Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és di) alpontjában,

a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A tbc-baktériummal fertőzött gümőkóros betegek felkutatása, illetve a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából az alábbi rizikócsoportokba tartozó személyek évente egy alkalommal tüdőszűrő vizsgálaton kötelesek részt venni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése szerinti hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;

d) a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;

e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.

(2) A büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egyszer tüdőszűrő vizsgálatot kell végezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a szűrővizsgálatra kötelezett személy

a) a tárgyévben tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állt, vagy

b) az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglaltak szerint kontaktszemélyként szűrővizsgálatban részesült.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti gyógykezelés az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglalt kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

(5) A vizsgálatot mellkasröntgen szűrési módszerrel kell elvégezni a szűrőállomások ellátási területéhez tartozó szűrővizsgálatra kötelezettek körében. Szükség esetén a szűrővizsgálatokat az egészségügyi hatóság által kijelölt egészségügyi szolgáltató, illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.

(6) Amennyiben valamely egészségügyi szolgáltató az általa ellátott betegnél tbc-fertőzést állapít meg, 48 órán belül értesíti az érintett lakóhelye szerint illetékes tüdőgondozót. A tüdőgondozó az összesített adatokat - a személyazonosító adatok nélkül - havonta jelenti a járási népegészségügyi intézetnek.

(7) A tbc-s betegekkel kapcsolatos részletes intézkedéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8) A kontaktszemélyeknek az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében előírt szűrését az érintett területet ellátó tüdőgondozó intézet vezetőjének kezdeményezése alapján a járási népegészségügyi intézet rendeli el, amennyiben az érintett kontaktszemély a tüdőgondozó intézet felhívására a szűrővizsgálaton nem jelenik meg.

(9) A (8) bekezdés szerint a járási népegészségügyi intézet által szűrővizsgálatra kötelezetteket a vizsgálat helyéről és idejéről értesíteni kell. Amennyiben az érintett ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdőgondozó vezetője értesíti a járási népegészségügyi intézetet.

(10) A jegyző a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről a járási népegészségügyi intézet megkeresésére gondoskodik."

2. § Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) vezetésével olyan személy bízható meg, aki]

"b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint"

(rendelkezik.)

(2) Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. §-ban foglaltak szerint adhat felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött szerződés alapján nyújt egészségügyi közszolgáltatást, a felmentéshez ki kell kérni a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A feltételek alól külön-külön és együttesen is adható felmentés."

(3) Az R2. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti felmentés egy személy részére egy alkalommal adható meg. Amennyiben gyógyintézet vezetésére olyan személy jelentkezik, aki korábban úgy kapott megbízást vagy kinevezést gyógyintézet vezetésére, hogy a (2) bekezdés szerinti felmentést megkapta, az kizárólag akkor bízható meg vagy nevezhető ki a vezetésre, ha az 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi feltételnek megfelel a kinevezés vagy megbízás időpontjában."

(4) Az R2. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon gyógyintézeti vezetők, akik az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel alól 2013. szeptember 1-je előtt kaptak felmentést, a 4. § szerinti előírást a felmentés időpontjában hatályos 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint is teljesíthetik, amennyiben a képesítést 2015. szeptember 1-jéig megszerzik."

(5) Az R2. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor nem kell figyelembe venni azon felmentést, amit a gyógyintézeti vezető a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról szóló 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet hatálybalépése előtt kapott.

(2) Az 1. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor nem kell ismételt felmentésnek tekinteni a felmentést abban az esetben, ha azt olyan személy kapja meg, aki pályázat útján a gyógyintézet vezetőjévé történő kinevezését vagy a gyógyintézet vezetésével történő megbízását közvetlenül megelőzően ezt a feladatot a pályázat eredményes elbírálásáig ugyanannál a gyógyintézetnél megbízottként már ellátta, és ezen megbízás kapcsán az 1. § (2) bekezdése alapján felmentést kapott."

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (1) és (4) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. és a 2. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. A beteggel kontaktusba kerültek
felkutatása:
Kötelező. A kontaktszemélyt mellkasröntgen szűrővizsgálatban kell
részesíteni, kivéve, ha a kontaktszemély megelőző mellkasröntgen
szűrésen nem több, mint három hónapja részt vett.

2. Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.4. Postexpozíciós profilaxis:Profilaktikus antituberkulotikus kezelés indokolt látens tbc esetén.
5 év alatti közeli kontakt, valamint HIV pozitív vagy
immunszupprimált közeli kontakt esetében mindenképpen indokolt
a profilaktikus antituberkulotikus kezelés.

Tartalomjegyzék