóság véleményének kikérésével - rendeletben állapítja meg."

(2) Az Infotv. 72. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"e) - a Hatóság véleményének kikérésével - állapítsa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét."

(3) Hatályát veszti az Infotv. 72. § (2) bekezdés c) pontja.

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

2. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 174. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"a) - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével - a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét,"

(2) Hatályát veszti a Ket. 174. § (3) bekezdés a) pontja.

3. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

3. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"g) miniszter: a Kormány fegyveres szervet irányító tagja;"

(2) A Hszt. 300. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Információs Hivatal esetében - az (1) és (3) bekezdéstől eltérően - a Kormány határozatban állapítja meg az (1) és (3) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában a szabályokat."

(3) A Hszt. 342. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - rendeletben a (2) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában szabályokat állapítson meg."

4. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról

4. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A Kormány

a) az Információs Hivatalt a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot a honvédelemért felelős miniszter

[az a)-c) pont szerinti miniszterek a továbbiakban együtt: miniszter] útján irányítja.

(2) A Kormány az Információs Hivatalt - a Kormány erre vonatkozó eredeti jogalkotó hatáskörben kiadott kormányrendeleti kijelölése esetén - a miniszterelnök útján is irányíthatja. Ha a Kormány az Információs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, az e törvényben a miniszter alatt - az Információs Hivatal vonatkozásában -a miniszterelnököt is érteni kell.

(3) Ha a Kormány az Információs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, az irányítással összefüggő egyes hatásköröket a miniszterelnök a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában a Miniszterelnökséget vezető államtitkárra átruházhatja."

(2) Az Nbtv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Ha a Kormány az Információs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, a 11. § (2) bekezdés j) pontját és a 12. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Információs Hivatal főigazgatóját a miniszterelnök nevezi ki és menti fel."

(3) Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)

"a) azon munkaköröket, amelyek - a 2. számú melléklet 18. pontja alapján - fontos és bizalmas munkakörnek minősülnek, illetve e munkakörök tekintetében meghatározza a biztonsági ellenőrzések szintjét;"

(4) Az Nbtv. 78. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben az (1) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában szabályokat állapítson meg."

(5) Az Nbtv. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy határozatban a (2) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában szabályokat állapítson meg."

(6) Az Nbtv. 78. § (1) bekezdésében a "hogy rendeletben" szövegrész helyébe a "hogy az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel rendeletben" szöveg lép.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

5. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a közoktatási, a d) és e) pont kivételével a felsőoktatási intézmények, a c) pont kivételével az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által irányított költségvetési intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi, az a) pont utolsó fordulata kivételével a testnevelési és sportintézmények, továbbá az a) pont utolsó fordulata, a d) pont utolsó fordulata, az e) és g) pont kivételével a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben határozza meg"

(2) A Kjt. 85. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által irányított költségvetési intézmények vonatkozásában

a) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,

b) a közalkalmazottak illetményének folyósítására, illetve jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat,

c) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,

d) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítő közalkalmazottak pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat

rendeletben határozza meg."

(3) Hatályát veszti a Kjt. 85. § (4) bekezdésében az "a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért," szövegrész, a 85. § (5) bekezdés b), o), q) és r) pontjában az "a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter," szövegrész.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A 4. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék