Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához - a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a (10) és a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani."

(2) Az OTÉK 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében:

a) az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani;

b) meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében az a) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell;

c) az üzletre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet az a) pontban meghatározottaktól nem térhet el;

d) ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók ki."

(3) Az OTÉK 42. § (2) bekezdésében az "építmény rendeltetése alapján meghozott" szövegrész helyébe az "építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott" szöveg lép.

(4) Az OTÉK 42. § (11) bekezdésében a "(parkolók) a telekhatártól mért" szövegrész helyébe a "(parkolók) - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a telekhatártól mért" szöveg lép.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) hatósági rendeltetésű épület: olyan épület, amelyben a hasznos alapterület több mint 50%-át állami vagy önkormányzati szervek igazgatási célú feladat ellátására használják."

(2) Az R1. 7. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott www.e-epites.hu honlapon az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ az energetikai tanúsítással kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat biztosít, továbbá tájékoztató és műszaki segédleteket tesz elérhetővé az energiahatékony épületfelújítások érdekében.

(7) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti energia-megtakarításra irányuló javaslatot az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épületek esetében, a tanúsítvány hatálya alatt megvalósított energia-megtakarítási célú épületfelújítás során figyelembe kell venni, amennyiben a beruházás a (3) bekezdés szerint készült számítás alapján az épület várható élettartama alatt megtérül. A javasolt intézkedések részlegesen, több ütemben is megvalósíthatóak."

(3) Az R1. 11. § (3) bekezdés c) pontjában az "és 18. cikke," szövegrész helyébe a " , 18. cikke, 20. cikk (1) és (2) bekezdése," szöveg lép.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"c) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a létrehozott építmény csak használatbavételi engedély kiadását vagy tudomásulvételt követően, és - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetben - szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után használható,"

(2) Az R2. 19. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"i) figyelmeztetést arra, hogy ha 2015. december 31. után kiadott építés engedély alapján az építőipari kivitelezési tevékenység 2018. december 31-ig nem kezdődik meg, akkor a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő új épületeket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani."

(3) Az R2. 19. § (6) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"j) figyelmeztetést arra, hogy ha 2018. január 1. után kiadott építés engedély alapján az építőipari kivitelezési tevékenység 2020. december 31-ig nem kezdődik meg, akkor - a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő épületek kivételével - új épületeket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani."

4. § (1) Hatályát veszti az R2. 19. § (6) bekezdés i) pontja.

(2) Hatályát veszti az R2. 19. § (6) bekezdés j) pontja.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.

(4) A 3. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 4. § (1) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 4. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. § az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (5) bekezdésének és 20. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék