2013. évi XXXIII. törvény

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

1. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

1. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-ában a "sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan" szövegrész helyébe a "kiegyensúlyozottan" szöveg lép.

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) a következő 111/A. §-sal egészül ki:

"111/A. § (1) Az Elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki kilenc évre.

(2) Elnöknek olyan személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudományi végzettséggel és

a) legalább ötéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy

b) e tudományágak területén a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban

ba) Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vagy

bb) legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben.

(3) Az Elnök a megbízatásának megszűnése után nem nevezhető ki újra.

(4) A miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti javaslat megtételét megelőzően - a hivatalban lévő Elnök megbízatási idejének lejártát megelőzően legalább hatvan nappal, az elnöki megbízatás megszűnésének más eseteiben a megszűnést követő tizenöt napon belül - felkéri a Közszolgálati Testületet, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, valamint a hírközlési szolgáltatók, a médiatartalom-szolgáltatók, a műsorterjesztők és az újságírók országos működési területű, legalább öt éve működő szakmai, érdekképviseleti és önszabályozó szervezeteit, hogy tegyenek javaslatot az elnökjelölt személyére.

(5) A felkért szervezetek a javaslataikat írásban teszik meg, és abban ismertetik az elnökjelöltnek javasolt személy szakmai életútját, figyelemmel a (2) bekezdés szerinti szakmai feltételekre is, továbbá a javaslatukat megindokolják. A javaslattételre felkért szervezetek az elnökjelöltnek javasolt személy nevét közzétehetik, feltéve, hogy ahhoz a javasolt személy hozzájárult. A miniszterelnök a felkért szervezetek javaslatainak megismerése érdekében - személyesen vagy az általa kijelölt állami vezető útján - közvetlen egyeztetést is tart.

(6) A miniszterelnök a javaslatát az egyeztetés során felmerült személyi javaslatok megfontolását követően teszi meg."

3. § Az Mttv. 113. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti döntését a miniszterelnök javaslata alapján hozza meg."

4. § Az Mttv. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Médiatanács elnöke és tagja olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudományi végzettséggel és

a) legalább ötéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy

b) e tudományágak területén a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban

ba) Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vagy

bb) legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben."

5. § Az Mttv. 125. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Médiatanács elnöke és tagja nem választható újra."

6. § Az Mttv. 203. § 37. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Magyar mű:]

"e) az olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar kultúra vagy Magyarország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi."

7. § Az Mttv. 211. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) által megállapított 111/A. § (3) bekezdését és 125. § (5) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor hivatalban lévő Elnökre és a Médiatanácsnak a hatálybalépéskor hivatalban lévő elnökére is alkalmazni kell. A Módtv. hatálybalépése a hatálybalépéskor hivatalban lévő Elnök és a Médiatanácsnak a hatálybalépéskor hivatalban lévő elnöke és tagjai megbízatásának fennállását nem érinti."

8. § Az Mttv.

a) 76. § (2) bekezdés b) pontjában az "az (1)-(3)" szövegrész helyébe az "a 75. § (1)-(3)",

b) 113. § (1) bekezdés d) pontjában és 113. § (2) bekezdésében, továbbá 125. § (1) és (3) bekezdésében a "miniszterelnök" szövegrész helyébe a "köztársasági elnök",

c) 112. § (1) bekezdésében, 115. § (2) bekezdésében és 139. § (3) bekezdésében a "111. § (4)" szövegrész helyébe a "111/A. § (2)",

d) 149. § (6) bekezdésében a "14-20. §" szövegrész helyébe a "14. és 16-20. §",

e) 192. § (2) bekezdés a)-c) pontjában a "14-20. §-ainak" szövegrész helyébe a "14. és 16-20. §-ainak",

f) 216. § (4) bekezdésében a "14-20. §" szövegrész helyébe a "14. és 16-20. §"

szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Mttv. 111. § (3)-(5) bekezdése, 182. § b) pont bc) alpontja és 203. § 37. pont f) alpontja.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

11. § E törvény 1-10. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék