17/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 9. §-t követően a következő alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. Örökségvédelmi miniszteri díjak

9/A. § (1) A Műemlékvédelemért - Forster Gyula-díj a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerésére évente egy személy részére adományozható.

(2) A Régészeti örökségért - Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló szakmai tevékenység elismerésére évente egy személy részére adományozható."

2. § A Rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 9/A. §-ban meghatározott díjakkal járó pénzjutalom összege díjazottakként a központi költségvetésről szólótörvényben meghatározott mindenkori illetményalap tízszerese."

3. § A Rendelet 12. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A(z)]

"g) 9/A. §-ban meghatározott díjak leírását a 27. melléklet tartalmazza."

4. § A Rendelet a 26. §-t követően a következő alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:

"24/A. Örökségvédelmi emlékérmek

26/A. § (1) A Műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékérem a műemlékvédelem érdekében jelentős érdemeket szerzett személyek és társadalmi szervezetek részére adományozható.

(2) A Műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékérmet évente hat személy vagy szervezet kaphatja.

(3) A Régészeti örökségért - Schönvisner István-emlékérem a régészeti örökségvédelem érdekében jelentősérdemeket szerzett személyek és szervezetek részére adományozható.

(4) A Régészeti örökségért - Schönvisner István-emlékérmet évente négy személy vagy szervezet kaphatja.

(5) A Műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékérem és a Régészeti örökségért - Schönvisner István-emlékéremleírását a 28. melléklet tartalmazza."

5. § A Rendelet a következő 52/A. §-sal egészül ki:

"52/A. § (1) A 9/A. és 26/A. §-ban meghatározott elismerések (a továbbiakban: örökségvédelmi elismerések)adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai kuratórium fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A szakmai kuratórium tagjait évente a belügyminiszter kéri fel a régészeti és a műemlékvédelmi szakemberek közül. A szakmai kuratórium az (1) bekezdés szerinti feladatát

a) a Műemlékvédelemért - Forster Gyula-díj és Műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékérem esetében legalább 5,legfeljebb 7 - műemlékvédelmi szakemberek közül felkért - taggal;

b) a Régészeti örökségért - Schönvisner István-díj és a Régészeti örökségért - Schönvisner István-emlékérem esetében legalább 5, legfeljebb 7 - régészeti szakemberek közül felkért - taggal látja el.

(3) Az örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét tartalmazó felhívást mindenévben legalább a szakmai szervezetek körében közzé kell tenni.

(4) A szakmai kuratórium az örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslatát a BM Személyügyi Főosztályon keresztül juttatja el a belügyminiszterhez.

(5) Az örökségvédelmi elismerések adományozására a Kulturális Örökség Napjai alkalmából kerül sor."

6. § A Rendelet 52/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az örökségvédelmi elismerések adományozására a Műemléki Világnap (április 18.) alkalmából kerül sor."

7. § A Rendelet a következő 57/A. §-sal egészül ki:

"57/A. § E rendelet alkalmazásában illetményalap: a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap."

8. § (1) A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a "8-9. §-ban meghatározott díjakkal" szövegrész helyébe a "8-9/A. §-ban meghatározott díjakkal" szöveg lép.

(2) A Rendelet 37. § (2) bekezdésében a "6. § szerinti díj" szövegrész helyébe a "6. és 9/A. § szerinti díj, valamint a 26/A. §szerinti emlékérem" szöveg lép.

(3) A Rendelet 51. § (1) bekezdésében az "1-26. §-ban meghatározott belügyminiszteri elismerésre" szövegrész helyébe az "1-26/A. §-ban meghatározott belügyminiszteri elismerésre"; a "6. és 7. §-okban meghatározott díjak kivételével"szövegrész helyébe a "6., 7., 9/A. és 26/A. §-okban meghatározott elismerések kivételével" szöveg lép.

9. § (1) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 17/2013. (V. 9.) BM rendelethez

"27. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

1. Műemlékvédelemért - Forster Gyula-díj

Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70, vastagsága 5 milliméter. Előlapján középen Forster Gyulaportréja, a köriratban "FORSTER GYULA-DÍJ" felirat szerepel. A hátlapon Dömös prépostsági altemplomának képe helyezkedik el, köriratban az "A MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEMÉRT" felirattal.

2. Régészeti örökségért - Schönvisner István-díj

Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70, vastagsága 5 milliméter. Az első oldal közepén fürdőjelenet ábrázolása Schönvisner István könyvéből, "SCHÖNVISNER ISTVÁN-DÍJ" felirattal. A hátoldal közepén babérkoszorú,a köriratban az "A MAGYAR RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉRT" felirattal."

2. melléklet a 17/2013. (V. 9.) BM rendelethez

"28. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

1. Műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékérem

Az emlékérem leírása a 27. melléklet 1. pontjában meghatározottakkal azonos, azzal az eltéréssel, hogy az előlapon "FORSTER GYULA-EMLÉKÉREM" felirat szerepel.

2. Régészeti örökségért - Schönvisner István-emlékérem

Az emlékérem leírása a 27. melléklet 2. pontjában meghatározottakkal azonos, azzal az eltéréssel, hogy az előlapon "SCHÖNVISNER ISTVÁN-EMLÉKÉREM" felirat szerepel."

Tartalomjegyzék