29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és di) alpontjában,

a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A tbc-baktériummal fertőzött gümőkóros betegek felkutatása, illetve a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából az alábbi rizikócsoportokba tartozó személyek évente egy alkalommal tüdőszűrő vizsgálaton kötelesek részt venni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése szerinti hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;

d) a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;

e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.

(2) A büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egyszer tüdőszűrő vizsgálatot kell végezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a szűrővizsgálatra kötelezett személy

a) a tárgyévben tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állt, vagy

b) az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglaltak szerint kontaktszemélyként szűrővizsgálatban részesült.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti gyógykezelés az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglalt kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

(5) A vizsgálatot mellkasröntgen szűrési módszerrel kell elvégezni a szűrőállomások ellátási területéhez tartozó szűrővizsgálatra kötelezettek körében. Szükség esetén a szűrővizsgálatokat az egészségügyi hatóság által kijelölt egészségügyi szolgáltató, illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.

(6) Amennyiben valamely egészségügyi szolgáltató az általa ellátott betegnél tbc-fertőzést állapít meg, 48 órán belül értesíti az érintett lakóhelye szerint illetékes tüdőgondozót. A tüdőgondozó az összesített adatokat - a személyazonosító adatok nélkül - havonta jelenti a járási népegészségügyi intézetnek.

(7) A tbc-s betegekkel kapcsolatos részletes intézkedéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8) A kontaktszemélyeknek az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében előírt szűrését az érintett területet ellátó tüdőgondozó intézet vezetőjének kezdeményezése alapján a járási népegészségügyi intézet rendeli el, amennyiben az érintett kontaktszemély a tüdőgondozó intézet felhívására a szűrővizsgálaton nem jelenik meg.

(9) A (8) bekezdés szerint a járási népegészségügyi intézet által szűrővizsgálatra kötelezetteket a vizsgálat helyéről és idejéről értesíteni kell. Amennyiben az érintett ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdőgondozó vezetője értesíti a járási népegészségügyi intézetet.

(10) A jegyző a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről a járási népegészségügyi intézet megkeresésére gondoskodik."

2. § Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) vezetésével olyan személy bízható meg, aki]

"b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint"

(rendelkezik.)

(2) Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. §-ban foglaltak szerint adhat felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött szerződés alapján nyújt egészségügyi közszolgáltatást, a felmentéshez ki kell kérni a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A feltételek alól külön-külön és együttesen is adható felmentés."

(3) Az R2. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti felmentés egy személy részére egy alkalommal adható meg. Amennyiben gyógyintézet vezetésére olyan személy jelentkezik, aki korábban úgy kapott megbízást vagy kinevezést gyógyintézet vezetésére, hogy a (2) bekezdés szerinti felmentést megkapta, az kizárólag akkor bízható meg vagy nevezhető ki a vezetésre, ha az 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi feltételnek megfelel a kinevezés vagy megbízás időpontjában."

(4) Az R2. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon gyógyintézeti vezetők, akik az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel alól 2013. szeptember 1-je előtt kaptak felmentést, a 4. § szerinti előírást a felmentés időpontjában hatályos 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint is teljesíthetik, amennyiben a képesítést 2015. szeptember 1-jéig megszerzik."

(5) Az R2. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor nem kell figyelembe venni azon felmentést, amit a gyógyintézeti vezető a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról szóló 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet hatálybalépése előtt kapott.

(2) Az 1. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor nem kell ismételt felmentésnek tekinteni a felmentést abban az esetben, ha azt olyan személy kapja meg, aki pályázat útján a gyógyintézet vezetőjévé történő kinevezését vagy a gyógyintézet vezetésével történő megbízását közvetlenül megelőzően ezt a feladatot a pályázat eredményes elbírálásáig ugyanannál a gyógyintézetnél megbízottként már ellátta, és ezen megbízás kapcsán az 1. § (2) bekezdése alapján felmentést kapott."

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (1) és (4) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. és a 2. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. A beteggel kontaktusba kerültek
felkutatása:
Kötelező. A kontaktszemélyt mellkasröntgen szűrővizsgálatban kell
részesíteni, kivéve, ha a kontaktszemély megelőző mellkasröntgen
szűrésen nem több, mint három hónapja részt vett.

2. Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.4. Postexpozíciós profilaxis:Profilaktikus antituberkulotikus kezelés indokolt látens tbc esetén.
5 év alatti közeli kontakt, valamint HIV pozitív vagy
immunszupprimált közeli kontakt esetében mindenképpen indokolt
a profilaktikus antituberkulotikus kezelés.
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére