113/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított időpontot legalább két hónappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, továbbá az igazságügyért felelős miniszter honlapján kell közzétenni.

(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az 1. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel kell eljuttatni a 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartó szerv részére, nyomtatott formában, továbbá egy példányban elektronikus adathordozón, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként. A pályázati határidő számítása szempontjából a pályázat postára adásának napja irányadó. A pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázó valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be vagy önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz, a pályázatból ki kell zárni.

(4) A pályázati kérelmeket kilenctagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság két tagja az igazságügyért felelős miniszter, egy-egy tagja pedig a belgazdaságért felelős miniszter, az önkormányzatokért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az állami adóhatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az igazságügyért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll vagy a megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, illetve egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai az igazságügyért felelős miniszternek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, valamint kötelezettséget kell vállalniuk mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményeznek.

(5) A bizottság meghallgathatja a pályázókat, a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében okiratok beszerzésére, bemutatására, továbbá a pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is felhívhatja. A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó pontrendszert, valamint a pályázathoz csatolandó szakmai program elemeit és értékelési elveit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Az értékelő bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó közigazgatási szerv részére."

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:)

"d) a pályázatok értékelésénél előnyt jelent

da) ha a pályázó a 2. § (5) bekezdésében foglalt végzettségű, illetve szakképesítésű személyek közül az ott említett kötelező létszámnál többnek a foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, továbbá vállalja ezen végzettségek, szakképesítések szerinti foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított hét éven keresztül,

db) ha a pályázó a 2. § (5) bekezdésében említetteken kívül más - a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható - felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy más szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, és vállalja ezen végzettségek, szakképesítések szerinti foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított hét éven keresztül,

dc) ha a felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszervégelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen még nem rendelte el,

dd) ha a felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet nem követett el a Cstv. 27/C. § (5) bekezdésében meghatározott jogszabálysértést,

de) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi hatóság jogerős határozattal bírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte,

df) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt, ami miatt az állami adóhatóság jogerős határozattal mulasztási bírsággal sújtotta,

dg) ha a pályázó szakmai tevékenységével összefüggésben a pályázat benyújtását megelőzően öt éven belül nem hozott a bíróság olyan határozatot, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,

dh) ha a pályázó felszámoló szervezetnek vagy volt felszámoló szervezetnek nincs - és a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem volt - lejárt esedékességű tartozása a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,

di) ha a pályázó magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni, továbbá gazdálkodása, tevékenysége, szakmai programja megfelel a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek."

(3) Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor

a) a (6) bekezdés d) pont dc)-dh) alpontjában említett jogsértés és mulasztás elkövetése,

b) a 3. mellékletben említett jogerős határozatok szerinti elmarasztalás,

c) a pályázó azon egyéb gazdasági tevékenységi köre, amely alkalmas arra, hogy a felszámoló szervezet működésének átláthatóságát, pártatlanságát, ellenőrizhetőségét csökkentse,

d) azon pályázat, amely szerint a pályázó gazdálkodása, tevékenysége, szakmai programja, nem vagy csak részben felel meg a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek."

(4) Az R. 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (6) bekezdés d) pont dc)-dh) alpont és a (8) bekezdés a)-c) pontja szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem a pályázó, vagy annak vezető tisztségviselője és az említettek közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá - ha a pályázó gazdasági társaság a pályázat kiírásától számított öt éven belül alakult át, vagy a tulajdoni részesedése (üzletrésze, részvénye) a pályázat kiírásától számított öt éven belül került elidegenítésre - akkor a pályázó és annak jogelődje (jogelődjei) tekintetében (a továbbiakban együtt: kapcsolódó szervezet) is vizsgálni kell és számításba kell venni. A (6) bekezdés d) pont di) alpontjában és a (8) bekezdés c) és d) pontjában említett szakmai tevékenységet és gazdasági tevékenységet a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint kell értékelni."

(5) Az R. 3. § (10)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó székhelye, illetve fióktelepe olyan törvényszékek illetékességi területén van, ahol a csődeljárások, felszámolási eljárások, kényszer-végelszámolások, vagyonrendezési eljárások számához képest kevés felszámoló szervezetnek van székhelye. Az előnyben részesítés feltétele, hogy a pályázó vállalja ezen törvényszékek illetékességi területén székhely, illetőleg a fióktelep fenntartását, legalább a felszámolók névjegyzékébe vételétől számítva hét évig.

(11) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó és tulajdonosai, tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői és a legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban történő foglalkoztatottjai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) nem rendelkeznek más felszámoló szervezetben vagy más pályázó szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedéssel, és nem tagjai olyan elismert vagy tényleges vállalatcsoportnak sem, amelyben felszámoló szervezet is tagként vesz részt, továbbá az említettek vállalják, hogy a névjegyzékbe vételtől számítva hét éven belül - a törvényes öröklést kivéve - sem szereznek más felszámoló szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedést, és nem lesznek tagjai olyan vállalatcsoportnak, amelyben más felszámoló szervezet vesz részt. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a pályázó, illetve a pályázó tagja, vezető tisztségviselője helyett a külföldi székhelyű vállalkozás, illetve annak vezető tisztségviselői, tagjai tekintetében kell a tagsági (részvényesi) jogviszonyt vizsgálni, és a külföldi székhelyű vállalkozás tekintetében kell a jogszabálysértéseket figyelembe venni.

(12) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó nem korábbi felszámoló szervezet három éven belül bejegyzett szétválásával (különválással vagy kiválással) jött létre. A három éves időtartamot a pályázat benyújtásától kell számítani.

(13) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó közvetlen és közvetett többségi befolyással rendelkező tulajdonosai magánszemélyek, és ezen tulajdonosi szerkezet fenntartását vállalják a névjegyzékbe vételtől számított legalább hét évig. További előnyt jelent, ha a magánszemély tagok (részvényesek) a létesítő okiratban személyes közreműködésként a felszámolással, vagyonfelügyelettel, pénzügyi gondnoki tevékenységgel, végelszámolással, kényszer-végelszámolással, vagyonrendezési eljárással összefüggő szakmai tevékenységet végeznek, és/vagy ezt vállalják legalább hét éves időtartamra a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban)."

(6) Az R. 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A pályázónak az általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát az értékelő bizottság felhívására, az értékelő bizottság által meghatározott határidőn belül igazolnia kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra a megszabott határidőn belül nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a pályázatból kizárásra kerül."

(7) Az R. 3. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:

"(15a) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jogszabályi és pályázati feltételek, valamint a kötelezettségvállalások teljesítéséről, meghiúsulásáról haladéktalanul adatot szolgáltat a névjegyzéket vezető szervnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy ha a jogszabályi vagy pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy ha felhívásra sem teljesíti a pályázatában vállalt többletfeltételeket, a névjegyzékből törlésre kerül."

(8) Az R. 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) A Kormány - az igazságügyért felelős miniszter és a belgazdaságért felelős miniszter együttes javaslatára -a pályázati felhívást tartalmazó személyügyi közleményében a pályázat elbírálásához keretszámot határoz meg, amelyet a bíróságoknak - az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett - csőd-, felszámolási és vagyonrendezési ügyszáma alapján, valamint a felszámoló szervezetek jogszabályi feladatainak változására figyelemmel állapít meg."

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nyilvántartó szerv a felszámolók jegyzékét az új névjegyzék felállításakor - a felszámolók jegyzékére vonatkozó változásokat pedig a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - közzéteszi a honlapján, továbbá a Cégközlönyben és (személyügyi közleményként) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. A közzétételnek tartalmaznia kell az új névjegyzék felállításának (a változás bejegyzésének) időpontját is. A nyilvántartó szerv a felszámoló gazdasági társaságok Cstv.-ben meghatározott cégadatai változását az adatváltozás bejegyzésekor haladéktalanul, elektronikus úton elküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendeletben az elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszert üzemeltető Országos Bírósági Hivatal részére, az Országos Bírósági Hivatallal egyeztetett formában."

3. § Az R. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig és július 1-jéig (2013-ban először június 15-éig) köteles a nyilvántartó szervnek írásban adatot szolgáltatni a foglalkoztatotti állományának összetételéről, a jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról."

4. § Az R. 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § Az a felszámoló szervezet, amely felett a hatósági ellenőrzést a nyilvántartó szerv a Cstv. 27/A. § (6) bekezdése alapján - mint a pályázati keretszám miatt a névjegyzékbe vételre nem kerülő szervezet felett hatósági ellenőrzést végző szerv - végzi, minden év január 31-éig és szeptember 1-jéig köteles a nyilvántartó szervnek írásban, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként, továbbá elektronikusan (szkennelt PDF formátumban 150 dpi felbontással) adatot szolgáltatni azon folyamatban lévő bírósági eljárások számáról, amelyben eljár. Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni."

5. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartó szerv a felszámoló gazdasági társaságot törli a névjegyzékből)

"h) ha a felszámoló szervezet a nyilvántartó szerv felhívására sem teljesíti a névjegyzékbe történő felvételével összefüggésben benyújtott pályázatában vállalt többletfeltételeket."

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg kell határozatot hozni azon felszámoló szervezetek névjegyzékből való törléséről, amelyeknek az új névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban a törlés időpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának időpontjával."

6. § (1) Az R. 1. mellékletének 1. pont i) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"i) a pályázó szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását a 3. mellékletben foglaltak szerint, a pályázó szakmai tervét a pályázati felhívás szerint,"

(2) Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő n) és o) alponttal egészül ki:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"n) a pályázatban szerepeltetett személyek nyilatkozatát a jogszabályi és a pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében történő adatkezeléshez való hozzájárulásáról és a feltételek ellenőrzésének tűréséről. o) a kérelem formanyomtatványát."

(3) Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1/A. alponttal egészül ki:

"1.A. A nyilvántartó szerv az e célra rendszeresített formanyomtatványt és nyilatkozatmintákat a honlapján közzéteszi."

(4) Az R. 3. melléklet III. pont 15. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"15. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan - gazdasági, vagyon elleni, közélet tisztasága elleni, igazságszolgáltatás elleni vagy közbizalom elleni - szándékos bűncselekmény miatt, amelyet a pályázó vagy jogelődje képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, és amely cselekmény miatt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Az ilyen esetekben nyilatkozni kell a jogerős büntető ítéletek számáról, a bírósági ügyszámról, a bűncselekményekről, az elmarasztalt személyek azonosítását lehetővé tévő megjelöléséről."

(5) Az R. 3. melléklet III. pont 16. alpontjában a "pályázóval" szövegrész helyébe a "pályázó szervezettel" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (6) bekezdésének e) pontja,

b) 4. § (2c) bekezdése,

c) 3. melléklet III. pont 1., 3., 4. alpontja.

8. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Korm. rendelet - e rendelet 2. §-ával megállapított - 3. § (1) bekezdése alapján 2013. április 15-éig új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázatok benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint 2013. június 15-e, továbbá a névjegyzékbe vehetők keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak kell lennie."

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök