9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Szerb Köztársaságban, illetve Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok)."

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Értékelő Bizottság 3 orvosból és az elnökből áll, tagjait az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki. Az Értékelő Bizottságnak nem lehet tagja az ellátásra szoruló személy (a továbbiakban: beteg) és a lakóhelye szerinti kezelőorvosa (a továbbiakban: kezelőorvos), illetve az az orvos, aki a beteg magyarországi kezelésében előzőleg részt vett, valamint a betegnek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó). Az Értékelő Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnököt távolléte, illetve egyéb akadályoztatása esetén az Értékelő Bizottság ügyrendjében kijelölt személy helyettesíti. Az Értékelő Bizottság az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához szakértőket vehet igénybe. Az Értékelő Bizottság munkája tárgyi feltételeinek, működésének biztosításáról a miniszter gondoskodik."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet a beteg, vagy a beteg írásbeli hozzájárulása (meghatalmazása) esetén a hozzátartozója vagy a kezelőorvosa személyesen vagy postai úton nyújthatja be a beteg lakóhelye szerinti országban az e rendelet szerinti koordinációs feladatok ellátására a miniszterrel és a nemzetpolitikáért felelős miniszterrel megállapodást kötött szervnél (a továbbiakban: koordináló szerv). A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani."

(2) Az R. 2. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kérelemhez mellékelni kell

a) zárt borítékban a beteg egészségügyi dokumentációjának másolatát és annak magyar nyelvű fordítását, illetve magyar nyelvű kivonatát,

b) a beteg "Magyar igazolványának" vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,

c) a beteg lakcímét igazoló okiratnak a másolatát,

d) a beteg nyilatkozatát arról, hogy-a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez és a 3. § (8) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbításához,

e) a beteg hozzájáruló nyilatkozatát, ha a beteg hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv, illetve a koordináló szerv e rendelet szerinti feladatainak ellátásában közreműködő egészségügyi szolgáltató általi megismeréséhez.

(2b) A (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti másolat helyett csatolható a kérelemhez a beteg nyilatkozata a (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti okiratokban rögzített adatairól."

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A koordináló szerv a beérkezett kérelmet formai szempontból ellenőrzi, szükség esetén haladéktalanul felhívja a kérelmezőt hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a koordináló szerv elutasítja a kérelmet és erről tájékoztatja a kérelmezőt."

(4) Az R. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a beteg írásban hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv általi kezeléséhez, a koordináló szerv - az általa igénybevett egészségügyi szolgáltató közreműködésével - megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a 3. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 3. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. Ha a kérelem olyan ellátás támogatására irányul, ami nem támogatható a 3. § (3) és (4) bekezdése, illetve a 3. § (5) bekezdés b) pontja alapján, erről köteles a koordináló szerv - a kérelem továbbítását megelőzően - a kérelmezőt tájékoztatni.

(3b) A formai szempontból megfelelő és az ezt igazoló bélyegzővel ellátott kérelmet a koordináló szerv haladéktalanul továbbítja az Értékelő Bizottságnak. A koordináló szerv - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az egészségügyi dokumentáció tartalmát nem ismerheti meg. A koordináló szerv a kérelem továbbítását nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy az nem felel meg a 3. § (3) vagy (4) bekezdésében, illetve a 3. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaknak azzal, hogy a meg nem felelés tényét a koordináló szerv a kérelem továbbításával egyidejűleg jelzi az Értékelő Bizottságnak."

(5) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2a) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti nyilatkozat alapján kezelt személyes, illetve egészségügyi adatokat az e rendelet szerinti támogatásnak az ellátást nyújtó magyarországi egészségügyi szolgáltató számára történő kifizetését követő harmadik hónap végéig lehet kezelni, a kifizetést követő harmadik hónap utolsó napján ezeket az adatokat meg kell semmisíteni."

3. § (1) Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül hozza meg. A kérelem nem utasítható el formai hiányosságok miatt, ide nem értve az egészségügyi dokumentáció hiányosságát. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt azzal, hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít be. Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem pótolja a hiányosságot, az Értékelő Bizottság a kérelmet elutasítja.

(3) Az Értékelő Bizottság - a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a 2. számú mellékletben felsorolt magyarországi egészségügyi ellátások igénybevételéhez nyújthat támogatást, amennyiben azok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) alapján az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehetőek az Ebtv. szerinti biztosítottak által."

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az Értékelő Bizottság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az alábbi célokra is nyújthat támogatást:]

"c) a beteget kísérő személy részére az egészségügyi szolgáltató általi szállás és étkezés biztosítása, amennyiben az az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető lenne az Ebtv. szerinti biztosítottat kísérő személy által (ideértve a 14. életévét be nem töltött betegnek a külön jogszabály szerint kísérőnek nem minősülő szülőjét, törvényes képviselőjét, illetve közeli hozzátartozóját)."

(3) Az R. 3. §-a a következő (4a)-(4d) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Támogatás nyújtása az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követő 90 napon belül - a (4b) és a (4c) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - utólag is engedélyezhető

a) a (3) és (4) bekezdés szerinti ellátásokhoz,

b) az a) pont alá nem tartozó, a 2. számú mellékletben nem szereplő ellátásokhoz,

amennyiben az ellátás az Értékelő Bizottság által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során felmerült előre nem látható körülmény miatt szükséges, és az előzetes engedélyezésre az eset összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetőség, feltéve, hogy az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó része a támogatásra fedezetet nyújt.

(4b) A (4a) bekezdés alapján nem nyújtható utólagos támogatás, ha az előzetesen engedélyezett ellátás során felmerült körülmény olyan többletköltséget okozott, amit az egészségügyi szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése szerinti előzetes kalkulációban jeleznie kellett volna.

(4c) Amennyiben a (4a) bekezdés alapján igényelt támogatás olyan ellátáshoz kapcsolódik, ami az Értékelő Bizottság által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás szövődményének elhárítására irányul, abban az esetben állapítható meg utólag támogatás, ha az adott ellátás a magyar jogszabályok alapján a biztosítottak részére az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható lenne.

(4d) A (4a) bekezdés szerinti utólagos kérelmet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül közvetlenül az Értékelő Bizottsághoz kell benyújtani azzal, hogy a kérelmet benyújthatja az egészségügyi szolgáltatást elvégző egészségügyi szolgáltató is, amennyiben rendelkezik érvényes finanszírozási szerződéssel és az egészségügyi szolgáltatás díja nem került megtérítésre. Az utólagos kérelemnek tartalmaznia kell a végzett egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó tényleges adatok alapján kitöltött - 3. számú melléklet szerinti - tételes költségvetési kalkulációt. Az utólagos kérelem tekintetében a 2. § (3) bekezdését, a (6) bekezdést, a (7) bekezdés a) és b) pontját, a (8) bekezdés a) pontját, valamint a 4. § (2)-(4) bekezdését nem kell alkalmazni, a 2. § (2) bekezdése, illetve a 4. § (1) bekezdése alapján pedig azt az egészségügyi szolgáltatót kell a kérelemben, illetve az Értékelő Bizottság döntésében megjelölni, amelyik a kérelem tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást elvégezte."

(4) Az R. 3. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Értékelő Bizottság a döntésről tájékoztatást küld:)

"b) a kérelmet felterjesztő koordináló szervnek, és"

(5) Az R. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A támogatott egészségügyi ellátás a (8) és a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást követően vehető igénybe, erről a koordináló szerv a kérelem benyújtását követően haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt."

4. § (1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Értékelő Bizottság az előzetes egyeztetés során tájékozódik az adott egészségügyi szolgáltató fogadókészségéről, a felvétel időpontjáról, az egészségügyi ellátás várható időtartamáról és az ellátással összefüggésben felmerülő - a támogatás által fedezett és esetlegesen a beteg által viselendő - költségekről. (3) A felmerülő költségekről való tájékoztatást a beteg magyarországi ellátását végző egészségügyi szolgáltató a tervezett beavatkozások leírásával és a 3. számú melléklet szerinti tételes költségvetési kalkuláció (a továbbiakban: tételes költségkalkuláció) benyújtásával teljesíti. A tételes költségkalkulációnak - a sugárterápia és a kemoterápia kivételével - ki kell térnie azokra a költségekre is, amelyek a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülő körülmények miatt a tervezett költségekhez képest többletköltségként jelentkezhetnek, ide értve a beteg ellátása során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest. Az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének az Értékelő Bizottság megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni."

(2) Az R. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az Értékelő Bizottság a támogatásról szóló döntéssel egyidejűleg hagyja jóvá a tételes költségkalkulációt."

5. § Az R. az "A támogatás elszámolása" alcímet megelőzően a következő 4/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A költségviselés szabályai

4/A. § (1) Amennyiben az előzetesen engedélyezett és az 5. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatás mértéke nem éri el az egészségügyi szolgáltató által a tételes költségkalkulációban meghatározott és az Értékelő Bizottság által jóváhagyott összegnek az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt részét, a fennmaradó összeg a beteget terheli.

(2) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghalad a a tételes költségkalkulációban a szolgáltató által bemutatott és az Értékelő Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét, a fennmaradó összeg az ellátást végző szolgáltatót terheli, ha a többletköltséget a szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése alapján be kellett volna mutatnia az előzetes tételes költségvetési kalkulációban.

(3) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghaladja a tételes költségkalkulációban a szolgáltató által bemutatott és az Értékelő Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét, és a többletköltség előre nem látható, a beteg állapotával összefüggő, az ellátás végzése során felmerülő okból adódik, a többletköltség az ellátást igénybevevő beteget terheli, feltéve, hogy a (2) bekezdés nem alkalmazható és az ellátás megszakítására és az előzetes engedélyezésre az eset összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetőség. Az így felmerülő többletköltségek utólagos támogatása a 3. § (4a)-(4d) bekezdésében foglaltak szerint kérhető.

(4) Amennyiben a 3. § (4a) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, de az utólagosan engedélyezett támogatás az előzetesen engedélyezett támogatással együtt sem éri el az elvégzett ellátás után az egészségügyi szolgáltató által elszámolt költségek összegét, a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével a különbözet a beteget terheli.

(5) Az ellátást végző egészségügyi szolgáltató a költségviselés (1)-(4) bekezdés szerinti szabályairól a beteget az ellátás igénybevételének megkezdése előtt tájékoztatni köteles. A beteg a tájékoztatás megtörténtét és a fenti szabályok tudomásulvételét aláírásával igazolja, amely nyilatkozat az ellátással kapcsolatban felmerülő és az (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint a beteget terhelő költségek tekintetében kötelezettségvállalásnak minősül. A nyilatkozat egyik eredeti példányát csatolni kell a beteg egészségügyi dokumentációjához, másik eredeti példányát a beteg részére kell átadni.

(6) Abban az esetben, ha utólagosan kerül sor támogatás megállapítására, az egészségügyi szolgáltató köteles haladéktalanul visszafizetni - az (1)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a beteg vagy rá tekintettel más személy által ezt megelőzően fizetett térítési díjnak a támogatással fedezett részét. Az egészségügyi szolgáltató a visszafizetés tényét igazoló dokumentumot az utólagos támogatás részére történő átutalásától számított 45 napon belül megküldi az Értékelő Bizottság részére. Ha az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének 45 napon belül nem tesz eleget, az Értékelő Bizottság hiánypótlásra felhívja az egészségügyi szolgáltatót. Ha a hiánypótlásra felhívástól számított 15 nap eredménytelenül telik el, az egészségügyi szolgáltató köteles a számára átutalt támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni az OEP részére, az OEP pedig a beteg részére kifizeti a befizetett és számlával igazolt térítési díj erejéig a támogatást.

(7) A kérelemhez csatolt egészségügyi dokumentáción túl az Értékelő Bizottság döntéséhez szükséges további vizsgálatok költségeit abban az esetben is meg kell téríteni - az 5. § (3) bekezdésében meghatározott összeg erejéig -az e rendelet szerinti támogatások fedezetéül a központi költségvetésben rendelkezésre álló összeg terhére, ha az Értékelő Bizottság a támogatás tárgyában elutasító döntést hoz."

6. § (1) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti jelentés a 4. § (3) bekezdése alapján benyújtott tételes költségkalkuláció és az annak alapján az Értékelő Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben rögzített adatok vonatkozásában a tételes költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplőkhöz képest eltérő tartalmú adatot kizárólag abban az esetben tartalmazhat, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során olyan, előre nem látható körülmény merült fel, amely következtében a költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplőhöz képest részben vagy egészben más vagy több ellátást, illetve szolgáltatást kellett nyújtani."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)-(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott támogatás az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét nem haladhatja meg."

(3) Az R. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Abban az esetben, ha az (1), illetve (1a) bekezdésben foglaltak szerint elszámolt ellátás költsége nem éri el az előzetesen engedélyezett támogatás összegét, a ténylegesen kifizetésre kerülő támogatás - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - nem haladhatja meg az elszámolt ellátás költségét."

7. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról szóló 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő 30 napon belül - a nemzetpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása alapján - a Minisztérium a honlapján közzéteszi a koordináló szervek nevét, elérhetőségét, ügyfélfogadási idejét.

(2) A Módr.-ben foglaltak nem érintik a Módr. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmeket és az azok alapján elindult eljárásokat."

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

9. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében az "Az Értékelő Bizottság" szövegrész helyébe az "A (4) bekezdés szerinti Értékelő Bizottság" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "a kérelmező beteg" szövegrész helyébe az "a beteg" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

d) 3. § (8) bekezdés a) pontjában az "az ellátásra szoruló személynek" szövegrész helyébe az "a betegnek" szöveg,

e) 3. § (9) bekezdésében az "az ellátásra szoruló személyt" szövegrész helyébe az "a beteget" szöveg,

f) 3. § (9) bekezdésében az "a rászoruló személy" szövegrész helyébe az "a beteg" szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében az "Az előzetes költségvetés" szövegrész helyébe az "A tételes költségkalkuláció" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az "A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül hozza meg." szövegrész,

b) 3. § (6) bekezdése,

c) 4. § (5) bekezdése,

d) 5. § (2) bekezdése.

11. § Ez a rendelet 2012. július 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet "Formanyomtatvány" részében az "Iroda tölti ki!" szövegrész helyébe az "A Koordináló Szerv tölti ki!" szöveg lép.

2. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:

a) daganatos megbetegedések műtéti megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával együtt, a sugárterápia és kemoterápia nélkül,

b) az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások,

c) szemészeti műtéti beavatkozások,

d) a fül speciális műtéti beavatkozásai,

e) szájpadhasadék műtéti korrekciója,

f) gége-garat speciális műtéti beavatkozásai,

g) nyelőcső elváltozások műtéti beavatkozásai,

h) emésztőrendszer fejlődési rendellenességeinek műtéti megoldása,

i) mellkas- és gerinc deformitások műtéti megoldása,

j) mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós műtétek végzése,

k) keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozásai,

l) szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése,

m) csont-ízületi fejlődési rendellenességek műtéti ellátása,

n) húgyivarszervek fejlődési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak műtéti ellátása,

o) a szöveti transzplantációk közül a szaruhártya átültetés,

p) magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása, kezelése,

q) a beavatkozást követő hazaszállítás költségeinek határig történő biztosítása,

r) az a)-p) pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelően,

s) az a)-p) pont szerinti - e rendelet alapján engedélyezett és támogatott - ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai irányelvek alapján indokolt kontroll végzése."

3. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

ADATLAP

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásához szükséges tételes költségvetési kalkulációról

Az adatlap kitöltésének oka:
Az ellátást nyújtó intézmény adatai:
1. A kórház neve:
2. Osztály neve:
3. Osztály azonosítója:
Az ellátást igénybevevő beteg adatai:
4. A beteg neve:
5. A beteg neme:
6. Anyja neve:
7. Születés dátuma:
8. Személyazonosító jel:
Az ellátás adatai:
9. Az elvégezni tervezett beavatkozások (ideértve a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülő körülmények miatt a tervezett költségekhez képest
többletköltségként jelentkezhető, valamint a beteg ellátása során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest)
MegnevezésIntézet/osztály azonosítójaJNSFMATKódLdb
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
10. A felvételtervezett időpontja:évnap
tényleges dátumaévnapóra perc
11. A távozás tervezett időpontja:évnap
Az ellátással összefüggésben felmerülő költségek:
12. Várható
HBCS/OENO:
13. Súlyszám/pontszám:
14. Forint érték (HUF):
15. Beültetésre/felhasználásra kerülő eszköz (implantátum stb.) várható költsége (HUF):
16. Az ellátás összes várható költségének előzetes kalkulációja (HUF):
17. Az összes várható költségből várhatóan a beteg által viselendő rész:
Dátum:évnap
………………………………
az ellátásért felelős orvos

Kitöltési útmutató:

Az adatlap kitöltésének oka:

A tételes költségvetési kalkuláció

B tételes költségvetési kalkuláció egészségügyi szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett, előre nem látható körülmény miatti változása

1. Kórház neve

Az ellátást végző kórház neve

2. Osztály neve

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja

4. A beteg neve

5. A beteg neme

1. férfi

2. nő

6. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

7. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évezreddel és évszázaddal együtt

8. Személyazonosító jel

A személyazonosító típusának megfelelő azonosító

9. Az elvégezni tervezett beavatkozások:

Megnevezés

Intézet/osztályazonosítója

A beavatkozást végző osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerű onkológiai ellátás a szakmai szabályokalapján a beteg otthonában történik, akkor az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla

Beavatkozás jellege (J)

A támogatott ellátás betegségcsoportja az alábbiak szerint:

1. daganatos megbetegedések műtéti ellátása

2. daganatos megbetegedések műtéti kezeléséhez szükséges implantátumok alkalmazása

3. az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások

4. szemészeti műtéti beavatkozások

5. fül speciális műtéti beavatkozásai

6. szájpadhasadék műtéti korrekciója

7. gége-garat speciális műtéti beavatkozásai

8. nyelőcső elváltozások műtéti beavatkozásai

9. emésztőrendszer fejlődési rendellenességeinek műtéti ellátása

10. mellkas- és gerinc deformitások műtéti ellátása

11. mozgásszervek: traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós műtét

12. keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozásai

13. szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése

14. csont-ízületi fejlődési rendellenességek műtéti ellátása

15. húgyivarszervek fejlődési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak műtéti ellátása

16. szaruhártya átültetés

17. magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása, kezelése

18. az 1-17. pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelően

19. az 1-17. pont szerinti - e rendelet alapján engedélyezett és támogatott - ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai irányelvek alapján indokolt kontroll végzése

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhető

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. első vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció Anesztézia technikája (A) OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

6. beteg által vásárolt implantátum

7. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

8. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. GYEMSZI-OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhető

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

10. A felvétel időpontja

A felvétel tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal).

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal).

Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt.

11. A távozás tervezett időpontja

A távozás tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal)."

Tartalomjegyzék