457/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint - a Vtv. 27. § (2) bekezdésére figyelemmel - megfelelő ellenérték fejében vagy - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére figyelemmel - ingyenesen jogosult az állami vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására. Az ellenérték megállapítása és a teljesítés módjának meghatározása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, a közfeladat ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez való szükségességét és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, a működtetés költségeit, továbbá a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó esetleges környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlékvédelmi, örökségvédelmi, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt, az államot vagy a központi költségvetést terhelő más kötelezettséget."

(2) A Rendelet 10. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A felek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelő nem díjfizetési, hanem a szerződésben meghatározott más kötelezettséget teljesít, így például valamely előre meghatározott tevékenységet lát el, vagy más ellenszolgáltatást nyújt. A vagyon értékét növelő beruházást, felújítást valamint új - állami vagyonba tartozó -eszköz létrehozását ellenértékként nem lehet kikötni, ha azt az egyéb vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyon értékének megőrzése érdekében az őt terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében végzi.

(4) A felek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelő a fennálló visszapótlási kötelezettségének összegéig vagy ennek hiányában az általa vagyonkezelt vagyon összességére elszámolt értékcsökkenése erejéig köteles beruházást, felújítást, új eszköz létesítését elvégezni. Amennyiben a vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyon értékét növelő beruházás, felújítás vagy új - állami vagyonba tartozó - eszköz létrehozására köteles, annak a vagyonkezelési szerződésben előírt módon meghatározott és az MNV Zrt. részére igazolt értékét az MNV Zrt. - a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint - a vagyonkezelőt terhelő visszapótlási kötelezettséggel szemben számolhatja el.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben a vagyonkezelő által teljesítendő tevékenység, szolgáltatás, beruházás, felújítás vagy kötelezettség teljesítésének elfogadása során a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni."

2. § (1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vagyonkezelési szerződés módosítását megelőzően a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új eszköz értékét a vagyonkezelő az MNV Zrt. által meghatározott módon és gyakorisággal adatszolgáltatás keretében igazolja az MNV Zrt. felé. Az adatszolgáltatás módját és gyakoriságát, annak rendjét és tartalmát a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni."

(2) A Rendelet 18. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a vagyonkezelő a 17. § (2) bekezdése hatálya alá tartozik, a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új eszköz értékére vonatkozó elszámolást minden esetben független könyvvizsgálóval kell ellenjegyeztetnie.

(3b) A felek megállapodhatnak abban, hogy az MNV Zrt. vagy megfizeti a megvalósított értéknövelő beruházásnak, felújításnak, illetve létrehozott új eszköznek a vagyonkezelőnél a vagyonkezelés alatt keletkező visszapótlási kötelezettségének összegét meghaladó értékét, vagy azt a vagyonkezelőnek az MNV Zrt.-vel szemben a vagyonkezelői jogviszony időtartama alatt fennálló visszapótlási kötelezettségén kívüli kötelezettségének csökkentésével vagy a vagyonkezelői díj megfizetésének kötelezettségéből származó követelés beszámításával rendezi.

(3c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6a) bekezdésére figyelemmel azokban az esetekben, ahol a felújítás, beruházás eredményére a meglévő vagyon részeként a vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva kiterjed, nincs szükség a vagyonkezelési szerződés módosítására. Ez esetben a számviteli szabályok szerinti elszámolásra a vagyonkezelő (3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásának az MNV Zrt. írásbeli elfogadása alapján kerül sor."

(3) A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vagyonkezelő által vagyonkezelt állami vagyonon végzett értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új eszköz MNV Zrt. felé igazolt értékéből az (1) bekezdés c) pontja szerinti elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrásnak megfelelő összegű követelést a MNV Zrt. nem téríti meg, ezen követelést a vagyonkezelő az e célra, elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás miatt fennálló kötelezettségével szemben számolja el."

(4) A Rendelet 54. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 457/2013. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet1) megállapított 10. § (1) bekezdését, 10. § (3)-(5) bekezdését, 18. § (3), (3a)-(3c), (4) bekezdését a Rendelet1 hatálybalépésekor hatályos vagyonkezelési jogviszonyokban a felek a Rendelet1 hatálybalépéséig meg nem történt elszámolásokra is alkalmazhatják."

3. § Ez a rendelet 2013. november 30-án lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére