266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. § (1b) bekezdésében,

a 48. § és az 55. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 49. § és az 55. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

az 50. § és az 55. § f) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 51. § és az 55. § c), g) és h) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában,

az 52. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

az 53. § és az 55. § k) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.4. és 17. pontjában,

az 54. § és az 55. § l) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,

az 55. § d) és e) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 55. § i) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 55. § j) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,

d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,

e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira,

f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés;

2. cég: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég;

3. EGT-állam: a Szolgtv. szerinti állam;

4. engedélyezés: a Szolgtv. szerinti engedélyezés;

5. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;

6. jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység végzésének igazolt lehetősége, vagy a bejelentéshez előírt feltételeknek való megfelelés;

7. letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés;

8. szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy;

9. szakmai biztosíték: olyan felelősségbiztosítás, egyéb garancia vagy biztosíték, amely

a) valamely biztosítóval,

b) hitelintézettel vagy

c) egyéb szakmai biztosítást nyújtó szervezettel

kötött szerződés vagy más jogviszony alapján a szolgáltatónak a szolgáltatási tevékenységével összefüggően a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy adott esetben más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezetére szolgál;

10. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként meghatározott állam;

11. tagállami állampolgár: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállami állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként meghatározott személy;

12. területi kamara: a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: Kamtv.) meghatározott területi mérnöki vagy területi építész kamara.

II. FEJEZET

KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Engedély vagy bejelentés alapján gyakorolható szakmák[1]

3. §[2] (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők:

a) településtervezés,

b) építészeti-műszaki tervezés,

c) településrendezési szakértés,

d) építésügyi műszaki szakértés,

e) építési műszaki ellenőrzés,

f) felelős műszaki vezetés,

g) energetikai tanúsítás.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolhatók. Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakma a névjegyzéket vezető szervnek történő bejelentéssel gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmákhoz tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

2.[3]

4. §[4]

3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége

5. § (1)[5] Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat[6]

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó településtervezési szakterületen és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó építészeti tervezési területen, belsőépítészeti szakterületen és táj- és kertépítészeti tervezési területen,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó településrendezési szakértői szakterületen és településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői szakterületen, valamint

d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen.

(2)[7] Első fokon - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat[8]

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településtervezési szakági szakterületen,

b)[9] a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó szakági műszaki tervezési területen, technológiai tervezési területen és sajátos műszaki tervezési területen,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településrendezési szakági szakértői szakterületeken, valamint

d)[10] a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői és egészségügyi létesítmények technológiai szakértői szakterületeken.

(3)[11] Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat[12]

a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint

b)[13] a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken - kivéve az egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterülethez tartozó szakmákat -,

ha a kérelmező az építész kamara tagja, vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

(4)[14] Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat[15]

a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint

b) a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,

ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja, vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

(5)[16] A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szakma bejelentése során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.

(6) Cég által folytatott szakmagyakorlási tevékenység esetén a hatáskör tekintetében az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy lakóhelyen a cég székhelyét kell érteni.

(7) A szakmai címek megállapítása során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.

(8)[17] Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le

a) a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki,

b) a felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki

c)[18] az építési műszaki ellenőri építési szakterület műemléki,

d)[19] az építési műszaki ellenőri építési szakterület táj- és kertépítészeti

részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.

4. A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

6. § (1)[20] Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti tevékenységeket akkor végezheti, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(2)[21] Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

(3)[22] A cég a Szolgtv., az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése szerinti tartalmú bejelentése alapján az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a (2) bekezdésben meghatározott természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.

(4) Cég az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, az (5) bekezdés figyelembevételével olyan tevékenységet végezhet,

a) amelyhez rendelkezik a (2)-(3) bekezdés szerinti feltételekkel,

b) amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és

c) amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg.

(5) A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez a (2) bekezdés szerinti feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet - amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik - alvállalkozó bevonásával végezheti.

(6)[23] A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén

aa) a kamarai tagság folytonossága,

ab) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítése és

ac) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagdíj befizetése,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén

ba) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése és

bb) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.

(7)[24]

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei és a bejelentés tartalma

7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:

a)[25] képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek és tevékenységnek megfelelő, kamarai szabályzat szerinti kredittartalmú

aa) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc, MA (tervezés, szakértés),

ab) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett szakképzettség BSc (tervezés, építési műszaki ellenőrzés),

ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség (felelős műszaki vezetés),

b) szakmai gyakorlat a 9. § szerint,

c) a kérelmező személy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű.

d)[26] eredményes 38. és 39. § szerinti jogosultsági vizsga.

(2) A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:

a)[27] az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b)[28] a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c)[29] a szakmai gyakorlat igazolását a 12. §-ban foglaltak szerint,

d)[30] a 38-39. § szerinti jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását,

e)[31] a bejelentésben közölteket igazoló iratok másolatát a hatósági erkölcsi bizonyítvány kivételével, a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, ezzel a jogszabályban előírt feltételek és az iratmásolatok hitelességét is igazolja.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában foglaltakon túlmenően további hitelesítés nem követelhető meg.

(4) A 3. § szerinti szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan az 1. melléklet tartalmazza

a) a jogosultsághoz kötött tevékenységek részletes meghatározását,

b) a jogosultság névjegyzéki jelölését,

c) a minimális képesítési követelményt szakterületi bontásban,

d) az előírt szakmai gyakorlati időt.

8. § (1)[32] A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a szakképzettséget igazoló oklevélből a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szakterület, illetve az oklevél szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem állapítható meg, akkor a végzettség szakterületéről az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: országos kamara) által működtetett szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani az első és másodfokú eljárás során, amelyet a jogosultság megállapításakor a területi és az országos kamara figyelembe vesz.

(2)[33] A szakértői testület elnökét és két tagját a feladatkörében érintett országos kamara nevezi ki. A szakértői testület tagja továbbá az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője. A szakértői testület működési rendjét ügyrendjében állapítja meg.

(3)[34] Az 1. mellékletben megjelölt képesítési minimumkövetelmény és az azzal egyenértékű szakképzettség alapján besorolásra nem alkalmas végzettségek vizsgálatára kerül sor, melynek alapját az országos kamarai szabályzatok által tudományterület szerinti bontás alapján meghatározott, a 4. mellékletben előírt minimum kreditszámok összege képezi. A tantárgycsoportok és azon belül a kreditértékekben meghatározott ismeretkörök vagy tantárgyak nevesítése kamarai hatáskörben, szabályzat formájában kerül meghatározásra a szükséges minimum kompetencia tartalmakkal együtt.

(3a)[35] Az 5. § (8) bekezdésében meghatározott részszakterületek vonatkozásában a képesítési követelménynek nem megfelelő szakképzettség esetén a szakmagyakorlás a Magyar Építész Kamara szakértői testületének véleménye alapján engedélyezhető annak is, aki az 1. melléklet V. Szakma alcím 1. rész 3. és 4. pontja szerinti részszakterületen vagy VI. Szakma alcím 1. rész 4. pontja szerinti részszakterületen előírt legmagasabb szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és a teljesített kreditszámai 80%-ban megegyeznek a képesítési követelményben előírt szakképzettség során megszerezhető kreditekkel, és rendelkezik az általános építmények magasépítési részszakterületén a szakterületnek megfelelő jogosultsággal.

(3b)[36] A Magyar Építész Kamara szakértői testülete a (3a) bekezdés szerinti véleményének kialakítása során figyelemmel van az igazolt szakképzettségre, a teljesített kreditszámokra, a szakirányú szakmai gyakorlatra, a szerzett jogokra és a meglévő jogosultságokra.

(3c)[37] A településtervezés szakma gyakorlása engedélyezhető okleveles építészmérnök, okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész és kertművész végzettséggel rendelkezőnek, ha urbanista felsőfokú szakirányú továbbképzésen megszerzett szakképzettséggel is rendelkezik. Ebben az esetben az 1. melléklet szerint előírt öt év szakmai gyakorlati időbe az urbanista felsőfokú szakirányú továbbképzés ideje csak akkor számít bele, ha az öt év szakmai gyakorlat kizárólag településtervezési gyakorlattal igazolt.

(4)[38] A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához figyelembe lehet venni az alap- vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezők részére, felsőoktatás keretében megvalósuló (felsőfokú szakképzettségi szintet nem biztosító) szakirányú továbbképzést is. A szakirányú továbbképzésben legalább 60 kreditet kell megszerezni. Ez esetben a képzési idő legalább két félév. A szakirányú továbbképzés szakmai tartalma szerint ugyancsak alkalmassá válik a hiányzó kredittartalmak megszerzéséhez, egyéb ismeretek kiegészítésére, ezáltal a szakirányú végzettség egyenértékűségének vizsgálatánál beszámítható. A szakmagyakorláshoz szükséges kredit-kiegészítő képzés akkreditált, szakirányú felsőoktatási intézmény előírt szintű (BSc, MSc) képzésében megszerezhető.

(5) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - az országos kamarák adatközlése alapján - évente közzéteszi[39]

a) a szakképzettségek szakirányúsága szempontjából már megvizsgált és elfogadásra került oklevelek megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsőoktatási intézmény megnevezését,

b) a szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek megnevezését, a beszámítható kreditérték meghatározását.

9. § (1)[40] Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettségi szint megszerzését, záróvizsga letételét követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. Ha a jogosultság mesterfokozatú szakképzettséggel és alapképzésben szerzett szakképzettséggel egyaránt megszerezhető, a mesterfokozatú szakképzettséggel benyújtott kérelem esetén a szakmai gyakorlati időként az ugyanezen a szakterületen, alapképzésben szerzett szakképzettséget követő szakmai gyakorlati idő is figyelembe vehető, legfeljebb az előírt gyakorlati idő harmadának megfelelő terjedelemben.

(2)[41] A településtervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati idő tartalmát

a) településtervezési,

b) legalább három év településtervezési és kettő év

ba) területrendezési tervezési,

bb) építészeti tervezési,

bc) településtervezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési,

bd) közigazgatásban végzett területrendezési, településrendezési, építészeti,

be) köztisztviselőként önkormányzati főépítészként szerzett vagy

bf) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói vagy

c) legalább két év településtervezési és három év állami vagy országos főépítészi irodában

ca) okleveles építészmérnökként,

cb) okleveles településmérnökként,

cc) okleveles tájépítészként

településrendezési vagy területrendezési szakterületen vagy

cd) e szakterülethez kapcsolódó tervezési dokumentumok véleményezésében

szerzett gyakorlattal kell igazolni.

(3)[42] A (2) bekezdés b) pontja szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak vagy szakirányú továbbképzés elvégzésének ideje. Ebben az esetben a gyakorlati idő a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség megszerzését követően megkezdhető.

(4) Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni, a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével.

(5)[43] A tervezési feladat elvégzésére kizárólag a megfelelő időtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult személy csak jogosultsággal rendelkező tervező mellett folytathat tervezési tevékenységet és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot.

(6)[44] A településrendezési szakértői tevékenység engedélyezéséhez a nyolc év szakmai gyakorlati időbe a (2) bekezdés a) pontjában, b) pont bd) és bf) alpontjában meghatározott, a kérelmezett szakterületnek megfelelő tevékenység vehető figyelembe.

(7) Az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a szakterületnek megfelelő nyolc év szakirányú szakmai gyakorlati időbe[45]

a) építészeti-műszaki tervezési,

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

c) építési műszaki ellenőri,

d) felelős műszaki vezetői,

e) beruházáslebonyolítói,

f) építésügyi igazgatási,

g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési

h)[46] az igazságügyi szakértői

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az a), c), d) vagy h) pontja szerinti, e rendeletben foglalt szakmagyakorlási jogosultsággal végzett tevékenységeknek kell lennie.[47]

10. § (1)[48] A szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati időt az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz

a) építészeti-műszaki tervezési,

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

c) építésügyi műszaki szakértői,

d) építési műszaki ellenőri,

e) felelős műszaki vezetői,

f) beruházáslebonyolítói,

g) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági,

h) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,

i) építésügyi igazgatási

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

11. § (1) Szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő

a) építési műszaki ellenőri,

b) felelős műszaki vezetői,

c) építőipari kivitelezési,

d) építésfelügyeleti,

e) építésügyi hatósági,

f) beruházói-műszaki,

g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,

h) építészeti-műszaki tervezési,

i) építésügyi műszaki szakértői

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az 1. melléklet szerinti gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.

(3)[49] Az építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén előírt szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés szerinti szakmagyakorlási tevékenységi szakterület szerinti tevékenység idejét kell igazolni, azzal, hogy a szakmai gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, szaktárgy oktatói tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb a gyakorlati idő felét tehetik ki.

(4)[50] A műszaki ellenőri szakterület táj- és kertépítészeti részszakterületén az előírt szakmai gyakorlati idő legalább felét az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmú magasépítési, mélyépítési, közlekedési, vízgazdálkodási építményekkel és tájépítészeti létesítményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti tevékenységgel kell igazolni.

12. § (1)[51] A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

(2)[52] A szakmai gyakorlat igazolásának részletes szabályait országos kamarai szabályzat rögzíti.

6. Szakmai címek

13. § (1)[53] A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A szakmai cím nem eredményeztet újabb jogosultságot. A címet a területi kamara titkára által vezetett építésügyi szakmagyakorlók névjegyzékében (a továbbiakban: névjegyzék) fel kell tüntetni mindaddig, amíg a szakmai címhez tartozó jogosultsága fennáll.

(2) A vezető tervezői címhez a tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel és referenciákkal kell rendelkeznie. A cím megszerzésére irányuló kérelmet a területi kamara az erre vonatkozó országos kamarai szabályzat alapján bírálja el. A cím birtokosának a jogosult tervezési szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel kell rendelkeznie. Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).

(3) A tervező gyakornoki cím kérelmezéséhez a szakképzettség megszerzését követően a megszerezni kívánt jogosultsághoz a kérelmező természetes személy előminősítést kérhet a területi kamarától. A területi kamara ellenőrzi a kérelmezni kívánt jogosultsághoz tartozó szakképzettség kreditkövetelmény rendszerének teljesülését. A feltételek teljesítése esetén a kérelmező a tervező gyakornok címről igazolást kap, a címet használhatja, a tervlapokon feltüntetheti a címet, önálló tervezésre azonban nem jogosít.

(4) A tervező műszaki ellenőri címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki rendelkezik építészeti-műszaki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal.

(5)[54]

(6) A mentori címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki vállalja a tervező gyakornoki címmel rendelkező személy szakmai felügyeletét, és segíti szakmai fejlődését.

(7)[55]

(8)[56] "Műemlékek területén gyakorlott" címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, belsőépítész tervező és energetikai tanúsító kérheti, aki a saját szakterületén műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában öt év gyakorlatot igazol.

III. FEJEZET

TERVEZÉS

7. Településtervezés

14. § (1)[57] A településtervezési tevékenység 1. melléklet szerinti dokumentációinak elkészítése jogosultsághoz kötött.

(2) A településtervező feladata az önkormányzat döntései, megbízása és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az 1. melléklet szerinti dokumentáció - a feladat elvégzéséhez szükséges településtervezési szakági tervezők bevonásával történő - elkészítése.

(3) A szakági településtervező feladata a szakterületének megfelelő településtervezési szakági munkarészek és javaslatok elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján.

(4)[58] A településfejlesztési terv megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a településrendezési terv kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervező készítette.

(5)[59] A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és - legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési terv tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.

(6)[60] A tervezőnek az általa készített településrendezési tervet a megrendelő részére történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

(7) A településtervezési szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott tervezési szerződés és az Étv.-ben szabályozott településtervezési szerződés szabályait kell alkalmazni.

(8)[61] Nem folytathat településrendezési tervezési tevékenységet illetékességi területén a településrendezési terv előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy, kivéve, ha az önkormányzat a 6. § (2) bekezdése alapján településrendezési tervezési tevékenységet is folytat.

8. Építészeti-műszaki tervezés

15. § (1)[62] Az Étv. 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést az adott tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező végezhet.

(2)[63] Az építészeti-műszaki tervező feladata az Étv.-ben foglaltak, az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosultsággal végezhető

a) a tervtanácsi terv,

b) a településképi véleményezéshez szükséges terv,

c) a megvalósulási terv

d)[64] az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció

készítése.

(4) Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére.

(5) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól függően - kamarai szabályzatban rögzítettek szerint - korlátozott vagy teljes körű tervezési jogosultsággal folytatható.

(6) Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épelj.) előírásai szerint.

(7) Az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért.

(8) Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

(9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

a)[65] az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy,

b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész.

9. Tervezési program

16. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi.

(2) A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

(3)[66] A tervezési programban - amelyet az építtető és tervező közösen készít elő - a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell

a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,

b) a tervezés előzményeit - előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,

c) az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket,

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,

e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,

f) a helyszín bemutatását,

g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,

h) az építményben üzemelendő technológiákat,

i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,

j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,

l)[67] műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,

m)[68] a szükséges szakági tervezői és szakértői feladatok körét,

n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,

o)[69] a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit,

p)[70] a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján.

10. Tervezési szerződés

17. § (1) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően tartalmazza

a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

b)[71] a tervezési díj összege mellett az elszámolás és a teljesítésigazolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,

c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését.

d)[72] a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.

e)[73] a tervezési szerződéssel érintett építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői vagyoni jogokkal kapcsolatos rendelkezést.

(2) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényben meghatározott esetekben az építészeti-műszaki tervezési szerződéses felek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (a továbbiakban: TSZSZ) fordulhatnak.

(3)[74] Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció készítésére irányuló tervezési szerződés tartalmi elemeinél az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

11. Tervezési díj

18. § A tervezési díj magában foglalja

a) a közvetlen költségek, ennek keretében

aa) a számított munkadíj,

ab)[75]

ac)[76] a terv tervezési szerződés szerint rögzített felhasználásának szerzői díja,

b) a közvetett költségek, ennek keretében a működési költség, anyagjellegű ráfordítás,

c) az értékcsökkenési leírás,

d) az egyéb ráfordítások,

e) a tervezett nyereség

együttes összegét.

IV. FEJEZET

SZAKÉRTÉS

12. Településrendezési szakértés

19. § (1) Az 1. melléklet szerinti településrendezési szakértői vélemények elkészítése jogosultsághoz kötött.

(2) A településrendezési szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. A településrendezési szakértői vizsgálatnak az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, saját kezű aláírását, névjegyzéki jelölését, a szakértői szakterületének megnevezését.

(3) A településrendezési szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért.

(4) A településrendezési szakértő feladatát megbízási szerződés alapján látja el a 20. § (6) bekezdése szerint.

(5)[77] A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési terv vizsgálatát, amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részt vett.

(6) Településtervezési vagy szakági településtervezési jogosultságot szerzett és vezető tervezői címmel rendelkező személy kérelmére a területi kamara titkára az adott szakterületen településrendezési szakértői tevékenység folytatását engedélyezi a 9. § (6) bekezdése szerinti feltétel mellett.

13. Építésügyi műszaki szakértés

20. § (1) Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az Étv. 32. §-a szerinti tevékenysége során az adott ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. Az építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke.

(2) Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen:

a) méretbeli és az állapotfelmérés,

b) műszeres vizsgálat és kutatás,

c) a b) pont elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák,

d) számítások és elemzések elvégzése,

e) statisztikák vizsgálata és elemzése vagy

f) következtetések levonása.

(3) Ha az építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét harminc napon belül köteles bejelenteni a terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szervnek az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján.

(4) Az építésügyi műszaki szakértő a vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, amelyen fel kell tüntetni a szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a szakértői szakterületének megnevezését, a meghatározott szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint.

(5) Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért.

(6) A településrendezési szakértői szerződésre és az építésügyi műszaki szakértői szerződésre a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződést írásban kell megkötni. A szerződés tárgyában meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos megnevezését, a teljesítési határidőt, a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a műszaki szakértő kötelezettségeit, felelősségét és jogait. Amennyiben a felek nem állapodnak meg a díj átadásának időpontjáról, akkor az a szakvélemény átadásával egyidejűleg esedékes. A megrendelő teljesítési kötelezettségének határideje eltérő rendelkezés esetén sem haladhatja meg a számla kézhezvételétől számított harminc napot.

(7) Nem folytathat építésügyi műszaki szakértői tevékenységet

a) ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában az a személy, aki az építmény építési-szerelési munkáit ellenőrizte, mint építési műszaki ellenőr, tervezési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, vagy kivitelezte, vagy a kivitelező felelős műszaki vezetője,

b) ugyanazon tervdokumentáció tekintetében az a személy, aki az építmény engedélyezési vagy kivitelezési tervének készítésében mint tervező részt vett.

V. FEJEZET

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

21. § (1) Az építési műszaki ellenőr az Épkiv. 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja el.

(2) Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében a Ptk.-ban szabályozottak és az Épkiv. 16. § (6) bekezdésében foglaltakon túlmenően rögzíteni kell

a) az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát,

b) az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módját,

c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat.

(3)[78] Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője.

(4) Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

VI. FEJEZET

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

22. § (1)[79] A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

(2) A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződés tartalmazza

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,

bb) a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,

bc) a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,

bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

(3)[80] A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

(4) A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

VII. FEJEZET

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

23. § (1) Az energetikai tanúsító feladata az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről hiteles tanúsítvány kiállítása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) elektronikus programjának segítségével.

(2) Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani.

(3) Az energetikai tanúsító köteles az (1) bekezdés szerinti azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni.

(4) Az energetikai tanúsító felelős

a) az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért,

b) a valós állapotnak megfelelő tartalomért,

c) a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért.

(5) Az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni. A szerződés kötelező tartalmi eleme

a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy épületrész helyrajzi száma),

b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő,

c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje.

(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer keretében a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy

a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá

b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el,

c) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el,

d) akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy

e) akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el.

(7) A (6) bekezdés szerinti ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Az ellenőrzést végző a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ellenőrzött, vagy bármely érintett fél is bejelentheti.

(8) A kizárás tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke dönt, szükség esetén más ellenőrző személyt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ellenőrző személy járt el. A kizárás tárgyában hozott elnöki döntést az érintett felekkel közölni kell.

23/A. §[81] Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt vagy "műemlékek területén gyakorlott" címmel rendelkező szakmagyakorlót kell bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a "műemlékek területén gyakorlott" címmel.

VIII. FEJEZET

A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

14. Általános szabályok

24. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység

a) engedélyezése,

b)[82] folytatásának szüneteltetése, a szüneteltetés megszüntetése,

c)[83] folytatásának megtiltása,

d)[84] folytatásának megtiltása és a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való törlése,

e) folytatójával szembeni bírság kiszabása és

f) folytatásával összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása

g)[85] folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése

iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási tevékenység bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.[86]

(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: e-rendszer) a kérelmező részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

(3)[87] Az elektronikus tárhely igényléséhez - a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve - a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítást követően regisztrálnia kell az e-rendszerben. A kérelmező vagy meghatalmazottja regisztrációval - külön bírálat és döntés nélkül - automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti elektronikus tárhely dokumentumaiba a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként a kérelmező vagy meghatalmazottja, továbbá a kérelmező vagy meghatalmazottja hozzájárulásával a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén az eljáró területi kamara elnöksége tekinthet bele.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti tárhely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig áll a kérelmező rendelkezésére.

(6)[88] A kérelmező a végzettség és a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását, valamint tagsághoz kötött jogosultság esetén, amennyiben még nincs tagsági jogviszonya, a területi kamara elnöksége tagfelvételről szóló véleményét a 39. § szerinti vizsga és a kérelem benyújtása előtt kérelmezi a területi kamarától.

25. § (1) A 24. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető

a) papír alapon (személyesen, megbízott útján vagy postai úton), vagy

b) elektronikusan

ba) párbeszédre épülően (online),

bb) amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülően (offline).

(2)[89] A kérelmező a kérelmet írásban - papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben meghatározottakon túl - benyújthatja bármely területi kamaránál.

(3) A területi kamara - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az e-rendszerbe. Az e-rendszer a kérelem és mellékletei feltöltésekor a kérelmezőnek automatikusan értesítést küld az ügy azonosítójáról, ezért az eljárás megindulásáról értesítést külön már nem kell küldeni.

(4) Az eredeti iratot a szerv visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt - ha már benyújtásra került - minden esetben az e-rendszerben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

(5) Ha a kérelem melléklete az eredeti dokumentum másolata, annak hitelességét a benyújtáskor az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával - közjegyző vagy az iratot eredetileg kiállító szerv, szervezet, oktatási intézmény hitelesítése helyett - a kérelmet befogadó szerv is igazolhatja.

(6) A tényállás tisztázásához kétség esetén, vagy ha egyenértékűségi vizsgálat miatt szükséges a területi kamara titkára bekérheti az eredeti dokumentumokat is.

(7) A szakmagyakorló haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a területi kamarához a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást. Az adatváltozásnak és a tevékenység megszüntetésének a bejelentésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

15. Az engedélyezési eljárás

26. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét (családi és utónév, születési családi és utónév),

b) születési helyét és idejét,

c) a kérelmező anyja születési családi és utónevét,

d) a kérelmező lakcímét,

e) a kérelem tárgyát,

f) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének megnevezését,

g) rendelkezést a kapcsolattartás módjáról.

(2)[90] A kérelem - az eseti engedély iránti kérelmet kivéve - benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a kérelmező részletes szakmai tevékenységét, továbbá igazolni kell

a) a szakirányú szakképzettséget,

b) a szakmai gyakorlatot,

c)[91] az igazgatási szolgáltatási díj befizetését,

(3)[92]

27. § (1) Eseti engedélyt kérhet a kérelmező

a)[93] a Kamtv. 1. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott esetekben,

b) ha saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői feladatot ellátni, és az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét.

(2)[94] Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen annak helyét, tárgyát és jellegét. A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell

a) a szakirányú végzettséget, ha az azt igazoló okirat a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b)[95] a szakirányúság elvégzését, amelynek elbírálásához alkalmas különösen a leckekönyv másolata vagy az oklevél melléklete, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirányúság megállapítása érdekében kéri,

c) a szakmai gyakorlatot,

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését,

e) a hozzátartozói minőséget.

16. A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

28. § (1)[96] Ha a kérelem hiányos, a területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel.

(2)[97] A területi kamara titkára a kérelem elbírálásánál vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak, valamint a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység megfelel-e az engedélyezés feltételeinek. A hatóság a kérelmet visszautasítja, amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg, vagy az engedély kiadását megtagadja, ha a szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltételei nem állnak fenn. Amennyiben a kérelem hiánytalan, a döntést a kérelem beérkezésétől, ha a kérelem hiányos, az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell meghozni és az ügyféllel haladéktalanul közölni. A területi kamara titkára a döntését szóban nem közölheti.

(3)[98] A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén a 24. § (6) bekezdése szerinti, valamint az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri - kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll - a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki.

(4) A területi kamara titkára a kérelemnek az Ákr. 81. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített döntésben ad helyt, amely az Ákr.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:[99]

a)[100] az oklevél megnevezését, számát, szakát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,

b) a szakmagyakorlási tevékenység szakterületének megnevezését,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy névjegyzéki jelölését (tevékenység 1. melléklet szerinti betűjele, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám),

d) az engedély - továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele mellett - határozatlan ideig tartó hatályát,

e)[101] a továbbképzési kötelezettség teljesítése igazolása elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást.

(5) Az eseti engedélyről szóló döntést a területi kamara titkára az Ákr. 81. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített döntéssel hozza meg, amely az Ákr.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:[102]

a)[103] az oklevél megnevezését, számát, szakát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,

b) a szakmagyakorlási szakterület, illetve kategória megnevezését,

c) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,

d) az eseti engedély hatályát, amely - a Kamtv. 1. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével - legfeljebb az adott építmény használatbavételi engedélyének megadásáig, illetve a használatbavétel tudomásulvételéig szól,

e)[104]

(6)[105] Az engedély kiadását megtagadó döntés az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmazza a területi kamara elnöksége véleményének indokolását.

(7)[106] Jogorvoslati eljárásban az országos kamara főtitkára kikérheti a szakterület szerinti szakmai tagozat véleményét a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.

17. Bejelentés

29. § (1) A bejelentés benyújtására a 25. § szerinti engedélykérelem benyújtására előírtakat kell alkalmazni.

(2) Az energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó bejelentésnek a 7. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) Az illetékes területi kamara titkára a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(4) A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül

a) ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti,

b) ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire, valamint a területi kamara a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.

(5) A bejelentésről készített igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintéző nevét,

b) a bejelentő nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését,

d) a bejelentés előterjesztésének napját,

e) a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő személy nyilvántartási számát, a névjegyzéki jelét,

f) azt, hogy a bejelentés - kivéve a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó bejelentést - határozatlan időre, vagy a bejelentésben meghatározott ideig szól.

(6) A területi kamara titkára a bejelentő számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az 1. melléklet szerinti névjegyzéki jelölést ad (tevékenység szerinti betűjel, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám).

(7) A területi kamara titkára eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg - a névjegyzéki jelölés hatálytalanítása mellett - a névjegyzékből törli azt, aki a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy ha a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.

18. Az egységes elektronikus névjegyzék vezetése

30. § (1) A területi kamara titkára az engedély megadásával, illetve a bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg a szakmagyakorlót nyilvántartásba veszi, a névjegyzéki jelölést a határozattal vagy az igazolással közli.

(2) A területi kamarák - az országos kamarák által közösen működtetett, az OÉNY-nyel összekapcsolt, szakterületekre bontott, nyilvános elektronikus - közös névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettség igazolása alapján.

(3)[107] A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben, jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének tényét. A szakmagyakorlási tevékenységek szakterület szerinti jelölését az 1. és 2. melléklet szerint kell a névjegyzékben rögzíteni.

(4) A névjegyzék

a) természetes személy vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (2) bekezdése,

b)[108] cég vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése

szerinti adatokat tartalmazza.

(5)[109] Az elkülönített névjegyzéken a (4) bekezdés szerinti adattartalommal kell vezetni a Kamtv. 1. § (4) bekezdésében meghatározott szakmagyakorlót.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti névjegyzék az Étv. 58. § (1) bekezdése, az Étv. 58. § (10) bekezdés a), c)-f) pontja, a Kamtv. 43. § (2) bekezdés a), b), g)-p) pontja, a Kamtv. 43. § (3) bekezdés a), c)-g) pontja szerinti adatok, valamint a (3) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

19. Szakmagyakorlást végző cégek névjegyzéke

31. § (1) Ha a szakmagyakorlási tevékenységet a cég üzletszerűen gazdasági tevékenységként folytatja, akkor a szakmagyakorlási tevékenységet köteles bejelenteni az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamarának. A bejelentés során a 29. §-ban foglaltak alapján kell eljárni.

(2) A cégre vonatkozó bejelentés alapján a területi kamara a 30. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott adattartalmú névjegyzéket vezet.

20. Hatósági bizonyítvány kiállítása

32. § A területi kamara titkára - külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett - hatósági bizonyítványt állít ki a névjegyzék adataiból, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég névjegyzéki jelöléséről, a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről, amennyiben azt a szakmagyakorló kérelmezi.

21. A szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetése

33. § (1)[110] A szakmagyakorlási tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját meg kell jelölni. A szüneteltetés kezdő időpontjának a kérelem benyújtását követő első munkanap és harmadik hónap közé kell esnie. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető.

(2)[111] A szüneteltetett tevékenység - külön kérelemre - abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a jogi továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja.

(3) Tervező műszaki ellenőri cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.

(4)[112]

IX. FEJEZET

TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ÉS A JOGOSULTSÁGI VIZSGA

22. Továbbképzés

34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - köteles továbbképzést teljesíteni.

(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

(3)[113] A továbbképzés típusa

a) a továbbképzési időszak alatt egy alkalommal teljesítendő jogi,

b) az országos kamara szabályzatában meghatározott módon teljesítendő szakmai

továbbképzés.

(4)[114]

35. § (1)[115] A továbbképzést - amennyiben a tevékenység a felnőttképzésről szóló törvény szerint bejelentés-köteles, úgy a bejelentést követően - az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.

(2)[116] Az országos kamara a továbbképzések szervezésére egy vagy több szakértői testületet működtet. A szakértői testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el.

23. A továbbképzés tartalma

36. §[117] (1) A jogi továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként az országos kamara dolgozza ki, és a miniszternek mutatja be. A tematikához kapcsolódó oktatási anyagokat az országos kamara dolgozza ki.

(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, valamint teljesítésének rendszerességét az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

(3) A jogi továbbképzést az országos kamara által elfogadott oktató tarthatja.

(4) A jogi továbbképzés formája lehet

a) internetalapú távoktatás, amely számonkéréssel zárul, vagy

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel.

24. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

37. §[118] A területi kamara közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezeti a szakmagyakorlók továbbképzésének teljesítését. A névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló köteles a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására.

25. A jogosultsági vizsga[119]

38. §[120] (1) A jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja annak ellenőrzése, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben elsajátította-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, így képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

(2)[121] A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtását megelőzően az előírt, a területi kamara által a 24. § (6) bekezdése szerint igazolt szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítését követően a szakmagyakorlónak vizsgát kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.

(3) A vizsgát az országos kamara szervezi és bonyolítja le. A vizsga szakértői testületének tagjait az országos kamara bízza meg. A vizsga szakértői testületének egy tagja a miniszter által megbízott személy. A vizsga szakértői testület ügyrendjét maga állapítja meg. Az egyes vizsgákra az ügyrend szerint kijelölt vizsgabizottság az elnökből és 2-4 tagból áll.

(4) A vizsga díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17 000 forint, a szakterületi rész díja 17 000 forint. A vizsga a 39. § (10) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén megismételhető. A javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos.

(5) A vizsga díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára.

(6) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, ha a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Ha a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző ötödik munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

(7) A jogosultsági vizsga általános vagy szakterületi része alól a vizsga szakértői testülete az ügyrendje szerint felmentést ad, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye legalább 80%-ban megegyezik az általános vagy szakterületi rész követelményrendszerével.

39. §[122] (1) A vizsga általános és szakterületi részből áll. A vizsga formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgát a (10) bekezdésben meghatározott esetben kell tenni.

(2) A vizsgára a szervező országos kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezőt a vizsga szervezője nyilvántartásba veszi.

(3) A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga képletgyűjteménye kivételével.

(4) A vizsga általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll:

a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az Étv. alapismerete, a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen

aa) a településrendezési szabályok, követelmények,

ab) az építési folyamat,

ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények,

ad) szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok,

ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok,

af) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények,

ag) a hatósági engedélyek megszerzéséhez, az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges szabályok,

b) a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, érvényesség),

c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek,

d) az örökségvédelem,

e) a kamarai etikai-fegyelmi eljárás

ismerete.

(5) A vizsga szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) az energetikai tanúsító jogosultság kivételével az alábbi ismeretkörből áll:

a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételei, szabályai,

b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó

ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, díjszámítás),

bb) vonatkozó szabványok,

bc) az építési hulladék kezelése,

bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények,

be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek,

bf) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményei,

c) a településtervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények ismerete.

d)[123] a magasépítési szakterület műemléki részszakterületén műemlékekkel kapcsolatos emelt szintű ismeretek, ha a szakmagyakorló nem rendelkezik okleveles építészmérnök szakképzettséggel vagy műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel.

(6) A vizsga szakterületi része az energetikai tanúsítói jogosultság esetén az alábbi ismeretkörökből áll:

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya,

b) a belső környezet kritériumai, így a hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás,

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszerei,

d) az épületgépészeti, így a fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási rendszerek azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számítása, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere),

f) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása,

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása,

h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai,

i) a tanúsítás dokumentálása.

(7) A vizsga időtartama legfeljebb 120 perc.

(8) A vizsga kérdéseit az országos kamara - a miniszter egyetértésével - állítja össze, és a honlapján közzéteszi. A vizsgán ezek közül azok a kérdések szerepelnek, amelyeket a vizsgabizottság állít össze.

(9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető.

(10) A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50-70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga eredménytelen, szóbeli vizsgára a vizsgázó nem bocsátható, az írásbeli vizsgát ismételni köteles.

(11) A vizsgaszervező a vizsga eredményét a vizsgát követő legfeljebb 5 napon belül megküldi a szakmagyakorlónak, a letételét igazolja, külön kérelem nélkül gondoskodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

X. FEJEZET

EGT-ÁLLAM SZOLGÁLTATÓIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

26. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

40. § (1) A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató, Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik.

(2) A Szolgtv. szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.

(3) A (2) bekezdésben kijelölt területi kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartást vezet.

(4) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell:

a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,

b) a szakmai képesítést igazoló okiratot,

c) a tagállami állampolgárság igazolását,

d) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,

e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen letelepedett valamely tagállamban, továbbá

f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

(5) Az elkülönítetten vezetett közhiteles névjegyzéket vezető (2) bekezdésben kijelölt területi kamara ezen névjegyzékből törli azt a személyt, aki a külön jogszabály szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

27. Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás

41. § (1) Valamely tagállam állampolgára a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítésének elismerése iránti kérelmével egyidejűleg nyújtja be a Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.

(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban:

a)[124] a szakterületnek megfelelő szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b)[125] a szakirányúság elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirányúság megállapítása érdekében kéri,

c) az építészeti tervezési szakterületen tevékenységet megkezdő személyek kérelme kivételével a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását,

d) a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a küldő vagy származási országbeli jogosultságára vonatkozó igazolást, beleértve a szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, időtartamát.

(3)[126] A kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakmai képesítés elismeréséről szóló, véglegessé vált határozatával együtt haladéktalanul megküldi az 5. § szerint hatáskörrel rendelkező területi kamarának. A területi kamara a megküldött iratok alapján

a) az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy

b) az engedély kiadását és a névjegyzékbe vételt megtagadja.

XI. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁG SZOLGÁLTATÓI

42. § Harmadik országbeli szolgáltatók számára jogosultság az e rendeletben foglaltak szerint, viszonosság alapján állapítható meg.

XII. FEJEZET

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

28. Közös szabályok

43. § (1) A területi kamara titkára a szakmagyakorlóval szemben hatósági eljárást folytat le, és jogkövetkezményt állapít meg

a)[127]

b) a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának jogerős döntése alapján,

c)[128] az Épelj. 66. § (2) bekezdése és (3) bekezdés b) pontja szerinti megkeresésre,

d) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei hiánya esetén,

e) az energetikai tanúsítványok tekintetében a független ellenőrzési rendszert működtető szerv kezdeményezésére.

(2)[129] A területi kamara titkára az (1) bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre a 44. § szerinti jogkövetkezményt állapít meg.

(3) A jogkövetkezményt megállapító területi kamara titkára a döntését az OÉNY e-szankció alkalmazásban rögzített jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-rendszerben.

(4) Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az e-szankció elektronikus alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanapon elvégezni.

(5) A jogkövetkezményeket megállapító döntés meghozatala előtt a területi kamara titkára minden esetben köteles ellenőrizni, hogy e-szankció alkalmazással rögzített adatállományban, az adott szakmagyakorlóval szemben jogkövetkezmény állapítottak-e meg. Amennyiben a szabályozás a fokozatosság elve alapján súlyosabb szankciót is kilátásba helyez, a jogkövetkezmény megállapításakor az e-szankció adatállományban rögzített valamennyi jogkövetkezményt figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a szankciót mely hatóság vagy szerv állapította meg.

(6)[130] Az e rendelet alapján megállapított bírság összege - egy éven belüli ismételt bírságolandó szabálytalanság esetén - az előzőleg megállapított bírság 150%-ánál kevesebb nem lehet.

(7) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok megsértése miatt - hatáskör hiányában vagy kormányrendeletben előírt esetekben - az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazás használatával köteles elektronikus úton megkeresni a névjegyzéket vezető területi kamarát. A területi kamara, az elektronikus megkeresés alapján, harminc napon belül köteles eljárást indítani a szakmagyakorlási tevékenységet folytató ellen, és az eljárást lezáró döntéséről a megkereső hatóságot az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazás használatával elektronikus úton értesíteni.

29. Jogkövetkezmények típusai

44. §[131] (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót,

a) ha a Kamtv. 43. § (5) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

b) ha a 37. § (1) szerinti adategyeztetési kötelezettségét nem teljesítette,

c) ha a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja, illetve b) pont bb) alpontja szerinti díjat határidőre nem fizette be,

d) az Épelj. 66. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén.

(2) A területi kamara titkára az építésfelügyeleti hatóság megkeresése alapján a felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az Épelj. 66. § (3) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az Étv. 52. § (2) bekezdés b) pontja alapján bírsággal sújtja, amelynek mértéke 100 000 forint.

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra.

(4) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását

a) hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló egy éven belül legalább három alkalommal az (1) bekezdés d) pontja szerinti - egyéves elévülési idővel bíró - véglegessé vált titkári figyelmeztetésben részesült,

b) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta a szakmagyakorlót,

c) ha a kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor a kamarai tagság felfüggesztésével egy időben, annak következményeként annak időtartamáig,

d) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig,

e) az (1) bekezdés a)-c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló a kötelezettségét a figyelmeztető határozatban foglalt határidőre sem teljesíti,

f) egy év időtartamra, ha a szakmagyakorló a szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységet,

g) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben.

(5) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha

a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,

b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik,

c) a kérelemben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,

d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés d) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,

e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták, a kamarai tagság törlésével egy időben, annak következményeként,

f) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott,

g) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet,

h) az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés g) pontja szerinti felfüggesztő határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,

i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy az energetikai tanúsító egy éven belül kétszer a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott azért, mert az általa készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől,

j) a kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,

k) a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőig sem igazolja a díjfizetési kötelezettségének teljesítését.

45. §[132] (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenység csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető.

(2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre

a) a 44. § (5) bekezdés a)-c), g) vagy j) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított egy éven belül,

b) a 44. § (5) bekezdés e), f) vagy i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított három éven belül

a névjegyzékbe nem vehető fel.

(3) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlés után szakmagyakorlási tevékenység csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező a kamara felé fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz.

(4) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.

(5) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról, névjegyzékből való törléséről, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.

45/A. §[133] (1) Az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mint független ellenőrző szervezet a feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az energetikai tanúsítvány kiállítóját, ha a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a tényszerű állapottól.

(2) A tanúsító a feltárt hibát a korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával köteles javítani. A javítás során a javításkor hatályos jogszabályok és a javításkor érvényes műszaki állapot szerint kell végezni a tanúsítást.

(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben készített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az építésiengedély-kérelem, az annak módosítására irányuló kérelem vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes szabályoknak megfelelőn

a) el kell készítenie az R1. 2. melléklet 2.16. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének igazolását, továbbá

b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti összefoglaló lapján.

(4) A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától

a) lakóépületek esetén tizenöt napon,

b) egyéb esetben harminc napon

belül javítani.

(5) A tanúsító a javítás után nyolc napon belül megküldi a javított hiteles tanúsítványt a tanúsítvány megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e a határozatában foglaltaknak.

(6) Ha a tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsítvány kiállításáról az e §-ban foglalt szabályok betartása mellett.

45/B. §[134] (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállítójára, ha az

a) a 45/A. §-ban foglaltakról nem gondoskodott,

b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a jogszabályban foglaltaktól, vagy a tanúsítványa nem tényszerű, vagy

c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki.

(2) A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara - az (1) bekezdésben meghatározott körülmények figyelembevételével történő - mérlegelése alapján, tanúsítványonként a tanúsítványban meghatározott hasznos alapterületre vetítve

a)[135] 150 m2 alatt legfeljebb 130 000 forint,

b)[136] 150 m2 fölött legfeljebb 260 000 forint

lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(3)[137] A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni, a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részletfizetés legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhető.

(4) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító szervezet részére.

(5)[138] A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot közölni kell a tanúsító nyilvántartó névjegyzéket vezető szervvel.

(6)[139] Ha tanúsító nem fizeti meg a (4) bekezdésben foglalt határidőre a bírságot, a független ellenőrző szervezet kezdeményezi a névjegyzéket vezető szerv titkáránál, hogy a kötelezettség teljesítéséig tiltsa meg a szakmagyakorlási tevékenység folytatását.

(7) Bírság a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a jogszabálynak nem megfelelő tanúsítványról való tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a tanúsítvány kiállításától számított tíz éven belül szabható ki.

(8)[140]

30. A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás

46. § (1) A területi kamara titkára az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés beérkezésétől számított nyolc napon belül

a) tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,

b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy

bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, valamint

c)[141] tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén megtiltja a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges szakmagyakorlási tevékenységet.

(2) Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha a kamara tudomására jut olyan egyéb jogerős bírósági ítélet (külföldi, választottbírósági), vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon adatokat tartalmazza, mint az értesítés.

(3) Az építészeti-műszaki tervező

a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel,

b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,

c) teljesítésigazolással, vagy

d) a TSZSZ szakvéleményével

igazolva írásban bejelentheti a területi kamarának, hogy másik építészeti-műszaki tervezővel (fizetésre kötelezett) megkötött tervezési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem történt meg (a továbbiakban: nemfizetési jelzés).

(4) Ha a nemfizetési jelzés hiányos, a területi kamara annak beérkezésétől számított nyolc napon belül - harminc napos póthatáridő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt. A hiánypótlás elmaradása esetén a kamara nyolc napon belül értesíti a bejelentőt a beadvány elutasításáról.

(5) A területi kamara a nemfizetési jelzés beérkezésétől - hiánypótlás esetén a pótlástól - számított nyolc napon belül

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,

b) felhívja a fizetésre kötelezettet, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy

bb) hogy a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú bírósági eljárásban a díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági határozatot hoztak, valamint

c) tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát.

(6)[142] Ha a díjfizetésre kötelezett hatvan napon belül nem igazolja a meghatározottakat, a területi kamara a határidő lejártát követő nyolc napon belül az Ákr. szerinti határozatot hoz az adott szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltásáról.

(7)[143] A (6) bekezdés szerinti felfüggesztés megszűnik az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés vagy alvállalkozói nemfizetési jelzés alapjául szolgáló díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásakor. Amennyiben az építészeti-műszaki tervező a felfüggesztési határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, a kamara az engedély visszavonásával egyidejűleg törli a névjegyzékből.

(8)[144] A területi kamara titkára felfüggeszti az energetikai tanúsító jogosultságát, ha a 45/B. §-ban foglalt bírságot határidőre nem fizeti meg, valamint erről az OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A felfüggesztés addig marad hatályban, amíg a tanúsító a bírság megfizetését nem igazolja a területi kamara titkárának. A bírság megfizetésének megtörténtéről a területi kamara titkára értesíti az OÉNY üzemeltetőjét.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, az 5. § (1)-(5) és (7) bekezdése, a 6. § (1) és (6) bekezdése, a 7-14. §, a 19-23. §, a 24. § (1) bekezdése, a 26-46. §, a 49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51-52. §, az 53. § (3) bekezdése és az 55. § b)-h) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § (2)-(6) bekezdése és a 25. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(4)[145] A 2014. január 1-jét megelőzően engedélyezett és névjegyzékbe vett, vagy bejelentés alapján névjegyzékbe vett 1-3. melléklet szerinti szakmagyakorlási tevékenység a továbbképzési kötelezettségek teljesítése mellett folytatható.

(5) A területi kamara titkára a változással érintett jogosultság tekintetében az 1. melléklet szerinti szak- és részterületnek megfelelő besorolásról a szakmagyakorlót a továbbképzési időszakának befejezéséig hivatalból értesíti. Ezen időszakig a szakmagyakorló a korábbi jogosultsági besorolásának megfelelően folytathatja a tevékenységet.

(6)[146] Azon jogosultságok tekintetében, amelyeket az 1-3. melléklet nem tartalmaz, - a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével - az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a területi kamara titkára köteles a jogosultság megszűnéséről a szakmagyakorlót írásban értesíteni.

(7) A 2014. január 1-jét megelőzően építésügyi igazgatási szakértői területen kiadott engedélyek 2014. július 1-ig hatályosak, ezt követően a tevékenység engedély nélkül folytatható.

(8)[147] A 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen, az építmények gépészeti tervezése szakterületen anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési jogosultsággal, és az építmények technológiai tervezés szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység vonatkozásában kiadott engedélyek - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - 2015. december 31-éig hatályosak.

(9)[148] Az 1. mellékletben meghatározott képesítési követelménytől eltérően az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő építésügyi műszaki szakértői tevékenység engedélyezhető annak az igazságügyi szakértőnek is, aki műszaki felsőoktatás keretében szerzett szakirányú főiskolai szakképzettséggel rendelkezik, és akit 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe jogszabály alapján az építésügyi szakterületre felvettek, és az igazságügyi szakértői névjegyzékben építésügyi szakterületen jelenleg is szerepel, továbbá rendelkezik 2006. január 1-jét megelőző tízéves szakmai gyakorlattal.

(10)[149] A 34. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét megelőzően megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az a szakmagyakorló, akinek a továbbképzési kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.

(11) A beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-jét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül folytatható.

(12)[150] Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(13)[151] E rendelet gyakorlati idő számítására vonatkozó szabályait a felelős műszaki vezetői tevékenységek engedélyezése során az építési szakterület részszakterülete, az építménygépészeti szakterület részszakterülete, az építményvillamossági szakterület részszakterülete, valamint a villamosság szakterület részszakterülete esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eljárás során szakmai gyakorlati időként az előírt végzettséget megelőzően, a végzettséggel megegyező szakterületen szerzett mestervizsgát követően teljesített szakmai gyakorlat is figyelembe vehető.

48. §[152] A felelős műszaki vezetői "AM" kategória szakterületen jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az MV-É-M részszakterületre hivatalból át kell sorolni a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül. A területi mérnöki kamara legkésőbb 2015. április 1-jéig átadja az arra illetékes területi építész kamarának a nyilvántartásában lévő "AM" szakterületi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakmagyakorló teljes iratanyagát. A területi mérnöki kamara által átadott "AM" jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót külön kérelem és igazgatási díj megfizetése nélkül az illetékes területi építész kamara MV-É-M névjegyzéki jelöléssel nyilvántartásba veszi.

49. §[153] (1) Az az építésügyi műszaki szakértő, aki a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti építésügyi műszaki szakértő építészet szakterület műemlékvédelem részszakterületen 2013. december 31-én szakmagyakorlási engedéllyel rendelkezett, az az illetékes építész kamaránál 2015. december 31-ig díjfizetés nélkül kezdeményezheti jogosultságának visszaállítását.

(2) A 6. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti továbbképzési időszak a jogosultság visszaállításának napjával kezdődik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti beszámolót nem kell teljesíteni.

50. §[154] Műemlék építmény esetén a 2015. április 1. előtt

a) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet irányító MV-É szakterületen bejegyzett felelős műszaki vezető jogosult műemléken felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, a kivitelezési szerződés teljesítéséig;

b) megkötött szerződéssel rendelkező SZÉSZ szakterületen bejegyzett építésügyi műszaki szakértő jogosult műemléken építésügyi műszaki szakértői tevékenység végzésére, a szerződés teljesítéséig.

51. §[155] A 2014. január 1-jét megelőzően közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat szerinti sajátos műszaki tervezési terület KÉ-VK, KÉ-VV, KÉ-KK, KÉ-LK, vagy a KÉ-HK tervezési részszakterületére hivatalból át kell sorolni az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül.

52. §[156] E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt elemet a tervezési szerződésnek akkor kell tartalmaznia, ha

a) a tervezési szerződést 2017. január 1-jét követően kötötték és

b) az e tervezési szerződés alapján végzett tervezési tevékenység elektronikus építési naplójának készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követően kerül sor.

53. §[157] Az 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat B:7 és C:7 mezője szerinti SZÉM3 szakértői jogosultsággal (a továbbiakban: SZÉM3 szakértői jogosultság) rendelkező szakmagyakorlónak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését követő 60 napon belül a területi kamara titkárának felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a Módr1. hatálybalépését követően a SZÉM3 szakértői jogosultság helyébe lépő, a sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületek közül melyik részszakterületen kívánja jogosultságát folytatni. Amennyiben a szakmagyakorló a nyilatkozatételre biztosított határidőig nem nyilatkozik, ezt követően a területi kamara titkára 30 napon belül gondoskodik a SZÉM3 szakértői jogosultság valamennyi sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületre történő átsorolásáról.

54. §[158] Ha e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezései folytán a névjegyzékben már szerepelő szakmagyakorlónak a névjegyzéket vezető szervnél a szakmagyakorlás folytatása érdekében eljárást kell kezdeményeznie, szakmagyakorlási tevékenységét - a névjegyzéket vezető szerv döntéséig, de legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 60. napig - e rendeletnek a Módr1. hatálybalépése előtt hatályos előírásai szerint folytathatja.

55. §[159] (1) Műemlék építmény esetén a 2022. április 1. előtt megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet ellenőrző ME-É szakterületen bejegyzett műszaki ellenőr jogosult műemléken a műszaki ellenőri tevékenység végzésére a kivitelezési szerződés teljesítéséig.

(2) Az 5. § (8) bekezdésében meghatározott részszakterületek vonatkozásában a képesítési követelménynek nem megfelelő szakképzettség esetén a szakmagyakorlás a Magyar Építész Kamara szakértői testületének véleménye alapján engedélyezhető annak is, aki a Módr1. hatálybalépése előtt jogszerűen gyakorolta az adott részszakterületi tevékenységet, de a Módr1. hatálybalépését követően már nem felel meg az adott részszakterülettel szemben támasztott szakképzettségre vonatkozó előírásoknak. A Magyar Építész Kamara szakértői testülete a véleményének kialakítása során figyelembe veszi az igazolt szakképzettséget, a teljesített kreditszámokat, a szakirányú szakmai gyakorlatot, a szerzett jogokat és a meglévő jogosultságokat.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez[160]

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

I. Szakma

Településtervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási terület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Településtervezési területTelepüléstervezési
szakterület
TTTelepülésrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és
jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció
településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata,
településterv (településfejlesztési terv, helyi építési szabályzat, kerületi építési
szabályzat és fővárosi rendezési szabályzat) és ennek készítéséhez
szükséges megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat, települési környezeti
értékelés, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi
hatástanulmány készítése
- a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges esetben - településtervezési
szakági tervezők bevonásával.
okleveles településmérnök5 év
3.Településtervezési szakági
tervezési terület
Településtervezési
zöldfelületi és tájrendezési
szakterület
TKTáji, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés,
értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és
feltételek és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész
és javaslat készítése.
okleveles tájépítész mérnök5 év
4.Településtervezési
közlekedési szakterület
TKÖKözlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök
5 év
5.Településtervezési vízközmű
szakterület
TVVíziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
5 év
6.Településtervezési energia-
közmű szakterület
TEEnergiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás
vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles energetikai
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
5 év
7.Településtervezési hírközlési
szakterület
THHírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-
informatikus
5 év

II. Szakma

Építészeti-műszaki tervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási
terület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Építészeti tervezési területÉAz általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi
vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint
jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki
jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi
védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény
tömegét megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés
b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó
esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
dokumentációk készítésénél.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági
településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi
hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.
okleveles építészmérnök2 év
3.Belsőépítészeti tervezési
szakterület
Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése.
Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.
okleveles építész tervező
művész,
okleveles belsőépítész
környezettervező művész
2 év
4.Táj- és kertépítészeti tervezési területKTerep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának tervezése (a belső út- és
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló
táj- és kertépítészeti tervek készítése közterületen és telken, továbbá
tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti
építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél
magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek
elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott
dokumentáció elkészítése.
táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles
kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész
2 év
5.Közlekedési építmények tervezési
szakterület
részszakterület szerintrészszakterület szerint
6.Sajátos műszaki
tervezési terület
Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-VAOrszágos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok,
városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-
szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi
létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem
tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése.
Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,
beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
3 év
közlekedés-építőmérnök8 év
kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.
7.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-VKVasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,
rakodók, átfejtők, tárolók) és vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,
beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati
kisvasút- és szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
közlekedésmérnök8 év
8.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti villamos
berendezések, áramellátás
részszakterület
KÉ-VVVasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító
berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos
felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint
a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási
energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő
rendszerek tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
8 év
9.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, közúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-KKözút, út (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit -
tervezése. Közúti műtárgyak tervezése 4 m nyílásig. Valamennyi közút
forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve
az Evt. szerinti erdészeti magánút tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
3 év
közlekedés-építőmérnök8 év
10.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, közúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-KKValamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának
tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
közlekedésmérnök8 év
11.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, légiközlekedési
építmények tervezési
részszakterület
KÉ-LRepülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki
tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi
jármű állóhely, repülőtéri tárolóhelyek tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
8 év
12.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, légiközlekedési
építmények közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-LKLégi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának,
a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
8 év
13.Közlekedési építmények tervezési
szakterület hajózási építmények
tervezési részszakterület
KÉ-HAHajózási építmények tervezése.okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
8 év
14.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, hajózási építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-HKHajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének
tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
8 év
15.Hírközlési építmények tervezési
szakterület
HIrészszakterület szerintrészszakterület szerint
16.Hírközlési építmények tervezési
szakterület, vezetékes hírközlési
építmények tervezési
részszakterület
HI-VVezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix
telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez
szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
17.Hírközlési építmények tervezési
szakterület, vezeték nélküli
hírközlési építmények tervezési
részszakterület
HI-VNVezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek
építményeinek tervezése, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
18.Informatikai tervezési szakterületITA létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről
és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos
informatikai beruházások informatikai terveinek készítése és ellenőrzése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
mérnökinformatikus,
okleveles műszaki
informatikus,
okleveles programtervező
informatikus,
okleveles
gazdaságinformatikus,
okleveles alkalmazott
matematikus,
okleveles programtervező
matematikus,
villamosmérnök,
mérnökinformatikus,
programtervező informatikus,
gazdaságinformatikus,
üzemmérnök-informatikus
(BPROF),
programtervező
matematikus,
programozó matematikus
3 év
5 év
19.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
VZrészszakterület szerintrészszakterület szerint
20.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület, települési
víziközmű tervezési részszakterület
VZ-TELTelepülési vízgazdálkodási építmények, így ivó- és ipari vízellátás,
víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz-gazdálkodási építmények
tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
3 év
[161]
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
8 év
21.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület, területi
vízgazdálkodás építmények
tervezési részszakterület
VZ-TERTerületi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek,
építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
3 év
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
8 év
22.Vízgazdálkodási tervezési
szakterület, egyéb vízgazdálkodási
tervezési részszakterület
VZ-VGVízrajz, vízfeltárás, kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás
építményeinek tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
okleveles hidrogeológus
mérnök
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
8 év
23.Bányászati építmények tervezési
szakterület
BSzilárdásványi nyersanyagok és fluidium bányászatával és geotermikus
energiával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési
üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati
módszerekkel épülő föld alatti létesítmények, alagutak bányászati tervezése.
okleveles bánya- és
geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök
3 év
24.Gáz- és olajipari építmények
tervezési szakterület
GOKőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes
földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy
mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények, valamint
földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezetékek, földgáz
és PB-gáz felhasználói berendezések (gázfelhasználó technológiai rendszer
≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb
cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy
annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy
szolgáltatási célú tartályos gáztárolók tervezése.
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
földgázellátási szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
3 év
földgázellátási szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
5 év
25.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
26.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület, hőenergetikai
építmények tervezési
részszakterület
EN-HŐHőenergetikai előállító-átalakító és tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.
okleveles szakirányú
gépészmérnök, okleveles
szakirányú energetikai
mérnök,
3 év
szakirányú gépészmérnök
energetikai mérnök
8 év
27.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület,
villamosenergetikai építmények
tervezési részszakterület
EN-VIVillamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek
építményeinek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú
energetikai mérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök
3 év
5 év
28.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület, megújuló
energia építmények tervezési
részszakterület
EN-MEMegújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,
fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú
energetikai mérnök,
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök
8 év
29.Szakági műszaki
tervezési terület
Hídszerkezeti tervezési szakterületHTÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, híd- és
különleges szerkezetek tervezése.
okleveles szerkezet-
építőmérnök (emelt szintű
szakirányú kredit-
tartalommal)
7 év
30.Tartószerkezeti tervezési
szakterület
TÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést,
különleges szerkezetek tervezése.
okleveles építőmérnök
okleveles szerkezet-
építőmérnök
5 év
31.Tartószerkezeti tervezési
szakterület, épületek tartószerkezeti
tervezési részszakterület
T-ÉÉpületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése.
okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti
kreditteljesítéssel)
5 év
32.Építmények gépészeti tervezési
szakterület
GÉpületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és
berendezései közműre való rákötésig, létesítmények gázellátása, földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, földgáz és PB-gáz
felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó
technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú,
éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem
minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók,
továbbá épületek hőellátó, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai
rendszerei és berendezéseinek tervezése. Telekhatáron belüli
épületegyüttes, létesítmények és technológiai rendszereket ellátó
energiaközpontok és vezetékrendszerek tervezése a közművekre történő
rácsatlakozásig. Technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi
gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz, gőz stb.) tervezése. Az épületek,
létesítmények energiagazdálkodás tervezése, megújuló energiák
hasznosításával kapcsolatos rendszerek tervezése. Fürdő és uszoda
gépészeti rendszerek tervezése.
okleveles gépészmérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
3 év
gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
energetikai mérnök
épületenergetika
szakirány/specializáció
8 év
33.Építmények gépészeti tervezési
szakterület, épületfizikai tervezési
részszakterület
G-ÉFÉpületfizikai hőszigetelési tervezés. Helyszíni körülmények mérése,
sajátosságok felmérése. Épületek hőszigeteléséhez tervezési, kiindulási
adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés
megítélése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex hőtani
vizsgálatai, méretezései, a hőszigetelés szerkezeti kialakításai, megoldások
tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész specializáció,
okleveles villamosmérnök
3 év
34.Építészeti akusztikai tervezési
szakterület
AÉpítészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés,
épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.
okleveles villamosmérnök,
okleveles építészmérnök,
5 év
Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok
meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési
sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés
minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.
Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási
adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek
akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata,
méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.
Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási
adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség
elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások
tervezése.
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök,
villamosmérnök,
szerkezet-építőmérnök,
gépészmérnök
8 év
35.Építményvillamossági tervezési
szakterület
VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és
beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos
energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig,
valamint villamos megújuló rendszerek a közcélú csatlakozási pontig)
tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai
mérnök,
okleveles mechatronikai
mérnök,
3 év
villamosmérnök,
biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök
8 év
36.Geotechnikai tervezési szakterületGTTalajvizsgálati jelentések készítése, sík és mélyalapozás földművek,
sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika,
dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld alatti
műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek
geotechnikai tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése,
geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök
geotechnika
szakirány/specializáció,
okleveles építőmérnök emelt
szintű szakirányú kredit
tartalommal
3 év
37.Geotechnikai tervezési szakterület,
egyszerű geotechnikai feladatok
részszakterület
GT-KTalajvizsgálati jelentés készítése és geotechnikai tervezés az alábbi
szakterületeken:
- 15 m összmagasságot meg nem haladó, terepszint alatt legfeljebb
4 m-es építmény síkalapozása,
- víztelenítés maximális 1,0 m-es vízszintcsökkentéssel,
- 6 m-nél nem magasabb földművek (út- és vasútépítés,
árvízvédelem),
- 6 m-nél nem mélyebb bevágások,
- 6 m-nél nem magasabb támszerkezet,
- 4 m-nél nem mélyebb munkagödör,
- környezetvédelmi geotechnikai feladatok,
- felszíni vízelvezetés 1 km2 feletti vízgyűjtő terület esetén.
okleveles építőmérnök
infrastruktúra szakirány,
okleveles építőmérnök
szerkezet szakirány,
okleveles építőmérnök
vízépítő szakirány,
építőmérnök geotechnika
szakirány,
5 év
építőmérnök infrastruktúra
szakirány,
építőmérnök vízépítő
szakirány,
építőmérnök szerkezet
szakirány,
építőmérnök emelt szintű
szakirányú kredit tartalommal
8 év
38.Technológiai tervezési
terület
Gépészeti technológiai tervezési
szakterület
GPTa) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok hajtása és irányítása
a felvonó és mozgólépcső kivételével,
okleveles gépészmérnök5 év
b) dinamikai méretezést igénylő gépalapok tervezése,
c) gépészeti jellegű egyéb építmények és egyes üzemek technológiai
tervezése,
d) építmények rendeltetésszerű használatához szükséges vagy azt elősegítő
épületgépészeti, gépesítési, mechatronikai, gyártástechnológiai tervezése
gépészmérnök8 év
39.Építéstechnológiai tervezési
szakterület
ÉPTa) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának
tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű
szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási
technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések
tervezése
okleveles építőmérnök
okleveles építészmérnök
5 év
építőmérnök
építészmérnök
8 év
40.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület
EÜTrészszakterület szerintrészszakterület szerint
41.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
orvostechnológiai műszaki tervezési
részszakterület
EÜT-MEgészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek
orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
5 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
42.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
gyógyászati gázellátó hálózat
tervezési részszakterület
EÜT-GEgészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben
a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök,
gépészmérnök,
villamosmérnök,
5 év
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
43.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
ionizáló sugárzás elleni védelmet
igénylő egységek és készülék
tervezési részszakterület
EÜT-REgészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló
sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök,
informatikus,
5 év
okleveles egészségügyi
mérnök,
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
44.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület
VErészszakterület szerintrészszakterület szerint
45.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület,
vegyészmérnöki technológiai
tervezési részszakterület
VE-VVegyipari-kémiai rendszerek, petrolkémiai és szénhidrogén-ipari rendszerek,
gyógyszer-, kozmetikai és rokonipari rendszerek, háztartási vegyipari
rendszerek technológiai tervezése. Lakk- és festékipari gyártástechnológia.
Mezőgazdasági és élelmiszer kémiai-vegyipari technológia tervezés. Víz- és
szennyvízkezelési rendszerek kémiai-vegyipari technológiája. Műanyag- és
gumiipari, speciális technológia és szakági tervezése. Szilikát- és építőanyag
ipari kémiai-vegyipari technológia és szakági tervezése. Környezetkémiai
technológiai és szakági tervezés. Vegy- és rokonipari méréstechnika,
műszeres analitika és folyamatszabályozás.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
46.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület, biomérnöki
technológiai tervezés
részszakterület
VE-BBioipari folyamattervezés, biomérnöki, biokémiai és molekuláris biológiai
technológia és szakági tervezés. Élelmiszeripari és tartósítóipari kémiai-
vegyipari, víz- és szennyvízkezelési biológiai, környezetkémiai és
környezetvédelmi biokémiai technológia és szakági tervezés. Talaj, talajvíz,
víz és más közeg helyszíni és laboratóriumi biológiai-biokémiai vizsgálatai.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
47.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület,
korrózióvédelmi technológiai
tervezési részszakterület
VE-KÉpítmények, továbbá szerkezetek, tároló- és technológiai berendezések
felületének korrózióvédelme, építmények bevonatos felületvédelme, felület
átalakítása technológiája és szakági tervezése. Korróziós diagnosztika,
korrózióvédelmi bevonatok, átmeneti és inhibitoros korrózióvédelem
technológiája és szakági tervezése. Talaj, talajvíz, víz és más korróziós
közeg helyszíni és laboratóriumi korrózióvédelmi vizsgálatai, korrózióvédelmi
méréstechnika, folyamatszabályozás technológiai és szakági tervezése.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
48.Erdőmérnöki tervezési
szakterület
ERErdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási
létesítmények tervezése. Erdészeti építmények tervezése. Erdészeti
geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés.
Erdőgazdálkodási technológiák tervezése. Erdők, zöldfelületek, fásítások
tervezése. Közjóléti létesítmények tervezése, tájrendezés. Vadgazdálkodási,
vadászati létesítmények tervezése.
okleveles erdőmérnök5 év
49.Faipari mérnöki tervezési
szakterület
FArészszakterület szerintrészszakterület szerint
50.Faipari mérnöki faanyagvédelmi
tervezési szakterület
FVTÉpítmények általános elgombásodása elleni, továbbá építmények fa- és
faalapú tartószerkezeteinek, fa- és faalapú termékeinek rovar- és
gombakárosítás elleni tervezése.
okleveles faipari mérnök5 év
51.Faipari mérnöki épület tervezési
szakterület
FATÉpítési célú faipari termékek, mint épületasztalos-ipari szerkezetek
kialakítási, formai, hő-, pára- és hangtechnikai tervezése, gyártmány-,
gyártás- és beépítéstechnológia tervezése.
Építési célú teherviselő faipari termékek, mint a fa és a faalapú
tartószerkezeti elemek és az ezekből készített szerkezetek szilárdsági
alapokon történő gyártmány-, gyártás-, beépítés- és/vagy kivitelezési
technológiájának megtervezése, beépítési utasítás alapján történő
elkészítése.
okleveles faipari mérnök5 év
faipari mérnök faépítészeti
specializáció
8 év
52.Élelmiszeripari-mérnöki tervezési
szakterület
ÉMÉlelmiszeripari és mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának
és tárolásának technológiai, higiéniai és élelmiszer-biztonsági tervezése.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és nagykonyhák gépesítésének,
hűtésének és klimatizálásának tervezése, valamint épületgépészetükhöz
szükséges élemiszer-higiéniai és technológiai tervezés. Mezőgazdasági
építészet tervezése. Ültetvénytervezés, állattenyésztési és
növénytermesztési technológiák gépesítésének tervezése.
élelmiszeripari technológus
mérnök
mezőgazdasági technológus
mérnök
élelmiszeripari
gépészmérnök
mezőgazdasági
gépészmérnök
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök
8 év
53.Audiovizuális rendszerek
tervezése szakterület
AVTAudiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
5 év

III. Szakma

Településrendezési szakértés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási
tevékenység megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület
korábbi jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal
lehet végezni
Képesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
2.Településrendezési szakértői
tevékenység
Településrendezési szakértői
szakterület
SZTTSZTRA településtervezési körbe tartozó tevékenységek
eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása.
A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás.
okleveles településmérnök
3.Településrendezési szakági
szakértői tevékenység
Településrendezési zöldfelületi
és tájrendezési szakértői
szakterület
SZTSZTA szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tartozó
tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
vizsgálata.
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos
tanácsadás.
okleveles tájépítész mérnök
4.Településrendezési
közlekedési szakértői
szakterület
SZKöSZKokleveles közlekedés-
építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök
5.Településrendezési víziközmű
szakértői szakterület
SZVSZVokleveles építőmérnök
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
6.Településrendezési energia-
közmű szakértői szakterület
SZESZEokleveles energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
7.Településrendezési hírközlési
szakértői szakterület
SZHSZHokleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus

IV. Szakma

Építésügyi műszaki szakértés

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület korábbi
(mérnök/építész)
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet
végezni
Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség
2.Általános építmények építésügyi
műszaki szakértői szakterület
SZÉSZSZÉSZ1Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése
építészeti vonatkozásban.
okleveles építészmérnök
3.Általános építmények építésügyi
műszaki szakértői szakterület,
belsőépítészeti szakértői
részszakterület
SZÉSZ-BÉA belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése
belsőépítészeti vonatkozásban.
okleveles építész tervező művész MA,
belsőépítész környezettervező művész
MA
4.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület,
táj- és kertépítészeti szakértői
részszakterület
SZÉSZ-KA táj- és kertépítészeti tervezési terület körébe tartozó feladatok szakértése
táj- és kertépítészeti vonatkozásban.
táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész
5.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület
SZÉMrészszakterület szerintrészszakterület szerint
6.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, közlekedési építmények
szakértői részszakterület
SZÉM1SZÉM1Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési
építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.
okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök
7.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, hírközlési építmények
szakértői részszakterület
SZÉM2SZÉM2Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és egyéb gyengeáramú
rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek
építményeinek szakértése, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus
8.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1részszakterület szerintrészszakterület szerint
9.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1.1Nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértése.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
10.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1.2Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki
vízrendezés, belvízvédelem, öntözés, tározás.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
11.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.1.3Vízépítési nagyműtárgyak szakértése.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
12.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.2részszakterület szerintrészszakterület szerint
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
13.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.2.1Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú
csatornázás.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
14.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.2.2Víztisztítás és szennyvíztisztítás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
15.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.2.3Települési szennyvízkezelési program, gördülő fejlesztési tervet
alátámasztó műszaki dokumentáció.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
16.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.3részszakterület szerintrészszakterület szerint
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
17.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.1Vízgazdálkodási monitoring rendszerek, vízkészlet-gazdálkodás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
18.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.2.Hidrológia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
19.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.3.Felszín alatti vizek, vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtan, vízbázisvédelem.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
20.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.4.Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles vegyészmérnök
21.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.5.Vízgépészet.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
22.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, bányászati építmények
szakértői részszakterület
SZÉM4SZÉM5Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és
üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő
földalatti létesítmények, alagutak bányászati szakértése.
okleveles bánya- és geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök
23.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, gáz- és olajipari
építmények szakértői részszakterület
SZÉM5SZÉM6Kőolaj és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes
földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy
mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények,
valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
földgáz és PB-gáz felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai
rendszer ≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású
olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek,
az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására
szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági
vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szakértése.
okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
földgázellátási szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával
24.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, energetikai építmények
szakértői részszakterület
SZÉM6Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek
építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és
berendezések szakértése.
okleveles gépészmérnök okleveles
villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnökokleveles
gépészmérnök épületgépész
szakirány/specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles energetikai mérnök
25.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, erdészeti részszakterület
SZÉM7Erdőfeltárás, erdészeti útépítés, erdészeti vízgazdálkodás, erdőhasználat,
fakitermelés, faanyagmozgatás, erdészeti gépesítés, erdészeti
biztonságtechnika, erdőművelés, erdővédelem, erdőgazdálkodási
ökonómia, erdőértékelés, erdőrendezés, erdészeti építmények, erdészeti
hatásvizsgálat, védett területek erdészeti kezelése, vadászat,
vadgazdálkodás, erdei kármeghatározás és értékelés.
okleveles erdőmérnök
26.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület
SZÉSrészszakterület szerintrészszakterület szerint
27.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, tartószerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS1SZÉS1Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést,
továbbá különleges szerkezetek szakértése.
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles építészmérnök emelt szintű
tartószerkezeti kredittartalommal
28.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, épületszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS2SZÉS2/SZÉSZ2Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes
anyagokból, előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával
kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával
összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas
színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
29.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények gépészeti
szakértői részszakterület
SZÉS3SZÉS3Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és
berendezései közműre való rákötésig, földgáz telephelyi vezeték, földgáz
és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, elosztóvezeték
leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb
cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy
annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy
okleveles gépészmérnök épületgépész
szakirány/specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles energetikai mérnök
szolgáltatási célú tartályos gáztárolók, továbbá épületek hőellátó, hűtési és
hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerei és berendezéseinek
szakértése. Telekhatáron belüli épületegyüttes, létesítmények és
technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezeték rendszerek
szakértése a közművekre történő rácsatlakozásig. Technológiai ellátó-
hálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz,
gőz stb.) szakértése. Az épületek, létesítmények energiagazdálkodás
szakértése, megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek
szakértése. Fürdő és uszoda gépészeti rendszerek szakértése.
30.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények épületfizikai
szakértői részszakterület
SZÉS4SZÉS4/SZÉSZ3Épületfizikai szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok
felmérése, kiindulási adatok rögzítése-hőszigetelése, nedvesség
viszonyok, légáteresztés megítélése, épületek, épületrészek, különböző
szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai,
megoldások szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök okleveles
gépészmérnök épületgépész
specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
specializáció
31.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények
épületenergetikai szakértői
részszakterület
SZÉS6SZÉS6/SZÉSZ8Építmények és energetikai rendszereinek a szakértése.okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök épületgépész
specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész specializáció
32.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építményvillamossági
szakértői részszakterület
SZÉS7SZÉS5Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás,
építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb
gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói
oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló
energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.
okleveles villamosmérnök
okleveles biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai mérnök
33.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, geotechnikai szakértői
részszakterület
SZÉS8SZGTSík- és mélyalapok, alapmegerősítések, földművek, sziklamunkák,
víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak
kitett szerkezetek, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök,
talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai szakértése a hozzá
szükséges talajvizsgálatokkal. Geotechnikai szerkezetek mérése,
próbaterhelése, geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök geotechnika
szakirány
34.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építési szakipari szakértői
részszakterület
SZÉS9SZASZ1Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai
rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület
csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati
összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt
teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
35.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építési szerelőipari
szakértői részszakterület
SZÉS10SZASZ2Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai
rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület
csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati
összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt
teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
[162]
36.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építőanyag-ipari szakértői
részszakterület
SZÉS11SZASZ3Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek,
gyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak,
a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
37.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, hídszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS12Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést,
továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.
okleveles szerkezet-építőmérnök
(emelt szintű szakirányú kredit-
tartalommal)
38.Beruházás, beruházáslebonyolítás,
építésgazdaság, építésszervezés
szakértői szakterület
SZBBeruházások előkészítésének és lebonyolításának, továbbá
a megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki
tartalmának szakértése, valamint építésgazdasági szakértés,
építésszervezési szakértés, építési költség szakértés.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
39.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, műemlék építmények
műszaki szakértői részszakterület
SZÉS5SZÉSZ5Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében
a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti
megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának
szakvéleményezése
okleveles építészmérnök és
műemlékvédelmi szakmérnök
40.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építészeti akusztikai
részszakterület
SZÉS13Épületfizikai gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai
szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői
és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények
felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti
zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások
szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek
komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása,
épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai
szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex
vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.
okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
41.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, faanyagvédelmi
részszakterület
SZÉS14Építmények, létesítmények általános elgombásodásának, teherviselő és
nem teherviselő fa- és faalapú szerkezetei faanyagvédelmi állapotának,
továbbá a faanyagvédelem anyagainak és technológiai rendszereinek
vizsgálata, magas színvonalú értékelése, szakvéleményezése.
okleveles faipari mérnök
42.Egészségügyi létesítmények
technológiai szakértési szakterület
SZÉS15részszakterület szerintrészszakterület szerint
43.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
orvostechnológiai műszaki szakértési
részszakterület
SZÉS15.1Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése - kivéve
orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
44.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
gyógyászati gázellátó hálózat
szakértési részszakterület
SZÉS15.2Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és
ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat
szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
45.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
ionizáló sugárzás elleni védelmet
igénylő egységek és készülék
szakértési részszakterület
SZÉS15.3Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és
ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő
egységeknek, készülékeknek szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

V. Szakma

Építési műszaki ellenőrzés

1. rész

Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

[163]
ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Magasépítési
szakterület
ME-ÉAz általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére,
lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,
építőmérnök,
építészmérnök
3 év
5 év
3.Magasépítési
szakterület műemléki
részszakterülete
ME-É-MMagasépítési szakterületen az ME-É szerinti építési műszaki ellenőrzés műemlék építmény esetén.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
okleveles építészmérnök3 év
építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök5 év
építészmérnök8 év
4.Magasépítési
szakterület táj- és
kertépítészeti
részszakterülete
ME-É-KTájépítészeti létesítmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően az épített elemek,
valamint a tereprendezés, felszíni vízelvezetés, termőközeg, növényzet, növénytelepítés ellenőrzése. Más
szakterületi építési műszaki ellenőr mellőzésével legfeljebb 4,5 m magas kerti építmény, 1,0 m támfal, 2,0 m
magas tömör kerítés építésének, valamint nem csúszásveszélyes, illetve 25%-nál nem meredekebb terep
kertépítészeti rendezésének ellenőrzése.
táj- és kertépítészeti
szakon végzett okleveles
kertészmérnök,
okleveles tájépítész
mérnök,
okleveles tájépítész
3 év
tájrendező és kertépítő
mérnök (Bsc)
5 év

2. rész

Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
ME-MA magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy
funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó,
víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési
munkáinak ellenőrzése.
okleveles építőmérnök
építőmérnök
3 év
5 év
3.Építménygépészeti szakterületME-GÉpítmények vízellátási, csatornázási rendszerei a közművekre történő rákötéssel együtt,
földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói
berendezés, elosztóvezeték leágazó szakasza, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges
térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő,
ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szerelési munkáinak,
építmények fűtési, szellőzési hőellátó rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó
központoknak, hűtési és hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti
(megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda
gépészeti rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron
belüli épületegyütteseket és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és
vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, a 30 kg/h feletti
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai
rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások, hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak
műszaki ellenőrzése a közművekre történő rákötésekkel együtt.
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
létesítmény mérnök,
energetikai mérnök
épületenergetika
szakirány
3 év
gépészmérnök
épületgépészeti szakirány
5 év
4.Építményvillamossági szakterületME-VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek műszaki ellenőrzése
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési
és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó
rendszerek szerelési munkái a fogyasztói oldaltól
a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek
a közcélú csatlakozási pontig).
okleveles villamosmérnök,
okleveles
biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai
mérnök
3 év
villamosmérnök
biztonságtechnikai mérnök
mechatronikai mérnök
5 év
5.Egészségügyi létesítmények technológiai
műszaki ellenőrzése szakterület
ME-EÜrészszakterület szerintrészszakterület szerintrészszakterület
szerint
6.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, orvostechnológiai
műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-MEgészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális
egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
5 év
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
7.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, gyógyászati gázellátó
hálózat műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-GEgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki
ellenőrzése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
8.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, ionizáló sugárzás elleni
védelmet igénylő egységek és készülék
műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-REgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek
létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év

3. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Közlekedési építmények szakterületME-KÉKözúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási
építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal)
berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki
ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítő-,
közlekedés építőmérnök
3 év
5 év
3.Közlekedési építmények szakterület, vasút-villamossági építmények részszakterületME-KÉ-VVVasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia
távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése
korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
4.Hírközlési építmények szakterületME-HIAz elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek
létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos
szerelési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-
informatikus
3 év
villamosmérnök
mérnök-informatikus
5 év
5.Informatikai projektellenőrzés szakterületIN-PEA létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről
szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai
vezetése és ellenőrzése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
mérnökinformatikus,
okleveles műszaki
informatikus,
okleveles programtervező
informatikus,
okleveles programtervező
matematikus
3 év
villamosmérnök,
mérnökinformatikus
5 év
6.Vízgazdálkodási építmények szakterületME-VZVízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
építőmérnök,
3 év
okleveles hidrogeológus
mérnök,
vízmérnök,
vízépítő mérnök
5 év
7.Bányászati építmények szakterületME-BSzilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos,
valamint geotermikus energiahasznosító (geotermikus energiahordozóval együtt),
építmények építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök,
3 év
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles
bányagépészmérnök,
okleveles
előkészítéstechnika mérnök,
okleveles gépészmérnök
bánya- és geotechnikai
mérnök,
földtudományi mérnök,
5 év
8.Szénhidrogén-szállító vezetékek,
gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb
gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután
töltő telepek és tartozékainak építése
szakterület
ME-GOSzénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-
fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek,
az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú
tartályos gáztárolók építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
földgázellátási szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával
3 év
földgázellátási szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
földtudományi mérnök (olaj-
és gázmérnöki specializáció)
5 év
9.Energiaellátási építmények szakterületME-ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
10.Energiaellátási építmények szakterület,
vegyipari építményeinek építése
részszakterület
ME-EN-VEVegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.okleveles vegyészmérnök
vegyészmérnök
3 év
5 év
11.Energiaellátási építmények szakterület,
távhő termelésre és szállításra szolgáló
sajátos műszaki építmények építése
részszakterület
ME-EN-THFöld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök
3 év
gépészmérnök,
energetikai mérnök
5 év
12.Energiaellátási építmények szakterület,
villamosenergetikai részszakterület
ME-EN-VIFöld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
(nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése
korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök3 év
villamosmérnök5 év
13.Erdészeti építmények szakterületME-ERErdőterületen és kapcsolódó természeti területeken erdészeti magasépítési, útépítési,
erdőfeltárási és vízgazdálkodási létesítmények műszaki ellenőrzése.
okleveles erdőmérnök5 év

VI. Szakma

Felelős műszaki vezetés

1. rész

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

[164]
ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény vagy
ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Építési szakterületMV-ÉÁltalános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős
műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági
munkára nem vonatkozik.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
3 év
építészmérnök,
építőmérnök
5 év
3.Építési szakterület
részszakterülete
MV-É-RAz építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig és összesen
2000 m2 szintterület nagyságig,
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű
teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, amely
a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető
berendezés építésére nem kerül sor, illetve
bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár
együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás
nélkül.
szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakképző
iskola
5 év
4.Építési szakterület műemléki
részszakterülete
MV-É-MAz építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése
műemlék építmény esetén.
okleveles építészmérnök3 év
építészmérnök és műemléki
szakmérnök
5 év
építészmérnök8 év

2. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
MV-MAz építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási,
szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld-
és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki
vezetése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök
3 év
5 év
3.Építménygépészeti szakterületMV-ÉGÉpítmények vízellátási, csatornázási munkái a közműre történő rákötésekkel
együtt, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, az 5 m3 vagy annál
nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó
berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú
tartályos gáztárolók szerelési munkáinak, építmények fűtési, szellőzési, hőellátó
rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó központoknak, hűtési és
hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti (megújuló)
energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda gépészeti
rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron
belüli épületegyüttest, létesítményeket és technológiai rendszereket ellátó
energiaközpontok és vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített
levegő,
a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-
fogyasztó technológiai rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások,
hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak műszaki vezetése a közművekre történő
rákötésekkel együtt.
okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök
épületgépészeti szakirány,
gépészmérnök épületgépész
szakirány,
energetikai mérnök
épületenergetika szakirány
3 év
5 év
4.Építménygépészeti szakterület
részszakterülete
MV-ÉG-RAz építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények
fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli vízellátási,
csatornázási, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés létesítési, központi, klímaberendezéseinek építési-
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a közművekre történő rákötésekkel
együtt legfeljebb 40 kW fűtő/hűtő teljesítményű rendszerekre, illetve maximum
12 lakásos társasházakra korlátozva.
szakirányú építőipari
technikusi,
szakirányú építőipari
szakképző iskola
- épületgépész technikus -
építőipari szakterületen (nem
építőipari technikus)
- gázipari technikus -
felhasználói berendezés
létesítése (gázfelhasználó
technológiai rendszer
kivételével)
5 év
5.Építményvillamossági szakterületMV-ÉVÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos
energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig,
okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai
mérnök,
okleveles mechatronikai
mérnök,
3 év
valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig)
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
villamosmérnök,
biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök
5 év
6.Építményvillamossági szakterület
részszakterülete
MV-ÉV-RÉpítmények és szabad terek kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai
hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a
fogyasztói oldaltól a fogyasztásmérőig, 400 kVA egyidejű teljesítményig) szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése.
szakirányú technikus,
villamosipari technikus,
elektronikai technikus
5 év
7.Egészségügyi létesítmények technológiai
műszaki vezetése szakterület
MV-EÜrészszakterület szerintrészszakterület szerintrészszakterület
szerint
8.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület orvostechnológiai
műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-MEgészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz
és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
9.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület gyógyászati gázellátó
hálózat műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-GEgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének
műszaki vezetése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
10.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület ionizáló sugárzás elleni
védelmet igénylő egységek és készülék
műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-REgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek
kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év

3. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Közlekedési építmények szakterületMV-KÉKözlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények
kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, föld alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút,
aluljáró, támfal stb.),
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi
létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési
mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök
3 év
5 év
3.Közlekedési építmények szakterület
részszakterülete
MV-KÉ-RA közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-
szerelési munkáinál, az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal
3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban
a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési
korlátozás nélkül.
közlekedésépítő
technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
4.Vasútvillamossági építmények szakterületMV-VVA vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű
biztosítóberendezések építményei, berendezései építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
5.Vasútvillamossági építmények szakterület
részszakterülete
MV-VV-RA vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése,
átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban
hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás
nélkül.
vasút-villamossági
technikus,
vasútgépészeti technikus,
vasútijármű-szerelő
technikus
5 év
6.Hírközlési építmények szakterületMV-HIAz elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek
létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és
villamos szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (kivéve
antennatartók és tornyok).
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
3 év
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
4 év
híradástechnikai
technikus,
távközlési technikus
5 év
7.Vízgazdálkodási építmények szakterületMV-VZVízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe
tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi
építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot,
az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű
csapadékvíz-elvezető hálózatot és tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló,
hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút,
hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
3 év
építőmérnök,
mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázási mérnök,
okleveles hidrogeológus
mérnök
5 év
8.Vízgazdálkodási építmények szakterület
részszakterülete
MV-VZ-RA vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építési-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele
életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építési jellegű felújítása, javítása, karbantartása.
vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
9.Bányászati építmények szakterületMV-BSzilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati
építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök,
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai
mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
földtudományi mérnök,
gépészmérnök
3 év
5 év
10.Bányászati építmények szakterület részszakterületMV-B-RA bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.
bányaipari technikus,
gépipari technikus,
gépipari szakképző iskola
5 év
11.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és
tartozékainak építése szakterület
MV-GOA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz
és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer < 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
3 év
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó
technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető
gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari,
mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók építési-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
földgázellátási
szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű
alapdiplomával
földgázellátási
szakmérnök BSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű
alapdiplomával,
földtudományi mérnök
(olaj- és gázmérnöki
specializáció)
5 év
12.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és
tartozékainak építése szakterület részszakterülete
MV-GO-RA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz
és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW) építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások,
szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű
csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint
üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.
gázipari technikus,
olajipari technikus,
gépésztechnikus,
épületgépész technikus
5 év
13.Energiaellátási építmények szakterületMV-ENEnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,
okleveles vegyészmérnök,
okleveles villamosmérnök
gépészmérnök,
energetikai mérnök,
vegyészmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
14.Energiaellátási építmények szakterület
részszakterülete
MV-EN-REnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének
felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és
berendezések 600 mm belső átmérőig.
vegyész technikus,
gépésztechnikus vagy
szakképző iskola
5 év
15.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület
MV-THFöld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései
építésének felelős műszaki vezetése.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,
gépészmérnök,
energetikai mérnök
3 év
5 év
16.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület részszakterülete
MV-TH-RFöld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős
műszaki vezetése.
gépész technikus5 év
17.Villamosság szakterületMV-VIErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
18.Villamosság szakterület részszakterületeMV-VI-RErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.
villamosipari technikus,
erősáramú
elektrotechnikus
5 év
19.Erdészeti építmények szakterületMV-ERErdészeti, erdőmérnöki építmények kivitelezésének felelős műszaki vezetése
korlátozás nélkül.
okleveles erdőmérnök3 év

VII. Szakma

Energetikai tanúsítás

Névjegyzéki jelölés

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

ABCD
1.Tevékenység
megnevezése
JelöléseKépesítési minimumkövetelmény vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségSzakmai gyakorlati idő
2.energetikai
tanúsítói
jogosultság
okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, okleveles építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök,
okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles olajmérnök,
építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök, mechatronikai mérnök,
biztonságtechnikai mérnök
1 év

2. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységek

[165]
AB
1.Korlátozott szakterület (tervezői
fokozat) megnevezése, jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
2.É2 jelű építész tervezői fokozata) Építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint
magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig.
b) Meglévő építmény bővítése maximum 2000 m2 összes szintterület nagyságig.
c) Bontási, felújítási, korszerűsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül.
Az É2 jelű tervezői fokozat tevékenységi köre nem terjed ki a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére.
3.
4.É3 jelű tervezői fokozata) Két rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és üdülőépület és az ezekhez tartozó 7,5 m építménymagasságot meg nem haladó
tároló, gazdasági és gazdálkodási építmények építészeti tervezése.
b) Ipari, mezőgazdasági (állattartás, növénytermesztés, tárolás) rendeltetésű épület építészeti tervezése összesen legfeljebb 1200 m2
szintterületig, két szint magasságig.
c) Állapotfelmérés, bővítési, bontási, felújítási, korszerűsítési terv az a) és b) pontban meghatározott körben.
Az É3-as tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére,
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek
készítésére.
Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - az alapterület 50%-át meg nem haladó, de legfeljebb
150 m2 méretű egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót tartalmazhat.
AB
1.Korlátozott szakterület (tervezői
fokozat) megnevezése, jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
5.ÉKE jelű tervezői fokozata) Két rendeltetési egységet tartalmazó lakó- és üdülőépület építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig,
továbbá az ezekhez tartozó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése 4,5 m építménymagasságig és összesen
200 m2 szintterületig.
b) Állapotfelmérési és bontási, felújítási, korszerűsítési tervek készítése az a) pontban meghatározott körben.
Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - 50 m2-t meg nem haladó alapterületen tartalmazhat
egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót.
Az ÉKE tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére,
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki
terveinek készítésére.
6.ÉK jelű építész tervezői fokozata) Meglévő, legfeljebb kétlakásos lakóépület, illetve két rendeltetési egységet tartalmazó üdülőépület bővítésének, belső
átalakításának, felújításának építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig és 4,5 m építménymagasságig,
amennyiben ezáltal új lakás vagy új rendeltetési egység nem keletkezik.
b) Az a) pontban meghatározottakhoz, illetve a háztartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti
tervezése legfeljebb 4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterületig.
c) Állapotfelmérési és bontási tervek készítése az a) és b) pontban meghatározott körben.
Az ÉK jelű tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére,
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki
terveinek készítésére.

II. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építési műszaki ellenőri jogosultságok és a hozzájuk tartozó tevékenység

1. rész

Épületek, továbbá a 2. részben foglaltak kivételével egyéb építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

ABC
1.Szakterület megnevezéseJelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
2.Magasépítés szakterület (É-II.)ME-É-II.Szokványos funkciójú és szerkezetű pince, földszint és további kétszintű, legfeljebb 6,6 m falköz (oszlopköz)
méretű, 6,5 m építménymagasságú, maximum 500 m2 szintterületű épület építésével, felújításával, átépítésével,
bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése.
3.Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak
(ÉM-II) szakterület
ME-ÉM-II.Az É-II. szakterületen meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó (alapozási,
szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint
felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.
4.Építmény- és épületgépészet (ÉG-II.)
szakterület
ME-ÉG-II.Az É-II. és ÉM-II. kategóriákban meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve
telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.
5.Építmény- és épületvillamosság (ÉV-
II.) szakterület
ME-ÉV-II.Az É-II. és ÉM-II. kategóriában meghatározott építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének
ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése.

2. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

ABC
1.Szakterület megnevezéseJelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
2.Közlekedési szakterület (KÉ/II.)ME-KÉ/II.Utak, vasutak (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), repülőtér, kikötő, ezek műtárgyai, zajvédelmi
berendezései, tartozékai, vízelvezetése, építési munkáinak műszaki ellenőrzése gyorsforgalmi utak,
nagysebességű vasutak, polgári repülőterek kivételével, híd 4,0 m szabadnyílásig, támfal 3 m-ig.
3.Vasút-villamossági szakterület
(VV/II.)
ME-VV/II.Vasút-villamossági építmények építése (hatósági engedély nélkül létesíthető berendezések és létesítmények
építési munkái), felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás.
4.Elektronikus hírközlési
(infokommunikációs) építmények
(TÉ/II.) szakterület
ME-TÉ/II.Azon elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának,
műszaki ellenőrzése, mely rendszerek közvetlenül nem szolgálnak kettőnél több szolgáltatót, nem tartalmaznak
egyszerre vezetékes, és vezeték nélküli megoldásokat (kivéve URH sáv), és nem szolgálják kettőnél több
infokommunikációs alrendszer üzemeltethetőségét.
ABC
1.Szakterület megnevezéseJelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
5.Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és
földgázbányászati építmények
szakterület (BÁ/II.)
ME-BÁ/II.Szilárdásvány-bányászati (nem engedély köteles) építmények építésének műszaki ellenőrzése.
6.Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-
ipari berendezések építményeinek
építése szakterület (EN/II.)
ME-EN/II.Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek
és berendezések 600 mm belső átmérőig.
7.Távhő termelésre és szállításra
szolgáló sajátos műszaki építmények építése (TH/II.)
ME-TH-II.Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építése.
8.Villamos energia termelésre,
elosztásra és szállításra szolgáló
sajátos műszaki építmények építése
(VI/II.)
ME-VI/II.Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések szerelési munkái 69 kV
feszültségig.

III. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított felelős műszaki vezetői jogosultságok és a hozzájuk tartozó tevékenység

[166]
ABC
1.Szakterület megnevezéseJelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
2."C" kategóriaMV-Ép/CAz építmények megépítésére, átalakítására,
bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására
irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák
felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület
nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6
m falköz (oszlopköz) távolságig,
b) teherhordó és szakipari szerkezeteinek
megváltoztatására nem irányuló (pl.
karbantartás, felújítás) építési-szerelési
munkák esetében korlátozás nélkül.
3."B" kategóriaMV-Ép/BAz építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására
irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni
vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz)
távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig,
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét
befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői
véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet
megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé,
továbbá
bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű
égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve
bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett
építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti
változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.
ABC
1.Szakterület megnevezéseJelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
4."ÉG" kategóriaÉG/CLegfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület
nagyságig az építmények víz, csatorna, gáz, központi fűtés, szellőző, klíma berendezéseire irányuló építési
munkák.
5."ÉV" kategóriaÉV/CLegfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) méretű, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig
az építmények villamos, hírközlő és építésfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő
készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

3. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez[167]

4. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához tudományterület szerinti bontás alapján meghatározott minimum kreditszámok összege a szakképzettségek tekintetében[168]

1. rész

Építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz szükséges képesítési követelmény kredittartalma (MSc, MA fokozat) ciklusokra bontott, osztott mesterképzési szakon

Természettudományos
alapismeretek
Gazdasági és
humán
ismeretek
Szakmai
törzsanyag
Differenciált
szakmai anyag a
diplomamunkával
együtt
A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
számából
beszámításra
kerülő minimum
kreditszám
összesen
602585100270

egységes osztatlan mesterképzési szakon

Természettudományos
alapismeretek
Gazdasági és
humán
ismeretek
Szakmai
törzsanyag
Differenciált
szakmai anyag a
diplomamunkával
együtt
A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
számából
beszámításra
kerülő minimum
kreditszám
összesen
602080100260

1. rész

Építészeti-műszaki tervezési, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói jogosultsághoz szükséges képesítési követelmény kredittartalma (BSc fokozat) ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakon

A képzési idő félévekben: 8 félév

Természettudományos
alapismeretek
Gazdasági és
humán
ismeretek
Szakmai
törzsanyag
Szakirányú anyag
a szakdolgozattal
együtt
A szakhoz
rendelt kreditek
számából
beszámításra
kerülő
minimum
kreditszám
összesen
45187562200

A képzési idő félévekben: 7 félév

Természettudományos
alapismeretek
Gazdasági és
humán
ismeretek
Szakmai
törzsanyag
Szakirányú anyag
a szakdolgozattal
együtt
A szakhoz
rendelt kreditek
számából
beszámításra
kerülő
minimum
kreditszám
összesen
40157055180

5. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez[169]

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[2] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[5] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[7] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[9] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[10] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[11] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[13] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[14] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[16] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[17] Beiktatta a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.12.

[18] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[19] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[20] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 2. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[21] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[22] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 1. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[23] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 1. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[25] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 3. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[26] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[27] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[28] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[29] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[30] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 4. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[31] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[32] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[33] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[34] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 5. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[35] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[36] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[37] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[38] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 2. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[39] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 6. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[40] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[41] Megállapította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[42] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 7. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[43] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 8. pontja, 17. § 3. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[44] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[45] A nyitó szövegrészt módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[46] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[47] A záró szövegrészt módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[48] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 10. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[49] Megállapította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[50] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[51] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 444. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[52] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[53] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 11. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[56] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § g) pontja, valamint 9. § a) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[57] Módosította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[58] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[59] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[60] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66. § c) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[61] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[62] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[63] Módosította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[64] Beiktatta a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.06.14.

[65] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 12. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[66] Megállapította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.14.

[67] Módosította a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[68] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 13. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[69] Módosította a 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2016.10.14.

[70] Beiktatta a 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2016.10.14.

[71] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[72] Beiktatta a 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[73] Beiktatta a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[74] Módosította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 48. § b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[76] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[77] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66. § e) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[78] Módosította a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.07.23.

[79] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 14. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[80] Módosította a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.07.23.

[81] Megállapította a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.07.05.

[82] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 15. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[83] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 7. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[84] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 8. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[85] Beiktatta a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[86] A záró szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[87] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[88] Megállapította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[89] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[90] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 444. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[91] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 17. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 446. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[93] Módosította a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015.03.12.

[94] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 444. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[95] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 18. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[96] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 446. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[97] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § c)-d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[98] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § i) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[99] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § f)-g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[100] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 5. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[101] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 6. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[102] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § g)-h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[103] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 5. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 7. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[105] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 444. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[106] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[107] Módosította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[108] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 10. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[109] Módosította a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdés e) pontja és (7) bekezdése. Hatályos 2015.03.12.

[110] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 20. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[111] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 21. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[113] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 9. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[115] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 22. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[116] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[117] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[118] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[119] Az alcímet megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[120] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[121] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § j) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[122] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[123] Beiktatta a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[124] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 23. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[125] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 18. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[126] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 444. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 11. pontja. Hatálytalan 2022.04.01.

[128] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 24. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[129] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 12. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[130] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 48. § c) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[131] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[132] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[133] Beiktatta a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[134] Beiktatta a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[135] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[136] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[137] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § l) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[138] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § m) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[139] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 25. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[140] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 446. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[141] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 26. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[142] Módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 27. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[143] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 445. § k) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[144] Beiktatta a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[145] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 23. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[146] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 47. § 24. pontja. Hatályos 2014.03.15.

[147] Módosította a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.05.

[148] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 741. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[149] Megállapította az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[150] Megállapította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[151] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[152] Beiktatta a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.03.12.

[153] Beiktatta a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.03.12.

[154] Megállapította a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.07.05.

[155] Beiktatta a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.07.05.

[156] Beiktatta a 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[157] Beiktatta a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[158] Beiktatta a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.04.01.

[159] Megállapította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[160] Megállapította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.04.01.

[161] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § k) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[162] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[163] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.06.16.

[164] Módosította a 229/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.06.16.

[165] Módosította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[166] Módosította a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.07.05.

[167] Módosította a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[168] A címet módosította a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § 13. pontja. Hatályos 2022.04.01.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék