275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. § (1) E rendelet - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A (4) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba. Az (5) bekezdés 2010. július 1-jén lép hatályba.

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9]

(6) A Korm. rendelet - e rendelet 1. §-ával megállapított - 2. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték teljesítését legkésőbb 2010. október 1-jéig kell igazolni.

(7)[10] A Korm. rendelet - e rendelet 2. §-ával megállapított - 3. § (1) bekezdése alapján 2013. április 15-éig új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázatok benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint 2013. június 15-e, továbbá a névjegyzékbe vehetők keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak kell lennie.

(8) A Korm. rendelet - e rendelet 2. §-ával megállapított - 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti, az internetes elektronikus árverési rendszerre vonatkozó követelményt először az e § (7) bekezdése szerinti új névjegyzékre vonatkozó pályázatoknál kell érvényesíteni.

7. §[11]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

a) a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a nyilvántartó szerv által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg,

b) a 2. § (5) bekezdésben, illetve a 3. § (5) bekezdés d) pontjában említett személyek iskolai végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok másolatait, továbbá eredeti erkölcsi bizonyítványait, nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (5) bekezdésében említett személyeknek van-e és milyen időtartamú szakmai gyakorlatuk felszámolóbiztosként, vagyonfelügyelőként vagy reorganizációs, követeléskezelői, kockázatkezelési szakterületeken,

d) a 2. § (3) bekezdésében előírt vagyoni biztosíték teljesítését igazoló okiratok másolatát,

e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel teljesítése tekintetében

ea) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel-e az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban,

eb) három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van, azzal, hogy az ea) pont szerint megismerhető adatokról nem kell igazolást csatolni,

f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi cégkivonatát vagy a nyilvántartásba vételét tanúsító más okiratot és annak magyar nyelvű fordítását,

g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 2. Cikkének b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban] felszámolói tevékenység végzésére jogosult,

h) a 3. § (5) bekezdés szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, illetve nyilatkozatokat,

i) a pályázó szakmai tevékenységének bemutatását,

j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e)-f) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve körülmények fennállásáról,

k) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e) pontjában említett hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül - a 2. § b) pont szerinti pályázó esetén pedig a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül - melyik legközelebb eső további három megyei (vagy fővárosi) bíróság illetékességi területén kívánja elsősorban folytatni a Cstv. szerinti tevékenységét."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[10] Megállapította a 113/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.04.13.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére