120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"a) a szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében annak magyar fordítását és a honosításról vagy elismerésről szóló döntést,"

2. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni cég szakértői tevékenység ellátására csak akkor szerződhet, ha személyesen közreműködő tagjai vagy alkalmazottai között érintett szakterületenként legalább egy, az érintett szakterülettel kapcsolatos szakértői engedéllyel rendelkező szakértő van. A szakvéleményt kizárólag a szakértő készítheti el."

3. § Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépését megelőzően

a) "Gépészet" szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését követően "Gépészet - emelőgépek" és "Gépészet - energetikai és áramlástani gépek" szakterületen,

b) "Nukleáris nyomástartó berendezések" szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését követően a "Nyomástartó berendezések - biztonsági osztályba sorolt nyomástartó berendezések és azok tartószerkezetei" szakterületen,

c) "Erősáramú villamos technológia" szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését követően "Villamos technológia - erősáramú villamos technológia" szakterületen,

d) "Vegyészet, radiokémia, nukleáris kémiai technológia" szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését követően "Vegyészet - vízkémia", "Vegyészet - radiokémia" és "Vegyészet - nukleáris kémiai technológia" szakterületen,

e) "Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés és minőségfelügyelet" szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését követően "Minőségügy, irányítási rendszerek" szakterületen

való szakértői tevékenység folytatására jogosít.

(2) Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti új engedélyeket a Mód. R. hatálybalépésétől számított 60 napon belül hivatalból megküldi a nyilvántartása szerint érintett szakértők részére, egyidejűleg intézkedik a korábban kiadott engedélyek visszavonásáról, valamint megteszi az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás korrekciója érdekében szükséges intézkedéseket."

4. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 7. cikk (2) bekezdés b) pontjának

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelethez

Az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői tevékenység szakterületei és az egyes szakterületekhez szükséges képesítési feltételek és szakmai gyakorlat

A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
1.Reaktorfizika,
neutronfizika és
a nukleáris üzemanyag
viselkedése
Fluxuseloszlás,
sokszorozási tényező
számítása,
töltettervezés,
forrócsatorna-számítás.
1. BSc vagy MSc szintű
- energetikai mérnöki,
- fizikus,
- mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai
szakmérnöki felsőfokú
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterületen végzett
kutatási, speciális
számítási, elemzési
munkák, publikációk,
a nemzetközileg
elismert kódok
valamelyikével végzett
elemzések.
2.TermohidraulikaHőtan, áramlástan,
egy és kétfázisú
áramlások modellezése,
alkalmas számítógépi
kódok;
üzemelő és leállított
reaktor mint hőforrás;
fűtőelem-tárolók
termodinamikája.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- energetikai mérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai
szakmérnöki felsőfokú
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterületen végzett
kutatási, speciális
számítási, elemzési
munkák, publikációk,
a nemzetközileg
elismert kódok
valamelyikével végzett
elemzések.
3.Valószínűségi biztonsági
elemzések
A PSA elméleti háttere,
módszerei és eszközei,
nukleáris létesítmények
PSA elemzései, PSA
modellek futtatása, PSA
eszközök alkalmazása.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- energetikai mérnök,
- villamosmérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- informatikus vagy
2. reaktortechnikai
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterületen végzett
kutatási, speciális
számítási, elemzési
munkák, publikációk,
a nemzetközileg
elismert kódok
valamelyikével végzett
elemzések.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
4.Gépészet
4.1.Gépészet - emelőgépekEmelőgépek, gépészeti
berendezések,
gépelemek
felépítése, működése,
véges elemes
számítási módszer,
rezgésszámítások,
földrengésállóság,
öregedés.
1. BSc vagy MSc szintű
gépészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
Tervezési, méretezési,
konstruktőri
tevékenység,
laboratóriumi
és helyszíni
vizsgálat, gyakorlat,
nemzetközileg
elfogadott kódokkal
végzett, elemző,
tervellenőri
tevékenység.
4.2.Gépészet - energetikai
és áramlástani gépek
Gépészeti
berendezések,
gépelemek felépítése,
működés, véges elemes
számítási módszer,
rezgésszámítások,
földrengésállóság,
öregedés.
1. BSc vagy MSc szintű
gépészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
Tervezési, méretezési,
konstruktőri
tevékenység,
laboratóriumi
és helyszíni
vizsgálat, gyakorlat,
nemzetközileg
elfogadott kódokkal
végzett, elemző,
tervellenőri
tevékenység.
4.3.Gépészet
- épületgépészet
Csővezetékek,
fűtéstechnika,
légtechnika,
világítástechnika,
gázellátás.
1. BSc vagy MSc szintű
gépészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
Tervezési, méretezési,
konstruktőri
tevékenység,
laboratóriumi és
helyszíni vizsgálat,
szerelési és üzembe
helyezési gyakorlat.
5.Nyomástartó
berendezések
5.1.Nyomástartó
berendezések
Biztonsági osztályba
sorolt nyomástartó
berendezések és azok
tartószerkezeteinek
tervezése, gyártása,
szerelése, próbái,
túlnyomásvédelme,
üzem közbeni
ellenőrzése, élettartam
értékelése.
1. BSc vagy MSc szintű
gépészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség és
mindegyik esetben
a nukleáris szabályozó
hatóság által elfogadott
szabványban előírt
képesítés vagy annak
megfelelő hazai
szakképzettség.
Nyomástartó
berendezések
tervezésére, üzem
közbeni ellenőrzésére
vonatkozó
szabványok (PNAE,
KTA, egyéb) alapján
végzett tervezési,
állapotértékelési,
elemzési, ellenőrzési
gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
5.2.Nyomástartó
berendezések
- (ASME BPVC III.)
Nukleáris létesítmények
berendezéseinek
konstrukciós szabályai
(MSZ 27003):
Tervezési specifikáció,
tervezési jelentés,
túlnyomásvédelem,
terhelések,
élettartam-értékelés,
öregedéskezelés.
Atomerőművi
berendezések időszakos
vizsgálati szabályai
(MSZ 27011).
Atomerőművek
üzemeltetése és
karbantartása
(MSZ 27020).
1. BSc vagy MSc szintű
gépészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség és
mindegyik esetben
az ASME BPVC III. kötet
XXIII. mellékletében
meghatározott
ismereteket, és
a XI. kötet kijelölt
részeit magában foglaló
tanrendű, szervezett
szakértő mérnökképzés.
Nukleáris nyomástartó
berendezések
ASME BPVC alapján
végzett konstrukciós,
tervezési, üzem
közbeni ellenőrzési,
koncepciókészítési,
legalább 4 éves
gyakorlat.
6.Anyagtudomány,
anyagvizsgálat
Nukleáris technikában
alkalmazott anyagok
tulajdonságai,
anyagvizsgálati
módszerek,
öregedésvizsgálatok.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- energetikai mérnök,
- villamosmérnök,
- vegyészmérnök,
- szakirányú
szakmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész vagy
2. az 1. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel, illetve
anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
7.Építészet, statika,
épületszerkezetek,
épületszerkezeti
anyagok
Nukleáris létesítmények
építészeti kérdései,
földrengésvédelem;
tűzállóság; hermetikus
nyílászárók és
falátvezetések tömítései,
hermetikus burkolatok;
biológiai védelmi
szerkezetek; speciális
vasbeton szerkezetek
(sugárvédő nehéz-
és hidrátbetonok);
hermetikus nyílászárók;
az atomerőmű
hermetikus határoló
szerkezetei,
öregedés (a nukleáris
létesítményeken
alkalmazott passzív
szerkezetekre vonatkozó
öregedéskezelés és
állapotvizsgálat).
1. BSc vagy MSc szintű
- építész,
- építészmérnök,
- építőmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
Épületszerkezetekkel,
építményekkel és/vagy
anyagokkal végzett
laboratóriumi és/vagy
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
tudományos
publikációk, jelentések,
tervezési, tervellenőri,
kivitelezői gyakorlat.
8.Villamos technológia
8.1.Villamos technológia
- erősáramú villamos
technológia
Nukleáris létesítmények
villamosenergia-ellátási
rendszerének felépítése,
a kialakítás biztonsági
követelményei,
üzemeltetésének
szabályai, tűzállóság,
öregedés, rezgésállóság.
1. BSc vagy MSc szintű
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök
vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel
és/vagy anyagokkal
végzett laboratóriumi
és/vagy helyszíni
vizsgálati tevékenység
során szerzett
tapasztalat, publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
8.2.Villamos technológia -
gyengeáramú villamos
technológia
Távközlési rendszerek,
TV-hálózatok,
számítógépes hálózatok,
tűzvédelmi rendszerek,
beléptető rendszerek,
az informatika bizonyos
része stb.
1. BSc vagy MSc szintű
villamosmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű
üzemmérnöki,
mérnöki felsőfokú
szakképzettség vagy
4. az 1-3. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel
és/vagy anyagokkal
végzett laboratóriumi
és/vagy helyszíni
vizsgálati tevékenység
során szerzett
tapasztalat, publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
9.Villamos technológia -
Mérés- és
irányítástechnika
Technológiai mérések:
helyzet-, nyomás-,
forgalom-,
hőmérsékletmérések,
irányítástechnika
(hagyományos vagy
programozható
vezérlések és
szabályozások),
jelfeldolgozás és
archiválás, tűzállóság,
öregedés, rezgésállóság.
1. BSc vagy MSc szintű
- villamosmérnök,
- mérnök informatikus,
- energetikai mérnök,
- gépészmérnök,
- vegyészmérnök vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű
üzemmérnöki,
mérnöki felsőfokú
szakképzettség vagy
4. az 1-3. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel, illetve
anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
10.Vegyészet
10.1.Vegyészet - vízkémiaVízüzemi stratégiák,
víztisztítók működése,
pótvíz-előállítás,
korróziós folyamatok.
1. BSc vagy MSc szintű
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- mérnök-fizikus,
- fizikus,
- vegyész vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel, illetve
anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
10.2.Vegyészet - radiokémiaRadioizotópok
kimutatása,
adszorpciós/deszorpciós
folyamatai, viselkedésük
fűtőelemekben és
hűtőközegekben.
1. BSc vagy MSc szintű
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- mérnök-fizikus,
- fizikus,
- vegyész vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel, illetve
anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
10.3.Vegyészet - nukleáris
kémiai technológia
Radioizotópok
elválasztása, dúsítás,
fűtőelem-gyártás,
reprocesszálás,
radioaktív hulladékok
kezelése, fűtőelem-
állapotok értékelése.
1. BSc vagy MSc szintű
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- mérnök-fizikus,
- fizikus,
- vegyész vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel, illetve
anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve
helyszíni vizsgálati
tevékenység során
szerzett tapasztalat,
publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
11.SugárvédelemDózismennyiségek,
dozimetria, ionizáló
sugárzások hatása
élő szervezetre,
sugárbiztonsági
normák, sugárvédelem
műszaki szempontok,
biológiai védelem
számítása; nukleáris
méréstechnika;
radioaktív sugárzások
mérési módszerei,
detektorok típusai,
spektrometria,
radiográfia, radioaktív
hulladékok kezelése,
tárolása.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- egészségügyi mérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus,
- orvos,
- fizika tanár,
- kémia tanár vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség
és mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi
végzettség.
A sugárvédelem
területén kutatási,
mérési, elemzési,
balesetelhárítási,
nukleáris biztonsági
felügyelői tevékenység.
12.Proliferáció-állóságNemzetközi és
hazai szabályozás,
nukleáris biztosítéki
(safeguards) eszközök
és ellenőrzések,
nyilvántartó szoftverek
kezelése, jelentésküldő
szoftverek kezelése;
nukleáris és radioaktív
anyagokkal kapcsolatos
törvényszéki vizsgálatok
méréstechnikai háttere,
nyomszakértői munka
és a mérési munka
összehangolása,
eredmények értékelése.
Nukleáris létesítmények
proliferáció-állósági
elemzése.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség,
és mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi
végzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel szerzett
tapasztalat, publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
13.Nukleáris védettségŐrzés-védelem,
információ-biztonság,
fizikai védelem technikai
és adminisztratív
alrendszerével
kapcsolatos tervezési
követelmények,
veszélyességi skála.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- okleveles katonai
vezető,
- okleveles biztonság-
és védelempolitikai
szakértő,
- had-és
biztonságtechnikai
mérnök,
- okleveles rendészeti
vezető,
- rendőrtiszt,
- informatikus vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség, és
mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi
végzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel szerzett
tapasztalat, publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
14.Nukleáris és más
radioaktív anyagok
szállítása
Radioaktív és nukleáris
anyagok csomagolása,
szállítása, sugárvédelem,
engedélyezési
mechanizmus;
radioaktív és nukleáris
anyagok biztonságba
helyezésére, átmeneti
tárolására alkalmazott
küldeménydarabok,
illetve csomagolások.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- közlekedésmérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus vagy
- védelmi igazgatási,
- katasztrófavédelmi
felsőfokú képzettség
vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség, és
mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi
végzettség.
A szakterülethez
kapcsolódó specifikus
rendszerekkel,
berendezésekkel,
készülékekkel szerzett
tapasztalat, publikációs
tevékenység,
engedélyezési,
tervezési, kivitelezési,
üzemeltetési gyakorlat.
15.Nukleárisbaleset-
elhárítás
Baleseti felkészülés,
intézkedési
tervek készítése,
forrástag becslés,
terjedésszámítás,
radioaktív kibocsátás
hatásainak csökkentése.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus,
- orvos,
- fizika tanár,
- kémia tanár,
- védelmi igazgatási,
- katasztrófavédelmi
felsőfokú képzettség
vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség,
és mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi
végzettség.
A nukleáris balesetek
elhárítására való
felkészülés műszaki
és adminisztratív
tervezése, szervezése,
végrehajtása,
nukleárisbaleset-
elhárítási gyakorlatok
előkészítése, levezetése
és értékelése,
a nukleárisbaleset-
elhárítási
óvintézkedésekről
hozandó döntések
megalapozása,
előkészítése, és
az óvintézkedések
végrehajtása terén
szerzett gyakorlat.
A. Szakterület megnevezéseB. LeírásC. Képesítési feltételD. Gyakorlat
16.Minőségügy, irányítási
rendszerek
Minőségközpontú
irányítási rendszerek
tervezése, felügyelete
és működtetése;
minőségellenőrzés és
megfelelőségértékelés;
projektek
minőségbiztosításának
felügyelete.
1. BSc vagy MSc szintű
- minőségirányítási
mérnök,
- minőségbiztosítási
mérnök vagy
2. minőségügyi
szakmérnök vagy
szakember vagy
3. minőségirányítási
szakmérnök vagy
szakember.
Minőségügy terén
tervezési tevékenység,
felülvizsgálati gyakorlat,
nemzetközileg
elfogadott kódokkal
végzett, igazolt
elemző, ellenőri,
nukleáris biztonsági
felügyelői tevékenység,
publikációk, előadások,
validált vizsgálati
jelentések.
17.Atomerőmű
üzemeltetése
Az engedélyköteles
üzemeltetési
alapdokumentumok
módosítása, azok
üzemeltetésre gyakorolt
hatása.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- energetikai mérnök,
- vegyészmérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus
képzettség vagy
2. szakirányú
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú
szakképzettség.
Az atomerőmű
üzemeltetésével,
valamint az üzemeltetési
alapdokumentumokkal,
azok kialakításával,
módosításával
kapcsolatos gyakorlat.

"

Tartalomjegyzék