306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 19. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Eredménytelen a pályázati eljárás, ha]

"d) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetében is meghiúsult a szerződéskötés."

2. § (1) A Hr. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a pályáztatási eljárás tárgyát több földrészlet képezi, és azok együttes területnagysága a 100 hektárt eléri (a továbbiakban: birtoktest), a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint a pályázatok elbírálásának eredményeként több nyertes pályázó is kiválasztható."

(2) A Hr. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a pályázati felhívás tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott figyelemfelhívást, a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a pályázatát NFA nyertessé nyilvánítja, a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerheti."

3. § A Hr. III. fejezete a következő 26/A. és 26/B. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) Ha a pályázati felhívás tárgyát a 26. § (1) bekezdésében meghatározott birtoktest képezi, a 18. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályázatok közül az összességében legkedvezőbb ajánlatokat kínáló, megalapozott és érvényes pályázat (a továbbiakban: legjobb pályázat) mellett olyan pályázat is nyertessé nyilvánítható, amely a legjobb pályázathoz képest legfeljebb 10%-kal alacsonyabb pontszámot ér el.

(2) Az (1) bekezdés esetén a nyertessé nyilvánítható pályázatok száma az alábbiak szerint alakul:

a) 100 hektártól 150 hektárig terjedő térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett egy pályázat;

b) a 150 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett két pályázat;

c) a 200 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett három legmagasabb pontszámot elért pályázat;

d) 250 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett további négy pályázat.

(3) A bizottság a legjobb pályázat mellett valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb pontszámot elért pályázatot a döntéshozó elé terjeszt, aki a pályázat eredményéről a bizottság javaslatának mérlegelésével dönt a (2) bekezdés alkalmazásával. A bizottsági javaslat tartalmazza a mérlegelés alapjául szolgáló, a bizottság általa előzetesen megvizsgált szempontokat és körülményeket.

(4) Ha az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása alapján több pályázat felel meg a (2) bekezdésben meghatározott, nyertessé nyilvánítható pályázatok darabszámának, akkor az egyes pályázatok egymáshoz viszonyított sorrendiségét a pályázatok pontszáma határozza meg.

(5) Ha az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása alapján több azonos pontszámú pályázat felel meg a (2) bekezdésben meghatározott nyertessé nyilvánítható pályázatok darabszámának, akkor a 18. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a sorsoláson a legjobb pályázatot benyújtott pályázónak nem kell jelen lenni.

(6) E § alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a legjobb pályázat mellett az alacsonyabb pontszámú pályázat vagy pályázatok figyelembevétele az Nfatv. szerinti földbirtok-politikai irányelvek célkitűzéseinek hatékonyabb érvényesülése érdekében indokolt. A földbirtok-politikai irányelvek célkitűzéseinek hatékonyabb érvényesülése érdekében a döntéshozatali eljárás értékelési szakaszában vizsgálandó szempontokat és körülményeket az NFA elnöke az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott utasításban határozza meg.

26/B. § (1) A 17. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bizottságnak az értékelési jegyzőkönyvben rögzíteni kell

a) a legjobb pályázat mellett a 26/A. §-a szerint nyertessé nyilvánítható pályázatra vagy pályázatokra vonatkozó javaslatát,

b) az a) pontban foglalt pályázatokat benyújtó pályázók között a birtoktest használatának megosztására vonatkozó javaslatát, és

c) az a) és a b) pontban foglalt javaslatok indokait.

(2) Az NFA a pályáztatási eljárás eredményét a döntés meghozatala napját követő 5 munkanapon belül közli a 22. §-ban meghatározottak szerint. A 22. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályáztatási eljárás eredményéről közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell a nyertessé nyilvánított pályázatok pontszámait, a nyertes pályázatok kiválasztásának indokait, és a birtoktest használatának a nyertes pályázók közötti megosztását."

4. § A Hr. V. fejezete a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § (1) A 26/A. és 26/B. §-ban foglaltak alkalmazása esetén a 23. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az NFA a pályázat nyerteseivel köti meg a haszonbérleti szerződést. A haszonbérleti szerződésben - szükség szerint - rendelkezni kell a haszonbérlőként szerződő nyertes pályázók közötti, a földhasználatot érintő együttműködési kötelezettségről.

(2) Ha az NFA a nyertes pályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, akkor abban meg kell jelölni, hogy az egyes haszonbérlők a birtoktest részét képező mely helyrajzi számú földrészleteket, milyen térmértékben veszik haszonbérbe. Ez esetben a haszonbérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ingatlannyilvántartási térképi adatbázisból kinyomtatott, a birtoktest megfelelő áttekintését biztosító térképmásolat, melyen egyértelmű jelöléssel kerül ábrázolásra az egyes haszonbérlők használatába adott terület."

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(3) Ha e rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett haszonbérleti pályázati felhívásban szereplő földrészletek összes területe a 100 hektárt eléri, és a pályázatok értékelése még nem zárult le, az NFA elnöke dönthet arról, hogy pályázatok elbírálása során a Hr. 26/A. §-ában foglaltak szerint több nyertes pályázó kerüljön kiválasztásra. E döntésről az NFA - a döntést követően haladéktalanul - hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy

a) a pályázók a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a benyújtott pályázatukat visszavonhatják, és ez esetben a Hr. 13. §-ában meghatározott ajánlati kötöttség nem érvényesül,

b) ha a pályázó az a) pontban meghatározott határidőn belül visszavonja a pályázatát - az erről szóló nyilatkozatnak az NFA-hoz történő beérkezése napját követő 30 napon belül - az NFA a pályázati biztosítékot és a regisztrációs díjat a Hr. 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon a részére visszafizeti,

c) ha a pályázó az a) pontban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázatát fenntartja,

d) a pályázati eljárás a hirdetmény közzétételének napjával megszakad, a pályázatok értékelése az a) pontban meghatározott határidő lejártát követő napon folytatódik, és az értékelést a visszavonással nem érintett pályázatok tekintetében végzi el az NFA.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére