2013. évi CVII. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

1. § A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 25/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó földhasználót legfeljebb 30 napos határidő megállapításával írásban felszólítja a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél."

2. § A Tft. 25/C. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (3b)-(3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ingatlanügyi hatóság az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból papír alapon vagy elektronikus úton a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott,

a) a 25/B. § (1) bekezdésében foglalt adatokat is tartalmazó földhasználati lap másolatot díjfizetés ellenében, illetve a (3a) bekezdésben meghatározott esetekben és az ott meghatározott személyek részére díjmentesen,

b) a (3b) bekezdés szerinti földhasználati összesítőt a (3c) bekezdés a) pontjában és c) pont cb) alpontjában meghatározott személyek részére díjfizetés ellenében, illetve a (3c) bekezdés b) pontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott személyek részére díjmentesen

szolgáltat.

(3a) A földhasználati nyilvántartásból díjmentes

a) a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához,

b) a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá

c) bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához

szükséges földhasználati lap másolat szolgáltatása.

(3b) A földhasználati nyilvántartás adatbázisából a földhasználó által az ország területén használt valamennyi földterület területnagyságát, és AK értékét, valamint a földhasználat jogcímét tartalmazó földhasználati összesítő állítható ki a nyilvántartás személyi azonosítói alapján.

(3c) A földhasználati összesítő igénylésére jogosult

a) a földhasználó a saját használatában lévő területekről,

b) az ingatlanügyi hatóság,

c) a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések betartásának megállapítása céljából a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében

ca) az ügyész,

cb) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.

(3d) A földhasználati összesítő szolgáltatásának módját és részletes adattartalmát a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendelete tartalmazza."

3. § (1) A Tft. 25/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett

a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját

köteles 2013. szeptember 30-ig bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére (a továbbiakban: azonosító adatközlés), annak érdekében, hogy az a) és b) pontban meghatározott adatok a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek, és ezáltal a 25/C. § (3b) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő szolgáltatása biztosított legyen. Az adatok bejelentését a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon kell megtenni.

(1a) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatokat kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célból kezelheti, és használhatja fel, azokat nem továbbíthatja."

(2) A Tft. 25/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ingatlanügyi hatóság húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési kötelezettségének az ott megjelölt határidőn belül nem tesz eleget."

4. § A Tft. 91. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv. 4.) módosított 25/G. § (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót terheli, aki a Módtv. 4. hatálybalépéséig

a) nem tett eleget a Módtv. 14. §-ával megállapított 25/G. § (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési kötelezettségének, és

b) 2013. szeptember 30-ig a 25/B. § (2) bekezdés szerinti földhasználati bejelentést sem tesz."

5. § A Tft. 25/B. § (2a) bekezdésében az "az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés" szöveg, a 91. § (8) bekezdésében a "2013. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2013. szeptember 30-ig" szöveg lép.

6. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény 12. § (1) bekezdése és 18. §-a.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke