24/2013. (IV. 11.) VM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. Mezőgazdasági repülés: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi, talajerő-gazdálkodási tevékenység."

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. Mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki mezőgazdasági légi járművet üzemeltet, tulajdonjoga vagy a légi jármű használatára irányuló egyéb tartós jogviszony alapján, szolgáltatási célú mezőgazdasági repülés végzésére vagy végeztetésére."

(3) Az R. 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. Szakirányító: a légi permetezés megrendelője által megbízott, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező, valamint az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, illetve az azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre jogosult személy."

2. § Az R. 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A légi-mezőgazdasági engedélyt a NÉBIH visszavonja, ha a jogosult

a) a mezőgazdasági légi jármű vezetését - a mezőgazdasági kiképzését végző gyakornok légi jármű vezető kivételével - légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendelkezőnek a mezőgazdasági repülés során átengedi, vagy

b) az e rendeletben foglalt szabályokat a mezőgazdasági repülés során megszegi, és ezzel a környezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti.

(7) Az engedély visszavonásától számított egy éven belül új engedély nem adható ki. Az engedély ismételt megadásának feltétele a (4) bekezdés szerinti vizsgának vagy a (4) bekezdés szerinti továbbképzés tematikájára épülő, azonos követelményszintű soron kívüli vizsgának az engedély visszavonását követő letétele. A soron kívüli vizsga eredményes letételét követően kiadott 4. melléklet szerinti ideiglenes engedély a kiadását követő négy évig hatályos."

3. § (1) Az R. 3/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: kijuttatási terv) a tervezett kezelés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a 2. melléklet szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be. A szakirányítónak a terület kezelésére őt megbízó megrendelőnként, illetve földhasználónként külön kérelmet kell benyújtania.

(2) A légi permetezés akkor engedélyezhető, ha

a) a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy

b) a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb hatása miatt.

(3) A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nappal kell benyújtani. A kérelemben a (2) bekezdés alapján indokolni kell a légi permetezés, mint kijuttatási technika alkalmazását."

(2) Az R. 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Légi permetezés esetén a szakirányító a kezelés megkezdése előtt, de legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál a 3. melléklet szerinti adattartalommal a légi munkavégzést bejelenti. A légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő elvégzéséért, az engedélyező határozatban foglalt, valamint a jogszabályban előírt egyéb kötelezettségek betartásáért a szakirányító felelős, amely nem érinti a légi jármű vezetőjének felelősségét.

(6) Növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék légi kijuttatása, valamint talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a megrendelőnek az (5) bekezdésben foglaltak szerint a mezőgazdasági repülést be kell jelentenie."

4. § Az R. 3/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szakirányítónak a tervezett légi permetezést a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál a 2. melléklet szerinti tartalommal be kell jelentenie. A bejelentésben igazolni kell az (1) bekezdésben foglaltak fennállását, valamint a 3/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételek teljesülését. Amennyiben a növény- és talajvédelmi igazgatóság a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a légi permetezést a tervezett kezelést megelőzően megtiltja."

5. § Az R. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A mezőgazdasági légi jármű vezetője a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt meggyőződik a munkaterület levegőből való megmunkálásához szükséges munkafeltételek együttes meglétéről, amelynek megtörténtét és a felmerülő észrevételeit a repülési naplóba bejegyzi.

(2) Mezőgazdasági repülést a légi jármű vezetője csak hiánytalan munkatérkép birtokában kezdheti meg, amely átvételének tényét a munkatérképre fel kell jegyezni. A munkatérkép tartalmazza különösen a kezelésre kijelölt területeket, környező lakott területeket, a kezelés szempontjából érzékeny növénykultúrákat, állattartó telepeket, állatok etetésére folyamatosan szolgáló rétet, legelőt, zöldtakarmányt termesztő helyeket, védett és fokozottan védett természeti területeket, a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny területeket, személy- és teherszállító útvonalakat, államhatárt, légvezetékeket és kiemelkedő tereptárgyakat. A munkatérképen a szakirányító feltünteti a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, illetve a kezelt terület elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az átadott munkatérképen mindent, ami a repüléssel kapcsolatosan veszélyt jelenthet, piros színnel meg kell jelölni.

(3) A mezőgazdasági repülés megkezdése előtt, illetve annak tartama alatt a mezőgazdasági légi jármű vezetője vagy az általa megbízott személy figyelemmel kíséri a kezelt munkaterület 5 kilométeres körzetén belül az időjárási körülményeket - különösen a hőmérséklet, szélirány, szélsebesség, páratartalom, felhőzet adatait - és az észlelt adatokat az erre rendszeresített repülési naplóba óránként bejegyzi. Az adatok feljegyzését légi permetezés esetén a szakirányító, más esetben a megrendelő a munkavégzés befejeztével aláírásával igazolja. A mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője a repülési naplót az utolsó bejegyzés időpontjától számított 5 évig megőrzi."

6. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Mezőgazdasági légi járművel csak légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki.

(2) Mezőgazdasági repülés során a felhasznált készítményt az engedélyokiratban foglaltak szerint kell kijuttatni."

7. § Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakirányító köteles)

"a) a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt a légi jármű vezetőjének írásban átadni a kijuttatásra kerülő készítmény megnevezését és a helyi viszonyokhoz igazodó felhasználási utasítását, légi permetezés esetén a kijuttatási tervet engedélyező határozat másolatát vagy a kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési bejelentést,"

8. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének rendelkeznie kell az előírt egyéni védőeszközökkel. A mezőgazdasági légi jármű vezetője felelős a mezőgazdasági repülés, továbbá a növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag kijuttatás-technikai szabályainak, valamint a mezőgazdasági repülés megrendelője, illetve a szakirányító utasításainak betartásáért. A mezőgazdasági légijármű vezetője köteles a munkavégzést megtagadni, amennyiben a szakirányító a 10. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, talajerőgazdálkodási mezőgazdasági repülés vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék kijuttatása esetén a mezőgazdasági repülés megrendelője az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat részére nem adta át, illetve nem mutatta be."

(2) Az R. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A légi jármű vezetője a munkavégzést ideiglenesen felfüggeszti, leállítja, vagy a szakirányítóval egyeztetve módosítja, ha azt a meteorológiai körülmények, a munkavégzés módja vagy egyéb veszélyhelyzet fellépése indokolja, és ennek tényét a repülési naplóba bejegyzi."

(3) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási utasítást, a kijuttatási tervet engedélyező határozat másolatát vagy az egyedi légi permetezési bejelentést, valamint a 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkatérképet a repülési napló mellékleteként kell kezelnie."

9. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A mezőgazdasági repülést úgy kell végrehajtani, hogy növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag a kezelésre szánt területen kívül más területre ne kerüljön.

(2) Folyékony halmazállapotban kijuttatásra kerülő növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel, illetve termésnövelő anyaggal végzett mezőgazdasági repülés csak elsodródásgátló szórófej használatával végezhető, olyan beállítással, amely biztosítja, hogy a kezelendő kultúrára kerülő permetlé cseppek 50%-os térfogat szerinti átmérője legalább 200 μm.

(3) Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító szerek kijuttatása elsodródást csökkentő adalékanyag egyidejű alkalmazása mellett történhet."

10. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Mezőgazdasági repülést - a munkaterületre való ki- és berepülés kivételével - tilos lakott terület, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, működő települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterülete felett végezni.

(2) Légi permetezés esetén - amennyiben az engedélyokirat másként nem rendelkezik - lakott terület, valamint természetvédelmi terület határától legalább 100 méteres védőtávolságot kell tartani. Amennyiben a szél lakott terület vagy természetvédelmi terület felé fúj, a védőtávolság legalább 300 méter.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszerezni.

(4) A NÉBIH által megállapított nagy területre kiterjedő súlyos kár elhárítása érdekében lakott terület felett légi permetezés az engedélyokirata szerint közterületen felhasználásra és légi úton történő kijuttatásra is engedélyezett növényvédő szerrel végezhető. Erről a települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.

(5) A munkaterületre való ki- és berepülés útvonalát úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint ne érintse az (1) és (3) bekezdésekben meghatározott, a munkatérképen jelölt területeket.

(6) Amennyiben a légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni. Amennyiben a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, lakott területtől és a felszíni vizektől legalább 50 méteres védőtávolság betartása szükséges."

11. § Az R. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni.

(2) Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett - a 13. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - tilos."

12. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. e rendelet 2. és 3. melléklete szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki.

13. § Az R.

a) 1. §-ában a "növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal" szövegrész helyébe a "növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "érvényes szakszolgálati" szövegrész helyébe a "hatályos szakszolgálati" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "engedély érvényességét" szövegrész helyébe az "engedély hatályát" szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében a "mezőgazdasági légi jármű üzemben tartója" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője" szöveg,

e) 10. § (5) bekezdésében a "munkavégzésével okozott" szövegrész helyébe a "munkavégzésével, kijuttatástechnikai hibával okozott" szöveg,

f) 10. § (6) bekezdésében a "(2)-(5) bekezdésekben" szövegrész helyébe az "(1)-(5) bekezdésekben" szöveg,

g) 11. § (1) bekezdést megelőző alcímében és a 11. § (1) bekezdésében a "mezőgazdasági légi jármű üzemben tartójának" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági légi jármű üzemeltetőjének" szöveg,

h) 15. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági repülés" szövegrész helyébe a "Légi permetezés" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R.

a) 10. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése, valamint

b) 14. § (3) bekezdése.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez

"2. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez

LÉGI PERMETEZÉS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM/BEJELENTÉS MINTÁJA
A kérelmet/bejelentést benyújtó szakirányító
neve:
címe:
eljárás alatti elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs száma:
Légi permetezéssel érintett tábla/táblák
Időpont*TelepülésTáblaHrsz.TerületKultúraKijuttatandó készítményDózis
blokkazonosítója(ha)neve
Az engedély kiadását,a bejelentést megalapozó, a légi permetezés szükségességének a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. § (2) bekezdése szerint
indokolása, csatolt dokumentumok felsorolása (például károsító előrejelzési adatok, károsító felvételezési dokumentáció, a szükségesség egyéb bizonyítékai, térképvázlat):
A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet
3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor**igen nem
A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet
3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor**igen nem
A tervezett kezelés közterületet érint-e?**
Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:
igennem
A tervezett kezelés védett természeti vagy különleges rendeltetésű
vadászterületet érint-e?**
igennem
Amennyiben igen, a beszerzett hatósági engedélyt csatolni kell!
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása
(pénzügyi teljesítés dokumentuma) csatolva:
igennem
Kelt:
......................................................
kérelmező (szakirányító) aláírása
*-gal jelölt adatot a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában meghatározott kérelem esetén hónap-dekád pontossággal, 3/B. §-ában meghatározott bejelentés esetén pontos időpont megjelölésével kell megadni.
**-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó."

"

2. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez

"3. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez

Bejelentés a mezőgazdasági repülés megkezdéséről
A bejelentő szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének neve:
NMNK regisztrációs száma (szakirányító esetén):
Telefonos elérhetősége:
Mezőgazdasági repülést végrehajtó légi jármű üzemeltetőjének
neve:
címe:
Légi jármű*:merevszárnyú repülőgéphelikopter
Légi permetezés esetén az engedélyező határozat száma:
Mezőgazdasági repüléssel érintett területek és a kijuttatandó készítmények adatai (az egybefüggő kezelendő területek külön területi sorszámok alatt felsorolva):
Terület sorszáma: I.
IdőpontTelepülésTábla blokkazonosítójaHrsz.Terület (ha)KultúraKijuttatandó készítmény(ek)
neve
Dózis
Mezőgazdasági repülés tervezett időtartama (óra, tól-ig):
Lehetséges felszálló helyek EOV rendszer szerinti koordinátái:
Kelt:
....................................................................................
szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének aláírása
*-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó."

"

3. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez

"4. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez

A LÉGI-MEZŐGAZDASÁGI IDEIGLENES ENGEDÉLY MINTÁJA
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Sorszám: ...
Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító ideiglenes engedély
Név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Személyi igazolvány száma:
Az ideiglenes engedély tulajdonosa a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendelet 3. §-ában
foglalt előírásoknak eleget tett.
Az ideiglenes engedély a kiállításától számított négy évig hatályos.
Kelt:.........................,......év.................hó.....nap
P. H.
..................................................
aláírás"

"

Tartalomjegyzék