5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosítása

1. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 5. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,)

"f) amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll."

(2) A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

"k) rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió-megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység közben."

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Közlekedési igazgatási ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el."

(2) Az R1. 12/A. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

"d) az elektronikus úton indított közlekedési igazgatási ügyekkel"

(kapcsolatos feladatokat.)

(3) Az R1. 12/A. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

"e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével"

(kapcsolatos feladatokat.)

3. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított nyolc napon belül -a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült, a 3. §-ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság az e rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

(2) A tulajdonjog-átruházás ténye és időpontja, valamint bejelentésének időpontja a járműnyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentésben szereplő adatok járműnyilvántartásba történő bejegyzését elutasítja."

4. § Az R2. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)

"c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;"

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig."

6. § Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

a) a "B" kategória esetében 18. életév,

b) a 2013. január 18-át követően kiadott vezetői engedély esetében

ba) az "AM" kategóriánál 16. életév,

bb) a "C" kategóriánál - a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó korlátozás megtartásával - 21. életév,

bc) a "D" kategóriánál - a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó korlátozás megtartásával - 24. életév.

A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít."

7. § Az R3. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedély - a kérelem teljesíthetősége esetén - 15 napon belül postai úton kézbesítésre kerül. Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a közúti közlekedési nyilvántartási szervnél (a továbbiakban: Hivatal)."

8. § Az R3. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély - kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés tanulására kiadott okmányokat - Magyarország területén akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza:

a) az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat,

b) a jogosított fényképét és aláírását,

c) az engedély kiadásának és érvényessége lejártának időpontját,

d) az engedély számát,

e) a kiadó hatóság nevét vagy pecsétjét, és

f) a "vezetői engedély" címfeliratot az engedélyt kibocsátó ország nemzeti nyelvén (nemzeti nyelvein), valamint az engedélyt kiadó ország nevét, illetve megkülönböztető államjelzését, feltéve, hogy a rovatok és a bejegyzések latin betűkkel történtek vagy ebben a formában meg vannak ismételve.

(2) A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - akkor jogosít járművezetésre, ha

a) az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták, csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez,

b) az engedélyt más EGT-államban adták ki,

c) azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erő vagy a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagja részére a küldő államban adták ki, vagy

d) ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak és annak segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható."

9. § Az R3. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Azonos fajtájú járművezetésre jogosító okmányból az engedély jogosítottja egyidejűleg csak egy érvényes okmánnyal rendelkezhet. A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői engedély kiállítását vagy a már kiadott vezetői engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmező már rendelkezik vagy a kérelem beadásakor már rendelkezett más hatóság által kiadott vezetői engedéllyel. Az EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély egyenértékűségét a vezetői engedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2008. augusztus 25-i 2008/766/EK bizottsági határozat alapján kell meghatározni."

10. § Az R3. 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély visszavonásáról, bevonásáról és a vezetési jogosultság szüneteléséről határozatot hoz, amelyben kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, ha annak elvételére a 32. §-ban foglaltak ellenére a helyszínen nem került sor vagy a helyszíni elvétel kizárt. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonásának, bevonásának, leadásának és a vezetési jogosultság szünetelésének tényét a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi."

11. § Az R3. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadása nélkül a nyilvántartásba be kell jegyezni - a jármű tulajdonjogában beállt változásnak a tulajdonátruházó által tett bejelentésben meghatározott, a személyi- és lakcímnyilvántartásban történő ellenőrzés alapján hitelesített - a Kknyt. 9. § (1a) bekezdésében meghatározott adatokat."

12. § (1) Az R3. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem az ideiglenes, továbbá a DT, CK és RR betűjelű, valamint a H, M és R kezdőbetű-jelű különleges rendszámtáblák kiadásával, az ilyen rendszámú járművek tulajdonjogával - ideértve a Kknyt. 33. § (6) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget is -, forgalomban tartásával, forgalomból történő kivonásával, a jármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével, pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban."

(2) Az R3. 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a kérelem elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti

a) a gépjármű tulajdonjog-átruházással kapcsolatos tulajdonátruházói bejelentését, amennyiben a tulajdonátruházó a gépjármű kizárólagos tulajdonosa és a tulajdonszerzők a gépjármű tulajdonjogát teljes egészében megszerzik,

b) a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonását, az ideiglenes kivonás meghosszabbítását, valamint a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont gépjármű forgalomba történő visszahelyezését, feltéve, hogy a kérelmező a gépjármű kizárólagos tulajdonosa és kizárólagos üzemben tartója, aki egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik."

(3) Az R3. 50. § (5) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Ha a kérelem elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti)

"c) az állandó forgalmi engedély, a törzskönyv pótlását, amennyiben az okmány adataiban változás nem következett be,

d) az elveszett vagy eltulajdonított sorozatban előállított (általános) állandó rendszámtábla, és szükség szerint az ehhez tartozó érvényesítő címke pótlását."

(4) Az R3. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén, az ügyfél (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmében foglalt változásokat a közlekedési igazgatási hatóság 3 napon belül átvezeti a nyilvántartáson."

(5) Az R3. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az elektronikus úton kezdeményezett eljárásban pótolt állandó forgalmi engedély és az utángyártott rendszámtábla 15 napon belül az ügyfél választása szerint postázásra kerül, vagy az általa megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján átvehető. A hátsó rendszámtábla postai úton nem kézbesíthető, átvételére az ügyfél által megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján kerülhet sor."

13. § Az R3. 69/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását."

14. § Az R3. 75. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásának a közlekedési igazgatási hatósághoz történő bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett utángyártás esetében az ügyfél elektronikus úton tett, a regisztrációs matricára is kiterjedő nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra."

15. § Az R3. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható. A törzskönyv elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Hivatalnak továbbításra."

16. § Az R3. 89. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra."

17. § Az R3. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91. § (1) Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z, a CD és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához.

(2) Az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje

a) a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében harminc nap,

b) az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg.

(3) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - cserével hosszabbítható meg a versenyjármű ismételten elvégzett vizsgálatakor kiadott Műszaki Adatlap alapján."

18. § (1) Az R3. 100. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama külön eljárásban, a döntéstől számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható.

(3) Amennyiben a gépjármű tulajdonosa, az üzemben tartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz."

(2) Az R3. 100. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt kérelmezheti a jármű ismételt forgalomba helyezését, amennyiben a jármű forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak. Amennyiben az eljárásban megállapítást nyer, hogy a jármű ismételt forgalomban tartásához szükséges feltételek fennállnak, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba tett bejegyzés hatályát megszünteti, és erről a kérelmezőt értesíti. A jármű a megszüntetés nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet részt a közúti forgalomban."

19. § Az R3. 101. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha]

"b) bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta,"

20. § (1) Az R3. 120. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) Az "A korlátozott" kategóriára érvényes vezetői engedélyt 2013. január 19-ét követően a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre "A2" alkategóriára érvényes vezetői engedélyre cseréli."

(2) Az R3. 120. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A "C" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a Magyar Honvédség állományába tartozó 18. életévét betöltött, járműszerelő-, javító tevékenységet végző személy részére a 7. mellékletben előírt életkori határ elérése előtt - az e rendeletben meghatározott további feltételek teljesítése esetén - kiadható, azonban e vezetői engedély a 21. életév betöltéséig kizárólag belföldön, a Magyar Honvédség kezelésében lévő jármű vezetésére jogosít."

21. § (1) Az R3. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

22. § Az R3.

a) 18. § (6) bekezdésében a "közúti közlekedési nyilvántartási szerv (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

b) 84. § (5) bekezdés d) pontjában a "Z betűjelű" szövegrész helyébe a "Z és SP betűjelű" szöveg,

c) 92. § (1) bekezdésében az " , a P és az SP" szövegrész helyébe az "és a P" szöveg,

d) 96. § (9) bekezdésében és 106. § (5) bekezdésében az "az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt" szövegrész helyébe az "az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy az ideiglenes forgalmi engedélyt" szöveg,

e) 120. § (7) bekezdésében a "3. melléklet" szövegrész helyébe a "6. melléklet" szöveg,

f) 7. melléklet I. fejezet 2. pontjában a "16. életév" szövegrész helyébe a "14. életév" szöveg,

g) 7. melléklet I. fejezet 11. pontjában a "fenti célú járművek vezetésére bejegyzett" szövegrész helyébe a "kizárólag az a) és b) pontban meghatározott járművek vezetésére jogosító" szöveg

lép.

23. § (1) Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 11. §-a,

c) 23. § (1) bekezdés c) pontja,

d) 29. § (1) bekezdés a) pontja,

e) 92. § (9) bekezdése,

f) 122. § (5) bekezdésében az "és a 6." szövegrész,

g) 10. melléklete.

(2) Hatályát veszti az R3.

a) 96. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja és

b) 19. melléklet VI. fejezet B) pont d) alpontja.

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 3. §, a 4. §, a 12. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 18. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. § (3) bekezdése, a 7. §, a 12. § (3) és (5) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 16. § és a 23. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

6. Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelethez

Az R3. 5. mellékletének módosítása

Az R3. 5. melléklet D. fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)]; Európai Uniós Vezetői Engedély (kifejezés magyar nyelven, valamint a "vezetői engedély" kifejezés az Európai Közösség többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva)"

2. melléklet az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelethez

Az R3. 7. mellékletének módosítása

1. Az R3. 7. melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jártassági feltételek)

"6. A "C+E" kategóriájú vezetői engedélyek a "C1+E" kategóriájú járműszerelvényekre, a "D+E" kategóriájú vezetői engedélyek a "D1+E" kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek."

2. Az R3. 7. melléklet II. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jártassági feltételek)

"9. Az "A" kategóriájú vezetői engedély az "A1", "A2" alkategóriákra, a "B" kategóriájú vezetői engedély a "B1" alkategóriára, a "C" kategóriájú vezetői engedély a "C1", a "D" kategóriájú vezetői engedély a "D1" alkategóriára is érvényes."

Tartalomjegyzék