2013. évi XII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 140. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és a § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E törvény szerinti engedélyes és a magánvezeték engedélyese a pénzforgalmi számlájának vezetésével kapcsolatos, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat (a továbbiakban: tranzakciós díj) nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a tranzakciós díj az engedélyes, a magánvezeték engedélyese által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt az engedélyes, a magánvezeték engedélyese önállóan viseli.

(5) A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett e törvény szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a különadó az engedélyes által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvények szerinti adóalany önállóan viseli."

2. § A VET. 168/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a rendszerhasználati vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának eredményeként a bíróság megállapítja, hogy a Hivatal határozatát hatályon kívül kell helyezni, a bíróság a Hivatal határozatát a Hivatal által lefolytatandó új hatósági eljárásban megállapítandó új rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat meghatározó határozat jogerőre emelkedésétől helyezi hatályon kívül."

3. § A VET. XXI. Fejezet Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 178/H. §-sal egészül ki:

"178/H. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2013. évi XII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 140. § (4) és (5) bekezdését a folyamatban lévő bírósági és hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Módtv.-vel megállapított 168/A. § (4) bekezdését a folyamatban lévő elsőfokú bírósági és felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a bíróság a Hivatal határozatának hatályon kívül helyezéséről dönt."

4. § Hatályát veszti a VET. 168/A. § (6) bekezdése.

5. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 103. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ésa§a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény és a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett termelő, valamint e törvény szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a különadó az engedélyes, illetve a termelő által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvények szerinti adóalany önállóan viseli.

(4a) A termelő és az e törvény szerinti engedélyes a pénzforgalmi számlájának vezetésével kapcsolatos, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat (a továbbiakban: tranzakciós díj) nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a tranzakciós díj az engedélyes, illetve a termelő által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt az engedélyes, illetve a termelő önállóan viseli."

6. § A Get. 129. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ésa§a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során - a földgázellátási üzemzavar vagy válsághelyzet esetén a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen hozott és a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat kivételével - a határozatot jogosult megváltoztatni.

(3a) Ha a rendszerhasználati vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának eredményeként a bíróság megállapítja, hogy a Hivatal határozatát hatályon kívül kell helyezni, a bíróság a Hivatal határozatát a Hivatal által lefolytatandó új hatósági eljárásban megállapítandó új rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat meghatározó határozat jogerőre emelkedésétől helyezi hatályon kívül."

7. § A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/B. §-sal egészül ki:

"146/B. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2013. évi XII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 3. tv.) megállapított 103. § (4) és (4a) bekezdését a folyamatban lévő bírósági és hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Mód. 3. tv.-vel megállapított 129. § (3a) bekezdését a folyamatban lévő első- és másodfokú bírósági, továbbá felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a bíróság a Hivatal határozatának hatályon kívül helyezéséről dönt."

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére