63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Juttatásra jogosult az e rendeletben meghatározott mértékű szabadságvesztést vagy szabadságkorlátozást szenvedett, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy rokkant, és

a) elítélése az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény vagy az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény alapján semmis, vagy

b) Magyarországon 1945. január 1. és 1953. december 31. között rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogvatartott volt, vagy

c) 1944. október 1-jét követően a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolták."

(2) Az R. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet alkalmazása során rokkant az a személy,

a) aki legalább 67%-os munkaképesség-csökkenést szenvedett,

b) aki legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett, vagy

c) akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 50%-os mértékű."

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az 1. § (2) bekezdése szerint meghatározott időtartam

a) a három évet elérte, de az öt évet nem érte el, a juttatás havi összege 30 000 forint,

b) az öt évet elérte, de a tíz évet nem érte el, a juttatás havi összege 45 000 forint,

c) a tíz évet elérte, a juttatás összege havi 60 000 forint."

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az, akire törvénysértő, vagy semmissé nyilvánított ítéletben halálbüntetést szabtak ki, de azt nem hajtották végre, a tényleges szabadságvesztés vagy szabadságkorlátozás időtartamától függetlenül havi 75 000 forint juttatásra jogosult."

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az 1. § alapján juttatásra jogosult személy elhunyt, a túlélő házastársa az (1a) vagy az (1b) bekezdésben meghatározott összegű juttatásra jogosult."

(2) Az R. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint özvegyi nyugdíjra nem jogosult túlélő házastársat megillető juttatás havi összege

a) 15 000 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam a három évet elérte, de az öt évet nem érte el,

b) 22 500 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam az öt évet elérte, de a tíz évet nem érte el,

c) 30 000 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam a tíz évet elérte,

d) 37 500 forint a tényleges szabadságvesztés vagy szabadságkorlátozás időtartamától függetlenül, ha az elhunyt jogosultra törvénysértő vagy semmissé nyilvánított ítéletben halálbüntetést szabtak ki, de azt nem hajtották végre.

(1b) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint özvegyi nyugdíjra jogosult túlélő házastársat megillető juttatás havi összege

a) 9000 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam a három évet elérte, de az öt évet nem érte el,

b) 13 500 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam az öt évet elérte, de a tíz évet nem érte el,

c) 18 000 forint, ha az elhunyt jogosult esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti időtartam a tíz évet elérte,

d) 22 500 forint a tényleges szabadságvesztés vagy szabadságkorlátozás időtartamától függetlenül, ha az elhunyt jogosultra törvénysértő vagy semmissé nyilvánított ítéletben halálbüntetést szabtak ki, de azt nem hajtották végre."

4. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. §-ával megállapított 3. § (1) és (3) bekezdése, valamint 3. §-ával megállapított 4. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti emelt összegű juttatás a jogosultakat 2013. január 1. napjával kezdődő hatállyal illeti meg. A visszamenőlegesen járó különbözetet a havi juttatás - a Módr. hatálybalépését követő első - folyósításával egyidejűleg, egy összegben kell folyósítani."

5. § (1) Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében az "a)-d) pontjaiban" szövegrészek helyébe az "a)-c) pontjaiban" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "az életvitelszerűen Magyarországon élő - Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező -" szövegrész helyébe az "a magyarországi lakóhellyel rendelkező" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "nyugdíjfolyósító szervnél (a továbbiakban: folyósító szerv) kell benyújtani 2012. március 30. napjáig" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervnél (a továbbiakban: folyósító szerv) kell benyújtani" szöveg

lép.

(2) Az R.

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "30 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "45 000" szövegrész helyébe a "60 000" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "60 000" szövegrész helyébe a "80 000" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "75 000" szövegrész helyébe a "100 000" szöveg,

e) 4. § (1a) bekezdés a) pontjában a "15 000" szövegrész helyébe a "20 000" szöveg,

f) 4. § (1a) bekezdés b) pontjában a "22 500" szövegrész helyébe a "30 000" szöveg,

g) 4. § (1a) bekezdés c) pontjában a "30 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg,

h) 4. § (1a) bekezdés d) pontjában a "37 500" szövegrész helyébe az "50 000" szöveg,

i) 4. § (1b) bekezdés a) pontjában a "9 000" szövegrész helyébe a "12 000" szöveg,

j) 4. § (1b) bekezdés b) pontjában a "13 500" szövegrész helyébe a "18 000" szöveg,

k) 4. § (1b) bekezdés c) pontjában a "18 000" szövegrész helyébe a "24 000" szöveg,

l) 4. § (1b) bekezdés d) pontjában a "22 500" szövegrész helyébe a "30 000" szöveg

lép.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök