522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.1. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására és a tűzvédelmi tervezők továbbképzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza."

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Aki a területi szakmai kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vesz az országos szakmai kamara által szervezett tűzvédelmi tervezői tanfolyamon, az eredményes vizsgát követően 2016. december 31-ig végezhet tűzvédelmi tervezői tevékenységet.

(2) A tanfolyamon való részvételhez 5 évnél régebbi tervezői jogosultság szükséges.

(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt követelményeket teljesítette és igazolja, hogy a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig megszerzi, tűzvédelmi tervező tevékenységet a szakirányú végzettség megszerzéséig korlátozás nélkül végezhet.

(4) Aki a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig nem szerzi meg, tűzvédelmi tervezői tevékenységet 2018. január 1-jétől a szakirányú végzettség megszerzéséig nem végezhet."

4. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az R. 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "szakirányos végzettség," szövegrész helyébe a "szakirányú végzettség, és" szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 47. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal, az építmények gépészeti tervezése szakterületen anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési jogosultsággal, és az építmények technológiai tervezés szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység vonatkozásában kiadott engedélyek - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - 2015. december 31-éig hatályosak."

(2) Az R2. 47. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A 34. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét megelőzően megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az a szakmagyakorló, akinek a továbbképzési kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti."

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-5. § és a 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

"A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszere"

2. Az R. 1. melléklet első mondatában, a "jogosultsági követelmények" szövegrész helyébe a "beszámoló követelményei" szöveg lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére