180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4775 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt található, valamint a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 3. szám alatt található ingatlannak a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[1] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[2]
ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2A Veszprémi Járási Hivatal egységes elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlan-beruházásA Veszprém közigazgatási területén lévő, 4775 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt
található ingatlannak, valamint a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi
számú, természetben a 8200 Veszprém,
Budapest út 3. szám alatt található ingatlannak
a Veszprémi Járási Hivatal egységes elhelyezése
érdekében történő átalakítása, felújítása.
általános építésügyi és építésfelügyeleti hatóságiGyőri Járási Hivatal Járási Építésügyi és ÖrökségvédelmiGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
eljárásokHivatalaÉpítésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3örökségvédelmi hatósági eljárásokGyőri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
4környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5útügyi hatósági engedélyezési eljárásokGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
7vízjogi hatósági
eljárások
Közép-Dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
8hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
9földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Győri Járási Hivatal Járási FöldhivatalaGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
10beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési
és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11
12területrendezési hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze
nincs
13tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

[3]
ABC
1Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2építésügy, műemlékvédelem, régészetGyőri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi HivatalaGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
3katasztrófavédelem, tűzvédelemBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4közlekedésGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5egészségügyGyőri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi IntézeteGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
6területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
állami főépítésze
területrendezésért felelős miniszter
7műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
8környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
8a.vízügyKözép-Dunántúli Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság
9rendészetVeszprém Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 126. §. Hatályos 2014.09.13.

[2] Módosította a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdése és 128. § a) és b) pontja. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 127. § (2) bekezdése és 128. § c) pontja. Hatályos 2014.09.13.

Tartalomjegyzék