344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. és 26. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 3. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) a 112/A. § előtt a következő hivatkozással egészül ki:

"(A VET XIV. Fejezetéhez)"

2. § A Vet. Vhr. a 112/D. §-t követően a következő hivatkozással, valamint 112/E. és 112/F. §-sal egészül ki:

"(A VET XIII/A. Fejezetéhez)

112/E. § Az ellenőrzési eljárás során kiszabható bírság mértéke százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

112/F. § (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke

a) a bennfentes kereskedelemre, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom megsértése esetén százezer forinttól ötszázmillió forintig,

b) a bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) A kiszabható bírság felső határa az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, mint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa."

3. § A Vet. Vhr. a következő 116/A-116/C. §-sal egészül ki:

"116/A. § (1) A miniszter megküldi az Európai Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok módosítását.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter - a (3) és (4) bekezdésre is figyelemmel - gondoskodik a dokumentum Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintheti az érintett felek tevékenységét. Ebben az esetben a miniszter a dokumentumot - a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó - összefoglalóval együtt küldi meg az Európai Bizottság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló

a) a dokumentum tárgyát,

b) a dokumentum célját,

c) a dokumentum hatályát,

d) a szerződő feleket,

e) a dokumentum időtartamát, és

f) a főbb elemekre vonatkozó információkat

tartalmazza.

116/B. § A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja az Európai Bizottságot a tárgyalás céljáról, tartalmáról és gondoskodhat a releváns információk megküldéséről. Ha a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot, részére a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.

116/C. § A miniszter felkérheti az Európai Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre."

4. § A Vet. Vhr. 130. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) az 50. §-t követően a következő hivatkozással, valamint 50/A. és 50/B. §-sal egészül ki:

"(A GET III/A. Fejezetéhez)

50/A. § Az ellenőrzési eljárás során kiszabható bírság mértéke százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet. 50/B. § (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke

a) a bennfentes kereskedelemre, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom megsértése esetén százezer forinttól ötszázmillió forintig,

b) a bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) A kiszabható bírság felső határa az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, mint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa."

6. § A Get. Vhr. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szállítási rendszerirányító az igénybejelentések alapján köteles minden évben, az ÜKSZ felülvizsgálatakor - ha a rendszeren fizikai szűkületet állapít meg - javaslatot tenni a forrásoldali kapacitások ÜKSZ szerint történő felosztási szabályaira. A fizikai szűkület kezelésére az ÜKSZ-ben aukciós eljárásrendet kell kialakítani és az aukciós tapasztalatok alapján a felosztási szabályokat megfelelően módosítani. A szerződéses szűkület kezelésére az ÜKSZ-ben meghatározott szűkületkezelési eljárásokat kell alkalmazni."

7. § A Get. Vhr. 168. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

8. § A Get. Vhr. 3. számú melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:

"17. A szerződéses szűkület kezelésére vonatkozó eljárások:

a) a túljegyzési visszavásárlási mechanizmus alkalmazása,

b) a lekötött kapacitás visszaadásának és visszavételének rendje,

c) a hosszú távú "használd vagy elveszíted" mechanizmus alkalmazása."

9. § A Get. Vhr. 3. számú melléklet 17. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(A szerződéses szűkület kezelésére vonatkozó eljárások:)

"d) az egy gáznapos "használd vagy elveszíted" mechanizmus alkalmazása."

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és az 5. § 2013. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) Az 1. alcím szerinti módosítás a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) A 2. alcím szerinti módosítás a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék