2013. évi XXXIX. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 29/C. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az MRK hivatásos állományú elnöke a megbízatása idejére rendelkezési állományba kerül. Az elnök illetményének megállapítására - a megbízatás ideje alatt - a 245/H. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni."

2. § A Hszt. 29/C. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A főtitkár vezeti az MRK Irodáját (a továbbiakban: Iroda), valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott feladatokat. A főtitkár az MRK-val munkajogviszonyban áll. A munkáltatói jogkört a főtitkár felett az elnök gyakorolja. A főtitkárra nem alkalmazható a 30/C. § (1) és (2) bekezdése."

3. § A Hszt. "Az MRK szervezete, működése" alcíme a következő 29/D. §-sal egészül ki:

"29/D. § (1) Az MRK és a 29. § (3) bekezdése szerinti tagozat részére feladatai ellátása céljából - az MRK és a fegyveres szerv vagy a miniszter közötti megállapodás alapján - a fegyveres szerv vagy a miniszter helyiségeket és a tevékenysége ellátásához szükséges egyéb eszközöket térítésmentesen biztosíthat.

(2) A miniszter - az MRK és a miniszter közötti megállapodás alapján - az MRK részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(3) A fegyveres szerv - az MRK és a fegyveres szerv közötti megállapodás alapján - az MRK-n keresztül pénzbeli támogatást nyújthat a 29. § (3) bekezdése szerinti azon tagozatnak, amelybe a fegyveres szerv hivatásos állományú és közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai tartoznak.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt megállapodások nyilvánosak, azokat az MRK és a támogatást nyújtó miniszter által vezetett minisztérium vagy fegyveres szerv honlapján közzé kell tenni."

4. § (1) A Hszt. 30/B. § (1) bekezdése a következő d)-g) ponttal egészül ki:

(Az Iroda az MRK tagjáról a tagság igazolása céljából és a tagjai számára nyújtott kedvezményes szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosítása céljából a következő adatokat tartja nyilván:)

"d) a tag e-mail címe, fényképe, önéletrajza, legmagasabb iskolai végzettsége,

e) a tag eltartott gyermekeinek neve, születési helye, ideje,

f) kizárólag a korábban fennálló hivatásos szolgálati viszony és közalkalmazotti jogviszony tekintetében a tag korábbi foglalkoztatási jogviszonyainak kezdő és befejező dátuma, valamint

g) a fegyveres szervnél a hivatásos szolgálati viszony, továbbá a közalkalmazotti jogviszony kezdete."

(2) A Hszt. 30/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az MRK (3) bekezdésben meghatározott tagjai vonatkozásában csak az (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt adatokat kell nyilvántartani."

5. § A Hszt. 36. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A miniszternek a tábornok szolgálati viszonyának megszüntetésére, valamint a tábornokra vonatkozó rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fegyelmi fenyítés kiszabására vonatkozó előterjesztését haladéktalanul közölni kell a tábornokkal.

(6) A tábornok az előterjesztéssel szemben a kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül bírósághoz fordulhat, amelyet a miniszternek köteles írásban jelenteni.

(7) A kereset jogerős elbírálásáig az előterjesztés nem terjeszthető a köztársasági elnök elé."

6. § (1) A Hszt. 44. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik:)

"h) az MRK elnöke, az elnöki megbízatás megszűnéséig;"

(2) A Hszt. 44. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik:)

"k) akinek a szolgálati viszonyát a (3a) bekezdés alapján felmentéssel meg kellene szüntetni, de a felmentésére a Hszt. 58. §-ában meghatározott okok miatt nem kerülhet sor, legfeljebb a felmentési védelem megszűnéséig."

(3) A Hszt. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott esetben a hivatásos állomány tagjának a rendelkezési állományba helyezést megelőző beosztásával azonos besorolási szintű szolgálati beosztás nem biztosítható, illetve a részére ilyen beosztás hiányában felajánlott, végzettségének, képzettségének megfelelő beosztást nem fogadja el, - a hivatásos állomány (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tagja kivételével - szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni."

(4) A Hszt. 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti rendelkezési állomány időtartama alatt a hivatásos állomány tagja részére a (3) bekezdésben meghatározott szolgálati beosztást kell biztosítani vagy felajánlani. Amennyiben a hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdés k) pontja szerinti rendelkezési állomány ideje alatt ilyen beosztás nem biztosítható, vagy a hivatásos állomány tagja a felajánlott beosztást nem fogadja el, a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni."

(5) A Hszt. 56. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

"f) a 44. § (3a) vagy (4) bekezdésében meghatározott esetben részére a rendelkezési állomány megszűnésekor megfelelő beosztás nem biztosítható."

7. § A Hszt. 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az illetmény illetménypótlékok nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegénél. E rendelkezést nem kell alkalmazni a hivatásos állomány pályakezdő tagjaira, a részszakképesítés megszerzéséig."

8. § A Hszt. XXIV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, valamint szolgálati járandóság szüneteltetése

331. § Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy hivatásos állományba való visszavételéről, valamint a szolgálati járandóságban részesülő személy szenior állományba vételéről az állományilletékes parancsnok - az öregségi nyugdíjnak, korhatár előtti ellátásnak, illetve szolgálati járandóságnak a Tny. tv. 83/C. § (1) bekezdése, illetve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint történő szüneteltetése érdekében, az érintett személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének megküldésével - haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet."

9. § A Hszt. a következő 334-336. §-sal egészül ki:

"334. § (1) E törvénynek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény 2. §-ával megállapított 29/C. § (11) bekezdésében szereplő, a főtitkári tisztség betöltésére vonatkozó rendelkezését első alkalommal a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor főtitkári tisztséget betöltő személy főtitkári megbízatásának megszűnését követően alkalmazásra kerülő főtitkár vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor főtitkári tisztséget betöltő személy MRK Elnökségében betöltött tagságát - a főtitkár megbízatásának megszűnéséig - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja nem érinti.

335. § E törvénynek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény 1. §-ával megállapított 29/C. § (10a) bekezdését, valamint 6. §-ával megállapított 44. § (1) bekezdés h) pontját a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor a hivatásos állomány elnöki tisztséget betöltő tagja esetében is alkalmazni kell.

336. § E törvénynek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény 6. §-ával megállapított 44. § (1) bekezdés k) pontját és 44. § (4) bekezdését azon személyek tekintetében is alkalmazni kell, akiknek a szolgálati viszonyát a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően az 56. § (2) bekezdés f) pontja alapján felmentéssel meg kellett volna szüntetni, ugyanakkor az 58. §-ban meghatározott okok miatt a felmentésre nem kerülhetett sor."

10. § (1) A Hszt.

a) 30/B. § (3) bekezdésében a "hivatásos állománya" szövegrész helyébe a "hivatásos és közalkalmazotti állománya",

b) 44. § (3) bekezdésében az "Az (1) bekezdés c)-g)" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés c)-h)",

c) 341/C. § (1) bekezdésében a "37/B. § (2) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "37/B. § (3) bekezdés b) pontjában"

szöveg lép.

(2) A Hszt. 264/C. § (1) bekezdés a) pontjában a "szolgálatot, " szövegrész helyébe a "szolgálatot, és" szöveg lép.

11. § (1) Hatályát veszti a Hszt.

a) 29/C. § (3) bekezdés a) pontjában a "valamint a főtitkárt," szövegrész,

b) 29/C. § (7) bekezdés b) pontja,

c) 30/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "valamint" szövegrész,

d) 44. § (3) bekezdésében az "Amennyiben a hivatásos állomány tagjának ilyen beosztás nem biztosítható, szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni." szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Hszt.

a) 37. § (7) bekezdésében a " , továbbá ez esetben a 64. § (5) bekezdése alkalmazandó" szövegrész,

b) 64. § (5) bekezdése,

c) 264/C. § (1) bekezdés b) pontjában az " , és" szövegrész,

d) 264/C. § (1) bekezdés c) pontja.

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. §, a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére