2013. évi LXV. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az e törvény hatálybalépése előtti napot megelőzően az Szt. 2. § (5)-(6) bekezdése szerint megalakult térségi integrált szakképző központ 2013. augusztus 31-ig az Szt. e törvény hatálybalépése előtti napon hatályos 2. § (5)-(6) bekezdése és a Kt. e törvény hatálybalépése napján hatályos 89/B. §-a szerint működhet tovább, de 2013. szeptember 1-jét követően csak abban az esetben minősül térségi integrált szakképző központnak,

a) ha az 5. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, vagy

b) ha a térségi integrált szakképző központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképző központ fenntartási kötelezettségének előírására került sor, és

ba) az 5. § (7) bekezdésében meghatározott vagy

bb) a (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti vagy

bc) 2014. augusztus 31-ig egy vagy több állami fenntartónak az azonos megyében vagy a fővárosban működő összesen legalább kettő szakképző iskolája."

(2) Az Szt. 92. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) 2014. augusztus 31-ig e §-nak a (3) bekezdés szerint működő térségi integrált szakképző központra vonatkozó rendelkezéseit a (10) bekezdés bc) pontja szerinti térségi integrált szakképző központra is alkalmazni kell."

2. § Az Szt.

a) 92. § (9) bekezdésében a "2013. május 31-ig" szövegrész helyébe a "2014. május 31-ig" szöveg, a "2013. szeptember 1-jétől" szövegrész helyébe a "2014. szeptember 1-jétől",

b) 92. § (12) bekezdésében a "2013. május 31-ig" szövegrész helyébe a "2014. május 31-ig",

c) 92/A. § (5) bekezdésében "A 2013/2014. tanév" szövegrész helyébe "A 2014/2015. tanév" szöveg, "a 2013/2014. tanévtől" szövegrészek helyébe "a 2014/2015. tanévtől"

szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke